Xác Định Thành Phần Cấu Tạo Của Hạt Nhân

--- Bài mới hơn ---

 • Hạt Nhân Nguyên Tử ({}_Z^ax) Được Cấu Tạo Gồm
 • Cấu Tạo Hạt Nhân, Độ Hụt Khối, Năng Lượng Liên Kết ( Hay Và Đầy Đủ )
 • Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng? A. Hạt Nhân Nguyên Tử A Z X Được Cấu Tạo Gồm Z Nơtron Và A Prôton.
 • 150 Bài Tập Trắc Nghiệm Lý Thuyết Về Hạt Nhân Nguyên Tử ( Hay )
 • Giải Bài Tập Sgk Lý Nâng Cao Bài 52: Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử. Độ Hụt Khối
 • Bạn đọc nhớ ký hiệu hạt nhân nguyên tử, bạn đọc sẽ làm rất nhanh dạng bài tập này: xác định được prôtôn, nơtrôn…

  XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN

  1. Hạt nhân: Hạt nhân được cấu tạo bởi hai loại hạt là proton (m p = 1,00728u; q p = +e) và nơtron (m n = 1,00866u; không mang điện tích), gọi chung là nuclon.

  Kí hiệu của hạt nhân nguyên tố hóa học X: (_{Z}^{A}textrm{X})

  Z: nguyên tử số (số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn số proton ở hạt nhân số electron ở vỏ nguyên tử).

  A: Số khối tổng số nuclon.

  Bán kính hạt nhân : R= (1,2.10^{-15}.A^{frac{1}{3}}m)

  2. Đồng vị: Cùng Z nhưng khác A (cùng prôtôn và khác số nơtron)

  Vd: Hidro có ba đồng vị:

  + Hidro thường (_{1}^{1}textrm{H}) chiếm 99,99% hidro thiên nhiên

  + Hidro nặng (_{1}^{2}textrm{H}) còn gọi là đơtêri (_{1}^{2}textrm{D}) chiếm 0,015% hidro thiên nhiên

  + Hidro siêu nặng (_{1}^{3}textrm{H}) còn gọi là triti (_{1}^{3}textrm{T})

  3. Khối lượng hạt nhân: Khối lượng hn rất lớn so với khối lựơng của êlectron, vì vậy khối lượng nguyên tử gần như tập trung toàn bộ ở hn.

  Đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu: u = (frac{1}{12}) khối lượng của đồng vị Cacbon (_{6}^{12}textrm{C})

  Vậy khối lượng hạt nhân có 3 đơn vị: u, kg và MeV/c2

  4. Lực hạt nhân: Lực tương tác giữa các nuclon gọi là lực hạt nhân. Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn. Lực hạt nhân là lực tương tác mạnh chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (Bán kính tương tác khoảng 10-15 m).

  Chú ý: + Số nguyên tử có trong m gam: = (frac{m}{A}.N_{A})

  + Số nơ tron có trong m gam: = (A-Z ) (frac{m}{A}.N_{A})

  + Số prôtôn có trong m gam: = Z. (frac{m}{A}.N_{A})

  Câu 1: Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là (_{17}^{35}textrm{Cl})= 34,969u hàm lượng 75,4% và (_{17}^{37}textrm{Cl})= 36,966u hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng của nguyên tử của nguyên tố hóa học Clo.

  A. 31,46u. B. 32,46u. C. 35,46u. D. 34,46u.

  Câu 2: Biết N A = 6,02.10 23mol-1. Tính số nơtron trong 59,5g (_{92}^{238}textrm{U}).

  A. 219,73.10 21 hạt B. 219,73.10 22 hạt C. 219,73.10 23 hạt D. 219,73.10 24 hạt

  Câu 3: Hạt nhân (_{27}^{60}textrm{Co}) có cấu tạo gồm:

  A. 33 prôton và 27 nơtron; B. 27 prôton và 60 nơtron

  C. 27 prôton và 33 nơtron; D. 33 prôton và 27 nơtron

  Câu 4: Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23mol­-1, khối lượng mol của hạt nhân urani (_{92}^{238}textrm{U}) là 238 gam/mol. Số nơtron trong 119 gam (_{92}^{238}textrm{U}) là

  Câu 5:Cho N A = 6,02.10 23 mol­-1. Số nguyên tử có trong 100g (_{52}^{131}textrm{I}) là

  A. (frac{1}{12}) lần. B. (frac{1}{6}) lần. C. 6 lần. D. 12 lần.

  Câu 7: Hạt nhân (_{11}^{23}textrm{Na}) có

  A. 23 prôtôn và 11 nơtron. B. 11 prôtôn và 12 nơtron.

  C. 2 prôtôn và 11 nơtron. D. 11 prôtôn và 23 nơtron.

  Câu 8: Hạt nhân nào sau đây có 125 nơtron ?

  A. (_{11}^{23}textrm{Na}) . B. (_{92}^{238}textrm{U}) . C. (_{86}^{222}textrm{Ra}) . D. (_{84}^{209}textrm{Po}).

  A. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng số khối khác nhau.

  B. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nơtron nhưng số khối khác nhau.

  C. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nôtron nhưng số prôtôn khác nhau.

  D. các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số nuclôn nhưng khác khối lượng.

  Câu 10: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có

  A. cùng số prôtôn. B. cùng số nơtron.

  C. cùng khối lượng. D. cùng số nuclôn.

  A. 8 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 14 nơtron.

  C. 6 prôtôn và 8 nơtron. D. 6 prôtôn và 8 electron.

  Câu 12: Nguyên tử của đồng vị phóng xạ (_{92}^{235}textrm{U}) có :

  A. 92 electron và tổng số prôton và electron bằng 235

  B. 92 prôton và tổng số nơtron và electron bằng 235

  C. 92 prôton và tổng số prôton và nơtron bằng 235

  D. 92 nơtron và tổng số prôton và electron bằng 235

  Câu 13: Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có

  A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

  B. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

  C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

  D. cùng só nuclôn nhưng khác số nơtron.

  Câu 14: Trong hạt nhân nguyên tử (_{84}^{210}textrm{Po}) có

  A. 84 prôtôn và 210 nơtron. B. 126 prôtôn và 84 nơtron.

  C. 84 prôtôn và 126 nơtron. D. 210 prôtôn và 84 nơtron.

  Câu 15: So với hạt nhân (_{14}^{29}textrm{Si}), hạt nhân (_{20}^{40}textrm{Ca}) có nhiều hơn

  A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn. B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.

  C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn. D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

  A. Trong ion đơn nguyên tử số proton bằng số electron

  B. Trong hạt nhân nguyên tử số proton phải bằng số nơtron

  C. Lực hạt nhân có bàn kính tác dụng bằng bán kính nguyên tử

  D. Trong hạt nhân nguyên tử số proton bằng hoặc khác số nơtron

  Câu 17: Chọn câu đúng đối với hạt nhân nguyên tử

  A. Khối lượng hạt nhân xem như khối lượng nguyên tử

  B. Bán kính hạt nhân xem như bán kính nguyên tử

  C. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton và electron

  D. Lực tĩnh điện liên kết các nucleon trong hạt nhân

  Câu 18: Chọn câu đúng. Lực hạt nhân là:

  A. Lực liên giữa các nuclon B. Lực tĩnh điện.

  C. Lực liên giữa các nơtron. D. Lực liên giữa các prôtôn.

  Câu 19: Sử dụng công thức về bán kính hạt nhân với =1,23fm, hãy cho biết bán kính hạt nhân(_{82}^{207}textrm{Pb}) lớn hơn bán kính hạt nhân (_{13}^{27}textrm{Al}) bao nhiêu lần?

  A. hơn 2,5 lần B. hơn 2 lần C. gần 2 lần D. 1,5 lần

  A. 13. B. 14. C. 27. D. 40.

  A. 11 prôtôn. B. 11 prôtôn và 12 nơtrôn.

  C. 12 nơtrôn. D. 12 prôtôn và 11 nơtrôn.

  A. có cùng khối lượng. B. cùng số Z, khác số A.

  C. cùng số Z, cùng số A. D. cùng số A

  Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai?

  A. 1u = (frac{1}{12}) khối lượng của đồng vị (_{6}^{12}textrm{C}) . B. 1u = 1,66055.10 -27 kg.

  C. 1u = 931,5 MeV/c 2 D. Tất cả đều sai.

  Câu 25: Lực hạt nhân là lực nào sau đây?

  A. lực điện. B. lực tương tác giữa các nuclôn.

  C. lực từ. D. lực tương tác giữa Prôtôn và êléctron

  Câu 26: Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là

  A. lực tĩnh điện B. lực hấp dẫn

  C. lực từ D. lực tương tác mạnh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giường Ngủ Có Ngăn Kéo Cn6
 • Tuyển Chọn 17 Mẫu Giường Hộp Có Ngăn Kéo Siêu Đẹp & Siêu Chất
 • Mua Thanh Chắn Giường Loại Nào Tốt?
 • Thanh Chắn Giường Có An Toàn Và Dễ Sử Dụng Không ? Thanh Chắn Giường Giá Bao Nhiêu ?
 • Có Nên Mua Thanh Chắn Giường Cho Bé Hay Không?
 • Cấu Tạo Chung Của Tế Bào Nhân Sơ Bao Gồm 3 Thành Phần Chính Là

  --- Bài mới hơn ---

 • Cac De Kiem Tra 1 Tiet, Thi Hk I,ii Sinh Hoc 6,7,8,9 Ma Tran Tap Huan Dalat Doc
 • Đặc Điểm Cơ Thể Người: Xác Định Vị Trí Các Cơ Quan Và Hệ Cơ Quan Của Cơ Thể? Thành Phần Cấu Tạo Của Tế Bào Phù Hợp Với Chức Năng Nào Của Chúng? Định Nghĩa Mô?
 • Bài 7. Tế Bào Nhân Sơ (Chuẩn) Bai 7 Te Bao Nhan So Cuc Chuan Ppt
 • Cấu Tạo Và Chức Năng Nhân
 • Cấu Trúc Và Chức Năng Của Nhân Tế Bào?
 • 1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi.

  Phần lớn các tế bào nhân sơ đều có thành tế bào. Thành phần hóa học quan trọng cấu tạo nên thành tế bào của các loài vi khuẩn là peptiđôglican (cấu tạo từ các chuỗi cacbohiđrat liên kết với nhau bằng các đoạn pôlipeptit ngắn). Thành tế bào quy định hình dạng của tế bào. Dựa vào cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào, vi khuẩn được chia thành 2 loại : Gram dương và gram âm. Khi nhuộm bằng phương pháp nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu tím, vi khuẩn Gram âm có màu đỏ. Biết được sự khác biệt này chúng ta có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh đặc hiệu để tiêu diệt từng loại vi khuẩn gây bệnh.

  Một số loại tế bào nhân sơ, bên ngoài thành tế bào còn có một lớp vỏ nhầy (hình 7.2). Những vi khuẩn gây bệnh ở người có lớp vỏ nhầy sẽ ít bị các tế bào bạch cầu tiêu diệt.

