Về Tình Tiết “lợi Ích Phi Vật Chất”

--- Bài mới hơn ---

 • Của Hối Lộ Bao Gồm Cả Lợi Ích Phi Vật Chất
 • Chuyện Xưa Chuyện Nay: “hối Lộ” Phi Vật Chất?
 • Về Tình Tiết ‘lợi Ích Phi Vật Chất’
 • Những Lợi Ích Phi Vật Chất Của Người Có Nhà Riêng
 • Kể Chuyện Lợi Ích Phóng Sanh
 • Thế nào là lợi ích phi vật chất ?

  Nhiều ý kiến cho rằng, hối lộ “lợi ích phi vật chất” là hối lộ tình dục, hối lộ thông tin, hối lộ thành tích, hối lộ điểm thi…

  Trước hết, nói về hối lộ tình dục: Vấn đề đặt ra là việc hối lộ được thực hiện như thế nào? Nếu người đưa, người môi giới hối lộ đưa gái mại dâm đến cho người nhận, thì hành vi của họ phạm vào tội “môi giới mại dâm” (Điều 328 BLHS), nếu đưa người lệ thuộc mình cho người nhận giao cấu thì tuỳ trường hợp mà cả người “đưa và người nhận” đã phạm vào tội “cưỡng dâm” (Điều 143 BLHS) hoặc tội “hiếp dâm” ( Điều 141 BLHS )… Trong thực tế thì khó có thể xảy ra những trường hợp hối lộ tình dục như thế này, vì không lẽ chỉ quan hệ tình dục như thế mà người có chức vụ quyền hạn đã làm hoặc không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ. Và nếu có thì thường đi kèm với việc nhận tiền, tài sản, thì việc quan hệ tình dục này sẽ bị “thu hút” vào hành vi nhận tiền, tài sản hoặc sẽ bị xử lý về hai tội (nhận hối lộ và tội tương ứng).

  Trong trường hợp người phụ nữ chủ động quan hệ tình dục với người có chức vụ quyền hạn để yêu cầu người này làm hay không làm một việc vì lợi ích của mình cũng tương tự như vậy, thường là phải đi kèm theo việc hối lộ tiền, tài sản và như vậy thì việc quan hệ tình dục kia cũng bị ” thu hút” vào hành vi nhận tiền, tài sản. Trong trường hợp họ sống như “người tình” với người có chức vụ quyền hạn để yêu cầu người này làm hay không làm một việc (hay nhiều việc) vì lợi ích của mình thì khó có thể nói đây là hành vi ” đưa” và ” nhận” hối lộ … Tóm lại, thực tế khó (hay không muốn nói là không thể) xác định được việc “hối lộ tình dục”. Hơn nữa, quan hệ tình dục như vậy chỉ có thể được coi là để thoả mãn nhu cầu sinh lý “không chính đáng” chứ không thể coi đó là một “lợi ích” theo ý nghĩa pháp lý được.

  Do đó, chúng tôi cho rằng không có cái gọi là ” hối lộ tình dục”.

  Tương tự như vậy, chúng tôi cho rằng không có việc hối lộ thông tin, thành tích, điểm thi… Nếu có những hành vi này thì cần xử lý về những tội phạm tương ứng chứ không phải là “đưa” hoặc “nhận” hối lộ.

  Tại sao các tội phạm về tham nhũng nêu trên lại quy định tình tiết “lợi ích phi vật chất ?

  Chúng ta đều biết, ngày 03/7/2009, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc phòng chống tham nhũng. Theo như bản dịch tiếng Việt, thì điểm d Điều 2 Công ước quy định : ” Tài sản có nghĩa là mọi loại tài sản, vật chất hay phi vật chất, động sản hay bất động sản hữu hình hay trừu tượng, và các văn bản pháp lý hay giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó. Do đó, để tương thích với quy định của Công ước, BLHS đã bổ sung tình tiết “lợi ích phi vật chất” vào một số điều luật quy định về tội tham nhũng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng bản dịch tiếng Việt đó là sai.

  Nguyên văn tiếng Anh của quy định này như sau : (d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets …”

  Theo quan điểm của chúng tôi, điều luật này nên dịch như sau: (d) “Tài sản” nghĩa là tài sản thuộc mọi loại, cho dù là quyền tài sản hữu hình hay vô hình, động sản hay bất động sản, hữu hình hay vô hình, văn bản hoặc văn kiện pháp lý chứng minh quyền sở hữu hay lợi ích trên tài sản đó.

  Như vậy, có sự khác biệt về cách hiểu thuật ngữ “corporeal or incorporeal” property” trong bản gốc Công ước. Theo bản dịch tiếng Việt hiện hành, thì thuật ngữ này nghĩa là “tài sản vật chất hay phi vật chất“; còn tác giả thì cho rằng thuật ngữ này chỉ “quyền tài sản hữu hình hoặc vô hình”.

  Theo từ điển thông thường, thì: “Corporeal: Vật chất, cụ thể, hữu hình; (pháp lý) cụ thể – corporeal property: tài sản hữu hình.

  Incorporeal: Vô hình, vô thể; thuộc thần linh, thiên thần; pháp lý: tài sản vô hình”.

  Tuy nhiên, theo Từ điển luật học (Black Law Dictionary, Mỹ) thì: Corporeal property: 1. the right of ownership in material things; 2. Property that can be perceived, as opposed to incorporeal property; tangible property”.

  Nghĩa là: ” Quyền tài sản hữu hình: 1. Quyền chủ sở hữu đối với vật thể vật chất; 2. Tài sản có thể nhìn thấy được, đối lập với tài sản không nhìn thấy được; tài sản hữu hình.”

  Incorporeal property: 1. An in rem proprietary right that is not classified as corporeal property. Incorporeal property is traditionally broken down into two classes: (1) jura in re aliena (encumbrances), whether material or immaterial things, examples, being leases, mortgages, and servitudes; and (2) jura in re propria (full ownership over immaterial things), examples being patents, copyrights and trademark. 2. Legal right in property having no physical existence. Patent rights, for example, are incorporeal property.”

  Nghĩa là: Quyền chủ sở hữu đối vật, không được phân loại là quyền tài sản hữu hình. Quyền tài sản vô hình truyền thống được chia thành 2 loại: (1) jura in re aliena, cho dù vật thể là chất hay phi vật chất, ví dụ là hợp đồng thuê, thế chấp, quyền địa dịch; và (2) jura in re propria (quyền sở hữu đầy đủ đối với vật thể phi vật chất), ví dụ là sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa. 2. quyền pháp lý đối với tài sản không tồn tại vật chất. Ví dụ, quyền sáng chế là tài sản vô hình.

