Phím Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Phục Hồi Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Lực Lượng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Tập Huấn Tiếng Anh Chuyên Ngành Cho Lực Lượng Cảnh Sát Giao Thông, Công An Hà Nội
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện
 • Được Bảo Vệ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Các phím chức năng cũng được sử dụng rất nhiều trong giao diện BIOS.

  Function Keys are also heavily used in the BIOS interface.

  WikiMatrix

  WordPerfect for DOS là một ví dụ về chương trình sử dụng rất nhiều phím chức năng.

  WordPerfect for DOS is an example of a program that made heavy use of function keys.

  WikiMatrix

  MCK-142 Pro: hai nhóm phím chức năng từ F1–F12, 1 nằm phía trên QWERTY và 1 ở bên trái.

  MCK-142 Pro: two sets of F1–F12 function keys, 1 above QWERTY and one to the left.

  WikiMatrix

  Check for app updates in Google Play by hitting the menu key and going to My Apps .

  EVBNews

  Một thay đổi đáng chú ý là Windows quản lý khởi động được gọi bằng cách nhấn phím F8 thay vì phím chức năng khác (F6).

  A notable change is that the Windows Boot Manager is invoked by pssing the space bar instead of the F8 function key.

  WikiMatrix

  Thông thường, trong khi tự kiểm tra khi nguồn bật, người ta có thể truy cập BIOS bằng cách nhấn một phím chức năng hoặc phím delete.

  Generally during the power-on self-test, BIOS access can be gained by hitting either a function key or the delete key.

  WikiMatrix

  Phím delete (xóa) trên bàn phím máy Mac: Người dùng máy Mac hiện có thể sử dụng phím delete (xóa) mà không cần giữ phím chức năng để xóa mục.

  Mac keyboard delete key: Mac users can now use the delete key without holding down the function key to remove items.

  support.google

  Bàn phím Mac mới nhức có 19 phím chức năng, nhưng các phím từ F1-F4 và F7-F12 mặc định điều khiển các tính năng như âm lượng, phương tiện, và Exposé.

  The most recent Mac keyboards include 19 function keys, but keys F1–F4 and F7–F12 by default control features such as volume, media control, and Exposé.

  WikiMatrix

  Các phím chức năng có thể có in các (chữ viết tắt) các tác vụ mặc định ở phía trên/bên cạnh chúng, hoặc chúng có dạng phổ biến hơn là “F-số”.

  Function keys may have (abbreviations of) default actions printed on/besides them, or they may have the more common “F-number” designations.

  WikiMatrix

  Máy tính xách tay Apple Macintosh: Các phím chức năng không phải là tiêu chuẩn trên các phần cứng máy tính xách tay Apple cho đến khi PowerBook 5300 và PowerBook 190 được giới thiệu.

  Apple Macintosh notebooks: Function keys were not standard on Apple notebook hardware until the introduction of the PowerBook 5300 and the PowerBook 190.

  WikiMatrix

  Commodore 128: cũng giống như VIC-20/C64, nhưng có các phím chức năng (màu xám) đặt theo một hàng ngang ở phía trên bộ phím số bên phải bàn phím QWERTY chính; cũng có cả phím Help.

  Commodore 128: essentially same as VIC-20/C64, but with (grey) function keys placed in a horizontal row above the numeric keypad right of the main QWERTY-keyboard; also had Help key.

  WikiMatrix

  Từ khi giới thiệu Bàn phím Mở rộng Apple cùng với Macintosh II, bàn phím với các phím chức năng đã xuất hiện, mặc dù chúng không trở thành tiêu chuẩn cho đến giữa thập niên 1990.

  Since the introduction of the Apple Extended Keyboard with the Macintosh II, however, keyboards with function keys have been available, though they did not become standard until the mid-1990s.

  WikiMatrix

  Nó cũng bao gồm các phím tắt chức năng ở cuối màn hình.

  It also includes function key shortcuts at the bottom of the screen.

  WikiMatrix

  Dòng máy terminal HP 2640: loạt máy đầu tiên—vào cuối thập niên 1970—của phím chức năng đánh nhãn màn hình (trong đó các phím được đặt gần hoặc tương ứng với các nhãn trên màn hình CRT hoặc LCD).

  HP 2640 series terminals (1975): first known instance—late 1970s—of screen-labeled function keys (where keys are placed in proximity or mapped to labels on CRT or LCD screen).

  WikiMatrix

  Trên các máy laptop Apple mới hơn, tất cả các phím chức năng đều được gán cho các tác vụ cơ bản như quản lý âm lượng, điều khiển độ sáng, NumLock (vì laptop thiếu bộ phím số), và lấy đĩa ra.

  On newer Apple laptops, all the function keys are assigned basic actions such as volume control, brightness control, NumLock (since the laptops lack a keypad), and ejection of disks.

  WikiMatrix

  Phím chức năng trên một máy terminal có thể tạo ra một chuỗi ký tự cố định, thường bắt đầu bằng ký tự escape (ASCII 27), hoặc các ký tự do chúng tạo ra có thể được cấu hình bằng cách gửi những chuỗi ký tự đặc biệt vào terminal.

  Function keys on a terminal may either generate short fixed sequences of characters, often beginning with the escape character (ASCII 27), or the characters they generate may be conpd by sending special character sequences to the terminal.

  WikiMatrix

  IBM 5250: các model đầu thường có một phím bổ trợ “cmd”, mà nếu sử dụng nó thì các phím hàng số sẽ trở thành các phím chức năng; các model sau hoặc có 12 phím chức năng chia làm 4 cụm (nếu nhấn phím sẽ là F13-F24), hoặc 24 phím thành hai hàng.

  IBM 5250: early models frequently had a “cmd” modifier key, by which the numeric row keys emulate function keys; later models have either 12 function keys in groups of 4 (with shifted keys acting as F13–F24), or 24 in two rows.

  WikiMatrix

  Trên một bàn phím máy tính chuẩn, các phím chức năng có thể tạo một mã byte đơn, cố định, nằm ngoài bảng mã ASCII thông thường, và sẽ được trình điều khiển thiết bị bàn phím dịch thành một chuỗi thay đổi được hoặc được chương trình ứng dụng dịch trực tiếp.

  On a standard computer keyboard, the function keys may generate a fixed, single byte code, outside the normal ASCII range, which is translated into some other configurable sequence by the keyboard device driver or interpted directly by the application program.

  WikiMatrix

  Máy tính vẽ đồ thị, đặc biệt là các máy của Texas Instruments, Hewlett-Packard và Casio, thường có một hàng phím chức năng với nhiều chức năng được quy định trước (trên một máy tính cầm tay tiêu chuẩn, những phím này thường nằm trên các phím thường, ngay dưới màn hình).

  Graphing calculators, particularly those from Texas Instruments, Hewlett-Packard and Casio, usually include a row of function keys with various passigned functions (on a standard hand-held calculator, these would be the top row of buttons under the screen).

  WikiMatrix

  Sau vụ tấn công từ chối dịch vụ vào dịch vụ Twitter ngày 6 tháng 8 năm 2009, iJustine xuất hiện trong một bài viết của The Wall Street Journal về những cách mà cô truy cập vào trang trong thời gian này, ví dụ như nhấn phím chức năng F5 (tức là phím làm mới trang) liên tục.

