Top 13 # Xem Nhiều Nhất Một Số Cấu Trúc Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Một Số Cấu Trúc Đảo Ngữ ” Amec

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No+ N + auxiliary+S+Verb(inf) Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)

Eg: No money shall I lend you from now on = Not any money shall I lend you from now on

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,….. Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V Never in mid-summer does it snow Hardly ever does he speak in the public

4. Đảo ngữ với các cụm từ có No At no time On no condition On no account + auxiliary+ S+ N Under/ in no circumstances For no searson In no way No longer For no reason whall you play traunt The money is not tobe paid under any circumstances = Under no circumsstances is the money tobe paid On no condition shall we accept their proposal

5. No sooner………. than….. Hardly/ Bearly/ Scarely…….. When/ before No sooner had I arrived home than the telephone rang Hardly had she put up hẻ umbrella before the rain becam down in torrents

6. Đảo ngữ với Not only……. but……also….. Not only + auxiliary + S + V but…. also………. Not only is he good at E but he also draw very well Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly

8. So+ adjective+ be+ N+ clause So intelligent is that she can answer all questions in the interview

10. Đảo ngữ với No where+ Au+ S+V No where in the VN is the cenery as beautiful as that in my country No where do I feel as comfortable as I do at home No where can you buy the goods as good as those in my country

11. Đảo ngữ với câu điều kiện a, Câu đk loại 1: If clause = should+S+V Should she come late she wil miss the train should he lend me some money I will buy that house b, Câu đk loại 2:If clause= Were S +to V/ Were+S If I were you I would work harder =Were I you…….. If I knew her I would invite her to the party= Were I to know her…….. c, Câu đk loại 3 : If clause = Had+S+PII If my parents hadn’t encouraged me, I would have taken pass exam = Had my parents not encouraged me………..

Hoặc liên hệ Hotline:

AMEC Hà Nội (024)39411 891 – 39411890 – 39411892 hoặc 0914 863 466

AMEC Đà Nẵng (02)36 396 7776 hoặc 0916 082 128

AMEC Hồ Chí Minh (028) 6261 1177 – 6261 1188 – 6261 1199 hoặc 0909 171 388

Một Số Cấu Trúc Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh Mot So Cau Truc Dao Ngu Trong Tieng Anh Doc

Một số cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh (Inversion)

Trong tiếng Anh, hiện tượng đảo ngữ là một hiện tượng khó và ít thường xuyên được sử dụng. Đảo ngữ thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No + N + auxiliary + S + Verb(inf)

Not any + N + auxiliary + S + verb(inf)

Eg: No mon ey shall I lend you from now on = Not any money shall I lend you from now on. (Mình sẽ không cho cậu vay một đồng nào kể từ bây giờ)

2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Har dly ever + auxiliary + S + V

Eg: Never in mid-summer does it snow. (Không bao giờ có tuyết vào giữa mùa hè)

Hardly ever does he speak in the public. (Hiếm khi anh ta nói trước đám đông)

3. Đảo ngữ với ONLY

only in this way

only in that way

only after + N

only by V_ing/ N

only when + clause

only if + clause

Only after all guest had gone home could we relax. (Chỉ sau khi khách khứa về hết, chúng tôi mới được thư giãn)

Onl y when I understand her did I like her. (Chỉ khi tôi đã hiểu, tôi mới thích cô ấy)

Only by practising English every day can you speak it fluently. (Chỉ bằng cách luyện tập tiếng Anh hàng ngày bạn mới có thể nói trôi chảy)

4. Đảo ngữ với các cụm từ có No

On no condition

On no account + auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no searson

Eg: For no reason whall you play truant.

The money is not tobe paid under any circumstances = Under no circumsstances is the money tobe paid.

On no condition shall we accept their proposal.

5. No sooner…. than….

Hardly/ Bearly/ Scarely…. When/ before

Eg: No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Hardly had she put up her umbrella before the rain becam down in torrent s.

6. Đảo ngữ với Not only …. but…. also ….

Not only + auxiliary + S + V but…. also….

Eg: Not only is he good at E but he also draw very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

7. Đảo ngữ với SO

Eg: So dark is it that I can’t write.

So busy am I that I don’t have time to look after myself.

So difficult was the exam that few student pass it.

So attractive is she that many boys run after her.

8. So + adjective + be + N + clause

Eg: So intelligent is that she can answer all questions in the interview .

Eg: I won’t come home till 10 o’clock = Not until/ till o’clock that I will come home = It is not until 10 o’clock that I will come home.

I didn’t know that I had lost my key till I got home = Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.

10. Đảo ngữ với No where + auxiliary + S + V

Eg: No where in the VN is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

No where can you buy the goods as good as those in my country.

11. Đảo ngữ với câu điều kiện

a. Câu điều kiện loại 1 : If clause = should + S + V

Should she come late she wil miss the train

should he lend me some money I will buy that house

b. Câu điều kiện loại 2 : If clause = Were S + to V/ Were + S

If I were you I would work harder = Were I you…

If I knew her I would invite her to the party = Were I to know her…

c. Câu đk loại 3 : If clause = Had + S + PII

If my parents hadn’t encouraged me, I would have taken pass exam. = Had my parents not encouraged me, I would have taken pass exam.

Cấu Trúc Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh Thường Gặp

I. Câu đảo ngữ trong tiếng Anh là gì?

Việc có thể nhấn mạnh vào một sự việc hay chủ thể trong câu sử dụng cấu trúc câu đảo ngữ (the inversion). Đây là hiện tượng đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh.

– Trong câu đảo ngữ, ngữ pháp sẽ thay đổi: Đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:

Hardly could we understand what he was saying. (Hầu như chúng ta không hiểu những gì ông ấy nói.)