  Như vậy, trong Điều 2.d:

  -Không có thuật ngữ nào chỉ tài sản là ‘vật chất’ (“material”) hay ‘phi vật chất’ (non-material hoặc immaterial”);

  -Không nên chọn nghĩa thứ 2 trong từ điển luật học cho cụm từ ‘corporeal/incorporeal’ là “hữu hình/vô hình”, bởi lẽ nghĩa này đã được dùng cho cụm từ “tangible/intangible” đi sau đó, và cách dùng này là đúng. Nguyên tắc chung trong xây dựng pháp luật là không dùng hai hoặc nhiều từ chỉ cùng một đối tượng.

  Như vậy, phải chọn nghĩa thứ 1 của cụm “corporeal/incorporeal”, nghĩa là Quyền tài sản đối với tài sản hữu hình hoặc vô hình.

  Tóm lại, Điều 2(d) Công ước chống tham nhũng phải được hiểu rằng “tài sản” có thể dưới các hình thức: (1) Quyền tài sản; (2) Động sản hoặc bất động sản: (3) Hữu hình hoặc vô hình; và (4) Văn bản hoặc giấy tờ pháp lý (chứng minh quyền và lợi ích trên tài sản đó).

  Từ một góc độ khác, trong các Điều 15 – tội hối lộ công chức quốc gia, Điều 16 – tội hối lộ công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công, có đề cập đến khái niệm “lợi ích bất chính”. Ví dụ: “Điều 15 – Hối lộ công chức quốc gia

  Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để quy định thành tội phạm các hành vi sau đây, nếu được thực hiện một cách cố ý:

  (a) Hứa hẹn, tặng hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức bất kỳ một lợi ích bất chính cho chính bản thân công chức ấy hay cho một người hoặc một tổ chức khác, để công chức này làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ;

  (b) Hành vi của công chức, trực tiếp hay gián tiếp, đòi hoặc nhận một lợi ích bất chính cho chính bản thân công chức hay cho người hoặc tổ chức khác, để công chức làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ.”

  Công ước không định nghĩa rõ khái niệm “lợi ích bất chính”. Trong “Hướng dẫn lập pháp thực hiện Công ước chống tham nhũng” của UNODC xuất bản năm 2006, tại đoạn 196, có nói rõ: “Yếu tố bắt buộc của tội phạm này là phải có việc hứa hẹn, đề nghị hoặc thực sự trao cái gì đó cho công chức. Tội phạm phải bao hàm cả các trường hợp không đề nghị trao quà hoặc vật gì đó hữu hình. Như vậy, lợi ích bất chính có thể là cái gì đó hữu hình hay vô hình, cho dù bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

  Qua đó có thể nhận xét: Công ước không đưa ra khái niệm lợi ích vật chất hay phi vật chất, mà chỉ đề cập đến lợi ích “bất chính”; Về hình thức của lợi ích đó, Công ước chỉ đề cập đến hai cụm tiêu chí: hữu hình/vô hình và bằng tiền/không bằng tiền.

  Từ những trình bày trên, chúng tôi cho rằng nên bỏ quy định “lợi ích phi vật chất” , mà thay vào đó quy định “lợi ích không chính đáng”. Trong khi chưa sửa đổi được thì cần hiểu “lợi ích phi vật chất” là “lợi ích không chính đáng” như quy định tại Công ước.

  ***

  Lưu ý:

  -Đoạn “tangible or intangible” trong Điều 2.d dịch là hữu hình hoặc vô hình là đúng (và không còn nghĩa nào khác). Do vậy, không thể chọn nghĩa hữu hình hoặc vô hình cho cụm “corporeal or incorporeal” được (mặc dù từ điển thông thường dịch ‘corporeal/incorporeal property’ là “tài sản hữu hình/vô hình”), bởi lẽ không bao giờ trong cùng 1 điều luật lại dùng 2 thuật ngữ chỉ cùng 1 đối tượng. Do vậy, phải chọn nghĩa (1) là Quyền đối với tài sản hữu hình/vô hình.

  -Trong Từ điển luật học Black, không có khái niệm “tài sản vật chất/phi vật chất” (material/immaterial ), mà chỉ có khái niệm “vật thể vật chất/phi vật chất” (material/immaterial ) [vật thể khác với tài sản]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nhận “hối Lộ Tình Dục”: Phạt Đến 7 Năm Tù!
 • Đừng Buồn Vì ‘bao Mùa Lá Đổ Vẫn Chưa Nắm Cổ Tay Ai’, Độc Thân Sướng Lắm Chứ Chả Đùa
 • Đây Là Lý Do Bạn Phải Nhanh Chóng Thoát Ế Trong Năm 2022
 • Ế Đẹp, Ế Sang, Ế Đang Thành Xu Thế: Yêu Mà Ghen Tuông Thêm Tổn Thọ Thì Yêu Có Gì Vui!
 • 16 Lợi Ích Khi Không Có Người Yêu
 • Về Tình Tiết ‘lợi Ích Phi Vật Chất’

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lợi Ích Phi Vật Chất Của Người Có Nhà Riêng
 • Kể Chuyện Lợi Ích Phóng Sanh
 • 10 Lợi Ích Của Việc Phóng Sinh (Cứu Vật)
 • Lợi Ích Của Việc Phóng Sinh
 • Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
 • Thế nào là lợi ích phi vật chất ?

  Nhiều ý kiến cho rằng, hối lộ “lợi ích phi vật chất” là hối lộ tình dục, hối lộ thông tin, hối lộ thành tích, hối lộ điểm thi…

  Trước hết, nói về hối lộ tình dục: Vấn đề đặt ra là việc hối lộ được thực hiện như thế nào? Nếu người đưa, người môi giới hối lộ đưa gái mại dâm đến cho người nhận, thì hành vi của họ phạm vào tội “môi giới mại dâm” (Điều 328 BLHS), nếu đưa người lệ thuộc mình cho người nhận giao cấu thì tuỳ trường hợp mà cả người “đưa và người nhận” đã phạm vào tội “cưỡng dâm” (Điều 143 BLHS) hoặc tội “hiếp dâm” ( Điều 141 BLHS )… Trong thực tế thì khó có thể xảy ra những trường hợp hối lộ tình dục như thế này, vì không lẽ chỉ quan hệ tình dục như thế mà người có chức vụ quyền hạn đã làm hoặc không làm một việc vì lợi ích của người đưa hối lộ. Và nếu có thì thường đi kèm với việc nhận tiền, tài sản, thì việc quan hệ tình dục này sẽ bị “thu hút” vào hành vi nhận tiền, tài sản hoặc sẽ bị xử lý về hai tội (nhận hối lộ và tội tương ứng).