  Following the August 6, 2009, Twitter Denial-of-service attack, Ezarik was featured in The Wall Street Journal describing her coping mechanisms, such as repeatedly tapping the F5 function key (the refresh button), for Twitter outages.

  WikiMatrix

  Kể từ khi bàn phím của Apple không bao giờ có một sự kết hợp của các phím mũi tên và bàn phím số (nhưng một số thiếu phím mũi tên, phím chức năng và bàn phím số), Apple có bàn phím với bàn phím số riêng biệt nhưng không có phím Num Lock chức năng.

  Since Apple keyboards never had a combination of arrow keys and numeric keypad (but some lacked arrow keys, function keys and a numeric keypad altogether), Apple has keyboards with a separate numeric keypad but no functional Num Lock key.

  WikiMatrix

  Sharp MZ-700: các phím màu xanh từ F1 đến F5 theo một hàng ngang ở phía trên bên trái bàn phím, các phím có kích thước chỉ bằng một nửa các phím thông thường về chiều dọc, nhưng gấp đôi theo chiều ngang; cũng có các ‘khe’ dành riêng cho các tờ giấy ghi chú chức năng cho từng phím ở phía trên hàng phím chức năng.

  Sharp MZ-700: blue keys F1 to F5 in a horizontal row across the top left side of the keyboard, the keys are vertically half the size of ordinary keys and twice the width; there is also a dedicated “slot” for changeable key legend overlays (paper/plastic) above the function key row.

  WikiMatrix

  Commodore VIC-20 và C64: F1/F2 đến F7/F8 theo một hàng dọc gồm bốn phím tăng dần từ trên xuống ở phía bên phải của máy tính/bàn phím, các phím chức năng đánh số lẻ sẽ được kích hoạt nếu phím không được nhấn, còn số chẵn khi phím được nhấnl các phím có màu cam, màu be/nâu, hoặc xám, tùy vào model VIC/64 nào.

  Commodore VIC-20 and C64: F1/F2 to F7/F8 in a vertical row of four keys ascending downwards on the computer/keyboard’s right hand side, odd-numbered functions accessed unshifted, even-numbered shifted; orange, beige/brown, or grey key color, depending on VIC/64 model/revision.

  WikiMatrix

  Apple Macintosh: Những phần mở rộng hệ thống Mac OS thường được biết với tên FKEYS có thể được cài đặt trong tập tin Hệ thống và có thể truy cập bằng tổ hợp phím Command-Shift-(số) (Command-Shift-3 là chức năng chụp màn hình kèm với hệ thống, và được cài đặt thành một FKEY); tuy nhiên, các bàn phím Macintosh đời đầu không hỗ trợ các phím chức năng được đánh số theo nghĩa thông thường.

  Apple Macintosh: The classic Mac OS supported system extensions known generally as FKEYS which could be installed in the System file and could be accessed with a Command-Shift-(number) keystroke combination (Command-Shift-3 was the screen capture function included with the system, and was installed as an FKEY); however, early Macintosh keyboards did not support numbered function keys in the normal sense.

  WikiMatrix

  Phần mềm có thể sử dụng một phím tắt mà không có chức năng trên layout phím ngôn ngữ nguồn nhưng lại được sử dụng để gõ ký tự trên layout ngôn ngữ mục tiêu.

  Software may use a keyboard shortcut that has no function on the source language’s keyboard layout, but is used for typing characters in the layout of the target language.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Glossary Of The 2014 Construction Law
 • 6 Cách Chặn Quảng Cáo Trên Facebook Cực Đơn Giản
 • Cách Tìm Được Iphone Đã Được Vô Hiệu Hóa Trên Iphone
 • Hướng Dẫn 5 Cách Mở Khóa Iphone Bị Vô Hiệu Hóa Nhanh Chóng, Đơn Giản
 • Chức Năng Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì?
 • Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì? Ví Dụ Sử Dụng?
 • Ban Tổng Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì Và Những Bạn Cần Biết!
 • Phòng Chức Năng Là Gì? Khái Niệm, Chức Năng Phòng Chức Năng
 • Hiểu Đúng Về “suy Giảm Chức Năng Gan”
 • Trong tiếng Anh, chức năng ngữ pháp chủ yếu được xác định bởi vị trí của một từ trong câu, không phải bởi phần uốn (hoặc phần cuối của từ).

   “Việc tạo ra và diễn giải một hành động phát biểu được gắn với các bộ phận cấu thành của ngôn ngữ: cú pháp, hình thái học, âm vị học, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Trong khi cú pháp bao gồm các đơn vị cấu trúc, chẳng hạn, các thành phần trong ngữ pháp truyền thống, các cụm từ trong ngữ pháp chức năng và ngữ pháp tổng hợp, các nhóm trong ngữ pháp chức năng hệ thống hoặc cấu trúc trong ngữ pháp xây dựng, đó là thứ tự tuyến tính của các bộ phận riêng lẻ trong một trình tự cấu trúc phân cấp tạo thành chức năng ngữ pháp của chúng. Ví dụ, trạng từ nhận ra chức năng ngữ pháp của trạng ngữ câu với phạm vi rộng nếu được đặt ở vị trí đầu tiên hoặc cuối cùng, như trường hợp của câu nói thực sự, Sarah rất ngọt ngào . Nếu trạng từ được đặt ở vị trí trung gian, nó được chỉ định chức năng ngữ pháp của trạng ngữ với phạm vi hẹp, như trong Sarah là thực sự ngọt ngào có thể nhận ra chức năng ngữ pháp của tân ngữ trong , và nó có thể nhận ra chức năng ngữ pháp của chủ ngữ trong . Như vậy, không phải cấu trúc ngữ pháp được chỉ định một chức năng ngữ pháp. Đúng hơn, đó là việc định vị cấu trúc ngữ pháp trong một trình tự cấu trúc có phân cấp, gán cho nó một chức năng ngữ pháp. “(Anita Fetzer,” Contexts in Interaction: Relating Pragmatic Wastebaskets “.” Ngữ cảnh là gì? biên tập bởi Rita Finkbeiner, Jörg Meibauer và Petra B. Schumacher. John Benjamins, 2012.)

   “Chức năng ngữ pháp phức tạp nhất là chức năng chủ ngữ. Hãy xem xét ví dụ trong (1).

   (1) Những con hổ săn mồi vào ban đêm.

   đứng trước động từ. Nó đồng ý với động từ về số lượng, như trở nên rõ ràng khi nó được đặt ở số ít : Con hổ săn mồi vào ban đêm . Trong cấu trúc chủ động, nó không bao giờ được đánh dấu bởi bất kỳ giới từ nào. Mệnh đề bị động đầy đủ tương ứng … là Con mồi bị những con hổ săn vào ban đêm ; trong mệnh đề bị động, chủ ngữ của (1 ), , xuất hiện bên trong cụm giới từ

   “Các tiêu chí trên – thống nhất về số lượng với động từ, không bao giờ đứng trước một giới từ, xảy ra ở cụm từ trong bị động – là ngữ pháp, và danh từ mà chúng chọn ra trong một mệnh đề nhất định là của mệnh đề đó. “(Jim Miller,” An Introduction to English Syntax. “Edinburgh University Press, 2002.)

