Top 15 # Xem Nhiều Nhất Lợi Ích Phi Vật Chất / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Về Tình Tiết “Lợi Ích Phi Vật Chất” / 2023

Thế nào là lợi ích phi vật chất ?

Nhiều ý kiến cho rằng, hối lộ “lợi ích phi vật chất” là hối lộ tình dục, hối lộ thông tin, hối lộ thành tích, hối lộ điểm thi…

Trước hết, nói về hối lộ tình dục: Vấn đề đặt ra là việc hối lộ được thực hiện như thế nào? Nếu người đưa, người môi giới hối lộ đưa gái mại dâm đến cho người nhận, thì hành vi của họ phạm vào tội “môi giới mại dâm” (Điều 328 BLHS), nếu đưa người lệ thuộc mình cho người nhận giao cấu thì tuỳ trường hợp mà cả người “đưa và người nhận” đã phạm vào tội “cưỡng dâm” (Điều 143 BLHS) hoặc tội “hiếp dâm” ( Điều 141 BLHS )… Trong thực tế thì khó có thể xảy ra những trường hợp hối lộ tình dục như thế này, vì không lẽ chỉ quan hệ tình dục như thế mà người có chức vụ quyền hạn đã làm hoặc không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ. Và nếu có thì thường đi kèm với việc nhận tiền, tài sản, thì việc quan hệ tình dục này sẽ bị “thu hút” vào hành vi nhận tiền, tài sản hoặc sẽ bị xử lý về hai tội (nhận hối lộ và tội tương ứng).

Trong trường hợp người phụ nữ chủ động quan hệ tình dục với người có chức vụ quyền hạn để yêu cầu người này làm hay không làm một việc vì lợi ích của mình cũng tương tự như vậy, thường là phải đi kèm theo việc hối lộ tiền, tài sản và như vậy thì việc quan hệ tình dục kia cũng bị ” thu hút” vào hành vi nhận tiền, tài sản. Trong trường hợp họ sống như “người tình” với người có chức vụ quyền hạn để yêu cầu người này làm hay không làm một việc (hay nhiều việc) vì lợi ích của mình thì khó có thể nói đây là hành vi ” đưa” và ” nhận” hối lộ … Tóm lại, thực tế khó (hay không muốn nói là không thể) xác định được việc “hối lộ tình dục”. Hơn nữa, quan hệ tình dục như vậy chỉ có thể được coi là để thoả mãn nhu cầu sinh lý “không chính đáng” chứ không thể coi đó là một “lợi ích” theo ý nghĩa pháp lý được.

Do đó, chúng tôi cho rằng không có cái gọi là ” hối lộ tình dục”.

Tương tự như vậy, chúng tôi cho rằng không có việc hối lộ thông tin, thành tích, điểm thi… Nếu có những hành vi này thì cần xử lý về những tội phạm tương ứng chứ không phải là “đưa” hoặc “nhận” hối lộ.

Tại sao các tội phạm về tham nhũng nêu trên lại quy định tình tiết “lợi ích phi vật chất“ ?

Chúng ta đều biết, ngày 03/7/2009, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc phòng chống tham nhũng. Theo như bản dịch tiếng Việt, thì điểm d Điều 2 Công ước quy định : ” Tài sản“ có nghĩa là mọi loại tài sản, vật chất hay phi vật chất, động sản hay bất động sản hữu hình hay trừu tượng, và các văn bản pháp lý hay giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó“. Do đó, để tương thích với quy định của Công ước, BLHS đã bổ sung tình tiết “lợi ích phi vật chất” vào một số điều luật quy định về tội tham nhũng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng bản dịch tiếng Việt đó là sai.

Nguyên văn tiếng Anh của quy định này như sau : (d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets …”

Theo quan điểm của chúng tôi, điều luật này nên dịch như sau: (d) “Tài sản” nghĩa là tài sản thuộc mọi loại, cho dù là quyền tài sản hữu hình hay vô hình, động sản hay bất động sản, hữu hình hay vô hình, văn bản hoặc văn kiện pháp lý chứng minh quyền sở hữu hay lợi ích trên tài sản đó.