  Trong trường hợp người phụ nữ chủ động quan hệ tình dục với người có chức vụ quyền hạn để yêu cầu người này làm hay không làm một việc vì lợi ích của mình cũng tương tự như vậy, thường là phải đi kèm theo việc hối lộ tiền, tài sản và như vậy thì việc quan hệ tình dục kia cũng bị ” thu hút” vào hành vi nhận tiền, tài sản. Trong trường hợp họ sống như “người tình” với người có chức vụ quyền hạn để yêu cầu người này làm hay không làm một việc (hay nhiều việc) vì lợi ích của mình thì khó có thể nói đây là hành vi ” đưa” và ” nhận” hối lộ … Tóm lại, thực tế khó (hay không muốn nói là không thể) xác định được việc “hối lộ tình dục”. Hơn nữa, quan hệ tình dục như vậy chỉ có thể được coi là để thoả mãn nhu cầu sinh lý “không chính đáng” chứ không thể coi đó là một “lợi ích” theo ý nghĩa pháp lý được.

  Do đó, chúng tôi cho rằng không có cái gọi là ” hối lộ tình dục”.

  Tương tự như vậy, chúng tôi cho rằng không có việc hối lộ thông tin, thành tích, điểm thi… Nếu có những hành vi này thì cần xử lý về những tội phạm tương ứng chứ không phải là “đưa” hoặc “nhận” hối lộ.

  Tại sao các tội phạm về tham nhũng nêu trên lại quy định tình tiết “lợi ích phi vật chất” ?

  Chúng ta đều biết, ngày 03/7/2009, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc phòng chống tham nhũng. Theo như bản dịch tiếng Việt, thì điểm d Điều 2 Công ước quy định : “Tài sản” có nghĩa là mọi loại tài sản, vật chất hay phi vật chất, động sản hay bất động sản hữu hình hay trừu tượng, và các văn bản pháp lý hay giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó”. Do đó, để tương thích với quy định của Công ước, BLHS đã bổ sung tình tiết “lợi ích phi vật chất” vào một số điều luật quy định về tội tham nhũng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng bản dịch tiếng Việt đó là sai.

  Nguyên văn tiếng Anh của quy định này như sau : (d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets …”

  Theo quan điểm của chúng tôi, điều luật này nên dịch như sau: (d) “Tài sản” nghĩa là tài sản thuộc mọi loại, cho dù là quyền tài sản hữu hình hay vô hình, động sản hay bất động sản, hữu hình hay vô hình, văn bản hoặc văn kiện pháp lý chứng minh quyền sở hữu hay lợi ích trên tài sản đó.

  Như vậy, có sự khác biệt về cách hiểu thuật ngữ “corporeal or incorporeal” property” trong bản gốc Công ước. Theo bản dịch tiếng Việt hiện hành, thì thuật ngữ này nghĩa là “tài sản vật chất hay phi vật chất”; còn tác giả thì cho rằng thuật ngữ này chỉ “quyền tài sản hữu hình hoặc vô hình”.

  Theo từ điển thông thường, thì: “Corporeal: Vật chất, cụ thể, hữu hình; (pháp lý) cụ thể – corporeal property: tài sản hữu hình.

  Incorporeal: Vô hình, vô thể; thuộc thần linh, thiên thần; pháp lý: tài sản vô hình”.

  Tuy nhiên, theo Từ điển luật học (Black Law Dictionary, Mỹ) thì: “Corporeal property: 1. the right of ownership in material things; 2. Property that can be perceived, as opposed to incorporeal property; tangible property”.

  Nghĩa là: “Quyền tài sản hữu hình: 1. Quyền chủ sở hữu đối với vật thể vật chất; 2. Tài sản có thể nhìn thấy được, đối lập với tài sản không nhìn thấy được; tài sản hữu hình.”

  ‘Incorporeal property: 1. An in rem proprietary right that is not classified as corporeal property. Incorporeal property is traditionally broken down into two classes: (1) jura in re aliena (encumbrances), whether material or immaterial things, examples, being leases, mortgages, and servitudes; and (2) jura in re propria (full ownership over immaterial things), examples being patents, copyrights and trademark. 2. Legal right in property having no physical existence. Patent rights, for example, are incorporeal property.”

  Nghĩa là: Quyền chủ sở hữu đối vật, không được phân loại là quyền tài sản hữu hình. Quyền tài sản vô hình truyền thống được chia thành 2 loại: (1) jura in re aliena, cho dù vật thể là chất hay phi vật chất, ví dụ là hợp đồng thuê, thế chấp, quyền địa dịch; và (2) jura in re propria (quyền sở hữu đầy đủ đối với vật thể phi vật chất), ví dụ là sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa. 2. quyền pháp lý đối với tài sản không tồn tại vật chất. Ví dụ, quyền sáng chế là tài sản vô hình.

  Như vậy, trong Điều 2.d:

  -Không có thuật ngữ nào chỉ tài sản là ‘vật chất’ (“material”) hay ‘phi vật chất’ (non-material hoặc immaterial”);

  -Không nên chọn nghĩa thứ 2 trong từ điển luật học cho cụm từ ‘corporeal/incorporeal’ là “hữu hình/vô hình”, bởi lẽ nghĩa này đã được dùng cho cụm từ “tangible/intangible” đi sau đó, và cách dùng này là đúng. Nguyên tắc chung trong xây dựng pháp luật là không dùng hai hoặc nhiều từ chỉ cùng một đối tượng.

  Như vậy, phải chọn nghĩa thứ 1 của cụm “corporeal/incorporeal”, nghĩa là Quyền tài sản đối với tài sản hữu hình hoặc vô hình.

  Tóm lại, Điều 2(d) Công ước chống tham nhũng phải được hiểu rằng “tài sản” có thể dưới các hình thức: (1) Quyền tài sản; (2) Động sản hoặc bất động sản: (3) Hữu hình hoặc vô hình; và (4) Văn bản hoặc giấy tờ pháp lý (chứng minh quyền và lợi ích trên tài sản đó).

  Từ một góc độ khác, trong các Điều 15 – tội hối lộ công chức quốc gia, Điều 16 – tội hối lộ công chức nước ngoài hoặc công chức của tổ chức quốc tế công, có đề cập đến khái niệm “lợi ích bất chính”. Ví dụ: “Điều 15 – Hối lộ công chức quốc gia

  Mỗi quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác để quy định thành tội phạm các hành vi sau đây, nếu được thực hiện một cách cố ý:

  (a) Hứa hẹn, tặng hay cho, trực tiếp hay gián tiếp, công chức bất kỳ một lợi ích bất chính cho chính bản thân công chức ấy hay cho một người hoặc một tổ chức khác, để công chức này làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ;

  (b) Hành vi của công chức, trực tiếp hay gián tiếp, đòi hoặc nhận một lợi ích bất chính cho chính bản thân công chức hay cho người hoặc tổ chức khác, để công chức làm hoặc không làm một việc trong quá trình thi hành công vụ.”