  Chức năng ngữ pháp của đối tượng trực tiếp và đối tượng gián tiếp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Phần Mềm Dịch Ngôn Ngữ Trên Máy Tính
 • Biến Dòng Điện Thoại Android Thành Máy Thông Dịch Tiếng Anh
 • 3 Cách Dịch File Pdf Từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Nhanh Và Chuẩn Nhất
 • 3 Cách Dịch Nhanh Văn Bản Tiếng Anh Trên File Pdf Đơn Giản Nhất
 • Mate: Thiết Bị Kiểm Tra Tự Động Đa Chức Năng
 • ” Tính Năng Tiếng Anh Là Gì, Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì

  --- Bài mới hơn ---

 • 2 Tính Năng Xứng Tầm Flagship Là Điều Làm Nên Giá Trị Của Galaxy A71 – Hoàng Nam Mobile
 • Cách Bật/tắt Tính Năng Tìm Quanh Đây Zalo
 • Tính Năng Trả Giá Trên Shopee
 • Facebook Triển Khai Tính Năng “Hậu Chia Tay” Dành Cho Những Người Mới Trải Qua Một Cuộc Tình Tan Vỡ
 • Hướng Dẫn Liên Hệ Trực Tiếp Với Grab Qua Tính Năng Gọi Và Trò Chuyện Với Grab
 • Nhiều bạn còn đang thắc mắc định nghĩa của thực phẩm chức năng trong tiếng anh có nghĩa là gì?

  Nhiều người khi dò lên google thì thấy wiki giải thích rằng: thực phẩm chức năng tiếng anh là functional foods. Nhưng thực chất không phải vậy.

  Đang xem: Tính năng tiếng anh là gì

  Khi mình du học và làm việc tại Úc, người ta thường nói thực phẩm chức năng là supplements hay vitamin.

  Theo wiki,

  Phân biệt thực phẩm chức năng

  Thực phẩm chức năng khác với thực phẩm

  Được sản xuất, chế biến theo công thức: bổ sung một số thành phần có lợi hoặc loại bớt một số thành phần bất lợi (để kiêng). Việc bổ sung hay loại bớt phải được chứng minh và cân nhắc một cách khoa học và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (thường là phải theo tiêu chuẩn).

  Có tác dụng với sức khỏe (một số chức năng sinh lý của cơ thể) nhiều hơn là các chất dinh dưỡng thông thường. Nghĩa là, thực phẩm chức năng ít tạo ra năng lượng cho cơ thể như các loại thực phẩm, ví dụ, gạo, thịt, cá…

  Liều sử dụng thường nhỏ, thậm chí tính bằng gram, miligram như là thuốc.

  Đối tượng sử dụng có chỉ định rõ rệt như người già, trẻ em, phụ nữ tuổi mãn kinh, người có hội chứng thiếu vi chất, rối loạn chức năng sinh lý nào đó…

  Thực phẩm chức năng không phải là thuốc

  Đối với thực phẩm chức năng, nhà sản xuất công bố trên nhãn sản phẩm là thực phẩm, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn sức khỏe, phù hợp với các quy định về thực phẩm. Đối với thuốc, nhà sản xuất công bố trên nhãn là sản phẩm thuốc, có tác dụng chữa bệnh, phòng bệnh với công dụng, chỉ định, liều dùng, chống chỉ định. Thuốc là những sản phẩm để điều trị và phòng bệnh, được chỉ định để nhằm tái lập, điều chỉnh hoặc sửa đổi chức năng sinh lý của cơ thể.

  Có thể sử dụng thường xuyên, lâu dài nhằm nuôi dưỡng (thức ăn qua sonde), bổ dưỡng hoặc phòng ngừa các nguy cơ gây bệnh… mà vẫn an toàn, không có độc hại, không có phản ứng phụ.

  Người tiêu dùng có thể tự sử dụng theo “hướng dẫn cách sử dụng” của nhà sản xuất mà không cần khám bệnh, hoặc thầy thuốc phải kê đơn…

  Các loại thực phẩm chức năng

  Nhóm bổ sung vitamin và khoáng chất

  Nhóm bổ sung chất xơ

  Thực phẩm giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường tiêu hóa

  Bổ sung các chất dinh dưỡng đặc biệt khác

  Thực phẩm loại bỏ bớt một số thành phần

  Các thực phẩm cho nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt

  Thực phẩm chức năng giảm cân

  Thực phẩm chức năng tiếng anh là gì?

  Nhiều bạn còn đang thắc mắc định nghĩa của thực phẩm chức năng trong tiếng anh có nghĩa là gì?

  Nhiều người khi dò lên google thì thấy wiki giải thích rằng: thực phẩm chức năng tiếng anh là functional foods. Nhưng thực chất không phải vậy.

  Khi mình du học và làm việc tại Úc, người ta thường nói thực phẩm chức năng là supplements hay vitamin.

  Theo wiki,

  Phân biệt thực phẩm chức năng

  Thực phẩm chức năng khác với thực phẩm

  Được sản xuất, chế biến theo công thức: bổ sung một số thành phần có lợi hoặc loại bớt một số thành phần bất lợi (để kiêng). Việc bổ sung hay loại bớt phải được chứng minh và cân nhắc một cách khoa học và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (thường là phải theo tiêu chuẩn).

  Có tác dụng với sức khỏe (một số chức năng sinh lý của cơ thể) nhiều hơn là các chất dinh dưỡng thông thường. Nghĩa là, thực phẩm chức năng ít tạo ra năng lượng cho cơ thể như các loại thực phẩm, ví dụ, gạo, thịt, cá…

  Liều sử dụng thường nhỏ, thậm chí tính bằng gram, miligram như là thuốc.

  Đối tượng sử dụng có chỉ định rõ rệt như người già, trẻ em, phụ nữ tuổi mãn kinh, người có hội chứng thiếu vi chất, rối loạn chức năng sinh lý nào đó…

  Thực phẩm chức năng không phải là thuốc

  Đối với thực phẩm chức năng, nhà sản xuất công bố trên nhãn sản phẩm là thực phẩm, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn sức khỏe, phù hợp với các quy định về thực phẩm. Đối với thuốc, nhà sản xuất công bố trên nhãn là sản phẩm thuốc, có tác dụng chữa bệnh, phòng bệnh với công dụng, chỉ định, liều dùng, chống chỉ định. Thuốc là những sản phẩm để điều trị và phòng bệnh, được chỉ định để nhằm tái lập, điều chỉnh hoặc sửa đổi chức năng sinh lý của cơ thể.

  Có thể sử dụng thường xuyên, lâu dài nhằm nuôi dưỡng (thức ăn qua sonde), bổ dưỡng hoặc phòng ngừa các nguy cơ gây bệnh… mà vẫn an toàn, không có độc hại, không có phản ứng phụ.