Như vậy, có sự khác biệt về cách hiểu thuật ngữ “corporeal or incorporeal” property” trong bản gốc Công ước. Theo bản dịch tiếng Việt hiện hành, thì thuật ngữ này nghĩa là “tài sản vật chất hay phi vật chất“; còn tác giả thì cho rằng thuật ngữ này chỉ “quyền tài sản hữu hình hoặc vô hình”.

Theo từ điển thông thường, thì: “Corporeal: Vật chất, cụ thể, hữu hình; (pháp lý) cụ thể – corporeal property: tài sản hữu hình.

Incorporeal: Vô hình, vô thể; thuộc thần linh, thiên thần; pháp lý: tài sản vô hình”.

Tuy nhiên, theo Từ điển luật học (Black Law Dictionary, Mỹ) thì: “Corporeal property: 1. the right of ownership in material things; 2. Property that can be perceived, as opposed to incorporeal property; tangible property”.

Nghĩa là: ” Quyền tài sản hữu hình: 1. Quyền chủ sở hữu đối với vật thể vật chất; 2. Tài sản có thể nhìn thấy được, đối lập với tài sản không nhìn thấy được; tài sản hữu hình.”

‘Incorporeal property: 1. An in rem proprietary right that is not classified as corporeal property. Incorporeal property is traditionally broken down into two classes: (1) jura in re aliena (encumbrances), whether material or immaterial things, examples, being leases, mortgages, and servitudes; and (2) jura in re propria (full ownership over immaterial things), examples being patents, copyrights and trademark. 2. Legal right in property having no physical existence. Patent rights, for example, are incorporeal property.”

Nghĩa là: Quyền chủ sở hữu đối vật, không được phân loại là quyền tài sản hữu hình. Quyền tài sản vô hình truyền thống được chia thành 2 loại: (1) jura in re aliena, cho dù vật thể là chất hay phi vật chất, ví dụ là hợp đồng thuê, thế chấp, quyền địa dịch; và (2) jura in re propria (quyền sở hữu đầy đủ đối với vật thể phi vật chất), ví dụ là sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa. 2. quyền pháp lý đối với tài sản không tồn tại vật chất. Ví dụ, quyền sáng chế là tài sản vô hình.

Như vậy, trong Điều 2.d:

-Không có thuật ngữ nào chỉ tài sản là ‘vật chất’ (“material”) hay ‘phi vật chất’ (non-material hoặc immaterial”);

-Không nên chọn nghĩa thứ 2 trong từ điển luật học cho cụm từ ‘corporeal/incorporeal’ là “hữu hình/vô hình”, bởi lẽ nghĩa này đã được dùng cho cụm từ “tangible/intangible” đi sau đó, và cách dùng này là đúng. Nguyên tắc chung trong xây dựng pháp luật là không dùng hai hoặc nhiều từ chỉ cùng một đối tượng.

Như vậy, phải chọn nghĩa thứ 1 của cụm “corporeal/incorporeal”, nghĩa là Quyền tài sản đối với tài sản hữu hình hoặc vô hình.

Tóm lại, Điều 2(d) Công ước chống tham nhũng phải được hiểu rằng “tài sản” có thể dưới các hình thức: (1) Quyền tài sản; (2) Động sản hoặc bất động sản: (3) Hữu hình hoặc vô hình; và (4) Văn bản hoặc giấy tờ pháp lý (chứng minh quyền và lợi ích trên tài sản đó).