  Công ước không định nghĩa rõ khái niệm “lợi ích bất chính”. Trong “Hướng dẫn lập pháp thực hiện Công ước chống tham nhũng” của UNODC xuất bản năm 2006, tại đoạn 196, có nói rõ: “Yếu tố bắt buộc của tội phạm này là phải có việc hứa hẹn, đề nghị hoặc thực sự trao cái gì đó cho công chức. Tội phạm phải bao hàm cả các trường hợp không đề nghị trao quà hoặc vật gì đó hữu hình. Như vậy, lợi ích bất chính có thể là cái gì đó hữu hình hay vô hình, cho dù bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

  Qua đó có thể nhận xét: Công ước không đưa ra khái niệm lợi ích vật chất hay phi vật chất, mà chỉ đề cập đến lợi ích “bất chính”; Về hình thức của lợi ích đó, Công ước chỉ đề cập đến hai cụm tiêu chí: hữu hình/vô hình và bằng tiền/không bằng tiền.

  Từ những trình bày trên, chúng tôi cho rằng nên bỏ quy định “lợi ích phi vật chất” , mà thay vào đó quy định “lợi ích không chính đáng”. Trong khi chưa sửa đổi được thì cần hiểu “lợi ích phi vật chất” là “lợi ích không chính đáng” như quy định tại Công ước.

  NGÔ CƯỜNG – CHU TRUNG DŨNG

  ( Tapchitoaan)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyện Xưa Chuyện Nay: “hối Lộ” Phi Vật Chất?
 • Của Hối Lộ Bao Gồm Cả Lợi Ích Phi Vật Chất
 • Về Tình Tiết “lợi Ích Phi Vật Chất”
 • Nhận “hối Lộ Tình Dục”: Phạt Đến 7 Năm Tù!
 • Đừng Buồn Vì ‘bao Mùa Lá Đổ Vẫn Chưa Nắm Cổ Tay Ai’, Độc Thân Sướng Lắm Chứ Chả Đùa
 • Của Hối Lộ Bao Gồm Cả Lợi Ích Phi Vật Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • Chuyện Xưa Chuyện Nay: “hối Lộ” Phi Vật Chất?
 • Về Tình Tiết ‘lợi Ích Phi Vật Chất’
 • Những Lợi Ích Phi Vật Chất Của Người Có Nhà Riêng
 • Kể Chuyện Lợi Ích Phóng Sanh
 • 10 Lợi Ích Của Việc Phóng Sinh (Cứu Vật)
 • Hội nghị có sự tham dự của gần 40 đại biểu gồm giới luật sư, giảng viên Trường đại học Luật chúng tôi đại diện Sở Tư pháp, ngành công an, viện kiểm sát, tòa án một số tỉnh (thành)…

  “Nóng” nhất là các ý kiến về nhóm tội phạm chức vụ. Đa phần các đại biểu cho biết bộ luật Hình sự hiện hành quy định hành vi nhận hối lộ là người nào đó lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào đó có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Hơn nữa, xem hành vi “đòi hối lộ” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà không phải là một hành vi cấu thành tội phạm độc lập; còn “của hối lộ” chỉ bao gồm tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất, không bao gồm lợi ích phi vật chất.

  Cho rằng quy định trên không còn phù hợp với thực tiễn xã hội và Công ước về chống tham nhũng, các đại biểu đề nghị phải sửa đổi để phù hợp. Luật sư Trần Mỹ Thoa (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư chúng tôi đặt vấn đề: Theo quy định của Công ước về chống tham nhũng, yếu tố khách quan bắt buộc trong cấu thành tội nhận hối lộ là hành vi đòi hỏi hoặc chấp nhận của hối lộ và sự liên hệ giữa những hành vi này với hành xử của công chức khi thi hành công vụ. Việc đòi hỏi hoặc chấp nhận có thể do công chức trực tiếp thực hiện hoặc qua trung gian. Lợi ích không chính đáng có thể dành cho chính bản thân công chức hoặc cho người khác, chẳng hạn là họ hàng người thân của công chức đó, hoặc có thể dành cho một thực thể khác. Về chủ quan, yếu tố bắt buộc là việc cố ý đòi hỏi hoặc chấp nhận lợi ích không chính đáng với mục đích thay đổi hành xử của một người trong quá trình người đó thực hiện trách nhiệm chính thức. Đồng thời, công ước cũng quy định “của hối lộ” là bất kỳ lợi ích nào, có thể là lợi ích vật chất hoặc phi vật chất.

  Vì vậy theo luật sư Thoa, để đáp ứng yêu cầu khi VN tham gia công ước và để xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ thì buộc phải sửa đổi lại cho phù hợp theo hướng hành vi “đòi hối lộ” là một hành vi cấu thành tội phạm độc lập, không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như quy định hiện hành; của hối lộ bao gồm cả tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất.

  Đồng thuận với quan điểm này, tuy nhiên, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đề xuất, cần có định nghĩa về định tội cho rõ ràng hơn. Chẳng hạn, nếu quy định “… đã nhận hoặc sẽ nhận” thì sẽ không liệt kê hết, do đó quy định rộng ra là “… đã nhận hoặc hứa sẽ nhận”.

  Theo Thanh Niên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Tình Tiết “lợi Ích Phi Vật Chất”
 • Nhận “hối Lộ Tình Dục”: Phạt Đến 7 Năm Tù!
 • Đừng Buồn Vì ‘bao Mùa Lá Đổ Vẫn Chưa Nắm Cổ Tay Ai’, Độc Thân Sướng Lắm Chứ Chả Đùa
 • Đây Là Lý Do Bạn Phải Nhanh Chóng Thoát Ế Trong Năm 2022
 • Ế Đẹp, Ế Sang, Ế Đang Thành Xu Thế: Yêu Mà Ghen Tuông Thêm Tổn Thọ Thì Yêu Có Gì Vui!
 • Những Lợi Ích Phi Vật Chất Của Người Có Nhà Riêng

  --- Bài mới hơn ---

 • Kể Chuyện Lợi Ích Phóng Sanh
 • 10 Lợi Ích Của Việc Phóng Sinh (Cứu Vật)
 • Lợi Ích Của Việc Phóng Sinh
 • Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
 • Lợi Ích Của Việc Tập Plank 1 Phút Mỗi Ngày
 • Quyền sở hữu nhà ở luôn được coi là một “cơ chế hiệu quả” để tạo ra sự giàu có, đặc biệt là với những hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình.

  Tuy nhiên, ở một số nước phát triển, trước thời kỳ đại suy thoái, có một số gia đình phải mua nhà theo hình thức “thế chấp dưới chuẩn” (tài sản thế chấp ít hơn giá trị khoản vay). Chính điều này đã khiến cho quyền sở hữu nhà ở không hoàn toàn đảm bảo tạo ra sự giàu có.