  Người tiêu dùng có thể tự sử dụng theo “hướng dẫn cách sử dụng” của nhà sản xuất mà không cần khám bệnh, hoặc thầy thuốc phải kê đơn…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Cách Sửa Lỗi Xigncode Và Toàn Bộ Lỗi Fo4 (30S Xong)
 • Roaming Trong Wireless Là Gì? Quá Trình Roaming Layer 2 Xảy Ra Như Thế Nào?
 • Tính Năng Roaming Trên Wifi Ruijie
 • Xiaomi Chính Thức Công Bố Dòng Điện Thoại Redmi Note 8 Với Tính Năng Tân Tiến
 • Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • ” Tính Năng Tiếng Anh Là Gì, Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì
 • 2 Tính Năng Xứng Tầm Flagship Là Điều Làm Nên Giá Trị Của Galaxy A71 – Hoàng Nam Mobile
 • Cách Bật/tắt Tính Năng Tìm Quanh Đây Zalo
 • Tính Năng Trả Giá Trên Shopee
 • Facebook Triển Khai Tính Năng “Hậu Chia Tay” Dành Cho Những Người Mới Trải Qua Một Cuộc Tình Tan Vỡ
 • Windows 10 kết thúc truyền thống này bằng cách di chuyển chức năng tìm kiếm vào thanh tác vụ.

  Windows 10 ended this tradition by moving the search into taskbar.

  WikiMatrix

  Các nhà tắm công cộng phục vụ các chức năng vệ sinh, xã hội và văn hóa.

  The public baths served hygienic, social and cultural functions.

  WikiMatrix

  Bộ trưởng Nội vụ liên bang có thẩm quyền kiểm soát hành chính và chức năng của BfV.

  The Federal Minister of the Interior has administrative and functional control of the BfV.

  WikiMatrix

  Nhưng may mà, tôi có chức năng tự khởi động lại.

  But luckily, I have the reboot function.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có vẻ như giảm chức năng vận động toàn thân.

  Looks like global hypokinesis.

  OpenSubtitles2018.v3

  Có nên khả năng biến hóa cao hơn của nó, chức năng nhận thức cao hơn không?

  Should we consider turning on its higher, more cognitive functions?

  OpenSubtitles2018.v3

  Bao gồm tính giờ, semaphores, danh sách liên kết, in ấn, và các chức năng cửa sổ.

  Includes timers, semaphores, linked-lists, printing, and windows functions.

  WikiMatrix

  Vậy khi nào họ sẽ chuyển anh tới chỗ phục hồi chức năng?

  So when are they gonna move you to rehab?

  OpenSubtitles2018.v3

  Sau đó, bạn có thể bàn chi tiết về chức năng sinh lý của kinh nguyệt.

  Later, you may wish to discuss details of the biology of menstruation.

  jw2019

  Sử dụng chức năng Nhập của bảng tính để đưa vào dữ liệu bạn muốn tải lên.

  support.google

  Chức năng của ria mèo

  The Function of Cat Whiskers

  jw2019

  Hình thức theo chức năng; nói cách khác TOM tuân theo chiến lược.

  Form follows function; in other words TOM follows strategy.

  WikiMatrix

  Đồng thời, chi phí chức năng được xấp xỉ như là một hàm chi phí.

  Simultaneously, the cost functional is approximated as a cost function.

  WikiMatrix

  Nhưng nó cũng có thể có chức năng là một bệ đỡ cho cây nến.

  But it can also have this other function, as a platform for the candle.

  ted2019

  Tích hợp bên thứ ba mở rộng chức năng của sản phẩm cơ sở.

  Third-party integration extend the functionality of the base product.

  WikiMatrix

  Tế bào da người được chuyển trực tiếp thành các nơron chức năng

  Human skin cells turned directly into functioning neurons

  EVBNews

  Các chức năng sau không được hỗ trợ cho những thuộc tính kích hoạt Google Tín hiệu:

  The following functionality is not supported for the properties for which Google signals is activated:

  support.google

  Một cánh cung hình chức năng đó sắp ra khỏi màn hình của tôi.

  A bow shaped function that’s coming out of my screen.

  QED

  D được giải thích như là một người có chức năng có hiệu quả hoặc thích hợp.

  D is interpted as one having efficient or adequate functioning.

  WikiMatrix

  Tôi sẽ nói chuyện vào ngày hôm nay của chúng tôi bù đắp lọc chức năng

  I’m going to talk today about our offset filtering functions

  QED

  Dạng và chức năng.

  Form and function.

  ted2019

  Chức năng nền tảng chéo:

  Cross-platform functionality:

  support.google

  Các cặp bazơ này có chức năng nào?

  What do they do?

  jw2019

  QED

  ” Hầu hết máy tính bảng đều có chức năng và tính năng tương tự nhau ” , Jakhanwal nói .

  ” Most tablets have similar types of functions and features , ” Jakhanwal said .

  EVBNews

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sửa Lỗi Xigncode Và Toàn Bộ Lỗi Fo4 (30S Xong)
 • Roaming Trong Wireless Là Gì? Quá Trình Roaming Layer 2 Xảy Ra Như Thế Nào?
 • Tính Năng Roaming Trên Wifi Ruijie
 • Xiaomi Chính Thức Công Bố Dòng Điện Thoại Redmi Note 8 Với Tính Năng Tân Tiến
 • Xiaomi Remdi Note 8 Sở Hữu Toàn Tính Năng “Khủng”
 • Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì? Ví Dụ Sử Dụng?
 • Ban Tổng Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì Và Những Bạn Cần Biết!
 • Phòng Chức Năng Là Gì? Khái Niệm, Chức Năng Phòng Chức Năng
 • Hiểu Đúng Về “suy Giảm Chức Năng Gan”
 • Xét Nghiệm Chức Năng Gan Gồm Những Gì? Hướng Dẫn Xem Các Chỉ Số Xét Nghiệm Gan
 • Thực phẩm chức năng là gì?

  Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm mang đến sức khỏe tốt bởi có chứa các thành phần thức ăn thiết thực cho các chức năng của cơ thể. Không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

  Thực phẩm chức năng tiếng Anh là gì?

  Thực phẩm chức năng trong tiếng AnhFunctional Foods.

  Những thuật ngữ y học trong tiếng Anh

  Prosthetist: chuyên viên phục hình;

  Dermatology: chuyên khoa da liễu;

  Andrologist: bác sĩ nam khoa;

  Odontology: khoa răng;

  Ophthalmology: khoa mắt;

  Mental/ psychiatric hospital: bệnh viện tâm thần;

  Dispensary: phòng phát thuốc;

  Fertility specialist: bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn và vô sinh;

  Allergist: bác sĩ chuyên khoa dị ứng;

  General practitioner: bác sĩ đa khoa;

  Medical practitioner: bác sĩ (Anh);

  Epidemiology: khoa dịch tễ học;

  Urology: niệu khoa;

  Herb doctor: thầy thuốc đông y, lương y;

  Outpatient department: khoa bệnh nhân ngoại trú;

  Gastroenterology: khoa tiêu hóa;

  Plastic surgery: phẫu thuật tạo hình;

  Specialist: bác sĩ chuyên khoa;

  Central sterile supply/ services department (CSSD): phòng/đơn vị diệt khuẩn/tiệt trùng;

  Medical examiner: bác sĩ pháp y;

  Attending doctor: bác sĩ điều trị;

  Immunology: miễn dịch học;

  Outpatient department: khoa bệnh nhân ngoại trú;

  Osteopath: chuyên viên nắn xương;

  General hospital: bệnh viên đa khoa;

  Allergy: dị ứng học;

  Analyst (Mỹ): bác sĩ chuyên khoa tâm thần;

  Oncology: ung thư học;

  Andrology: nam khoa;

  Pancreas: tụy tạng;

  Inpatient department: khoa bệnh nhân nội trú;

