Một Số Cấu Trúc Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Các Cấu Trúc Viết Lại Câu Tiếng Anh 9 Đầy Đủ 123Doc Motsocautrucvietlaicautrongtienganh1 1 Docx
 • Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 6
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Tìm Lỗi Sai Và Viết Lại Câu
 • Các Cấu Trúc Ngữ Pháp So Sánh Trong Tiếng Anh
  • Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.
  • Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.
  • Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.

  Phương pháp học dạng bài này

  Phương pháp: sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng.

  Một số dạng bài cơ bản

  1. It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth

  VD: It took her 3 hours to get to the city centre.

  = She spent 3 hours getting to the city centre.

  2. Understand = tobe aware of

  VD: Do you understand the grammar structure?

  = Are you aware of the grammar structure?

  3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on

  VD: She likes politics

  = She is interested in politics

  4. Because + clause = because of + N

  VD: He can’t move because his leg was broken

  = He can’t move because of his broken leg

  5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

  VD: Although she is old, she can compute very fast

  = Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

  6. Succeed in doing sth = manage to do sth

  VD: We succeeded in digging the Panama cannel

  = We managed to dig the Panama cannel

  7. Cấu trúc: chúng tôi + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì

  VD: My father is too old to drive.

  = It is such a/ an N that: quá đến nỗi mà

  VD: She is so beautiful that everybody loves her.

  = It is such a beautiful girl that everybody loves her.

  Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

  VD: This car is safe enough for him to drive

  VD: The policeman ran quickly enough to catch the robber

  8. Cấu trúc: pfer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

  VD: I’pfer you (not) to smoke here

  = I’d rather you (not) smoked here

  9. Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì Would rather do sth than do sth

  VD: She pfers staying at home to going out

  = She’d rather stay at home than go out

  10. Can = tobe able to = tobe possible 11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi… thì… No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

  VD: As soon as I left the house, he appeared

  = Harly had I left the house when he appeared

  = No sooner had I left the house than he appeared

  12. chúng tôi more: không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

  VD: I don’t live in the courtryside anymore

  = No longer do I live in the coutryside

  = I no more live in the coutryside

  13. At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào

  VD: I don’t think she loves me

  = At no time do I think she loves me

  14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì 15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

  VD: It’s not worth making him get up early

  = There is no point in making him getting early

  16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late

  = It appears that/ it is likely he will come late

  = He is likely to come late.

  = It look as if he will come late

  17. Although + clause = Despite + Nound/ gerund

  18. S + V + N = S + be + adj

  19. S + be + adj = S + V + O

  20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving/ N

  21. S + often + V = S + be used to +Ving/ N

  VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

  = Nana is used to crying when she meets with difficulties

  22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/ N

  VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.

  = I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie.

  23. S + would pfer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

  24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + pfer sth/ doing sth to sth/ doing sth…

  VD: I pfer going shoping to playing volleyball.

  = I would rather go shoping than play volleyball.

  26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

  27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

  28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

  29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

  30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth

  31. S + like sth = S + be + fond of + sth

  VD: I like do collecting stamps.

  = I’m fond of collecting stamps.

  32. I + let + O + do sth = S + allow + S. O + to do Sth

  VD: My boss let him be on leave for wedding.

  = My boss allow him to be on leave for wedding.

  33. S + once + past verb = S + would to + do sth.

  34. S + psent verb (negative) any more = S + would to + do sth.

  35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

  VD: She studies hard because she wants to pass the final examination.

  = She studies hard to pass the final examination.

  36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

  38. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

  39. S + V + and + S + V = S + V + both… and

  40. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

  41. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

  VD: He translated fast and correctly.

  = He translated not only fast but also correctly.

  44. S1+simple psent+and+S2+simple futher =If+S1 + simple psent + S2 + simple futher.

  45. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

  46. Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế.

  47. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

  48. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

  49. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

  50. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

  51. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

  52. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

  56. S + V + if + S + V (phu dinh) = S + V + unless + S + V (khẳng dinh)

  57. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

  58. Let’s + V = S + suggest + that + S + psent subjunctive

  59. In my opinion = S + suggest + that + S + psent subjunctive (quan điểm của tôi)

  61. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + psent subjunctive

  62. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

  VD: She gets him to spend more time with her.

  = She have him spend more time with her.

  63. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

  VD: Police asked him to identify the other man in the next room.

  = Police have him identify the other man in the next room.

  64. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth

  VD: The teacher request students to learn by heart this poem.

  = The teacher have students learn by heart this poem.

  65. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

  VD: I want her to lend me

  = I have her lend me.

  66. S + V + no + N = S + be + N-less

  VD: She always speaks no care.

  = She is always careless about her words.

  67. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

  VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

  = Study is necessary to get a good life in the future.

  VD: My students are very good at Mathematics.

  = My students study Mathematics well.

  69. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

  VD: I remember to have a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths test tomorrow.

  70. It + be + adj = What + a + adj + N!

  VD: It was an interesting film.

  = What an interesting film!

  VD: She washes clothes quickly.

  = How quick she is to wash clothes.

  72. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

  73. S + V = S + be + ed-adj

  74. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

  VD: She have learned English for 5 years.

  = It takes her 5 year to learn English.

  75. S + be + too + adj + (for s. o) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

  VD: The water is too hot for Peter to drink.

  = The water is so hot that Peter can’t drink

  77. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

  78. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

  VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

  = He does not speak softly.

  80. Because + clause = Because of + noun/ gerund

  VD: Because she is absent from school.

  = Because of her absence from school.

  st

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Bài Viết Lại Câu Sao Cho Có Sử Dụng Các Từ Cho Sẵn Mà Nghĩa Không Đổi
 • Tổng Hợp Cấu Trúc Viết Lại Câu Tiếng Anh Thường Gặp Nhất
 • Because & Because Of: Cách Dùng Và Hướng Dẫn Viết Lại Câu
 • Cấu Trúc Would You Mind, Cách Dùng Cách Trả Lời Cơ Bản
 • Ba Bước Viết Lại Câu Tiếng Anh Bằng Mệnh Đề Quan Hệ
 • Tin tức online tv