  Ở nước ngoài như vậy, còn tại Việt Nam thì sao?

  Với mức giá đắt đỏ, cao gấp vài chục lần thu nhập trung bình của người dân, nên bất động sản luôn là “niềm mơ ước… khó với tới” của nhiều gia đình có thu nhập từ trung bình trở xuống. Để “với tới”, họ phải vay mượn khá nhiều. Do đó, thời gian để lo trả nợ sau khi có nhà thường kéo dài, khiến “giấc mộng” giàu có trở nên rất… xa vời.

  Thế nhưng, hầu hết mọi gia đình vẫn mong muốn có nhà riêng, còn nhà thuê chỉ được coi là “giải pháp tình thế”, xếp xuống hàng thứ yếu, khi không có khả năng vay tiền để mua nhà.

  Tuy nhiên, như vậy lại hóa hay! Bởi theo phân tích của một số chuyên gia, việc sở hữu nhà trước hết mang lại những lợi ích cá nhân. Thứ nhất, sở hữu một ngôi nhà sẽ làm giảm các nguy cơ về sức khỏe thể chất, mặc dù sự vất vả về mặt tài chính nhiều khả năng sẽ làm gia tăng nguy cơ đó.

  Trên thực tế, những người sở hữu nhà nhưng phải vất vả kiếm tiền lại có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe cao hơn so với những người đi thuê nhà.

  Thứ hai, mặc dù cả những người thuê nhà lẫn những người sở hữu nhà có thu nhập thấp hoặc trung bình đều trải qua mức độ khó khăn về tài chính giống nhau, song những người sở hữu nhà cảm thấy hài lòng hơn với tình hình tài chính của mình.

  Cảm giác tự chủ là một yếu tố quan trọng trong tác động với sức khỏe được xem xét: Cảm giác tự chủ tăng lên có thể lý giải tại sao chủ sở hữu nhà lại ít có nguy cơ gặp phải các vấn đề về sức khỏe (cả thể chất lẫn tinh thần) và nhìn chung có sức khỏe tổng thể tốt hơn.

  Tuy nhiên, quan trọng hơn là việc sở hữu nhà sẽ tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình có thể tham gia rộng rãi hơn vào cộng đồng. Lợi ích này thể hiện rõ ở các yếu tố: Thứ nhất, mức độ tham gia các nhóm trong khu dân cư tăng lên khi người đi thuê nhà trở thành người sở hữu nhà.

  2 yếu tố này tạo ra hiệu quả tập thể, là nguyên nhân làm giảm tội phạm bạo lực.

  Sự ổn định dân cư cũng là cơ chế chủ chốt kết nối quyền sở hữu nhà ở với các tác động xã hội: Người ta càng sống lâu trong một ngôi nhà thì càng tạo ra được các quan hệ xã hội trong cộng đồng và tính gắn kết trong cộng đồng cũng cao hơn.

  Như vậy, nhiều lợi ích phi vật chất đối với người sở hữu nhà ở, cả cấp độ cá nhân lẫn cộng đồng, sẽ tạo điều kiện để người sở hữu nhà có thể làm được những điều mà người thuê nhà khó lòng làm được – cả về lĩnh vực việc làm – sự nghiệp lẫn vật chất – tiền bạc.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Tình Tiết ‘lợi Ích Phi Vật Chất’
 • Chuyện Xưa Chuyện Nay: “hối Lộ” Phi Vật Chất?
 • Của Hối Lộ Bao Gồm Cả Lợi Ích Phi Vật Chất
 • Về Tình Tiết “lợi Ích Phi Vật Chất”
 • Nhận “hối Lộ Tình Dục”: Phạt Đến 7 Năm Tù!
 • Sử Lý Hình Sự Khi Hối Lộ Lợi Ích Phi Vật Chất

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Ty Luật Đông Đô
 • Người Có Chức Vụ Quyền Hạn Nhận Quà Không Phải Là Vật Chất Có Phạm Tội Nhận Hối Lộ Không?
 • Những Điều Cần Biết Về Phóng Sanh
 • Tìm Hiểu Về Nghi Thức Phóng Sinh
 • Cầu Siêu, Phóng Sanh: Lợi Và Hại Theo Lời Dạy Của Sư Ông Ai Cũng Nên Đọc
 • Quốc hội khóa XIII thông qua trong kỳ họp thứ 10, có tập huấn các bộ luật và kết nối với 63 tỉnh và thành phố. Kỳ tập huấn này đã diễn ra trong ba ngày. Giới luật sư và TAND tối cao cho biết nhiều vấn đề về luật pháp và các bộ luật như: Hình sự, Tố tụng hình sự, Tố tụng hành chính….

  Cạnh đó, người có hành vi chuẩn bị phạm các tội ngoài các tội danh quy định tại khoản 2 Điều 14 BLHS 2022 cũng không bị xử lý hình sự. Chẳng hạn, biết người bị hại mới bán xe ô tô được 600 triệu đồng và cất trong két sắt, bị cáo có ý định trộm cắp số tiền này nên đã chuẩn bị khoan, kềm cộng lực, thang dây… Việc chuẩn bị công cụ, phương tiện để trộm cắp của bị cáo bị phát hiện, bắt giữ. Trường hợp này, người thực hiện hành vi phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội trộm cắp tài sản.

  Bộ luật mới ra, nhiều người thoát án tù

  Ngoài ra, kể từ 9/12/2015 cơ quan tố tụng cũng không xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi mà theo quy định của BLHS 1999 là tội phạm nhưng theo quy định của BLHS 2022 thì hành vi đó chưa cấu thành tội phạm do có bổ sung, thay đổi các yếu tố định tội và cấu thành tội phạm đó.

  Ví dụ, một người chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, chưa bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc đã bị kết án nhưng đã được xóa án tích mà có hành vi đánh bạc trái phép được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá dưới 5 triệu đồng thì không phải chịu TNHS về tội đánh bạc.

  Đối với các trường hợp trên, nếu vụ án đang trong giai đoạn xét xử thì tòa án phải mở phiên tòa và căn cứ vào Điều 25 BLHS 1999 miễn TNHS đối với người phạm tội. Nếu người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù thì được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. Nếu người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn chấp hành án phạt tù thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. Trường hợp đã chấp hành hình phạt hoặc được miễn chấp hành hình phạt thì đương nhiên được xóa án tích…

  Bị sử lý thành tội khi dùng lợi ích phi vật chất để hối lộ

  Ngoài lợi ích vật chất, BLHS 2022 đã bổ sung hành vi đưa, nhận hoặc môi giới hối lộ “lợi ích phi vật chất” trong các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ… Ví dụ: Khoản 1 Điều 354 tội nhận hối lộ quy định: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt tù 2-7 năm: a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác… b) Lợi ích phi vật chất.