  Intensive care unit (ICU): đơn vị chăm sóc tăng cường;

  Emergency ward/ room: phòng cấp cứu;

  Endocrinology: khoa nội tiết;

  Kidney: thận;

  Optometrist: người đo thị lực và lựa chọn kính cho khách hàng;

  Cardiology: khoa tim;

  Accident and Emergency Department (A&E): khoa tai nạn và cấp cứu;

  Radiologist: bác sĩ X-quang;

  Infectious disease specialist: bác sĩ chuyên khoa lây;

  Occupational therapist: chuyên gia liệu pháp lao động;

  Ambulance technician: nhân viên cứu thương;

  Laboratory: phòng xét nghiệm;

  On-call room: phòng trực;

  Liver: gan;

  Pathologist: bác sĩ bệnh lý học;

  Stomach: dạ dày;

  X-ray technician: kỹ thuật viên X-quang;

  Neurologist: bác sĩ chuyên khoa thần kinh;

  Neurosurgeon: bác sĩ ngoại thần kinh;

  Specialist in plastic surgery: bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình;

  Traumatologist: bác sĩ chuyên khoa chấn thương;

  Gyn(a)ecology: phụ khoa;

  Acupuncture practitioner: bác sĩ châm cứu;

  Chiropractor: chuyên gia nắn bóp cột sống;

  ENT doctor: bác sĩ tai mũi họng;

  H(a)ematology: khoa huyết học;

  Duty doctor: bác sĩ trực;

  An(a)esthesiologist: bác sĩ gây mê;

  Specialist in heart: bác sĩ chuyên khoa tim;

  Coronary care unit (CCU): đơn vị chăm sóc mạch vành;

  Chiropodist/podatrist: chuyên gia chân học;

  Neurology: khoa thần kinh;

  Spleen: lá lách;

  Immunologist: bác sĩ chuyên khoa miễn dịch;

  Laboratory technician: kỹ thuật viên phòng xét nghiệm;

  Oral maxillofacial surgeon: bác sĩ ngoại răng hàm mặt;

  Endocrinologist: bác sĩ nội tiết;

  Hospital: bệnh viện;

  Cashier’s: quầy thu tiền;

  Orthotist: chuyên viên chỉnh hình;

  Canteen: phòng/ nhà ăn, căn tin;

  Neurosurgery: ngoại thần kinh;

  Psychiatrist: bác sĩ chuyên khoa tâm thần;

  Diagnostic imaging/ X-ray department: khoa chẩn đoán hình ảnh;

  Blood bank: ngân hàng máu;

  Surgeon: bác sĩ khoa ngoại;

  Proctologist: bác sĩ chuyên khoa hậu môn – trực tràng;

  Nephrology: thận học;

  Thoracic surgeon: bác sĩ ngoại lồng ngực;

  Eye/heart/cancer specialist: bác sĩ chuyên khoa mắt/chuyên khoa tim/chuyên khoa ung thư;

  Consulting doctor: bác sĩ hội chẩn; bác sĩ tham vấn;

  Ophthalmologist: bác sĩ mắt;

  Vet/ veterinarian: bác sĩ thú y;

  Epidemiologist: bác sĩ dịch tễ học;

  Field hospital: bệnh viên dã chiến;

  Technician: kỹ thuật viên;

  Dermatologist: bác sĩ da liễu;

  Cottage hospital: bệnh viện tuyến dưới, bệnh viện huyện;

  Physiotherapist: chuyên gia vật lý trị liệu;

  Gastroenterologist: bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa;

  Otorhinolaryngologist/otolaryngologist: bác sĩ tai mũi họng;

  Housekeeping: phòng tạp vụ;

  Orthop(a)edic hospital: bệnh viện chỉnh hình;

  Dietician: bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng;

  Cardiologist: bác sĩ tim mạch;

  Preventative/pventive medicine: y học dự phòng;

  H(a)ematologist: bác sĩ huyết học;

  Medical records department: phòng lưu trữ bệnh án/ hồ sơ bệnh lý;

  Consultant: bác sĩ tham vấn; bác sĩ hội chẩn;

  Operating room/theatre: phòng mổ;

  Emergency doctor: bác sĩ cấp cứu;

  Nursing home: nhà dưỡng lão;

  An(a)esthesiology: chuyên khoa gây mê;

  High dependency unit (HDU): đơn vị phụ thuộc cao;

  Specialist doctor: bác sĩ chuyên khoa;

  Orthop(a)edics: khoa chỉnh hình;

  Sickroom: buồng bệnh;

  Waiting room: phòng đợi;

  Delivery room: phòng sinh;

  Traumatology: khoa chấn thương;

  Oncologist: bác sĩ chuyên khoa ung thư;

  Pharmacy: hiệu thuốc, quầy bán thuốc;

  Optician: người làm kiếng đeo mắt cho khách hàng;

  Family doctor: bác sĩ gia đình;

  Paeditrician: bác sĩ nhi khoa;

  Orthopedic surgery: ngoại chỉnh hình;

  Admission office: phòng tiếp nhận bệnh nhân;

  Practitioner: người hành nghề y tế;

  Isolation ward/room: phòng cách ly;

  Specimen collecting room: buồng/phòng thu nhận bệnh phẩm;

  Nutrition and dietetics: khoa dinh dưỡng;

  Admissions and discharge office: phòng tiếp nhận bệnh nhân và làm thủ tục ra viện;

  Hepatologist: bác sĩ chuyên khoa gan;

  Internist: bác sĩ khoa nội;

  Labour ward: khu sản phụ;

  Day surgery/operation unit: đơn vị phẫu thuật trong ngày;

  Nephrologist: bác sĩ chuyên khoa thận;

  Geriatrics: lão khoa;

  Nursery: phòng trẻ sơ sinh;

  Inpatient department: khoa bệnh nhân ngoại trú;

  Nuclear medicine: y học hạt nhân;

  Thoracic surgery: ngoại lồng ngực;

  Rheumatologist: bác sĩ chuyên khoa bệnh thấp;

  Quack: thầy lang, lang băm, lang vườn;

  Surgery: ngoại khoa;

  Gyn(a)ecologist: bác sĩ phụ khoa;

  Dietetics (and nutrition): khoa dinh dưỡng;

  Consultant in cardiology: bác sĩ tham vấn/hội chẩn về tim;

  Internal medicine: nội khoa;

  Duodenum: tá tràng;

  Obstetrician: bác sĩ sản khoa;

  Consulting room: phòng khám;

  Mortuary: nhà vĩnh biệt/nhà xác;

  Gall bladder: túi mật;

  Orthopedist: bác sĩ ngoại chỉnh hình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh Là Gì?
 • Top Phần Mềm Dịch Ngôn Ngữ Trên Máy Tính
 • Biến Dòng Điện Thoại Android Thành Máy Thông Dịch Tiếng Anh
 • 3 Cách Dịch File Pdf Từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Nhanh Và Chuẩn Nhất
 • 3 Cách Dịch Nhanh Văn Bản Tiếng Anh Trên File Pdf Đơn Giản Nhất
 • Phục Hồi Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Lực Lượng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Tập Huấn Tiếng Anh Chuyên Ngành Cho Lực Lượng Cảnh Sát Giao Thông, Công An Hà Nội
 • Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện
 • Được Bảo Vệ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Ý Nghĩa Mã Số Các Relay Bảo Vệ Theo Ansi
 • Vậy khi nào họ sẽ chuyển anh tới chỗ phục hồi chức năng?

