Đề Xuất 3/2023 # Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 9 (Có Đáp Án): Cấu Trúc Rẽ Nhánh # Top 8 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 9 (Có Đáp Án): Cấu Trúc Rẽ Nhánh # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 9 (Có Đáp Án): Cấu Trúc Rẽ Nhánh mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

A. biểu thức lôgic;

B. biểu thức số học;

C. biểu thức quan hệ;

D. một câu lệnh;

A. điều kiện được tính toán xong;

B. điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng;

C. điều kiện không tính được;

D. điều kiện được tính toán và cho giá trị sai;

A. biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong;

B. câu lệnh 1 được thực hiện;

C. biểu thức điều kiện sai;

D. biểu thức điều kiện đúng;

Câu 4. Hãy chọn cách dùng sai . Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A. B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :

A. if A <= B then X := A else X := B;

B. if A < B then X := A;

C. X := B; if A < B then X := A;

D. if A < B the n X := A else X := B;

Câu 5. Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

A. A + B

C. N mod 100

D. “A nho hon B”

Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

A. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;

B. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;

C. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End;

D. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End

Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng:

A. Begin : A := 1 ; B := 5 ; End ; B. Begin ; A := 1 ; B := 5 ; End ; C. Begin A := 1 ; B := 5 ; End : D. Begin A := 1 ; B := 5 ; End ;

Câu 8. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A. B. C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?

Câu 9. Cho đoạn chương trình:

x:=2;

y:=3;

IF x=y THEN F:= 2*x ELSE F:= x*x + y*y ;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị F là:

A. F=13.

B. F=1.

C. F=4.

D. Không xác định

Câu 10. Điều kiện trong Pascal được biểu diễn bằng biểu thức nào:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 10 (Có Đáp Án): Cấu Trúc Lặp

Câu 1: Vòng lặp While – do kết thúc khi nào

A. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

B. Khi đủ số vòng lặp

C. Khi tìm được Output

D. Tất cả các phương án

Câu 2: Mọi quá trình tính toán đều có thể mô tả và thực hiện dựa trên cấu trúc cơ bản là:

A. Cấu trúc tuần tự

B. Cấu trúc rẽ nhánh

C. Cấu trúc lặp

D. Cả ba cấu trúc

B. While S < 10 8 do

C. While S < 1.0E8 do

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn nhất của M và N

Câu 5: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

For I:=1 to M do If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then T := T + I;

A. Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến M

B. Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến M

C. Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến M

D. Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 6: Cú pháp lệnh lặp For – do dạng lùi:

Câu 7: Cú pháp lệnh lặp For – do dạng tiến:

Câu 8: Trong vòng lặp For – do dạng tiến. Giá trị của biến đếm

A. Tự động giảm đi 1

B. Tự động điều chỉnh

C. Chỉ tăng khi có câu lệnh thay đổi giá trị

D. Được giữ nguyên

Câu 9: Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – do:

A. Cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối

B. Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu

C. Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh

D. Không cần phải xác định kiểu dữ liệu

Câu 10: Trong lệnh lặp For – do: (chọn phương án đúng nhất)

A. Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối

B. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối

C. Giá trị đầu phải lớn hơn giá trị cuối

D. Giá trị đầu phải bằng giá trị cuối

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

20 Câu Trắc Nghiệm Về Cấu Trúc Rẽ Nhánh Và Lặp Môn Tin 11 Năm 2022

NĂM HỌC 2019 – 2020 20 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :

A. Có thể dùng câu lệnh FOR – DO để thay thế cho câu lệnh lặp WHILE – DO.

Câu 2: Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau :

Dạng lặp tiến :

Dạng lặp lùi :

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu đưới dây :

A. Biến đếm là biến đơn, thường có kiểu nguyên.

B. Với mỗi giá trị của biến đếm trong khoảng từ giá trị đầu đến giá trị cuối, câu lệnh sau DO được thực hiện một lần.

D. Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

Câu 3: Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau

Dạng lặp tiến :

Dạng lặp lùi :

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :

A. Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO luôn được thực hiện ít nhất một lần.

B. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

C. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO có thể không được thực hiện lần nào, đó là trường hợp giá trị cuối nhỏ hơn giá trị đầu.

D. Biểu thức giá trị đầu và biểu thức giá trị cuối có thể thuộc kiểu số thực.

Câu 4: Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thường có cấu trúc lặp để mô tả việc lặp đi lặp lại một số thao tác nào đó khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.

Để tổ chức việc lặp như vậy PASCAL dùng câu lệnh WHILE – DO có dạng :

Biểu thức điều kiện được tính và kiểm tra, nếu biểu thức đó sai thì câu lệnh sau DO được thực hiện.

A. Câu lệnh sau DO bao giờ cũng được thực hiện ít nhất một lần.

B. điều kiện trong cấu trúc lặp WHILE – DO có thể là một biểu thức kiểu nguyên hoặc kiểu kí tự.

C. Khi xác định được trước số lần lặp vẫn có thể dùng cấu trúc lặp WHILE – DO. (*)

Câu 5: Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ PASCAL sau đây :

Uses crt;

Var M, N, I : integer;

BEGIN

clrscr;

M := 0 ;

N := 0 ;

For I := 1 TO 10000 do

Begin

End;

writeln( M,’ ‘, N );

readln

END.