Từ một góc độ khác, trong các Điều 15 – tội hối lộ công chức quốc gia, Điều 16 – tội hối lộ công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công, có đề cập đến khái niệm “lợi ích bất chính”. Ví dụ: “Điều 15 – Hối lộ công chức quốc gia

Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để quy định thành tội phạm các hành vi sau đây, nếu được thực hiện một cách cố ý:

(a) Hứa hẹn, tặng hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức bất kỳ một lợi ích bất chính cho chính bản thân công chức ấy hay cho một người hoặc một tổ chức khác, để công chức này làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ;

(b) Hành vi của công chức, trực tiếp hay gián tiếp, đòi hoặc nhận một lợi ích bất chính cho chính bản thân công chức hay cho người hoặc tổ chức khác, để công chức làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ.”

Công ước không định nghĩa rõ khái niệm “lợi ích bất chính”. Trong “Hướng dẫn lập pháp thực hiện Công ước chống tham nhũng” của UNODC xuất bản năm 2006, tại đoạn 196, có nói rõ: “Yếu tố bắt buộc của tội phạm này là phải có việc hứa hẹn, đề nghị hoặc thực sự trao cái gì đó cho công chức. Tội phạm phải bao hàm cả các trường hợp không đề nghị trao quà hoặc vật gì đó hữu hình. Như vậy, lợi ích bất chính có thể là cái gì đó hữu hình hay vô hình, cho dù bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

Qua đó có thể nhận xét: Công ước không đưa ra khái niệm lợi ích vật chất hay phi vật chất, mà chỉ đề cập đến lợi ích “bất chính”; Về hình thức của lợi ích đó, Công ước chỉ đề cập đến hai cụm tiêu chí: hữu hình/vô hình và bằng tiền/không bằng tiền.

Từ những trình bày trên, chúng tôi cho rằng nên bỏ quy định “lợi ích phi vật chất” , mà thay vào đó quy định “lợi ích không chính đáng”. Trong khi chưa sửa đổi được thì cần hiểu “lợi ích phi vật chất” là “lợi ích không chính đáng” như quy định tại Công ước.

***

Lưu ý:

-Đoạn “tangible or intangible” trong Điều 2.d dịch là hữu hình hoặc vô hình là đúng (và không còn nghĩa nào khác). Do vậy, không thể chọn nghĩa hữu hình hoặc vô hình cho cụm “corporeal or incorporeal” được (mặc dù từ điển thông thường dịch ‘corporeal/incorporeal property’ là “tài sản hữu hình/vô hình”), bởi lẽ không bao giờ trong cùng 1 điều luật lại dùng 2 thuật ngữ chỉ cùng 1 đối tượng. Do vậy, phải chọn nghĩa (1) là Quyền đối với tài sản hữu hình/vô hình.

-Trong Từ điển luật học Black, không có khái niệm “tài sản vật chất/phi vật chất” (material/immaterial ), mà chỉ có khái niệm “vật thể vật chất/phi vật chất” (material/immaterial ) [vật thể khác với tài sản]

Của Hối Lộ Bao Gồm Cả Lợi Ích Phi Vật Chất / 2023

Hội nghị có sự tham dự của gần 40 đại biểu gồm giới luật sư, giảng viên Trường đại học Luật chúng tôi đại diện Sở Tư pháp, ngành công an, viện kiểm sát, tòa án một số tỉnh (thành)…

“Nóng” nhất là các ý kiến về nhóm tội phạm chức vụ. Đa phần các đại biểu cho biết bộ luật Hình sự hiện hành quy định hành vi nhận hối lộ là người nào đó lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào đó có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Hơn nữa, xem hành vi “đòi hối lộ” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà không phải là một hành vi cấu thành tội phạm độc lập; còn “của hối lộ” chỉ bao gồm tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất, không bao gồm lợi ích phi vật chất.