  So when are they gonna move you to rehab?

  OpenSubtitles2018.v3

  Đó là ý nghĩa của việc phục hồi chức năng cho bệnh nhân và mục đích giáo dục

  That’s the point of rehabilitation or education.

  QED

  Chân cậu bé sẽ hoạt động bình thường sau khi phục hồi chức năng.

  His leg should be functional after some rehab.

  OpenSubtitles2018.v3

  nó không đến các phòng khám phục hồi chức năng.

  it’s not going to rehab clinics.

  OpenSubtitles2018.v3

  Phục hồi chức năng là một phản đề với sự phấn khởi…

  Rehab is the antithesis of exciting…

  OpenSubtitles2018.v3

  Sau đó, tôi được chuyển đến thủ đô Budapest để phục hồi chức năng.

  Later, I was transferred to the capital city, Budapest, for rehabilitation.

  jw2019

  Thực sự là có ích hơn nếu anh tự đi điều trị phục hồi chức năng.

  Really, it’s more helpful if you do the pscribed rehab yourself.

  OpenSubtitles2018.v3

  Rồi những người làm việc tại các trung tâm phục hồi chức năng.

  The person who worked at the rehabilitation center.

  QED

  Ở đó tôi tham dự một chương trình phục hồi chức năng.

  There I entered a rehabilitation program.

  jw2019

  Hôm nay Daniel đã đi gặp Sara ở trung tâm phục hồi chức năng.

  Daniel went to see Sara at the rehab center today.

  OpenSubtitles2018.v3

  Chị Mabel, sống ở Argentina, từng là kỹ thuật viên phục hồi chức năng và rất năng động.

  Mabel, in Argentina, led an active life and worked as a physical-rehabilitation therapist.

  jw2019

  Từ chuyên môn tốt nghiệp của mình, Fossey đã bắt đầu sự nghiệp trong ngành phục hồi chức năng này.

  Initially following her college major, Fossey began a career in occupational therapy.

  WikiMatrix

  Phục hồi chức năng sau mổ thương là một quy trình hai bước bất động (nằm) và vật lý trị liệu.

  After surgery rehabilitation is usually a two-stage process of immobilization and physical therapy.

  WikiMatrix

  Và chúng ta, tất cả chúng ta, không phải cần được sửa chữa, bảo trì, và phục hồi chức năng sao?

  And are we not, all of us, in need of repair, maintenance, and rehabilitation?

  LDS

  Đó là một bác sĩ chuyên phục hồi 1 chức năng thần kinh thông qua nhiều kỹ thuật giải phẫu khác nhau.

  It’s a doctor who is trying to improve a neurological function through different surgical strategies.

  ted2019

  Những vi khuẩn này mang đột biến riêng của chúng, cho phép phục hồi chức năng trong các virus đột biến.

  These bacteria carry their own mutation that allows a recovery of function in the mutant viruses.

  WikiMatrix

  Cuối thập niên 1940, các môn thể thao phục hồi chức năng được lan rộng tại châu Âu và tới cả Hoa Kỳ.

  In the late 1940s, sports for rehabilitation spad throughout Europe and throughout the United States.

  WikiMatrix

  Sự quan trọng của tuần đầu tiên của phục hồi chức năng là bảo vệ mắt cá chân để tránh tổn thương thêm.

  The emphasis of the first week of rehabilitation should be on protecting the ankle to avoid further damage.

  WikiMatrix

  Mục tiêu tột bậc là giúp họ phục hồi chức năng để có một cuộc sống cần cù và tự lực cánh sinh.

  The ultimate aim is their rehabilitation to an industrious and self-reliant life.

  LDS

  Hợp đồng cung cấp ba giải pháp cho cựu chiến binh PLA – hội nhập, nghỉ hưu tự nguyện và phục hồi chức năng.

  The deal provided three options to former PLA combatants – integration, voluntary retirement and rehabilitation.

  WikiMatrix

  Phục hồi chức năng phải được tìm kiếm theo cách tôn trọng quyền tự chủ và nhân phẩm của họ như con người.

  Rehabilitation must be sought in a way that respects their autonomy and dignity as human beings.

  WikiMatrix

  Khi Jackson rời Hoa Kỳ đi vào phục hồi chức năng, các phương tiện truyền thông cho rằng Jackson cảm thấy không mấy cảm tình.

  When Jackson left the U.S. to go into rehabilitation, the media showed him little sympathy.

  WikiMatrix

  Trong hai năm rưỡi, tôi đã điều trị tại nhiều trung tâm phục hồi chức năng và vẫn nuôi hy vọng mình sẽ bình phục.

  For the next two and a half years, I received treatment in several sanatoriums, still clinging to the hope of recovery.

  jw2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phím Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch
 • Glossary Of The 2014 Construction Law
 • 6 Cách Chặn Quảng Cáo Trên Facebook Cực Đơn Giản
 • Cách Tìm Được Iphone Đã Được Vô Hiệu Hóa Trên Iphone
 • Về Mặt Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đến Các Cá Nhân Có Nguyện Vọng Nhập Cảnh Vào Việt Nam
 • Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sự Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Sơ Đồ Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn.

  Functionally, dimensions determine how your report is organized.

  support.google

  Về mặt chức năng, thứ nguyên xác định cách sắp xếp báo cáo của bạn.

  Functionally, dimensions determine how your report is organised.

  support.google

  Các hoa với các bộ phận đực và cái phát triển tốt thường là đơn tính về mặt chức năng.

  Flowers with well-developed male and female parts are often functionally unisexual.

  WikiMatrix

  Về mặt chức năng, bộ lọc ẩn dữ liệu không cần thiết hoặc không mong muốn khỏi báo cáo của bạn.

  Functionally, filters hide unnecessary or unwanted data from your reports.

  support.google

  Về mặt chức năng, các chỉ số đại diện cho các loại dữ liệu hoặc giá trị có trong báo cáo.

  Functionally, metrics repsent the kinds of data or values contained in a report.

  support.google

  APT về mặt chức năng có thể xem như là một giao diện đầu cuối của dpkg, và thân thiện hơn so với dselect.

  Apt can be considered a front-end to dpkg, friendlier than the older dselect front-end.

  WikiMatrix

  Nguyên tắc chủ đạo để phát triển Python 3.x là “bỏ cách làm việc cũ nhằm hạn chế trùng lặp về mặt chức năng của Python”.

  The guiding principle of Python 3 was: “reduce feature duplication by removing old ways of doing things”.

  WikiMatrix

  Vùng được mô tả là nhân hạch hạnh nhân bao quanh một vài cấu trúc với những đặc tính về mặt chức năng và kết nối riêng biệt ở con người và những loài động vật khác.

  The regions described as amygdala nuclei encompass several structures with distinct connectional and functional characteristics in humans and other animals.

  WikiMatrix

  Về mặt chức năng, Về mặt chức năng, cơ chế này đã phát triển để đảm bảo rằng chúng ta nhận thấy một mô hình chuyển động như một bề mặt cứng nhắc di chuyển theo một hướng.

  Functionally, this mechanism has evolved to ensure that we perceive a moving pattern as a rigid surface moving in one direction.