A. Đây là chương trình đếm số các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 10000 là bội số của 3;

B. Đây là chương trình đếm và thông báo ra màn hình rằng trong khoảng từ 1 đến 10000 có bao nhiêu số nguyên là bội số của 3 và có bao nhiêu số là bội số chung của 3 và 5; (*)

C. Đây là chương trình đếm số các số nguyên nhỏ hơn 10000 và chia hết cho 3;

D. Đây là chương trình đếm số các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 10000 là bội số của 3 và 5;

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết đoạn chương trình sau làm công việc gì ?

I := 0 ; T := 0 ;

While I < 10000 do

Begin

T := T + I ; I := I + 2 ;

End ;

A. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 10000 ;

B. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10000 ;

C. Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn hoặc bằng 10000 ;

D. Tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc 10000 ;

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 8: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?

T := 0 ;

For i := 1 to N do

If (i mod 3 = 0) and (i mod 5 = 0) then T := T + i ;

A. Tính tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến N ;

B. Tính tổng các ước thực sự của N ;

C. Tính tổng các số chia hết cho cả 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến N ;

D. Tìm một ước số của số N ;

Câu 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12 ?

M := a ;

If a

A. M = 12 B. M = 10 C. M nhận cả hai giá trị trên D. M không nhận giá trị nào A. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn; C. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn; A. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn; C. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn; A. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thí các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn; C. Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thí các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn; Câu 15: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Sau mỗi câu lệnh đầu có dấu chấm phẩy ” ; ” B. Trước lệnh else bắt buộc phải có dấu chấm phẩy ” ; “ C. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường D. Câu lệnh trước câu lệnh End không nhất thiết phải có dấu chấm phẩy ” ; ” (*)

Slide Bài Giảng Môn Tin Học 11 Bài Giảng Về Cấu Trúc Rẽ Nhánh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊNTRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN MƯỜNG ẢNGBÀI DỰ THI “CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E – LEARNING”NĂM HỌC: 2013-2014TRƯỜNG PTDTNT THPT MƯỜNG ẢNG, MƯỜNG ẢNG, ĐIỆN BIÊNMÔN: TIN HỌC 11BAN CƠ BẢNHọ và tên giáo viên: Phùng Thanh HưngĐT: 0986887166Email: [email protected]TÊN BÀI: BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Chương 3: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶPBài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH 1. Rẽ nhánh 2. Câu lệnh IF-THEN 3. Câu lệnh ghép 4. Một số ví dụNỘI DUNGTÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2

– Chương trình đơn giản– Cách viết một chương trình đơn giản– Các thao tác soạn thảo, biên dich và sửa lỗi chương trình– Chạy chương trình, nhập dữ liệu cho chương trình

Cấu trúc được dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như thế được gọi là:CẤU TRÚC RẼ NHÁNH THIẾU VÀ ĐỦCấu trúc được dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như thế được gọi là:CẤU TRÚC RẼ NHÁNH THIẾU VÀ ĐỦNếu … thìNếu … thì,Nếu không thì…Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Bước 1: Nhập hệ số a,b,cBước 2: Tính delta D = b2 – 4acBước 3: Nếu D<0: thì thông báo phương trình vô nghiệm và kết thúc. Ngược lại thì tính và đưa ra nghiệm của phương trình và kết thúc. Ví dụ: Các bước giải bài toán:Giải phương trình bậc hai: ax2 + bx +c = 0 (a 0)≠Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH1. RẼ NHÁNH

c. Ví dụ về câu lệnh rẽ nhánh 2. Câu lệnh IF…THEN Ví dụ 3: Viết câu lệnh rẽ nhánh. Nếu D<0 thì thông báo phương trình vô nghiệm, ngược lại thì phương trình có nghiệm X1:=(-b-sqrt (D))/(2*a) và X2:=(-b+sqrt (D))/(2*a) Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Program GPTB2;Uses crt;Var . . . ;BEGIN. . . Nhập vào 3 hệ số a,b,c . Delta :=. . ……… ; ReadlnEND.Nếu Delta<0 thì Writeln(‘PTVN’) Ngược lại Tính và đưa ra nghiệm;4. MỘT SỐ VÍ DỤEm hãy hoàn thiện chương trình giải phương trình bậc 2 (a≠0) theo dàn ý sau:Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNHVí dụ 1:

Lệnh khai báo các biến dùng trong chương trìnhCâu lệnh ghép

Hãy xác định Input và Output của bài?Ví dụ 2: Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết 4 nhưng không chia hết cho 100.Input: Nhập N từ bàn phím.Output: Đưa số ngày của năm N ra màn hình.Nếu N chia hết cho 400 hoặc N chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100thì In ra số ngày của năm nhuận là 366ngược lại In ra số ngày là 365Bài 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

Em hãy khai báo biến cho bài toán trên?Viết điều kiện: Nếu N chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nh ng không chia hết cho 100thì nhận số ngày của năm nhuận, ng ợc lại nhận số ngày của năm th ờng.Nhập vào NĂM cần tính số l ợng ngàyIn ra kết quả?

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRABÀI TẬP KIỂM TRA BÀI CŨĐiểm của bạn{score}Tổng số điểm{max-score}Bài Quiz số{total-attempts}Question Feedback/Review Information Will Appear HereQuestion Feedback/Review Information Will Appear HereXEM lẠITIẾP TỤC

Bạn đang đọc nội dung bài viết Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 9 (Có Đáp Án): Cấu Trúc Rẽ Nhánh trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!