  Tương tự, điểm b khoản 1 Điều 364 và điểm b khoản 1 Điều 365 (tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ) cũng quy định người nào đưa hối lộ hoặc môi giới hối lộ bằng lợi ích phi vật chất cũng bị tội.

  Như vậy, người đưa, môi giới hoặc nhận “hối lộ tình dục”, “đổi tình lấy chức”… cũng bị xử lý hình sự như nhận tài sản, tiền bạc.

  Luật sư tư vấn Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý:

  B1905, số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Website: Comforttinhdauthom.com Email: [email protected] Điện thoại: 0914.089.098 / 098.997.2233

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tính Lợi Ích Trong Dư Luận Xã Hội
 • Chăm Lo Lợi Ích Vật Chất, Tinh Thần, Chính Trị Cho Đoàn Viên
 • 10 Lợi Ích Của Việc Trở Thành Người Yêu Sô Cô La
 • Ngày “hôn” Thế Giới Và Lợi Ích Của Nụ Hôn
 • Top 8 Lợi Ích Của Nụ Hôn 2022
 • Chuyện Xưa Chuyện Nay: “hối Lộ” Phi Vật Chất?

  --- Bài mới hơn ---

 • Về Tình Tiết ‘lợi Ích Phi Vật Chất’
 • Những Lợi Ích Phi Vật Chất Của Người Có Nhà Riêng
 • Kể Chuyện Lợi Ích Phóng Sanh
 • 10 Lợi Ích Của Việc Phóng Sinh (Cứu Vật)
 • Lợi Ích Của Việc Phóng Sinh
 • ANH PHÓ trả lời: Ông Lê Kiện Toàn thân mến,

  Đúng như ông nói, theo nghĩa chữ Hán Việt thì “hối” là tiền; mà “lộ” cũng là tiền; đưa tiền, đút lót tiền của để khiến người có chức làm theo yêu cầu của mình. Tiền hay vàng cũng cùng tính chất thôi. Cho nên khi nói đến “hối lộ” là phải “vật chất”, chứ không thể “phi vật chất” được. Điều 279 Bộ luật Hình sự của nhà nước ta quy định về “tội nhận hối lộ” nêu rõ: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất cứ hình thức nào (…) để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm…”.

  Như vậy, đối tượng tác động của hành vi “hối lộ” dứt khoát phải là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất; chứ không phải lợi ích tinh thần, tình cảm, tình dục… Nhưng như bài báo đã nói đó: Các hình thức đưa và nhận hối lộ “truyền thống” như vậy hiện nay đã lạc hậu rồi. Thay vào đó là hình thức “hối lộ” phi vật chất gần đây ở Trung Quốc (thể hiện dưới ba hình thức: hối lộ tình dục, hối lộ thông tin và hối lộ thành tích). “Hối lộ tình dục” là người đưa hối lộ thông qua việc phục vụ tình dục để đạt được lợi ích theo yêu cầu của mình.

  Gần đây, Công ước về chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc ra đời cũng nêu rõ hành vi tham nhũng (corruption) bao gồm cả lợi ích vật chất và phi vật chất. Như vậy, đối tượng tác động của hành vi này mở rộng sang lợi ích phi vật chất là phù hợp với tình hình mới; nhưng nếu ta dùng chữ Hán Việt thì như ông nói, từ “hối lộ” có lẽ cũng sắp lỗi thời mà phải sửa lại tội danh khác cho hợp hơn – “tội nhận hối lộ” tương lai có thể đổi lại là “tội giải quyết công vụ vì lợi ích bất chính” chẳng hạn. “Lợi ích bất chính” đó có thể là tiền của, hoặc là phục vụ tình dục, hay là cho thương yêu… ông ạ!

  Thân chào.

  (Nguyệt san Pháp Luật chúng tôi số 160)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Của Hối Lộ Bao Gồm Cả Lợi Ích Phi Vật Chất
 • Về Tình Tiết “lợi Ích Phi Vật Chất”
 • Nhận “hối Lộ Tình Dục”: Phạt Đến 7 Năm Tù!
 • Đừng Buồn Vì ‘bao Mùa Lá Đổ Vẫn Chưa Nắm Cổ Tay Ai’, Độc Thân Sướng Lắm Chứ Chả Đùa
 • Đây Là Lý Do Bạn Phải Nhanh Chóng Thoát Ế Trong Năm 2022
 • Vật Chất Di Truyền Của Một Số Nhóm Sinh Vật

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Nào Sau Đây Không Có Ở Adn Của Vi Khuẩn?
 • Axit Béo Là Gì? Các Loại Axit Béo No, Chưa No Thường Gặp
 • Vai Trò Của Các Axit Béo Mạch Ngắn Và Axit Béo Mạch Trung Bình Đối Với Sức Khỏe Đường Ruột Ở Heo Con
 • Tính Chất Hóa Học Của Chất Béo. Ứng Dụng Của Chất Béo.
 • Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ: Ankadien, Anken Và Ankan Hóa 11
 • DNA trong nhân

  Tế bào của các sinh vật có nhân điển hình ( eucaryote) cấu tạo hoàn thiện, bao gồm màng tế bào, nguyên sinh chất, các bào quan và nhân tế bào. Khác với tế bào vi khuẩn, nhân tế bào có màng nhân bao bọc.

  Bộ máy di truyền của tế bào là những phân tử DNA nằm trong cấu trúc nhiễm sắc thể. Mỗi nhiễm sắc thể chứa một phân tử DNA thẳng, mạch xoắn kép. Các nhiễm sắc thể phân bố trong nhân. Số lượng và hình dạng của nhiễm sắc thể là đặc trưng cho mỗi loài sinh vật.

  Các tế bào dinh dưỡng của nhóm sinh vật eucaryote đều có số lượng nhiễm sắc thể là 2n ( tế bào lưỡng bội). Tế bào giới tính chỉ có một bộ nhiễm sắc thể n ( tế bào đơn bội).

  Các nhiễm sắc thể của eucaryote có tổ chức phức tạp. Mỗi nhiễm sắc thể chứa một phân tử DNA dài mạch xoắn kép liên kết với protein histone và cuộn lại, tạo thành phức hợp nucleoprotein.

  Histone là những protein có phân tử nhỏ chứa nhiều axit amin mang điện tích dương như lysine, arginine nên dễ liên kết với phân tử DNA mang điện tích âm.

  Phân tử DNA trong nhiễm sắc thể được cuộn xoắn ở nhiều mức độ khác nhau. Nucleosome là đơn vị cấu trúc cơ bản, được tạo nên do một đoạn DNA khoảng 200 cặp nucleotide liên kết với 5 loại protein histone là H1, H2A, H2B, H3 và H4.