  WikiMatrix

  Ông tạo ra sự xa cách kì lạ này, cái sốc này để khiến mọi người nhận ra những mẫu vật thiết kế kì diệu về hình thức và quan trọng về mặt chức năng như thế nào

  He created this strange distance, this shock, that made people realize how gorgeous formally, and also important functionally, design pieces were.

  ted2019

  Hổ làm giảm số lượng sói xám, hoặc đến mức tuyệt chủng cục bộ hoặc với số lượng thấp như vậy để làm cho chúng trở thành một thành phần không đáng kể về mặt chức năng của hệ sinh thái.

  Tigers depss wolves’ numbers, either to the point of localized extinction or to such low numbers as to make them a functionally insignificant component of the ecosystem.

  WikiMatrix

  Các tính năng tương tự về mặt chức năng phát sinh qua quá trình hội tụ là tương tự nhau, trong khi các cấu trúc hoặc đặc điểm tương đồng có nguồn gốc chung nhưng có thể có các chức năng không giống nhau.

  Functionally similar features that have arisen through convergent evolution are analogous, whereas homologous structures or traits have a common origin but can have dissimilar functions.

  WikiMatrix

  Khi lần đầu bồng ẵm những đứa bé trên tay, chúng ta nghĩ rằng chúng là những tinh thể trong suốt, vô tri vô giác về mặt chức năng, nhưng thực tế, chính chúng ta đã góp phần định hình nên các bé từ chính thế giới mình đang sống.

  When we hold our babies for the first time, we might imagine that they’re clean slates, unmarked by life, when in fact, they’ve already been shaped by us and by the particular world we live in.

  QED

  Các đơn vị Xô Viết theo hướng tiến công thẳng tiến và lực lượng mạnh mẽ: khí cầu khổng lồ “Kirov” được giữ lại, trong khi “Attack Dog” là một đơn vị của quân Đồng Minh thì Xô Viết đã thay thế bằng “War Bear” giống hệt về mặt chức năng.

  Soviet units lean towards ruthlessness and brute force: giant Kirov airships are retained and flak troopers are now penal troops, while attack dogs are an Allied unit that the Soviets have replaced with functionally identical armored war bears.

  WikiMatrix

  Tuy nhiên, các cấu trúc axit nucelic ít hữu dụng bằng protein về mặt chức năng bởi protein có khả năng gấp thành những cấu trúc hết sức phức tạp, cũng như sự hạn chế về đa dạng hóa tính của bốn loại nucleotide so với 20 loại axit amin trong protein.

  Nucleic acid structures are less versatile than proteins in their function because of proteins’ increased ability to fold into complex structures, and the limited chemical persity of the four nucleotides as compared to the twenty proteinogenic amino acids.

  WikiMatrix

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoạch Định Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chức Năng Và Nhiệm Vụ Phòng Tổ Chức, Hành Chính
 • Quyền Hạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Phạm Vi Quyền Hạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chức Năng Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn
 • Sơ Đồ Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cơ Cấu Tổ Chức Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Chức Năng Tổ Chức Những Điều Bạn Cần Biết
 • Hỏi: Yêu Cầu Phi Chức Năng Chung Cho Các Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Công Trực Tuyến Gồm Những Chức Năng Gì?
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Sử Dụng Đồng Hồ Vạn Năng Dạng Số
 • Xét Nghiệm Đánh Giá Chức Năng Thận
 • Một ví dụ của sơ đồ khối là sơ đồ khối chức năng (Function block diagram), một trong năm ngôn ngữ lập trình được định nghĩa trong phần 3 của IEC 61131 (xem IEC 61131-3) tiêu chuẩn được đánh giá cao chính thức (xem hệ thống chính thức), với các quy định nghiêm ngặt về cách các sơ đồ được xây dựng.

  An example of this is the function block diagram, one of five programming languages defined in part 3 of the IEC 61131 (see IEC 61131-3) standard that is highly formalized (see formal system), with strict rules for how diagrams are to be built.

  WikiMatrix

  Nó có thể tạo ra các sơ đồ khối như vậy và thực hiện chức năng của mình với các ngôn ngữ lập trình của bộ điều khiển logic khả lập trình (PLC).

  It is possible to create such block diagrams and implement their functionality with specialized programmable logic controller (PLC) programming languages.

  WikiMatrix

  Vậy nên nếu xét hầu hết các ngành, kể cả ngành kinh tế, và đó chính là những gì bạn nhìn thấy trong sơ đồ này, là bản mô tả các chức năng của một tác tử.

  So, if you look at almost any discipline, whether its economics, and here what you see in this diagram, is you see a description of sort of, this is a, a utility function for an agent.

  QED

  Though mysteries regarding brain function remain—e.g. memory, consciousness—the physiology of brain mapping suggests that all areas of the brain have a function.

  WikiMatrix

  Ước lượng tòa nhà hoặc kiến trúc sư có thể sử dụng Uniformat hệ thống phá vỡ tòa nhà vào các hệ thống chức năng hoặc lắp ráp trong việc thiết kế sơ đồ (SD) giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế.

  Building estimators or architects may use the Uniformat system of breaking down the building into functional systems or assemblies during the schematic design (SD) phase of planning and design.

  WikiMatrix

  Then we would model this with a function — I’m going to draw into this diagram over here where the vertical axis is the probability for any location in this world, and the horizontal axis corresponds to all the places in this 1- dimensional world.

  QED

  The cladogram below depicts the findings of Arden and colleagues (2018): The function of the dinosaur’s sail or hump is uncertain; scientists have proposed several hypotheses including heat regulation and display.

  WikiMatrix

  Trong thiết kế hệ thống, các chức năng và hoạt động được mô tả chi tiết, bao gồm bố cục màn hình, quy tắc kinh doanh (business rule), sơ đồ tiến trình và tài liệu khác.

  In systems design, the design functions and operations are described in detail, including screen layouts, business rules, process diagrams, and other documentation.

  WikiMatrix

  Trong khi đó, tôi sử dụng những bản này như những sơ đồ để chuyển hóa thành các hình thức điêu khắc giống như thế này, mà chức năng đó vẫn có nghĩa là một bản đồ thời tiết ba chiều, nhưng ngày nay chúng đang thể hiện ma trận trực quan bằng điểm nhạc, do đó nó có thể được hiểu như một bản nhạc.

  Meanwhile, I use these scores as blueprints to translate into sculptural forms like this, that function still in the sense of being a three-dimensional weather visualization, but now they’re embedding the visual matrix of the musical score, so it can actually be read as a musical score.

  ted2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sự Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Rối Loạn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Đến Các Cá Nhân Có Nguyện Vọng Nhập Cảnh Vào Việt Nam
 • Nhiệm Vụ Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Về Mặt Chức Năng Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Khái Niệm Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thực Phẩm Chức Năng Tiếng Anh Là Gì? Bạn Có Hiểu Đúng Về Tpcn?
 • Báo Giá Đa Chức Năng Từ Tiếng Anh Chữ Cái Bảng Chữ Cái Gạch Đen Scrabble Chữ & Số Hộp Học Tập Đặt Cho Gỗ Thủ Công
 • Mate: Thiết Bị Kiểm Tra Tự Động Đa Chức Năng
 • 3 Cách Dịch Nhanh Văn Bản Tiếng Anh Trên File Pdf Đơn Giản Nhất
 • 3 Cách Dịch File Pdf Từ Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Nhanh Và Chuẩn Nhất
 • Thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam ngày càng phát triển. Không chỉ có sản phẩm bào chế tại Việt Nam các sản phẩm thực phẩm chức năng bào chế ở nước ngoài cũng được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Vậy bạn có biết các sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu, thực phẩm chức năng tiếng anh là gì? Và người tiêu dùng nên chọn dùng thực phẩm chức năng chất lượng Việt Nam hay chất lượng ngoại nhập thì tốt hơn?