  Màng sinh chất của vi khuẩn cũng như của các loại tế bào khác đều được cấu tạo từ 2 lớp phôtpholipit và prôtêin.

  Một số loài vi khuẩn còn có các cấu trúc được gọi là roi (tiên mao) và lông nhung mao – hình 7.2). Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển. Ở một số vi khuẩn gây bệnh ở người, lông giúp chúng bám được vào bề mặt tế bào người.

  2. Tế bào chất

  Tế bào chất là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân. Tế bào chất ờ mọi loại tế bào nhân sơ đều gồm 2 thành phần chính là bào tương (một dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau) và ribôxôm cùng một số cấu trúc khác.

  Tế bào chất của vi khuẩn không có : hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc và khung tế bào. Trong tế bào chất của vi khuẩn có các hạt ribôxôm. Ribôxôm là bào quan được cấu tạo từ prôtêin và rARN. Chúng không có màng bao bọc. Ribôxôm là nơi tổng hợp nên các loại prôtêin của tế bào. Ribôxôm của vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn ribôxôm của tế bào nhân thực, ở một số vi khuẩn, trong tế bào chất còn có các hạt dự trữ. 

  3. Vùng nhân

  Vùng nhân của tế bào sinh vật nhân sơ không được bao bọc bởi các lớp màng và chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng. Vì thế, tế bào loại này được gọi là tế bào nhân sơ (chưa có nhân hoàn chỉnh với lớp màng bao bọc như ở tế bào nhân thực). Ngoài ADN ở vùng nhân, một số tế bào vi khuẩn còn có thêm nhiều phân tử ADN dạng vòng nhỏ khác được gọi là plasmit. Tuy nhiên, plasmit không phải là vật chất di truyền tối cần thiết đối với tế bào nhân sơ vì thiếu chúng tế bào vẫn sinh trưởng bình thường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Tạo Chung Của Tế Bào Cau Tao Chung Cua Te Bao Doc
 • Cấu Tạo Chung Của Tế Bào
 • Chức Năng, Cấu Trúc, Và Thành Phần Của Màng Tế Bào ·
 • Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 10 Bài 7
 • Giải Bài 1,2,3,4,5 Trang 34 Sgk Sinh 10 : Tế Bào Nhân Sơ
 • Thành Phần Cấu Tạo Của Inox

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Lịch Sử Ra Đời, Phân Loại Và Cấu Tạo Của Quạt Điện
 • Nguyên Lý Hoạt Động Từ A
 • Nguyên Lý Làm Việc, Cấu Tạo, Ưu Nhược Điểm Của Quạt Hút Ly Tâm
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Quạt Phun Sương
 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Quạt Điều Hòa
 • Carbon là một thành phần không thể thiếu của Inox. Nó có mặt ở nhiều nhóm, nhiều loại inox – thép không gỉ khác nhau. Tuy nhiên, hàm lượng C thường ở mức thấp. Tác dụng của Carbon chính là chống chịu lại sự ăn mòn.

  Nếu Carbon kết hợp với Crom trong hợp kim, chúng sẽ gây tổn thương cho “lớp trơ” hình thành. Ở những khu vực cục bộ khác, nếu Crom<10.5% thì “lớp trơ” sẽ không hình thành.

  Có thể bạn chưa biết:

  Như chúng ta đã biết, Inox – thép không gỉ là một dạng hợp kim của sắt chứa tối thiếu 10.5% Cr. Vìvậy, Cr là một thành phần không thể thiếu của bất kì loại Inox nào.Vì Cr là nguyên tố phản ứng cao. Do đó chúng tạo bên bản chất “trơ” cho hợp kim này. Cr còn có tác dụng ngăn chặn sự ăn mòn và gỉ sét thông thường xảy ra đối với các loại thép carbon không có tấm bảo vệ bên ngoài.

  Niken là hợp kim chính của nhóm thép không gỉ Austenitic ( Nhóm 3XX). Chính sự có mặt của Niken làm cho nhóm này có độ dẻo dai cao, độ bền tốt ngay cả ở nhiệt độ hỗn hợp làm nguội.

  Nếu như ở nhóm 3XX, Niken đóng một vai trò khá quan trọng, thì đối với nhóm 2XX, Mangan là một nguyên tố không thể thiếu. Manga chính là nguyên tố thay thế cho Niken ở các mác thép 2XX này. Tác dụng chính của Mangan chính là giúp thép không gỉ khử oxy hóa,ngoài ra chúng còn có tác dụng làm ổn định mác thép Austenitic.

  Ngoài ra, Molypden còn có tác dụng chống nhiệt Clorua, đó là nguyên nhân Tấm Inox 316 ( có chứa 2% Molypden ) dùng tốt hơn các loại Tấm Inox 304 ở môi trường vùng biển. Khi lượng Molypden càng cao, thì sức chống chịu clorua lại càng cao.

  Nhà máy sản xuất Inox Hàng đầu tại Việt Nam ?

  Với thâm niên hàng chục năm trên thị trường mua bán Inox tại Việt Nam và Thế Giới. Inox Đại Dương đã và đang tiếp tục là nhà sản xuất và bán ống inox 304/201/ 430 hàng đầu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Phần Cấu Tạo Nên Mặt Trời Là Gì?
 • Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 29: Anken (Olefin)
 • Bai Tap Tu Luan Ve Anken
 • Phương Pháp Làm Dạng Bài Về Chủ Ngữ, Vị Ngữ Trong Câu Kể “ai Làm Gì”
 • Thế Là Nào Chủ Ngữ, Vị Ngữ, Trạng Ngữ
 • Thành Phần Cấu Tạo Của Thép

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Cấu Tạo Hữu Cơ Của Tư Bản?
 • Cấu Tạo Hữu Cơ Của Tư Bản
 • Phân Loại Câu Theo Cấu Tạo
 • Câu Ghép Là Gì Và Cách Đặt Câu Ghép Cùng Bài Tập Về Câu Ghép
 • Câu Trần Thuật Là Gì? Khái Niệm, Đặc Điểm, Chức Năng Của Câu Trần Thuật
 • Có thể nói các vật liệu sắt, thép, tôn, xà gồ là vật liệu phổ biến, quan trọng nhất hiện nay. Tất cả các ngành nghề lớn nhỏ đều phải dùng trực tiếp hoặc gián tiếp dùng tới những vật liệu này. Vậy thành phần cấu tạo của thép, sắt, xà gồ như thế nào? Mình cùng đi tìm hiểu về chúng nào?

  1/ Đặc tính yêu cầu chung của các loại vật liệu

  Chúng ta ta biết Thép là hợp kim của sắt, cacbon và một số nguyên tố khác. Trên thế giới có hơn 3000 loại thép khác nhau. Hàng năm, để đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng của con người. Các nhà nghiên cứu đã phát minh và sáng chế ra nhiều loại vật liệu khác nhau. Như các loại loại thép mới, tôn, xà gồ… với các tính năng vượt trội. Để đáp ứng nhu nhiều khác nhau của con người.

  – Tính bền: Khả năng chống lại các tác dụng của lực bên ngoài mà không bị phá hỏng.

  – Tính cứng: Khả năng chống lại biến dạng dẻo cục bộ khi có ngoại lực tác dụng lên kim loại thông qua vật nén.

  – Tính chịu nhiệt: Là độ bền của kim loại đối với sự ăn của ôxy trong không khí ở nhiệt độ cao.

  – Khả năng đàn hồi: Là khả năng trở về hình dáng ban đầu của vật liệu sau khi loại bỏ ngoại lực.

  – Tính hàn: Khả năng tạo thành sự liên kết giữa các phần tử khi nung nóng chỗ hàn đến trạng thái chảy hay dẻo.

  – Khả năng chống oxi hóa của môi trường. Như không gỉ, chống ăn mòn trong axit, badơ, muối.

  Như chúng ta đã biết: Thép là hợp kim của sắt, cacbon và các nguyên tố kim loại khác. Xà gồ là những sản phẩm của thép như thép hình U, C, thép hộp…. Tôn là một loại vật liệu được làm từ các tấm kim loại (tấm thép) được phủ một lớp mạ và gia cố thêm các vật liệu chống nóng khác.

  Vậy ta có thể nói cấu tạo chung của các vật liệu chính là cấu tạo của thép.

  Thép chính là hợp kim giữa sắt và cacbon. Với thành phần cacbon không vượt quá 2,14 %. Ngoài ra trong thành phần của thép còn có các kim loại khác như magan, kẽm, nitơ, lưu huỳnh, photpho,…

  Với hàm lượng: C < 2,14%, Mn ≤ 0,8%, Si ≤ 0,4 %, P ≤ 0,05%, S ≤ 0,05%. Ngoài ra có thể có một lượng nhỏ các nguyên tố Cr, Ni, Cu (≤ 0,2 %),W, Mo, Ti (≤ 0,1%).

  Vì vậy để biết về cấu tạo các vật liệu thép, sắt, tôn, xà gồ. Ta cùng đi tìm hiểu về phân loại và thành phần cấu tạo của thép.

  Phân loại thép và tỉ lệ các thành phần kim loại trong thép.

  Theo cách phân loại về thành phần hóa học, chúng ta chia thép thành 2 loại: Thép cacbon và thép hợp kim.

  Cacbon (C): là nguyên tố quan trọng nhất, quyết định tổ chức, tính chất và công dụng của thép. Thép cacbon chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng sản lượng thép khoảng 80% – 90 %. Và các kim loại khác như: Mangan (0,4 – 0,65%), Silic (0,12 – 0,3%), lưu huỳnh, photpho (<0,07%).

  C sẽ làm giảm độ dẻo và độ dai va đập. Khi %C tăng trong khoảng 0,8 – 1% thì độ bền và độ cứng cao nhất nhưng khi vượt qua 1% thì độ bền và độ cứng bắt đầu giảm.

  Theo %C có thể chia thép làm 4 nhóm có cơ tính khác nhau:

  – Thép cacbon thấp (%C ≤ 0,25%): Thép có dẻo, dai nhưng có độ bền và độ cứng thấp.

  – Thép cacbon trung bình (%C từ 0,3 – 0,5%).

  – Thép cacbon tương đối cao (%C từ 0,55 – 0,65%).

  – Thép cacbon cao (%C ≥ 0,7%): Thép có độ cứng cao.

  Đối với thép hợp kim thì có thể phân loại thành các loại sau:

  – Hợp kim thấp: Thành phần các nguyên tố hợp kim trong thép không vượt quá 2,5 %

  – Hợp kim trung bình: Thành phần các nguyên tố hợp kim trong thép chiếm từ 2,5 đến 10 %

  – Hợp kim cao: Thành phần các nguyên tố hợp kim trong thép cao hơn 10 %

  Các nguyên tố: Mn và Si là các tạp chất có lợi, có công dụng khử ôxy. Ngược lại các nguyên tố: P, S là các tạp chất có hại, làm giảm cơ tính của thép. Ảnh hưởng tới chất lượng và phân loại thép.