  Cấu tạo của mỗi nucleosome gồm một đoạn DNA khoảng 145 cặp nucleotide quấn quanh một cái lõi gồm 8 protein histone là 2H2A, 2H2B, 2H3 và 2H4 và một đoạn DNA liên kết có độ dài khoảng 55 cặp nucleotide, đoạn này gắn với protein histone H1. Độ dài của đoạn DNA liên kết này thay đổi tùy theo chủng loại sinh vật.

  Các nucleosome xếp sát vào nhau, tạo thành sợi chromatin. Sợi chromatin cuộn xoắn, uốn khúc nhiều lần, tạo thành vùng xếp cuộn dày đậm đặc, gọi là chất dị nhiễm sắc. Chất dị nhiễm sắc là trạng thái cuộn xoắn cao của phức hợp nucleoprotein ở thời kỳ phân bào.

  Các nhiễm sắc thể được nhân đôi lên trước thời kỳ phân bào và sau đó, chia đều về cho các tế bào con trong thời kỳ phân bào. Như vậy, các thông tin di truyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  DNA ngoài nhân

  Có một số bào quan trong tế bào chất như ti thể và lục lạp của tế bào eucaryote có chứa DNA. Các DNA ngoài nhân này cũng mang gen mã hóa cho protein và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tuy nhiên, sự phân ly của các gen tế bào chất không tuân theo các định luật của Mendel vì cơ chế phân chia tế bào chất về các tế bào con không đều như các nhiễm sắc thể trong nhân. Lục lạp và ti thể là hai loại bào quan tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào.

  Để phân biệt với DNA nhiễm sắc thể, DNA của lục lạp được ký hiệu là cpDNA (chloroplast DNA) và DNA của ti thể được ký hiệu là mtDNA (mitochondrial DNA).

  Bộ gen của cpDNA mã hóa cho các protein trong thành phần của lục lạp. cpDNA có cấu trúc dạng vòng tròn, sợi xoắn đôi có kích thước nhỏ, khoảng từ 120 đến 200kb (kilobazơ) tùy theo chủng loại thực vật.

  DNA của ti thể (mtDNA) mã hóa cho nhiều protein của màng bên trong ti thể và một số protein tham gia vào chuỗi chuyển vận điện tử. mtDNA cũng có cấu trúc dạng vòng tròn nhưng nhỏ hơn cpDNA nhiều lần.

  Mặc dù bộ máy di truyền ngoài nhân là các DNA của ti thể và lục lạp có thể tự nhân đôi một cách độc lập và có bộ máy tổng hợp protein riêng, nhưng hoạt động của chúng có sự phối hợp chặt chẽ với bộ máy di truyền trong nhân, hoạt động của các gen ngoài nhân góp phần bổ sung cho các hoạt động của các gen trong nhân.

  Như vậy, trong các loại tế bào eucaryote có chứa lục lạp thì tồn tại ba loại DNA là DNA nhiễm sắc thể, cpDNA và mtDNA, còn các tế bào không có lục lạp thì chỉ có hai loại là mtDNA và DNA nhiễm sắc thể.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Vài Đặc Điểm Của Vi Khuẩn
 • Một Số Đặc Điểm Sinh Sản Nuôi Con Của Thỏ
 • Đặc Điểm Sinh Sản Của Cá
 • Tính Chất Hoá Học Của Oxit, Axit, Bazo Và Muối
 • Dạng Toán Axit Tác Dụng Với Kim Loại
 • Lợi Ích Khi Mua Bảo Hiểm Vật Chất Ô Tô Giá Rẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Có Nên Mua Bảo Hiểm Ô Tô Tự Nguyện Hay Không?
 • 6 Lợi Ích Khi Mua Bảo Hiểm Xe Ô Tô Tại Hyundai Việt Trì
 • 20+ Lợi Ích Không Ngờ Của Việc Chăm Sóc Xe Ô Tô Định Kỳ Và Đúng Cách
 • Lợi Ích Ứng Dụng Của Robot Trong Sản Xuất Ô Tô
 • Sản Xuất, Lắp Ráp Ôtô: Đặt Lợi Ích Người Tiêu Dùng Lên Hàng Đầu
 • Mua bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ để chủ động tài chính, hỗ trợ gặp rủi ro mọi lúc mọi nơi, quy trình sửa chữa chất lượng, không phát sinh chi phí khấu hao.

  Mua bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ sẽ là sự quan tâm và là lựa chọn của nhiều người. Bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ được áp dụng cho các trường hợp thiệt hại về vật chất của xe, do tai nạn bất ngờ khi đang lưu thông trên đường như va chạm, cháy nổ, do thiên tai: bão, lũ lụt,… Vì vậy bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ được xem là tấm lá chắn vững chắc bảo vệ bạn tránh mất những chi phí không cần thiết.

  1. Mua bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ có nên không?

  Nhiều người nghĩ rằng mua bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ là không nên vì nó không đáp ứng đủ nhu cầu người dùng. Câu hỏi đặt ra có đúng khi bạn chưa có đủ kinh phí.

  Hầu hết cấc công ty bảo hiểm luôn muốn thu hút khách hàng bỏi những gói sản phẩm vật chất xe ô tô với mức thấp nhất để cạnh tranh. Còn đối với những công ty bảo hiểm bán đúng giá và tỷ lệ phí theo quy định thì sẽ ít cạnh tranh đươc về mức giá so với công ty bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ tuy nhiên quyền lợi và lợi ích mà khách hàng đạt được sẽ đảm bảo hơn so với bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ.

  Chính vì thế tùy thuộc vào nhu cầu của từng chủ xe. Không phải sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô giá rẻ nào cũng kém chất lượng, tuy nhiên ban cần tinh tế khi chọn lựa sản phẩm để đảm bảo quyền lợi cho mình.

  2. Lợi ích khi mua bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ

  Bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ thật sự cần thiết bởi những lợi ích sau đây nó mang lại cho người sử dụng

  Khi đang lưu thông trên đường mà xe của bạn gặp phải sự cố bất ngờ gây hư hỏng nghiêm trọng, chi phí sử chữa cao, bạn không đủ tiền để chi trả, đừng lo lắng vì đã có bảo hiểm vật chất xe ô tô hỗ trợ cho bạn chi phí sửa chữa dựa trên giá trị của bảo hiểm bạn đã mua.

  Khi đi trên đường gặp những rắc rối nơi hẻo lánh, lúc nửa đêm khó tìm người giúp đỡ, bạn loay hoay không biết làm gì và gọi ai thì đừng lo hãy gọi đến bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo đường dây hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi bất kể là ngày hay đêm, mưa hay nắng bạn vẫn được hỗ trợ nhiệt tình.