  Thực phẩm chức năng là gì? Thực phẩm chức năng tiếng anh là gì?

  Thực phẩm chức năng được biết đến với những tên gọi khác như thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm hỗ trợ chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm thuốc và với tiếng anh thực phẩm chức năng được gọi là Functional Foods.

  Thực phẩm chức năng tác dụng chính là bảo vệ sức khỏe

  Sản phẩm thực phẩm chức năng thường ở dạng sữa, trà thảo dược, viên uống, nước uống… được bào chế từ các nguyên liệu tự nhiên hoặc các sản phẩm có thêm chất chức năng. Các sản phẩm này nhằm hỗ trợ sức khỏe, tăng cường sức để kháng, cung cấp dinh dưỡng, làm đẹp và rất nhiều công năng khác nhằm mang đến một thể lực tốt, một sức khỏe tốt cho người sử dụng.

  Những công dụng của thực phẩm chức năng trong nước và nhập khẩu tại Việt Nam:

  Hiện nay, xu hướng phòng bệnh hơn chữa bệnh của người Việt Nam ngày càng được nâng cao. Chính vì thế rất nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong và ngoài nước được người tiêu dùng lựa chọn để sử dụng. Thông thường các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được người Việt Nam ưa chọn nhất có những công năng:

  – Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn tạm thời (Phù hợp cho người cao tuổi).

  – Hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh về gan, thận, tim, tai biến mạch máu não…

  – Bổ sung nhanh chóng các Vitamin và khoáng chất bị thiếu.

  – Làm đẹp: Giảm cân, đẹp da…

  Nên sử dụng thực phẩm chức năng nội hay ngoại nhập?

  Thực phẩm bổ sung nội hay ngoại nhập có thể khác nhau về phương thức bào chế, nguyên liệu bào chế… nhưng công dụng sản phẩm nào tốt hơn, chất lượng hơn thì khó có thể so sánh.

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LEAD VIỆT NAM Địa chỉ: Nhà OV16.5 KĐT Xuân Phương, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 02439 919 939 – 0987 691 633 Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kích Hoạt Tính Năng Ẩn Xem Video Trên Xe Ford Ranger
 • Ford Everest Giá Lăn Bánh Khuyến Mãi, Thông Số, Trả Góp (01/2021)
 • 5 Tính Năng Mới Trên Xe Ford Everest
 • Những Công Nghệ Nổi Bật Trên Ford Everest 2022
 • 5 Tính Năng Mới Trên Xe Ford Everest 2022 Chắc Chắn Bạn Sẽ Thích
 • Bàn Phím Cơ Tiếng Anh Là Gì ? Ưu Điểm Của Bàn Phím Cơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiểm Thử Phi Chức Năng Là Gì?
 • Yêu Cầu Chức Năng Và Phi Chức Năng
 • Kiểm Thử Phi Chức Năng
 • Giới Thiệu Về Kiểm Thử Phi Chức Năng
 • Mâu Thuẫn Chức Năng Và Phi Chức Năng Trong Nhóm, Tổ Chức
 • Bàn phím và chuột là những thiết bị cần thiết khi tương tác với máy tính. Ngoài chức năng gõ, bàn phím có thể thực hiện các chức năng khác bằng các phím khác nhau của nó. Bàn phím hiện đại là sự kế thừa trực tiếp từ máy đánh chữ, được phát triển sớm nhất vào năm 1878.

  Theo thời đại công nghệ tiên tiến lên ngôi và ngày càng phát triển vượt bậc, ngoài những bàn phím thông thường, sự ra đời của bàn phím cơ là một sản phẩm nhận được sự quan tâm của hàng loạt dân công nghệ, vì sự tiện dụng và chức năng mới mẻ của nó. Vậy thuật ngữ bàn phím cơ thật sự là gì thì chắc chắn là vấn đề nhiều người vô cùng quan tâm và thắc mắc.

  Bàn phím cơ là một loại bàn phím, từ cấu tạo,Mỗi phím của bàn phím cơ là một bộ phận cơ học nhỏ, thường bao gồm hai tấm kim loại tiếp xúc và một lò xo.

  Như thể hiện trong hình bên phải, bằng cách nhấn bàn phím, hai miếng kim loại màu trắng có thể được kích hoạt để chạm vào, để đạt được hiệu ứng kích hoạt. Khi hoàn thành thao tác gõ phím, lò xo ở phía dưới sẽ nâng phím lên, để hai viền kim loại lại tách ra.

  Trong số rất nhiều thiết bị chuyển mạch, nổi tiếng nhất là Công tắc Cherry MX. Cherry MX chủ yếu có bốn loại công tắc khác nhau:

  • Cherry MX Red: Không yêu cầu gõ phím quá nhiều, rất phù hợp với game thủ, sẽ không có quá nhiều bộ gõ;
  • Cherry MX Blue: Các phím gõ mạnh hơn Red và có âm thanh bộ gõ rõ ràng, bạn có thể cảm nhận rõ ràng bàn phím đang được nhấn. Nhiều người đánh máy thích loại âm thanh gõ phím và chuyển đổi rõ ràng;
  • Cherry MX Black: Tương tự như Blue, nhưng không có cảm giác “bấm nút” rõ ràng;
  • Cherry MX Brown: Không yêu cầu quá nhiều phím bấm, phù hợp với game thủ và người đánh máy;

  Bàn phím cơ tiếng Anh là gì ?

  Do sử dụng các bộ phận cơ học nên bàn phím cơ có những ưu điểm sau:

  • Cảm giác tay tốt : đặc biệt đối với những game thủ chuyên nghiệp, tốc độ gõ phím của ngón tay là rất quan trọng, bàn phím cơ có thể cải thiện tốc độ tay và độ chính xác của các thao tác gõ phím, đối với những người sử dụng máy tính lâu thì cảm giác gõ phím cơ rất khó quên. của;
  • Tuổi thọ lâu dài : Do sử dụng bộ phận cơ nên hư hỏng của bàn phím chủ yếu đến từ sự mài mòn cơ học của từng phím nên thời gian sử dụng sẽ rất lâu, có bàn phím cơ va đập hàng chục triệu lần.
  • Các phím không xung đột với nhau: ngay cả khi các phím riêng lẻ bị hỏng, chúng có thể dễ dàng thay thế;

  Nguồn : https://suckhoeyte.org/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chức Năng Tổ Chức Trong Quản Trị Học, Quy Tắc Xây Dựng Tổ Chức?
 • Ban Tổ Chức Tiếng Anh Là Gì
 • Quản Trị Học: Chức Năng Tổ Chức ( Hutech)
 • Chức Năng Tổ Chức (Organizational Functions) Là Gì?
 • Tab Là Gì? Tab Có Chức Năng Như Thế Nào?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100