  Hình ảnh một loại tôn cuộn làm từ thép hợp kim.

  Các hợp kim có vai trò quyết định tính chất của các vật liệu nói chung và thép nói riêng. Chúng được thể hiện như sau:

  CACBON (C): C có mặt trong thép giúp tăng khả năng chịu ăn mòn, tạo đặc tính cứng và bền cho thép.

  NIKEN (Ni): Ni có mặt trong vật liệu giúp thép bền và dẻo dai hơn.

  MANGAN (Mn): Mn được thêm vào thép nhằm khử oxi hóa trong quá trình nấu chảy để ngăn ngừa hình thành các chất bẩn sunfua sắt làm cho thép bị nứt.

  SILIC (Si) và ĐỒNG (Cu): Được thêm vào một lượng nhỏ nhằm chống lại sự ăn mòn của Axit Sunfuric (H2SO4).

  NITƠ (Ni): Khi hàm lượng C thấp sẽ giảm tính bền của thép. Ni được thêm vào trong trường hợp này để tăng thêm độ bền cho thép.

  MOLYDEN (Mo): Là chất phụ gia được thêm vào nhằm chống hiện tượng mòn lỗ chỗ bề mặt vật liệu.

  LƯU HUỲNH (S): S được thêm vào giúp tăng hiệu suất gia công. Tuy nhiên, người ta thêm S với một hàm lượng nhỏ bởi vì sự có mặt của S là một trong những nguyên nhân xuất hiện Sunfua bẩn.

  CROM (Cr): Là thành phần quan trọng giúp thép có khả năng chống lại sự oxi hóa từ môi trường. Thông thường thành phần Cr được điều chỉnh theo một tỉ lệ thích hợp trong hợp kim. Tỉ lệ Cr có mặt trong thép từ 10.5% – 26%. Hàm lượng Cr càng nhiều thì khả năng chống gỉ càng cao. Lớp Cr được thêm vào, giúp tạo ra một lớp màng bảo vệ trong suốt trên bề mặt thép mà mắt thường không nhìn thấy được. Lớp màng này không làm mất đi tính sáng bóng của thép.​

  1/ Thành phần cấu tạo của Tôn

  Thành phần của các loại Tôn dùng trong xây dựng nhà ở chủ yếu được làm bằng thép hoặc nhôm. Các kim loại phụ gia khác như kẽm, đồng và Titan được sử dụng để tăng thêm những tính năng chống gỉ cho vật liệu.

  Tấm lợp ban đầu được sản xuất với dạng ván dài, mỏng. Cuộn thành cuộn lớn ở các nhà máy thép. Sau đó, chúng được phủ một lớp phủ hợp kim để chống gỉ. Rồi sử dụng dòng sơn tốc độ cao, nung ở nhiệt độ cao.

  Cuộn thép đã được sơn vận chuyển đến một nhà sản xuất tấm lợp. Tại đây vật liệu lợp mái được tạo hình bằng cách sử dụng máy ép lớn để dập tạo thành tấm lợp có hình dạng riêng biệt.

  Nhôm lợp cũng được thực hiện một quá trình tương tự ngoại trừ việc không cần trải qua bước phủ lớp phủ kim loại.

  – Mạ kẽm: mạ kẽm 100% tùy thuộc vào yêu cầu sử dụng sản phẩm.

  – Galvalume hoặc Zincalume: Một loại hợp kim của nhôm và kẽm (55 % nhôm và 45% kẽm)

  Độ dày của lớp phủ hợp kim khác nhau phụ thuộc vào ứng dụng của sản phẩm lợp mái trong thực tế. Lớp mạ càng lớn, lớp bảo vệ chống gỉ sét càng kéo dài.

  Tôn cán sóng: Là loại tôn mạ kẽm và được sơn phủ nhằm tạo tính thẩm mỹ cho công trình.

  Như đã tìm hiểu về cấu tạo thép ở trên. Xét về thành phần hóa học thép chia làm 2 loại là thép cacbon và thép hợp kim. Chúng ta có thể xét thêm về ứng dụng của các loại thép này trong các ngành công nghiệp như thế nào?

  Thép hợp kim: Với những ưu điểm vượt trội độ bền, độ sáng bóng và khả năng oxi hóa. Ứng dụng trong lãnh vực gia công cơ khí như: Chế tạo máy, chế tạo dụng cụ, làm khuôn đúc công nghiệp….

  Thép xà gồ chính là các loại thép hình U, C… và các loại thép hộp chữ nhật, thép hộp vuông và thép ống.

  Vì vậy khi xét về cấu tạo xà gồ ta chỉ cần tìm hiểu về cấu tạo của thép phải không nào?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Nguyên Tắc Cấu Tạo Cốt Thép Dầm Không Thể Bỏ Qua
 • Soạn Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt Trang 13 Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1
 • Soạn Bài Từ Và Cấu Tạo Của Từ Tiếng Việt (Chi Tiết)
 • Máy Khoan Cầm Tay Bosch Được Cấu Tạo Như Thế Nào?
 • Quy Trình Kiểm Tra Cấu Tạo Bên Trong Máy Cưa Lọng
 • Cấu Tạo Các Thành Phần Của Hoa