Seldom does she listen to classical music. (Hiếm khi nào cô ấy nghe nhạc cổ điển.)

II. Các cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh thường gặp

Only in that way

Only then + Auxiliary + S + V

Only after + N

Only by V_ing/ N

Only when + clause

Only if+ clause

Only once did I meet her.

Only after all guests had gone home could we relax.

Only when I understand her did I like her.

Only by practising English every day can you speak it fluently.

2. Đảo ngữ với các trạng từ tần suất (thường là các trạng từ mang nghĩa phủ định)

Đảo ngữ với các trạng từ tần suất

(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm gì.)

Peter rarely studies hard.

3. Đảo ngữ với câu điều kiện

Should + S + V, S + will/should/may/shall + V…

Đảo ngữ với câu điều kiện

(Nếu như… thì …)

If the weather is nice tomorrow, we will go camping.

b) Câu điều kiện loại 2

Were S + to V/ Were S, S + would/could/might + V

(Nếu ngày mai thời tiết đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.)

(Nếu như …. thì …)

If I had money, I would buy that car.

If I were you, I would work harder.

(Nếu tôi có tiền thì tôi đã mua chiếc ô tô đó.)

c) Câu điều kiện loại 3

Had + S + PII, S + would/should/might have PII

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn.)

(Nếu như … thì …)

If she hadn’t eaten this cake, she wouldn’t have had stomachache.

Chú ý: Đảo ngữ của câu điều kiện thì chỉ đảo ở mệnh đề if, mệnh đề sau giữ nguyên.

Đảo ngữ miêu tả 2 hành động cùng xảy ra sát và kế tiếp nhau sau 1 lúc

It was not I became a mother that I knew how my mother loved me.

5. Đảo ngữ với các cụm từ có No

On no account + Auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no reason

So dark is it that I can’t write.

So busy am I that I don’t have time to look after myself.

So difficult was the exam that few student pass it.

So attractive is she that many boys run after her.

Đảo ngữ với No where

I won’t come home till 10 o’clock.

(=Not until/ till o’clock that I will come home.)

No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

No where can you buy the goods as good as those in my country.

(= It is not until 10 o’clock that I will come home.)

I didn’t know that I had lost my key till I got home.

(= Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.)

9. Đảo ngữ với Not only……. but……also…

10. Câu đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…

Đảo ngữ với Not only but also

11. Hình thức đảo ngữ với with now, thus, then, here, there

Not only is he good at English but he also draws very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

There comes the bus. = There it comes.

Câu đảo ngữ với các trạng từ phủ định

Never in Mid-summer does it snow.

Hardly ever does he speak in the public.

Hình thức đảo ngữ với with now, thus, then, here, there

Ngữ Pháp Toeic: Các Cấu Trúc Đảo Ngữ Trong Tiếng Anh

Định nghĩa về các cấu trúc đảo ngữ tiếng Anh

Cấu trúc đảo ngữ là cấu trúc đảo ngược vị trí của động từ hoặc của trợ động từ lên đầu câu. Cấu trúc này thường được sử dụng để nhấn mạnh ý định của người nói về một sự việc hay một chủ thể nào đó được đề cập đến trong câu.

Các dạng cấu trúc đảo ngữ

Only once: chỉ một lần

Only later: chỉ sau

Only in this/that way: chỉ bằng cách đó

Only then + auxiliary + S + V: chỉ khi đó

Only after + N: chỉ sau khi

Only by V_ing/N: chỉ khi

Only when + clause: chỉ khi nào

Only with + N: chỉ với

Only if + N: chỉ nếu

Ex: Only by being chased away did she realize that he didn’t love her.

Only with my children do I feel like I am existing.

Only when she can let go of her past is she happy.

Cấu trúc Seldom và các trạng từ chỉ tần suất khác (thường mang nghĩa phủ định)

Never/Rarely/Seldom/Little/Hardly ever + trợ động từ + S + V : không bao giờ/hiếm khi làm gì

Ex: Seldom did she think carefully about her future.

Never had he studied hard.

Little had my daughter known that we love her.

**Note: Chỉ có mệnh đề if là áp dụng cấu trúc đảo ngữ, mệnh đề sau giữ nguyên

Should + S + V, S + will/should/may/shall + V….

Ex: Should I meet her tomorrow, shall I express my love for her.

2. Câu điều kiện loại 2

Were + S + to-V/Were + S, S + would/could/might + V

Ex: Were I you, I would study harder.

3. Câu điều kiện loại 3

Had + S + P.P., S + would/should/might + have + P.P.

Ex: Had I studied harder, I would have passed the university’s entrance exam.

Not until + trợ động từ + S + V + that + ….: mãi cho đến khi

Ex: Not until did she be in distress that she knew only her mother loved her.

At no time: chưa từng/chưa bao giờ

On no condition: tuyệt đối không

On no account + Auxiliary + S + N: không vì bất kì lí do gì

Under/in no circumstances: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không

For no reason: vô cớ

In no way: không đời nào

No longer: không còn

Ex: On no condition do I lose her.

For no reason did he hit me.

On no account do women let men decide for her life

So + Adj/ Adv + S + V + that-clause (mệnh đề danh từ)

Ex: So dangerous the knives are that children are not allowed to play with them.

until/till + clause / Adv of time + Auxiliary + S + V

Ex: Not until 11 o’clock that I will come home

Not only + Auxiliary + S + V + but…also…

Ex: Not only does he have a beautiful body but he also is very smart.

Bên trên là tất tần tật các cấu trúc đảo ngữ thường xuất hiện trong kì thi TOEIC. FireEnglish mong là sau khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ không còn lúng túng khi gặp những cấu trúc như thế này nữa.

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN MÃ GIẢM HỌC PHÍ 40%