Cho rằng quy định trên không còn phù hợp với thực tiễn xã hội và Công ước về chống tham nhũng, các đại biểu đề nghị phải sửa đổi để phù hợp. Luật sư Trần Mỹ Thoa (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư chúng tôi đặt vấn đề: Theo quy định của Công ước về chống tham nhũng, yếu tố khách quan bắt buộc trong cấu thành tội nhận hối lộ là hành vi đòi hỏi hoặc chấp nhận của hối lộ và sự liên hệ giữa những hành vi này với hành xử của công chức khi thi hành công vụ. Việc đòi hỏi hoặc chấp nhận có thể do công chức trực tiếp thực hiện hoặc qua trung gian. Lợi ích không chính đáng có thể dành cho chính bản thân công chức hoặc cho người khác, chẳng hạn là họ hàng người thân của công chức đó, hoặc có thể dành cho một thực thể khác. Về chủ quan, yếu tố bắt buộc là việc cố ý đòi hỏi hoặc chấp nhận lợi ích không chính đáng với mục đích thay đổi hành xử của một người trong quá trình người đó thực hiện trách nhiệm chính thức. Đồng thời, công ước cũng quy định “của hối lộ” là bất kỳ lợi ích nào, có thể là lợi ích vật chất hoặc phi vật chất.

Vì vậy theo luật sư Thoa, để đáp ứng yêu cầu khi VN tham gia công ước và để xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ thì buộc phải sửa đổi lại cho phù hợp theo hướng hành vi “đòi hối lộ” là một hành vi cấu thành tội phạm độc lập, không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như quy định hiện hành; của hối lộ bao gồm cả tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất.

Đồng thuận với quan điểm này, tuy nhiên, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đề xuất, cần có định nghĩa về định tội cho rõ ràng hơn. Chẳng hạn, nếu quy định “… đã nhận hoặc sẽ nhận” thì sẽ không liệt kê hết, do đó quy định rộng ra là “… đã nhận hoặc hứa sẽ nhận”.

Theo Thanh Niên

Chuyện Xưa Chuyện Nay: “Hối Lộ” Phi Vật Chất? / 2023

ANH PHÓ trả lời: Ông Lê Kiện Toàn thân mến,

Đúng như ông nói, theo nghĩa chữ Hán Việt thì “hối” là tiền; mà “lộ” cũng là tiền; đưa tiền, đút lót tiền của để khiến người có chức làm theo yêu cầu của mình. Tiền hay vàng cũng cùng tính chất thôi. Cho nên khi nói đến “hối lộ” là phải “vật chất”, chứ không thể “phi vật chất” được. Điều 279 Bộ luật Hình sự của nhà nước ta quy định về “tội nhận hối lộ” nêu rõ: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất cứ hình thức nào (…) để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm…”.

Như vậy, đối tượng tác động của hành vi “hối lộ” dứt khoát phải là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất; chứ không phải lợi ích tinh thần, tình cảm, tình dục… Nhưng như bài báo đã nói đó: Các hình thức đưa và nhận hối lộ “truyền thống” như vậy hiện nay đã lạc hậu rồi. Thay vào đó là hình thức “hối lộ” phi vật chất gần đây ở Trung Quốc (thể hiện dưới ba hình thức: hối lộ tình dục, hối lộ thông tin và hối lộ thành tích). “Hối lộ tình dục” là người đưa hối lộ thông qua việc phục vụ tình dục để đạt được lợi ích theo yêu cầu của mình.

Gần đây, Công ước về chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc ra đời cũng nêu rõ hành vi tham nhũng (corruption) bao gồm cả lợi ích vật chất và phi vật chất. Như vậy, đối tượng tác động của hành vi này mở rộng sang lợi ích phi vật chất là phù hợp với tình hình mới; nhưng nếu ta dùng chữ Hán Việt thì như ông nói, từ “hối lộ” có lẽ cũng sắp lỗi thời mà phải sửa lại tội danh khác cho hợp hơn – “tội nhận hối lộ” tương lai có thể đổi lại là “tội giải quyết công vụ vì lợi ích bất chính” chẳng hạn. “Lợi ích bất chính” đó có thể là tiền của, hoặc là phục vụ tình dục, hay là cho thương yêu… ông ạ!