  --- Bài mới hơn ---

 • Đặc Điểm Nhận Dạng Giống Mai Vàng Yên Tử
 • Cây Hoa Mai: Đặc Điểm, Ý Nghĩa Và Cách Trồng, Chăm Sóc Cây Mai Sau Tết
 • Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Cách Chăm Sóc Hoa Mai Vàng Ra Đúng Dịp Tết
 • Tuần 21. Cấu Tạo Bài Văn Miêu Tả Cây Cối
 • Bài 29. Các Loại Hoa
 • Cấu tạo các thành phần của hoa 1.2.1. Đế hoa Đế hoa là phần đầu tận cùng của cuống hoa, thường phình to ra mang bao hoa và các bộ phận sinh sản. Ở những dạng nguyên thủy, đế hoa thường dài và có dạng hình nón (hoa Ngọc lan ta, Dạ hợp). Trong quá trình phát triển của thực vật, đế hoa có xu hướng thu ngắn lại, trở thành đế phẳng, hoặc có khi lõm lại thành hình chén (Hoa hồng). Có trường hợp đế hoa phát triển thành một bộ phận riêng mang nhụy gọi là cột nhụy (hoa Ngọc lan) hoặc mang cả nhị và nhụy, gọi là cột nhị – nhụy (hoa Lạc tiên, Dâm bụt). Ngoài ra, đế hoa có thể mang một bộ phận dày và nạc gọi là đĩa mật, bao gồm các tuyến mật tập trung lại. Sự có mặt của đĩa mật là một biểu hiện cho sự thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của một số loài hoa. 1.2.2. Đài hoa (Kalyx – K) Là bộ phận ngoài cùng của hoa và làm nhiệm vụ che chở, các lá đài thường có màu lục, hình dạng giống lá, đôi khi có dạng tam giác, dạng sợi, dạng vảy… và màu sắc tương đối phong phú. Trong một số trường hợp đài có màu sắc giống với cánh hoa. Các lá đài có thể tách rời nhau, gọi là đài phân (hoa Cải, Phượng vĩ…) có thể dính lại Hình 4.1. Sơ đồ cắt dọc của hoa lưỡng tính 1. Đế hoa; 2. Vết gắn các bộ phận bao hoa; 3. Đài hoa; 4. Tràng hoa; 5. Chỉ nhị; 6. Bao phấn; 7. Bộ nhị; 8. Bầu; 9. Vòi nhuỵ; 10. Núm nhuỵ; 11. Bộ nhuỵ (Nguồn: T. Elliot Weier, C. Ralph Stocking, 1982) 90 với nhau, gọi là đài hợp (hoa Rau muống, Dâm bụt), trong trường hợp đó phần dính lại làm thành ống đài, phần trên gọi là thùy của đài, ống đài có thể dài hoặc ngắn và khác nhau tùy loài… Số lượng các lá đài ở trong hoa có thể thay đổi thường là 3 (hoa của thực vật 1 lá mầm); hoặc là 4, 5 (hoa của thực vật 2 lá mầm). Đài hoa có thể rụng trước khi hoa nở (hoa Thuốc phiện), hoặc cùng tồn tại và phát triển với hoa và quả (hoa các cây họ Cà…). Ở một số cây, ngoài vòng đài chính còn có vòng đài phụ (họ Bông…) Về nguồn gốc các đài phụ có thể do các lá kèm của đài biến đổi thành (Hoa hồng) hoặc do các lá bắc con biến đổi thành (các cây trong họ Bông). Đài hoa có thể có những biến đổi đặc biệt: có thể biến đổi thành lông (các cây họ Cúc) hoặc phát triển thành cánh của quả (cây Chò, cây Sao…) để làm bộ phận phát tán quả. Về hình dạng và cấu tạo giải phẫu, đài là bộ phận ít chyên hóa nhất của hoa và gần với lá dinh dưỡng nhất. Nhu mô đồng hóa của các lá đài thường có cấu tạo đồng nhất không phân biệt thành nhu mô giậu và mô xốp, chúng có chức năng bảo vệ hoa và duy trì chức năng quang hợp vì có chứa sẵn lạp lục, số lượng các bó dẫn của đài thường bằng số lượng bó dẫn trong lá dinh dưỡng. 1.2.3. Tràng hoa (Corolla – C) Tràng hoa là bộ phận phía trong của đài, thường có màu sắc sặc sỡ và có hương thơm để hấp dẫn sâu bọ giúp cho sự thụ phấn. Tràng hoa thường gồm những mảnh có màu gọi là cánh hoa (cánh tràng). Màu sắc của cánh hoa có thể do các chất antoxyan hoà tan trong dịch tế bào, hoặc do các chất màu chứa trong các lạp màu. Cánh hoa trong một số trường hợp có thể có hương thơm do biểu bì tiết ra các chất dầu thơm (hoa Hồng, Nhài, Ngọc lan, Bưởi…). Số lượng các cánh hoa ở các họ thực vật ở mức tiến hoá thấp, thường nhiều và không cố định. Nhưng ở các họ thực vật ở mức tiến hoá cao hơn, số lượng cánh hoa đã giảm xuống và thường là 4,5 hay bội số của 4,5 (hoa cây thực vật 2 lá mầm) hoặc 3 hay bội số của 3 (hoa cây thực vật 1 lá mầm). Số lượng cánh hoa thường tương ứng với là đài, từ đó ta có các khái niệm về hoa mẫu 3, mẫu 4, mẫu 5. Hình 4.2. Một số kiểu đài hoa 1,2. Đài hợp hình ống; 3. Đài phụ và đài chính đều, hợp; 3. Đài hình môi; 5. Đài biến đổi thành lông; 6. Đài đồng trưởng; 7. Đài rời, đều. (Nguồn: Denis Bach, 1945) 91 Về kích thước, các cánh tràng thường có kích thước lớn hơn đài hoa. Mỗi cánh hoa thường gồm một phiến rộng ở phía trên, gọi là phiến và một phần thu hẹp ở dưới gọi là móng (hoa Phượng vĩ). Các cánh hoa có thể tách rời nhau (cánh phân); hoặc dính nhau (cánh hợp) tạo thành ống tràng ở phía dưới và phía trên rời nhau gọi là các thùy tràng, thùy tràng có số lượng tương ứng với số mảnh cánh hoa đã dính lại. Tùy theo mức độ và các kiểu dính nhau tràng hợp có thể hình ống (hoa cây họ Cúc), hình phễu (hoa Rau muống, Bìm bìm), hình đinh (hoa Trang), hình bánh xe (hoa các cây họ Cà), hình môi (các cây họ Hoa môi); hình thìa lìa (các cây họ Cúc)… Đài và tràng kết hợp với nhau tạo thành bao hoa (perigonium – P), thường bao hoa có thể phân hóa thành đài và tràng rõ rệt, nhưng trong một số trường hợp chưa phân hóa rõ, các bộ phận của bao hoa đều giống lá đài (hoa Dừa) và các bộ phận của bao hoa giống với cánh tràng (hoa Huệ…). Khi hoa nở, các cánh hoa rời cũng như các thùy tràng (trong trường hợp hoa cánh hợp) có thể giống nhau về hình dạng và kích thước (hoa đều) cũng có thể khác nhau (hoa không đều). Trong một số trường hợp, các cánh hoa có thể mang các phần phụ hình vảy hoặc hình sợi (hoa Trúc đào, hoa Lạc tiên…) những phần phụ này có thể phát triển thành một tràng phụ (hoa Thiên lý, hoa Náng trắng…). Đôi khi các cánh hoa lai kéo dài thành một cái cựa, có thể chứa tuyến mật (hoa Phong lan). Về mặt cấu tạo giải phẫu, các cánh hoa thường mỏng hơn lá đài thường gồm 3 hoặc 4 lớp tế bào, đôi khi chỉ gồm 2 lớp biểu bì trên và dưới, giữa 2 lớp biểu bì là các tế bào không chứa diệp lục, giữa các tế bào có các khoảng gian bào. Các cánh hoa thường chỉ có một bó mạch. Hình 4.3. Các kiểu tràng hoa rời 1.Tràng hình hoa hồng; 2. Tràng hình hoa cẩm chướng; 3A.B. Tràng hình chữ thập; 4. A.B. Tràng hình bướm; 5. Tràng hình hoa lan. (Nguồn: Denis Bach, 1945) 92 1.2.4. Nhị hoa (Androeceum – A) Nhị hoa là cơ quan sinh sản đực của hoa, tập hợp các nhị ở trong hoa hình thành nên bộ nhị. Số lượng nhị trong bộ nhị có thể thay đổi: từ rất nhiều trong các họ thấp (Ngọc lan, Sen, Súng, Hoa hồng), giảm đi và cố định ở các họ tiến hoá hơn, số lượng các nhị thường là 4,5 hoặc bội số của 4,5 (thường gặp ở các cây thực vật 2 lá mầm) và 3 hoặc bội số của 3 (Thường gặp ở các cây thực vật 1 lá mầm) cũng có khi giảm xuống chỉ còn 1 (họ Gừng) hoặc 1/2 (họ Hoàng tinh). Nhị hoa trong trường hợp điển hình thường gồm 2 phần chính: Chỉ nhị và bao phấn, bao phần thường gồm hai ô phấn (nửa bao phấn) ngăn cách với nhau bởi trung đới. Những nhị có chỉ nhị loe rộng hoặc hình bản có thể có nhiều bó dẫn hơn (3 – 5 hoặc 7 bó). Hình 4.5. Cấu tạo một nhị hoa chúng tôi phấn; 2. Chỉ nhị A. Bao phấn đính gốc B. Bao phấn đính lưng a. Chỉ nhị: Thường đính trên đế hoa, hoặc có khi đính trên tràng (thường gặp ở những hoa có cánh hợp), chỉ nhị có thể dài hoặc ngắn, trong một số trường hợp chỉ nhị rất ngắn khiến cho bao phấn gần như đính trực tiếp trên đế hoa. Chỉ nhị có thể đơn hoặc phân nhánh, trên mặt cắt ngang chỉ nhị có hình tròn hoặc trái xoan, hoặc đôi khi có dạng bản dẹp như lá. Cấu tạo của chỉ nhị rất đơn giản: phía ngoài có biểu bì bao bọc, dưới biểu bì thường có 2 – 3 lớp tế bào mô mềm, màng mỏng. Một bó dẫn duy nhất nhất nằm ở giữa, trong đó libe phát triển kém hơn,sau đó bó dẫn tiếp tục chạy và trung đới, đôi khi ở đó nó được phân nhánh ra b. Trung đới Là phần kéo dài của chỉ nhị vào trong bao phấn, nó ngăn cách giữa 2 nửa bao phấn. Đôi khi trung đới có thể kéo dài vượt quá bao phấn tạo thành một mào lông (như ở hoa Trúc đào) hoặc thành một tuyến (gạo sen ở hoa Sen). c. Bao phấn Bao phấn có nhiều hình dạng khác nhau: hình tròn, hình thận, hình thuôn dài, hình mũi tên… Mỗi bao phấn thường gồm 2 (hoặc1) nửa bao phấn (ô phấn). Mỗi nửa bao phấn khi còn non thường gồm 2 túi phấn bên trong chứa hạt phấn nhưng khi chín, 2 túi phấn đó thường thông với nhau thành một. Như vậy, túi phấn tương đương với túi bào tử nhỏ ở thực vật hạt trần. Khi bao phấn chín, thường nứt theo nhiều kiểu khác nhau: kiểu nứt dọc (phổ biến ở nhiều cây) hoặc mở ra bằng lỗ ở đỉnh (một số cây trong họ Cà) hoặc mở bằng các mảnh van như lưỡi gà (các cây trong họ Long não). Trong trường hợp bao phấn nứt dọc, kẽ nứt có thể quay vào phía trong, đó là bao phấn hướng trong, kẽ nứt quay ra phía ngoài gọi là bao phấn hướng ngoài. Bao phấn được đính vào chỉ nhị theo nhiều kiểu khác nhau: bao phấn đính gốc – bao phấn thường nằm trên đỉnh của chỉ nhị; bao phấn đính lưng – bao phấn đính vào chỉ nhị ở một điểm của trung đới và phần lưng của bao phấn nằm trên đỉnh của chỉ nhị. + Cấu tạo của bao phấn và hạt phấn Hình 4.6. Một số kiểu nứt của bao phấn 1,2. Nứt dọc; 3-6. Các kiểu nứt lỗ; 7,9. Nứt lưỡi gà (Nứt van); 8. Nứt ngang. 94 Bao phấn: màng bao phấn gồm nhiều lớp tế bào bao lấy các nửa bao phấn (ô phấn); lớp ngoài cùng của bao phấn là các tế bào biểu bì – đó là những tế bào nhỏ, dẹp. Dưới biểu bì là những tế bào vòng cơ, gồm những tế bào có màng dày hóa gỗ hình chữ V, còn mặt ngoài vẫn bằng cellulose, các tế bào này giúp cho việc mở bao phấn. Lớp trong cùng của vách bao phấn là tầng nuôi dưỡng, tầng này nằm sát ngay ô phấn và tham gia vào việc nuôi dưỡng tế bào mẹ hạt phấn cũng như hạt phấn sau này, các tế bào của tầng nuôi dưỡng có kích thước tương đối lớn, màng mỏng và rất giàu chất tế bào. Hạt phấn: hạt phấn được hình thành từ các tế bào mẹ hạt phấn (nguyên bào tử). Mỗi tế bào mẹ hạt phấn, bằng hình thức phân chia giảm nhiễm cho ra 4 bào tử, tức 4 hạt phấn đơn bội. Hạt phấn thường có dạng hình cầu, kích thước vào khoảng 10 – 15 m, thường có màu vàng nhạt. Về mặt cấu tạo, hạt phấn thường có 2 lớp màng, lớp màng ngoài dày, bằng cutin, trên bề mặt có những khe rãnh lỗ gọi là lỗ nảy mầm, số lượng rãnh và lỗ thay đổi khác nhau tùy từng loài, ở một số cây thuộc họ Cúc, họ Bông mặt ngoài thường có những gai nhỏ; lớp màng trong của hạt phấn thường mỏng hơn và bằng pectin, thường dày lên trước các lỗ nảy mầm. Bên trong hạt phấn là 2 tế bào: tế bào dinh dưỡng lớn – về sau sẽ phát triển thành ống phấn, tế bào nhỏ hơn là tế bào phát sinh sau sẽ cho ra 2 tinh tử, hạt phấn ở giai giai đoạn phát triển thành 2 tế bào như vậy tương ứng với thể giao tử đực.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 29 Có Đáp Án.
 • Trẻ Rụng Tóc Sau Gáy
 • Bò Sát Tự Luận:câu 1:đặc Điểm Cấu Tạo Ngoài Của Thằn Lằn Thích Nghi Với Đời Sống Ở Cạn Câu 2:trình Bày Những Đặc Điểm Cấu Tạo Trong Của Thằn Lằn Thích Nghi Vớ
 • Đau Sau Gáy Cổ Báo Hiệu Bệnh Gì?
 • Đau Sau Gáy: Triệu Chứng, Nguyên Nhân, Chẩn Đoán, Chữa Trị
 • Thành Phần Cấu Tạo Bình Chữa Cháy Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Tạo Bình Chữa Cháy Bột Trên Thị Trường Hiện Nay
 • Cấu Tạo Bình Chữa Cháy
 • Bình Chữa Cháy Dạng Bột Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động
 • Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Bình Chữa Cháy Co2
 • Cấu Tạo Chi Tiết, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bình Chữa Cháy Khí Co2
 • Đối với bình bọt chữa cháy: Foam được tạo ra bởi 3 thành phần: nước, bọt cô đặc, và không khí. Bọt chữa cháy (Foam) là một mảng bọt có khối lượng lớn, có tính bền, chứa đầy không khí, có tỷ trọng nhỏ hơn dầu, xăng, hoặc nước. Nước được trộn với bọt cô đặc, tạo thành một dung dịch foam. Dung dịch này lại được trộn với không khí (hút không khí) để tạo ra một loại bọt chữa cháy có đủ tính năng, sẵn sàng phun lên bề mặt vật gây cháy và dập tắt cháy.

  + Foam AFFF( water- based) là chất bọt mà sẽ tạo ra một màn sương phủ trên mặt phẳng của nhiên liệu có hydrocarbon.

  + Foam ARC (alcohol-resistant concentrate) là chất bọt mà sẽ tạo ra một màn nhấy trên mặt phẳng của loại nhiên liệu không hòa tan.

  Đối với bình khí chữa cháy (bình CO2): Chất chữa cháy dạng khí (thường là CO2) được nén dưới dạng lỏng (nhiệt độ thấp, thường là (-)73 – (-)79 độ C). Khi chữa cháy, CO2 trong bình được phun vào đám cháy, làm loãng không khí cháy và giảm nhiệt độ của vật cháy.

  Cấu tạo bình chữa cháy Co2

  – Thân bình cứu hoả làm bằng thép đúc, hình trụ đứng và thường thì thân bình được sơn màu đỏ. Cụm van làm bằng hợp kim đồng có cấu tạo kiểu van vặn 1 chiều(như bình cứu hoả Nga, Ba Lan,…), hay kiểu van lò xo nén 1 chiều thường đóng, có cò bóp phía trên, cò bóp cũng đồng thời là tay xách(bình Trung quốc, Nhật Bản,…). Tại đây có chốt hãm kẹp chì bảo đảm chất lượng bình.

  – Trong bình và dưới van là ống nhựa cứng dẫn khí CO2 được nén lỏng ra ngoài. Ở trên cụm van có một van an toàn, van làm việc khi áp suất trong bình tăng quá mức quy định van sẽ xả khí ra ngoài để đảm bảo an toàn. Loa phun làm bằng kim loại hay cao su, nhựa cúng và được gắn với khớp nối bộ van qua một ống thép cứng hoặc ống xifong mềm.

  – Thông thường, bình cứu hoả đều được sơn màu đỏ( trừ bình của Ba Lan sơn màu trắng và bình loại CDE của Trung quốc sơn màu đen). Trên thân bình đều có nhãn ghi đặc điểm của bình, cách sử dụng,…. Khí CO2 được nến chặt trong bình với áp suất cao sẽ chuyển sang thể lỏng nên khi chữa cháy chỉ vặn van hay rút chốt rồi bóp cò là khí CO2 sẽ phn ra dập tắt đám cháy.

  Cấu tạo bình bột chữa cháy

  * Bên ngoài

  – Thân bình được làm từ thép chịu được áp lực cao, bình hình trụ đứng, kích thước (Ø x H): 13,6 x 43 được sơn màu đỏ lên vỏ bình. Trên thân bình có in nhãn, trên đó ghi thông tin đặc điểm, hình ảnh sử dụng, cách bảo quản,…của bình. Trên miệng bình có cụm van, van khóa, đồng hồ đo áp lực khí đẩy, vòi phun, ống dẫn, cò bóp.

  + Cụm van được gắn liền với nắp đậy ở miệng bình, có thể tháo cụm van và nạp lại bình chữa cháy MFZ4 bình thường.

  + Đồng hồ đo áp lực khí đẩy bên trong bình, hiển thị trạng thái mức khí đẩy còn lại trong bình, nếu kim chỉ ở vạch xanh thì bình còn sử dụng bình thường, kim chỉ ở vạch đỏ thì cần phải đi nạp lại bình, kim chỉ ở vạch vàng thì cần phải xả bớt khí bên trong bình ra ngoài bởi lúc này là áp suất bên trong bình hiện đang cao hơn áp suất định mức của bình.

  + Van khóa là dạng van bóp, cò bóp cũng đồng thời là tay xách, van khóa được chốt an toàn.

  + Vòi phun được làm từ nhựa, ống dẫn mềm, chiều dài khoảng 40 – 50cm.

  * Bên trong

  – Trong bình chữa cháy có bột chữa cháy, khí đẩy, ống dẫn nối thẳng tới cụm van trên miệng bình.

  + Bột chữa cháy trong bình chữa cháy MFZ4 là dạng bột trắng, mịn, ký hiệu BC, chữa được đám cháy loại B,C(đám cháy chất lỏng, chất rắn). Trong thành phần có đến 80% là NaHCO3

  + Khí đẩy được nạp chung với bột chữa cháy bên trong bình, hỗn hợp này được đưa ra ngoài nhờ một ống dẫn được nối thẳng với cụm van trên miệng bình.

  + Khí đẩy trong bình là loại khí trơ, không cháy, không dẫn điện ở điện áp dưới 50kV, thường sử dụng N2, CO2

  Dịch vụ nạp sạc bình chữa cháy giá rẻ

  Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ nạp bình chữa cháy tại Đà Nẵng, nạp bình chữa cháy tại TpHCM giá rẻ thì liên hệ ngay công ty PCCC Lộc Phát chúng tôi chuyên cung cấp bình chữa cháy và nạp sạc tại TpHCM Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác. Chúng tôi đang có chương khuyến mãi nạp bình chữa cháy quận Tân Bình, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cụ thể.

  Báo giá nạp bình chữa cháy tại Tphcm, đà nẵng,… ưu đãi với mức giá là 12k/kg. Ngoài ra khi quý khách hàng là công ty nạp sạc bình chữa cháy với số lượng lớn chúng tôi sẽ CHO MƯỢN bình chữa cháy miễn phí và free vận chuyển nội thành.

  Thông tin cần tư vấn cụ thể về bình chữa cháy tại Đà Nẵng, TpHCM miễn phí vui lòng gọi 0917.492.407

  • Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy CO2
  • Hạn sử dụng bình chữa cháy là bao lâu
  • Hệ thống chữa cháy bằng bọt Foam
  • Bình chữa cháy cho gia đình loại nào tốt
  • Tên các loại bình chữa cháy

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Cần Biết Để Mua Bình Giữ Nhiệt Tốt Nhất Hiện Nay
 • Cấu Tạo, Công Dụng Bình Giữ Nhiệt Là Gì Và Liệu Bình Có In Được Không?
 • Kiến Thức Về Bình Giữ Nhiệt
 • Tại Sao Bình Giữ Nhiệt Lại Giữ Nhiệt Được?
 • Cấu Tạo Bình Giữ Nhiệt Thế Nào Để Có Công Dụng Giữ Nhiệt Lâu Như Vậy?
 • Thành Phần Cấu Tạo Nên Mặt Trời Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thành Phần Cấu Tạo Của Inox
 • Tìm Hiểu Lịch Sử Ra Đời, Phân Loại Và Cấu Tạo Của Quạt Điện
 • Nguyên Lý Hoạt Động Từ A
 • Nguyên Lý Làm Việc, Cấu Tạo, Ưu Nhược Điểm Của Quạt Hút Ly Tâm
 • Tìm Hiểu Cấu Tạo Của Quạt Phun Sương
 • Mặt trời – ngôi sao trong trung tâm Thái dương hệ và là nguồn cung cấp năng lượng, ánh sáng tự nhiên cho Trái đất. Song ít ai biết chính xác thành phần cấu tạo nên Mặt trời.

  Mặt trời là một quả bóng lớn chứa đầy khí nóng. Trong vùng lõi Mặt trời, nguồn khí nóng này được chuyển đổi thành năng lượng. Sau đó, năng lượng di chuyển và phát tán qua các lớp bên trong tới bầu khí quyển của Mặt trời, rồi tiếp tục phát tán năng lượng vào Thái dương hệ dưới dạng hơi nóng và ánh sáng.

  Trong lớp khí nóng, nguyên tố hydro chiếm tới 72%. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chuyển đổi hydro thành nhiều nguyên tố hóa học khác. Ngoài ra, Mặt trời còn chứa khoảng 26% nguyên tố heli cùng tập hợp nguyên tố như oxy, carbon, neon, nitơ, magie, sắt và silic.

  Hệ mặt trời

  Tất cả các nguyên tố hóa học trên đều được hình thành trong lõi Mặt trời và chiếm 25% tổng trọng lượng của Mặt trời. Trong khi đó, lực hấp dẫn tạo thành một áp lực lớn và nhiệt độ cực cao trong khu vực lõi Mặt trời với mức nhiệt lên tới 15 triệu độ C. Còn các nguyên tử hydro bị dồn nén và bùng cháy, tạo ra heli và nguồn năng lượng dồi dào. Toàn bộ quá trình trên gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

  Nguồn năng lượng lúc này chủ yếu tồn tại dưới dạng các photon, neutrion tia gamma và được chuyển tới vùng bức xạ. Những photon này có thể tồn tại trong vùng bức xạ khoảng 1 triệu năm trước khi xuyên qua lớp phân cách hay còn gọi là tachocline – nằm giữa vùng bức xạ và vùng đối lưu. Theo các nhà khoa học, từ trường của Mặt trời được tạo ra từ một dyamo từ tính trong lớp tachocline.

  Vùng đối lưu được xem là lớp ngoài cùng trong khu vực bên trong Mặt trời. So với vùng khí quyển của Mặt trời, vùng đối lưu nằm ở độ sâu 200.000km. Tuy nhiên, nhiệt độ trong khu vực này lại rất mát mẻ, phù hợp với các ion mang khối lượng nặng như carbon, nitơ, oxy, canxi, và sắt giữ ở trạng thái electron. Những electron này bị chắn sáng và có khả năng hấp thu thêm nhiều hơi nóng, từ đó tạo ra quá trình đun sôi hoặc chuyển hóa plasma.

  Hoạt động chuyển hóa trên khiến nhiệt độ bề mặt – tầng đáy của khí quyển Mặt trời hay còn gọi là quang quyển, tăng lên nhanh chóng. Tại lớp quang quyển, năng lượng được phát tán dưới dạng ánh nắng Mặt trời. Ánh nắng xuyên qua các lớp bên ngoài của khí quyển Mặt trời bao gồm quyển sắc và vành nhật hoa trước khi chiếu xuống Trái đất. Toàn bộ quá trình trên diễn ra trong vòng 8 phút.

  Trong nhiều năm qua, các nhà thiên văn học đã dành thời gian để nghiên cứu thành phần cấu tạo Mặt trời. Kết quả là các nhà khoa học phát hiện được 67 nguyên tố hóa học tiêu biểu. Trong đó, còn có những nguyên tố hóa học khác góp phần hình thành nên Mặt trời song vì hàm lượng quá nhỏ, nên các thiết bị nghiên cứu đã không thể xác định được tên của chúng.

  Trong tổng số 67 nguyên tố có 10 nguyên tố cơ bản hình thành nên Mặt trời. Tính trên tổng khối lượng Mặt trời thì hydro chiếm 71%, heli 27,1%, oxy 0,97%, carbon 0,4%, nitơ 0,096%, silic 0,099%, magie 0,076%, neon 0,058%, sắt 0,014%, lưu huỳnh 0,04%.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 29: Anken (Olefin)
 • Bai Tap Tu Luan Ve Anken
 • Phương Pháp Làm Dạng Bài Về Chủ Ngữ, Vị Ngữ Trong Câu Kể “ai Làm Gì”
 • Thế Là Nào Chủ Ngữ, Vị Ngữ, Trạng Ngữ
 • Thế Nào Là Chủ Ngữ, Vị Ngữ, Trạng Ngữ, Bổ Ngữ, Định Ngữ
 • Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 25. Kim Loại Kiềm Và Hợp Chất Quan Trọng Của Kim Loại Kiềm
 • Bài 28. Kim Loại Kiềm
 • Tính Chất Hoá Học Của Kim Loại Kiềm, Hợp Chất Của Kim Loại Kiềm Và Bài Tập
 • Tìm Hiểu Nguyên Lý Làm Việc Của Nhà Máy Điện Hạt Nhân
 • Nhà Máy Điện Hạt Nhân Có Kết Cấu Thế Nào?
 • I. Thành phần cấu tạo nguyên tử

  Từ những kết quả thực nghiệm, người ta chứng minh được xác định thành phần nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ electron.