Thân chào.

(Nguyệt san Pháp Luật chúng tôi số 160)

Mang Đến Nhiều Lợi Ích Vật Chất, Tinh Thần Cho Đoàn Viên, Nlđ / 2023

Trong hai ngày (5 – 6.9) diễn ra chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” năm 2019 do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế, hàng chục nghìn lượt đoàn viên, người lao động đã được vui chơi cũng như được hưởng những chương trình phúc lợi miễn phí; tạo nên một ngày hội thiết thực và đầy ý nghĩa.

Trong suốt sự kiện, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN – đến dự và giao lưu cùng đoàn viên, người lao động.

Chị Võ Thị Mua (công nhân Cty CP Tài Phát – Khu Công nghiệp Phú Bài, TT.Phú Bài) cho biết: “Nhờ dịp này mà tôi được thăm khám chuyên sâu, được bổ sung thêm nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe, một số bệnh có nguy cơ tiềm ẩn cũng được chẩn đoán và đưa ra hướng dẫn phòng ngừa”.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn tỉnh đã vận động đoàn viên, người lao động “sẻ chia” để có 30 gian hàng “0 đồng” với trên 30.000 sản phẩm trị giá ước tính hơn 800 triệu đồng (gồm sản phẩm mới và các sản phẩm còn dùng được trên 80%) – đây là một điều đặc biệt mà trước đây chưa từng có.

Cách thức hoạt động gian hàng cũng khá thú vị khi hoàn toàn không sử dụng tiền mặt để giao dịch mà thay vào đó là phiếu mua hàng ưu đãi. Những tấm phiếu này được các cán bộ Công đoàn cơ sở chuyển đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo việc mua hàng miễn phí tiếp cận đúng đối tượng. Ngoài ra, đoàn viên, người lao động còn có thể mua sắm các mặt hàng may mặc, thực phẩm, dược phẩm, đồ điện… tại 40 cửa hàng được giảm giá từ 10% – 70%.

Năm nay, chương trình thu hút hơn 17.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Đến với chương trình, đoàn viên và người lao động còn được tham gia rất nhiều hoạt động như: Tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn vay vốn; trình diễn thời trang áo dài, thời trang công sở, thời trang bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa”; thi hát karaoke; thi kéo co, nhảy sạp, ném bóng vào rổ, bóng đá; thi lái xe an toàn; Hội thi kể chuyện sách của công công nhân lao động…

Không người lao động nào bị bỏ lại ở phía sau

Năm nay, chương trình đã trao 11 “Mái ấm Công đoàn, 250 suất quà tổng giá trị 835 triệu đồng cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những công nhân tiêu biểu trong công việc.

Trong đêm gala tối 6.9, hàng nghìn đoàn viên, người lao động đã được giao lưu cùng 2 nghệ sĩ được nhiều người mến mộ là Tự Long và Xuân Bắc với phần nội dung được sân khấu hóa nhằm thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các định hướng, nhiệm vụ lớn của tổ chức Công đoàn.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương – Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên – Huế cho biết, chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” là dịp kết nối, gắn bó tình cảm giữa Công đoàn với đoàn viên, giữa doanh nghiệp với Công đoàn và giữa chủ sử dụng lao động với người lao động; từng bước xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa 3 bên, luôn tương hỗ lẫn nhau.

Ông Trần Thanh Hải đánh giá cao sự sáng tạo cũng như công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình của các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên – Huế trong chương trình năm nay; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình năm 2019” lần này.

“Chúc các anh chị em công nhân, đoàn viên Công đoàn ngày càng có thêm niềm vui, sức khỏe; gắn bó, tin tưởng nhiều hơn tổ chức Công đoàn Việt Nam, cùng với các cấp Công đoàn vun đắp niềm tin về tương lai tươi sáng hơn; làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động; có ý thức tuân thủ tốt pháp luật…” – ông Hải gửi gắm.