  1. Lớp vỏ electron

  Lớp vỏ electron gồm các hạt electron mang điện tích âm (-) chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân. Electron kí hiệu là e.

  • Khối lượng: me = 9,1094.10-31 kg
  • Điện tích: qe = -1,602.10-19 C (culông)
  • Điện tích của electron được kí hiệu là – eo và quy ước bằng 1-.

  2. Hạt nhân nguyên tử

  Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton mang điện tích dương (+) và notron không mang điện. Hạt proton kí hiệu là p, hạt notron kí hiệu là n.

  • Khối lượng proton: mp = 1,6726.10-27 (kg)
  • Điện tích của proton: qp = + 1,602.10-19 C (culông)
  • Khối lượng notron: mn = 1,6748.10-27 (kg)
  • Điện tích của notron: qn = 0

  Như vậy, thành phần cấu tạo nguyên tử gồm:

  – Hạt nhân nguyên tử nằm ở tâm của nguyên tử gồm các hạt proton và notron.

  – Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động xung quanh hạt nhân.

  Thành phần cấu tạo nguyên tử

  II. Kích thước và khối lượng của nguyên tử

  1. Kích thước nguyên tử

  • Kích thước của nguyên tử: mỗi nguyên tử có kích thước khoảng 10-10 m = 0,1 nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử H có bán kính r = 0,053 nm.
  • Đường kính của hạt nhân nguyên tử khoảng 10-5 nm.
  • Đường kính của e lectron và proton khoảng 10-8 nm.

  2. Khối lượng nguyên tử

  – Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, phân tử hay các hạt e, p, n, người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u. u còn được gọi là đvC.

  – 1u = 1/12 khối lượng của 1 nguyên tử đồng vị Cacbon 12. Nguyên tử này có khối lượng là 19,9265.10-27 kg.

  1u = 19,9265.10-27/12 ≈ 1,6605.10-27 kg

  Ví dụ:

  • Khối lượng của 1 nguyên tử H là 1,6738.10-27 ≈ 1u.
  • Khối lượng của 1 nguyên tử C là 9,9265.10-27 = 12 u.

  Bài tập về nguyên tử

  Bài 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

  A. Electron và proton

  B. Proton và nơtron

  C. Nơtron và electron

  D. Electron, proton và nơtron

  Chọn đáp án đúng.

  Giải: chọn đáp án B

  Cấu tạo của hầu hết các hạt nhân nguyên tử là proton và nơtron, trừ hạt nhân nguyên tử của hiđro chỉ có proton.

  Bài 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

  A. Proton và electron

  B. Nơtron và electron

  C. Nơtron và proton

  D. Nơtron, proton và electron

  Giải: chọn đáp án D

  Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là nơtron, proton và electron, trừ nguyên tử của hiđro chỉ có proton và electron.

  Bài 3. Nguyên tử có đướng kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính của nguyên tử sẽ là:

  A. 200 m

  B. 300 m

  C. 600 m

  D. 1200 m

  Giải: chọn đáp án C

  Đường kính nguyên tử sẽ là 6 x 10 000 = 60 000 cm = 600 m.

  Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron sơ với proton và nơtron.

  Giải:

  Tỉ số về khối lượng của electron sơ với proton:

  (9,1095.10-31)/(1,6726.10-27) = 1/1836

  Tỉ số về khối lượng của electron sơ với nơtron:

  (9,1095.10-31)/(1,6748.10-27) = 1/1839

  Bài 5. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.

  a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

  b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử kẽm tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

  Cho biết V hình cầu = 4/3.π.r 3

  Giải:

  1 u = 1,6605.10-27 kg = 1,6605.10-24 g

  Lời Kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tài Liệu Chuyên Đề Cấu Tạo Nguyên Tử (Lý Thuyết + Bài Tập)
 • Chuyên Đề: Cấu Tạo Nguyên Tử (P1)
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học 8
 • Cấu Tạo Của Kim Loại Và Vị Trí Của Kim Loại Trong Bảng Htth
 • Cách Giải Bài Tập Về Cấu Tạo Chất: Nguyên Tử, Phân Tử Cực Hay.
 • Ebook Vật Lý Hạt Nhân Hiện Đại (Phần I: Cấu Trúc Hạt Nhân): Phần 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 27: Cấu Trúc Bộ Nhớ Bán Dẫn Bộ Nhớ Rom
 • Bài 2: Cấu Trúc Bộ Nhớ Bán Dẫn Bộ Nhớ Rom
 • Ic Vi Mạch Tích Hợp
 • Cấu Trúc Bên Trong Vi Điều Khiển 8051
 • Cấu Trúc Một Bài Nhạc Dance
 • Ch­¬ng 3

  CÊu tróc h¹t nh©n

  H¹t nh©n nguyªn tö lµ mét

  hÖ nhiÒu h¹t phøc t¹p, ®­îc cÊu tróc tõ c¸c nucleon

  liªn kÕt víi nhau bëi t­¬ng t¸c m¹nh.

  Nãi chung, ®Ó m” t¶ ®­îc cÊu tróc h¹t

  nh©n trong mét tr¹ng th¸i vËt lý, ta ph¶i gi¶i ph­¬ng tr×nh Schroedinger cho

  hµm sãng vµ n¨ng l­îng cña h¹t nh©n trong tr¹ng th¸i nµy

  (3.1)

  Tõ ch­¬ng 1.2 ta ®· biÕt r”ng n¨ng l­îng liªn kÕt trung b×nh cña mét nucleon

  trong h¹t nh©n lµ kho¶ng 8 MeV, nhá h¬n nhiÒu n¨ng l­îng nghØ cña nucleon

  (mc

  2

  ≈ 938 MeV). Ngoµi ra, ®éng n¨ng trung b×nh cña mét nucleon trong h¹t

  nh©n lµ kho¶ng

  Ekin ≈ 20 ∼ 40

  trong h¹t nh©n sÏ lµ kho¶ng

  víi

  v 2 /c2 ≈ 0.04 ∼ 0.09).

  MeV nªn vËn tèc chuyÓn ®éng cña nucleon

  v ≈

  2Ekin /m ≈ 0.2 c ∼ 0.3 c

  (t­¬ng øng

  Do ®ã, d¹ng ph­¬ng tr×nh Schroedinger cña

  häc l­îng tö kh”ng t­¬ng ®èi tÝnh

  (non-relativistic quantum mechanics) lµ mét

  ®iÓm khëi ®Çu hîp lý cña c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cÊu tróc h¹t nh©n. Cho

  ®Õn nay, hai c¸ch tiÕp cËn chÝnh ®Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh (3.1) lµ c¸c

  vi m”

  (microscopic approach) vµ c¸c

  mÉu tËp thÓ

  (collective model).

  Trong c¸c ph­¬ng ph¸p vi m”, to¸n tö Hamiltonian

  c¸c bËc tù do nucleon

  vµ hµm sãng

  ph­¬ng ph¸p

  ®­îc

  x©y dùng trªn

  còng ®­îc t×m d­íi d¹ng hµm phô

  thuéc t­êng minh vµo c¸c täa ®é kh”ng gian (r ), spin (s) vµ spin ®ång vÞ (t)

  cña tõng nucleon

  2

  2m

  (3.2)

  i̸=j

  ΨA = Ψ(r 1 , s1 , t1 ; r 2 , s2 , t2 ; … ; r A , sA , tA ).

  T­¬ng t¸c cÆp

  v(i, j) = vNN (i, j) + vC (i, j),

  gi÷a hai nucleon

  i

  j , vC (i, j)

  víi

  vNN (i, j)

  (3.3)

  lµ t­¬ng t¸c m¹nh

  lµ t­¬ng t¸c tÜnh ®iÖn Coulomb gi÷a

  i

  j

  khi c¶ hai ®Òu lµ proton. VÒ nguyªn t¾c, ph­¬ng tr×nh (3.1)-(3.2) chØ cã thÓ

  gi¶i chÝnh x¸c ®­îc cho h¹t nh©n víi

  A

  4,

  A=2

  A = 3.

  §èi víi c¸c h¹t nh©n

  ph­¬ng tr×nh chØ cã thÓ gi¶i ®­îc b”ng mét ph­¬ng ph¸p

  gÇn ®óng

  (approximation) thÝch hîp. Ngoµi ra, c¬ chÕ t­¬ng t¸c m¹nh gi÷a hai nucleon

  rÊt phøc t¹p nªn mçi mét ph­¬ng ph¸p gÇn ®óng ®Ó gi¶i bµi to¸n cÊu tróc h¹t

  nh©n cßn ph¶i ®­îc g¾n víi mét m” h×nh tin cËy cña

  gÇn ®óng nh­ vËy th­êng ®­îc gäi lµ mét

  vNN .

  Mét ph­¬ng ph¸p

  mÉu cÊu tróc vi m”

  (microscopic

  structure model).

  Kh¸c víi c¸c mÉu vi m”, c¸c

  mÉu cÊu tróc tËp thÓ

  ®­îc x©y dùng tõ c¸c

  bËc tù do ®Æc tr­ng cho toµn bé h¹t nh©n mµ hay ®­îc gäi lµ

  c¸c täa ®é tËp thÓ

  (collective coordinates). ThÝ dô nh­ vector b¸n kÝnh t©m khèi

  ®iÖn tø cùc h¹t nh©n

  R

  vµ moment

  Q2

  A

  (3.4)

  Sau khi hµm Lagrangian h¹t nh©n ®­îc x©y dùng dùa trªn c¸c täa ®é tËp thÓ

  vµ mét vµi th”ng sè vËt lý vÜ m”, hµm nµy ®­îc l­îng tö hãa ®Ó thu ®­îc

  Hamiltonian

  cho ph­¬ng tr×nh (3.1). Tõ hÖ thøc (3.4) ta dÔ thÊy lµ c¸c

  täa ®é tËp thÓ còng cã thÓ ®­îc biÓu diÔn qua c¸c täa ®é t­¬ng øng cña tõng

  nucleon trong h¹t nh©n vµ v× thÕ c¸c mÉu cÊu tróc tËp thÓ th­êng cã c¬ së vi

  m” x©y dùng trªn c¸c bËc tù do nucleon.

  96

  3.1

  C¸c mÉu cÊu tróc h¹t nh©n vi m”

  Tõ n¨m 1935 Hans Bethe (gi¶i th­ëng Nobel, cha ®Î cña vËt lý thiªn v¨n h¹t

  nh©n) ®· ®­a ra gi¶ thuyÕt r”ng c¸c nucleon trong h¹t nh©n cã thÓ ®­îc m” t¶

  gÇn ®óng nh­ hÖ c¸c nucleon kh”ng t­¬ng t¸c víi nhau nh­ng ®­îc liªn kÕt

  bëi mét

  thÕ ®¬n h¹t

  (single-particle potential)

  Us.p. .

  Ta dÔ dµng thu ®­îc m”

  h×nh ®¬n gi¶n nµy khi biÓu diÔn Hamiltonian (3.2) d­íi d¹ng

  (3.5)

  i̸=j

  NÕu ta chän mét thÕ ®¬n h¹t

  Us.p.

  sao cho hai sè h¹ng cuèi trong Hamiltonian

  (3.5) triÖt tiªu nhau th× Hamiltonian h¹t nh©n cã thÓ biÓu diÔn ®­îc d­íi d¹ng

  tæng c¸c Hamiltonian ®¬n h¹t cña tõng nucleon trong h¹t nh©n

  i=1

  i=1

  2

  2m

  (3.6)

  Ph­¬ng tr×nh Schroedinger (3.1) víi Hamiltonian h¹t nh©n x¸c ®Þnh theo (3.6)

  chÝnh lµ

  mÉu ®¬n h¹t ®éc lËp

  (independent particle model, viÕt t¾t lµ IPM) do

  Bethe ®­a ra tõ n¨m 1935. Tuy lµ mét gi¶ thuyÕt kh¸ ®¬n gi¶n, IPM chÝnh lµ

  mÉu cÊu tróc vi m” ®Çu tiªn vµ lµ c¬ së nÒn t¶ng ®Ó x©y dùng mÉu vá h¹t nh©n

  sau nµy.

  3.1.1

  MÉu khÝ Fermi

  D¹ng thÕ ®¬n gi¶n nhÊt cña mÉu IPM cã thÓ ®­îc xÐt ®Õn lµ

  hép thÕ vu”ng

  (square potential well). Trong tr­êng hîp nµy h¹t nh©n ®­îc xÐt gÇn ®óng nh­

  mét hép khèi chøa

  A

  nucleon chuyÓn ®éng ®éc lËp kh”ng t­¬ng t¸c víi nhau

  vµ ®­îc liªn kÕt bëi mét hép thÕ vu”ng c¹nh

  a,

  víi

  Us.p. (0 < x < a) = 0

  Us.p. (x = 0 hoÆc x = a) = ∞ vµ t­¬ng tù cho c¸c täa ®é y

  97

  z . Trong mÉu vi

  m” ®¬n gi¶n nµy, mµ cßn ®­îc gäi lµ

  mÉu khÝ Fermi

  (Fermi gas model), hµm

  sãng ®¬n h¹t cña mçi nucleon ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh Schroedinger sau

  Tõ ®iÒu kiÖn biªn

  2

  2m

  ▽2 ψ(r) = Eψ(r), r = (x, y, z).

  (3.7)

  ψ(r) = 0 trªn bÒ mÆt cña hép thÕ (khi mét trong 6 ®iÒu kiÖn

  sau ®­îc tháa m·n:

  x = 0, x = a, y = 0, y = a, z = 0, z = a),

  ta dÔ dµng

  thu ®­îc nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh (3.7) d­íi d¹ng

  ψ(x, y, z) ∼ sin(kx x) sin(ky y) sin(kz z)

  and kx a = nx π, ky a = ny π, kz a = nz π,

  víi

  nx , n y

  nz

  lµ c¸c sè nguyªn d­¬ng. TrÞ riªng cña ph­¬ng tr×nh (3.7) ®­îc

  x¸c ®Þnh víi mçi bé ba gi¸ trÞ (nx , ny , nz ) nh­ sau

  2

  E(nx , ny , nz ) =

  HÖ thøc (3.10) cho ta

  2m

  phæ gi¸n ®o¹n

  +

  +

  2 2

  (3.10)

  (discrete spectrum) c¸c møc n¨ng l­îng

  cña c¸c tr¹ng th¸i ®¬n nucleon (3.8). Vector xung l­îng cña nucleon ®­îc x¸c

  ®Þnh theo

  p = k.

  Trong kh”ng gian ba chiÒu cña vector

  l­îng

  k

  mµ ®­îc gäi lµ

  kh”ng gian xung

  (momentum space) mçi tr¹ng th¸i ®¬n nucleon ®­îc hoµn toµn x¸c ®Þnh

  trong mét h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh

  π/a vµ thÓ tÝch lµ (π/a)3 . Theo yªu cÇu cña

  nguyªn lý Pauli, tr¹ng th¸i ®¬n nucleon trªn ph¶i lµ duy nhÊt trong mét h×nh

  lËp ph­¬ng nh­ vËy vµ ta cã sè tr¹ng th¸i ®¬n nucleon cho phÐp trong kho¶ng

  kh”ng gian xung l­îng n”m gi÷a

  k

  k + dk

  kx , ky

  c¸c tr¹ng th¸i ®¬n nucleon cho phÐp trong toµn bé líp

  hÖ sè 4 lµ

  hÖ sè suy biÕn

  (3.11)

  kz

  lµ ®ñ cho tÊt c¶

  k n”m gi÷a k vµ k + dk ;

  (degeneracy factor) spin vµ spin ®ång vÞ cña nucleon,

  98

  t­¬ng øng víi c¸c h×nh chiÕu

  sz = ±1/2

  tz = ±1/2.

  th¸i ®¬n nucleon cho phÐp trong kho¶ng n¨ng l­îng

  ®­îc x¸c ®Þnh theo

  k

  kF

  0

  Tæng sè c¸c tr¹ng

  ε

  2 2

  E=

  k /(2m)

  (3.12)

  lµ xung l­îng t­¬ng øng víi møc n¨ng l­îng ®¬n h¹t cao nhÊt (n¨ng

  l­îng Fermi) th× sè khèi

  A cña h¹t nh©n cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau

  (3.13)

  V = a3 lµ thÓ tÝch cña hép khèi vu”ng c¹nh a. Tõ ®ã, mËt ®é nucleon trong

  hép khèi vµ xung l­îng Fermi cã thÓ ®­îc biÓu diÔn qua nhau theo

  (

  )1/3

  .

  (3.14)

  Víi mËt ®é nucleon trung b×nh trong t©m c¸c h¹t nh©n trung b×nh vµ nÆng

  (A

  12)

  kF ≈ 1.36

  ρ ≈ 0.17

  3

  nucleon/fm ta dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc xung Fermi

  −1

  fm

  vµ n¨ng l­îng Fermi

  εF =

  ≈ 38.7

  MeV. §éng

  n¨ng trung b×nh cña nucleon trong mÉu khÝ Fermi ®­îc x¸c ®Þnh theo

  ∫ εF

  ⟨Ekin ⟩ =

  0

  NÕu ta m” t¶ h¹t nh©n gÇn dóng nh­ mét qu¶ cÇu víi b¸n kÝnh

  (3.15)

  R

  vµ thÓ tÝch

  V = 4πR3 /3, th× dÔ thu ®­îc tõ hÖ thøc (3.14)

  R = r0 A1/3 , r0 ≈ 1.12 fm, kF r0 ≈ 1.52.

  (3.16)

  Tuy lµ mét m” h×nh cÊu tróc vi m” ®¬n gi¶n cña h¹t nh©n, mÉu khÝ Fermi cung

  cÊp cho chóng ta nh÷ng kiÕn thøc c¬ së tèi thiÓu ®Ó tiÕp tôc hiÓu ®­îc c¸c mÉu

  cÊu tróc h¹t nh©n vi m” phøc t¹p. Ngoµi ra, mÉu khÝ Fermi cßn ®­îc dïng ®Ó

  tÝnh to¸n mËt ®é c¸c møc kÝch thÝch n¨ng l­îng cao trong c¸c nghiªn cøu ph¶n

  øng dÉn tíi

  h¹t nh©n hîp phÇn

  (compound nucleus) hoÆc ®Ó ®¸nh gi¸ sè h¹ng

  ®èi xøng trong c”ng thøc khèi b¸n thùc nghiÖm (1.11) cña n¨ng l­îng liªn kÕt

  h¹t nh©n…

  99

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ebook Vật Lý Hạt Nhân Hiện Đại (Phần I: Cấu Trúc Hạt Nhân): Phần 1
 • Triệu Chứng Viêm Họng Cấp Ở Trẻ Em Và Cách Điều Trị
 • Thu Minh Oà Khóc Khi Thần Tượng Qua Đời
 • Phân Biệt Viêm Hô Hấp Trên Và Dưới Dựa Vào Cấu Trúc Cơ Thể
 • Hệ Thống Hô Hấp Và Như Thế Nào Chúng Tôi Breathe ·
 • Ebook Vật Lý Hạt Nhân Hiện Đại (Phần I: Cấu Trúc Hạt Nhân): Phần 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Ebook Vật Lý Hạt Nhân Hiện Đại (Phần I: Cấu Trúc Hạt Nhân): Phần 2
 • Bài 27: Cấu Trúc Bộ Nhớ Bán Dẫn Bộ Nhớ Rom
 • Bài 2: Cấu Trúc Bộ Nhớ Bán Dẫn Bộ Nhớ Rom
 • Ic Vi Mạch Tích Hợp
 • Cấu Trúc Bên Trong Vi Điều Khiển 8051
 • ViÖn n¨ng l­îng nguyªn tö ViÖt Nam

  §µo TiÕn Khoa

  vËt lý h¹t nh©n hiÖn ®¹i

  PhÇn I: CÊu tróc h¹t nh©n

  Nhµ xuÊt b¶n Khoa Häc vµ Kü ThuËt

  Hµ Néi – 2010

  Tñ s¸ch chuyªn kh¶o vµ gi¸o tr×nh ®µo t¹o

  ViÖn N¨ng l­îng Nguyªn tö ViÖt Nam

  vËt lý h¹t nh©n hiÖn ®¹i

  PhÇn I: CÊu tróc h¹t nh©n

  T¸c gi¶: PGS. TS. §µo TiÕn Khoa

  ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n: TS. Ph¹m V¨n DiÔn

  Biªn tËp: ThS. NguyÔn Huy TiÕn

  Tr×nh bµy b×a: Xu©n Dòng

  Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt

  70 TrÇn H­ng §¹o – Hµ Néi

  In 300 cuèn, khæ 19 x 27 cm t¹i X­ëng in NXB V¨n hãa D©n téc.

  Sè §KKHXB: 215-2010/CXB/18-17/KHKT, cÊp ngµy 5/3/2010.

  QuyÕt ®Þnh xuÊt b¶n sè: 65/Q§XB – NXBKHKT – 5/5/2010.

  In xong vµ nép l­u chiÓu Quý II/2010.

  2

  Lêi nãi ®Çu

  VËt lý h¹t nh©n (VLHN), mét trong nh÷ng chuyªn ngµnh c¬ së vµ truyÒn

  thèng nhÊt cña vËt lý hiÖn ®¹i, lµ mét m”n häc chÝnh ®­îc d¹y ngay tõ n¨m

  häc thø hai hoÆc thø ba cho sinh viªn khoa vËt lý cña phÇn lín c¸c tr­êng ®¹i

  häc tæng hîp, ®¹i häc b¸ch khoa… trªn thÕ giíi. Kh¸c víi nhiÒu chuyªn ngµnh

  khoa häc, VLHN cã mét vai trß rÊt ®Æc biÖt trong lÞch sö nh©n lo¹i nhê nh÷ng

  øng dông cña VLHN trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn c”ng nghÖ ®iÖn h¹t nh©n

  (còng nh­ c”ng nghÖ vò khÝ h¹t nh©n cña mét sè c­êng quèc lín). Tõ cuèi

  thÕ kû 20 cho ®Õn nay, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c”ng nghÖ kü thuËt h¹t

  nh©n trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña y tÕ, c”ng nghiÖp, n”ng nghiÖp… viÖc

  gi¶ng d¹y VLHN ®· ®­îc lan réng sang nhiÒu c¬ së ®µo t¹o cña kh”ng Ýt c¸c

  ®¹i häc y, c”ng nghiÖp, n”ng nghiÖp… trªn thÕ giíi.

  T¹i ViÖt Nam, VLHN còng lµ mét m”n d¹y truyÒn thèng cña c¸c khoa vËt

  lý c¸c tr­êng ®¹i häc lín tõ vµi thËp kû nay. Tuy nhiªn, do nh÷ng lý do kh¸ch

  quan vµ chñ quan kh¸c nhau, cho ®Õn nay chóng ta vÉn thiÕu mét bé s¸ch gi¸o

  tr×nh vµ s¸ch chuyªn kh¶o chuÈn cho ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc còng nh­

  nghiªn cøu trong lÜnh vùc VLHN. Lµ mét nhµ khoa häc víi gÇn 30 n¨m c”ng

  t¸c nghiªn cøu vµ ®µo t¹o trong lÜnh vùc VLHN, t¸c gi¶ ®· viÕt cuèn s¸ch nµy

  dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm cña chÝnh b¶n th©n víi mong muèn

  ®­îc ®ãng gãp cïng c¸c ®ång nghiÖp x©y dùng mét tñ s¸ch chuÈn vÒ VLHN

  hiÖn ®¹i cho c¸c ®äc gi¶ ViÖt, ®Æc biÖt cho c¸c sinh viªn khoa vËt lý t¹i c¸c

  tr­êng ®¹i häc còng nh­ c¸c nhµ nghiªn cøu trÎ trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau

  cña khoa häc h¹t nh©n ë ViÖt Nam. S¸ch nµy ®­îc xuÊt b¶n nh­ phÇn thø nhÊt

  cña bé s¸ch vÒ VLHN hiÖn ®¹i vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc mét c¸ch hÖ thèng

  c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n tèi thiÓu vÒ

  cÊu tróc h¹t nh©n,

  mét lÜnh vùc rÊt thiÕt

  yÕu cña VLHN. Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ cÊu tróc h¹t nh©n lµ c¬ së cÇn thiÕt gióp

  ta n¾m ®­îc b¶n chÊt vËt lý cña c¸c qu¸ tr×nh ph¶n øng, ph©n r· vµ t­¬ng t¸c

  3

  cña h¹t nh©n. PhÇn thø hai cña bé s¸ch nµy t¸c gi¶ sÏ giíi thiÖu víi b¹n ®äc,

  trong mét phong c¸ch tr×nh bµy t­¬ng tù, c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ

  h¹t nh©n

  ph¶n øng

  mµ b¹n ®äc cã thÓ hiÓu ®­îc mét c¸ch hÖ thèng sau khi ®· ®­îc

  lµm quen víi néi dung cña phÇn thø nhÊt. Víi nhu cÇu héi nhËp quèc tÕ ngµy

  cµng cao, tiÕng Anh ®· trë thµnh mét c”ng cô kh”ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi c¸c

  c”ng t¸c gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu trong mäi lÜnh vùc. §Ó gãp phÇn gióp b¹n

  ®äc trong viÖc sö dông nh÷ng nguån tµi liÖu tham kh¶o quèc tÕ trong lÜnh vùc

  VLHN, t¸c gi¶ ®· cè g¾ng giíi thiÖu tªn c¸c nguyªn tè, ®ång vÞ h¹t nh©n b”ng

  tiÕng Anh còng nh­ tõ dïng t­¬ng ®­¬ng trong tiÕng Anh cña ®a sè chuyªn tõ

  th­êng gÆp trong VLHN (ë trong ngoÆc ®¬n ngay sau ®ã). Ngoµi ra, ®”i dßng

  giíi thiÖu ng¾n gän vÒ c¸c nhµ VLHN quèc tÕ ®­îc nh¾c ®Õn trong s¸ch nµy

  còng ®­îc ®­a vµo néi dung cña s¸ch ®Ó gióp b¹n ®äc biÕt qua lÞch sö VLHN

  còng nh­ cã ®­îc lßng t”n kÝnh cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng tªn tuæi lín nµy.

  MÆc dï VLHN rÊt khã d¹y vµ hiÓu ®­îc khi ch­a cã nh÷ng kiÕn thøc c¬

  b¶n vÒ ®iÖn ®éng lùc häc, vËt lý nguyªn tö vµ c¬ häc l­îng tö, ch­¬ng 1 cña

  s¸ch nµy ®­îc viÕt b”ng mét ng”n ng÷ ®¬n gi¶n ®Ó giíi thiÖu ng¾n gän nh­ng

  xóc tÝch vÒ c¸c tÝnh chÊt vËt lý ®Æc tr­ng cña h¹t nh©n mµ cã thÓ hiÓu ®­îc ®èi

  víi c¸c b¹n ®äc míi chØ häc qua nh÷ng kiÕn thøc c¬ së cña vËt lý ®¹i c­¬ng.

  Do ®ã, ch­¬ng 1 cã thÓ ®­îc dïng ®Ó häc còng nh­ tham kh¶o trong c¸c gi¸o

  tr×nh VLHN ®¹i c­¬ng ë c¸c tr­êng ®¹i häc. Trong c¸c nguån s¸ch tham kh¶o

  quèc tÕ cã rÊt nhiÒu gi¸o tr×nh hay cã thÓ ®­îc dïng cïng víi s¸ch nµy trong

  häc tËp vµ gi¶ng d¹y VLHN ®¹i c­¬ng. T¸c gi¶ ®· chän läc vµ giíi thiÖu víi

  b¹n ®äc mét sè tªn s¸ch cô thÓ .

  Do t­¬ng t¸c vËt lý bao trïm trong VLHN lµ t­¬ng t¸c m¹nh, víi b¶n chÊt

  4

  vËt lý rÊt kh¸c víi t­¬ng t¸c ®iÖn tõ ®Æc tr­ng cho vËt lý nguyªn tö vµ vËt lý

  chÊt r¾n, toµn bé ch­¬ng 2 ®­îc dµnh ®Ó giíi thiÖu nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n nhÊt

  cña t­¬ng t¸c m¹nh gi÷a c¸c nucleon, h¹t thµnh phÇn cÊu tróc lªn h¹t nh©n.

  B¶n chÊt vËt lý cña t­¬ng t¸c gi÷a hai nucleon chØ cã thÓ hiÓu ®­îc trªn c¬ së

  c¸c kiÕn thøc tèi thiÓu vÒ ®èi xøng trong vËt lý vi m” nªn b¹n ®äc cÇn tham

  kh¶o thªm phÇn phô lôc 4.1 cña ch­¬ng 4 trong khi ®äc ch­¬ng 2. Ngoµi ra,

  cÊu tróc cña deuteron vµ bµi to¸n t¸n x¹ gi÷a hai nucleon còng ®­îc giíi thiÖu

  trong ch­¬ng 2 ®Ó minh häa cô thÓ t­¬ng t¸c nucleon-nucleon.

  Ch­¬ng 3 lµ néi dung chÝnh cña s¸ch nµy vµ giíi thiÖu ng¾n gän, nh­ng xóc

  tÝch vµ ®Çy ®ñ, nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ cÊu tróc h¹t nh©n. Do cÊu tróc h¹t

  nh©n lµ lÜnh vùc ®­îc nghiªn cøu chñ yÕu cña VLHN c¬ b¶n, t¸c gi¶ ®· cè g¾ng

  nh©n dÞp nµy cËp nhËt b¹n ®äc víi mét sè néi dung míi cña cÊu tróc h¹t nh©n,

  ®Æc biÖt lµ nh÷ng hiÖu øng cÊu tróc míi xuÊt hiÖn trong c¸c h¹t nh©n kh”ng

  bÒn víi thêi gian sèng rÊt ng¾n mµ Ýt ®­îc bµn ®Õn trong c¸c gi¸o tr×nh truyÒn

  thèng cña VLHN kÓ trªn. Néi dung chÝnh cña ch­¬ng 3 ®­îc t¸c gi¶ x©y dùng

  dùa trªn c¸c bµi gi¶ng cña m×nh cho sinh viªn cao häc chuyªn ngµnh VLHN

  cña Khoa VËt lý, Tr­êng §HKHTN Hµ Néi trong 6 n¨m võa qua (2003-2008)

  vµ ®­îc bè côc theo thø tù truyÒn thèng cña ®a sè s¸ch chuyªn kh¶o quèc tÕ

  vÒ cÊu tróc h¹t nh©n [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. T¸c gi¶

  ®· cè g¾ng giíi thiÖu theo mét phong c¸ch riªng c¸c mÉu cÊu tróc h¹t nh©n,

  víi c¸c c”ng thøc to¸n häc ®­îc ®­a vµo theo logic tr×nh bµy b¶n chÊt vËt lý

  cña c¸c mÉu cÊu tróc kh¸c nhau (®”i khi cã h­íng dÉn chøng minh ng¾n gän).

  Tuy nhiªn, nh÷ng c”ng thøc chi tiÕt r­êm rµ vµ khã hiÓu ®· ®­îc bá qua ®Ó

  b¹n ®äc cã thÓ theo râi ®­îc néi dung trong tõng tr­êng hîp mµ kh”ng bÞ bèi

  rèi bëi d¹ng t­êng minh cña nh÷ng c”ng thøc to¸n phøc t¹p. Ngoµi ra, cïng

  víi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n t¸c gi¶ còng ®· m¹nh d¹n ®­a vµo ch­¬ng 3 mét sè

  kÕt qu¶ nghiªn cøu míi trong lÜnh vùc cÊu tróc h¹t nh©n (kÓ c¶ nh÷ng kÕt qu¶

  cña t¸c gi¶ vµ céng sù) ®Ó cho b¹n ®äc cã thÓ c¶m nhËn ®­îc ®éng lùc ph¸t

  5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Triệu Chứng Viêm Họng Cấp Ở Trẻ Em Và Cách Điều Trị
 • Thu Minh Oà Khóc Khi Thần Tượng Qua Đời
 • Phân Biệt Viêm Hô Hấp Trên Và Dưới Dựa Vào Cấu Trúc Cơ Thể
 • Hệ Thống Hô Hấp Và Như Thế Nào Chúng Tôi Breathe ·
 • Tien Hóa Hệ Hô Hấp Ở Động Vật
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100