  Với dịch vụ cứu hộ giao thông miễn phí luôn sẵn sàng giúp bạn.

  Tại Việt Nam hầu hết các dòng xe ô tô đều là hàng nhập khẩu, chính vì vậy việc tìm kiếm những bộ phận chính hãng là một điều khá khó khăn, rất dễ bị thay đồ hay lắp đặt phụ kiện không chính hãng khi bạn đi sửa chữa ở những cơ sở kém chất lượng, vừa gây tốn kém lại làm tăng khả năng xe bị xuống cấp.

  Sử dụng bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ bạn không cần lo lắng, khi đến với garage bạn sẽ được một đội ngũ tư vấn nhiệt tình, các tay thợ sửa chữa xe ô tô lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm, cùng những phụ kiện được nhập chính hãng sẽ làm bạn thật sự hài lòng.

  Bảo hiểm vật chất cho ô tô giá rẻ bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và phụ kiện đảm bảo chất lượng nhưng đừng quên chọn gói bảo hiểm sửa chữa tại garage chính hãng.

  Ngoài việc được hỗ trợ chi phí sửa chữa khi xe ô tô bạn gặp sự cố, quá trình tu sửa và thay mới phụ tùng sẽ không hề có chi phí phát sinh thêm ngoài ý muốn nên bảo hiểm vật chất xe ô tô sẽ khiến bạn hoàn toàn yên tâm.

  Có thể nói với lợi ích của bảo hiểm vật chất ô tô giá rẻ trong quá trình sửa chữa và thay thế phụ tùng không tính khấu hao, bạn còn được hưởng thêm phần bảo hiểm thủy kích và bảo hiểm mất cắp bộ phận cho chiếc xe của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lợi Ích Khi Mua Bảo Hiểm Ô Tô Hyundai Hải Phòng
 • Toyota Hải Dương. Lợi Ích Mua Bảo Hiểm Ô Tô Tại Toyota Hải Dương
 • Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Động Cơ Dầu
 • Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Máy Lọc Không Khí Trên Ô Tô
 • Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Thiết Bị Định Vị Ô Tô
 • Mang Đến Nhiều Lợi Ích Vật Chất, Tinh Thần Cho Đoàn Viên, Nlđ

  --- Bài mới hơn ---

 • “lợi Ích Của Quốc Gia, Dân Tộc Là Tối Thượng”
 • Dân Tộc Là Gì ? Các Khái Niệm Về Dân Tộc?
 • Mậu Dịch Quốc Tế Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Mậu Dịch Quốc Tế
 • Mậu Dịch Là Gì? Phân Biệt Hàng Hóa Mậu Dịch Và Phi Mậu Dịch
 • Chương 1: Lý Thuyết Mậu Dịch Quốc Tế Cổ Điển
 • Trong hai ngày (5 – 6.9) diễn ra chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” năm 2022 do Tổng LĐLĐVN tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế, hàng chục nghìn lượt đoàn viên, người lao động đã được vui chơi cũng như được hưởng những chương trình phúc lợi miễn phí; tạo nên một ngày hội thiết thực và đầy ý nghĩa.

  Trong suốt sự kiện, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN – đến dự và giao lưu cùng đoàn viên, người lao động.

  Chị Võ Thị Mua (công nhân Cty CP Tài Phát – Khu Công nghiệp Phú Bài, TT.Phú Bài) cho biết: “Nhờ dịp này mà tôi được thăm khám chuyên sâu, được bổ sung thêm nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe, một số bệnh có nguy cơ tiềm ẩn cũng được chẩn đoán và đưa ra hướng dẫn phòng ngừa”.

  Đặc biệt, các cấp Công đoàn tỉnh đã vận động đoàn viên, người lao động “sẻ chia” để có 30 gian hàng “0 đồng” với trên 30.000 sản phẩm trị giá ước tính hơn 800 triệu đồng (gồm sản phẩm mới và các sản phẩm còn dùng được trên 80%) – đây là một điều đặc biệt mà trước đây chưa từng có.

  Cách thức hoạt động gian hàng cũng khá thú vị khi hoàn toàn không sử dụng tiền mặt để giao dịch mà thay vào đó là phiếu mua hàng ưu đãi. Những tấm phiếu này được các cán bộ Công đoàn cơ sở chuyển đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo việc mua hàng miễn phí tiếp cận đúng đối tượng. Ngoài ra, đoàn viên, người lao động còn có thể mua sắm các mặt hàng may mặc, thực phẩm, dược phẩm, đồ điện… tại 40 cửa hàng được giảm giá từ 10% – 70%.

  Năm nay, chương trình thu hút hơn 17.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Đến với chương trình, đoàn viên và người lao động còn được tham gia rất nhiều hoạt động như: Tư vấn pháp luật, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn vay vốn; trình diễn thời trang áo dài, thời trang công sở, thời trang bảo vệ môi trường “Nói không với rác thải nhựa”; thi hát karaoke; thi kéo co, nhảy sạp, ném bóng vào rổ, bóng đá; thi lái xe an toàn; Hội thi kể chuyện sách của công công nhân lao động…

  Không người lao động nào bị bỏ lại ở phía sau

  Năm nay, chương trình đã trao 11 “Mái ấm Công đoàn, 250 suất quà tổng giá trị 835 triệu đồng cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, những công nhân tiêu biểu trong công việc.

  Trong đêm gala tối 6.9, hàng nghìn đoàn viên, người lao động đã được giao lưu cùng 2 nghệ sĩ được nhiều người mến mộ là Tự Long và Xuân Bắc với phần nội dung được sân khấu hóa nhằm thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các định hướng, nhiệm vụ lớn của tổ chức Công đoàn.

  Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương – Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên – Huế cho biết, chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình” là dịp kết nối, gắn bó tình cảm giữa Công đoàn với đoàn viên, giữa doanh nghiệp với Công đoàn và giữa chủ sử dụng lao động với người lao động; từng bước xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa 3 bên, luôn tương hỗ lẫn nhau.

  Ông Trần Thanh Hải đánh giá cao sự sáng tạo cũng như công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình của các cấp Công đoàn tỉnh Thừa Thiên – Huế trong chương trình năm nay; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các sở, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình năm 2022” lần này.

  “Chúc các anh chị em công nhân, đoàn viên Công đoàn ngày càng có thêm niềm vui, sức khỏe; gắn bó, tin tưởng nhiều hơn tổ chức Công đoàn Việt Nam, cùng với các cấp Công đoàn vun đắp niềm tin về tương lai tươi sáng hơn; làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động; có ý thức tuân thủ tốt pháp luật…” – ông Hải gửi gắm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Về Mối Quan Hệ Giữa Lợi Ích Vật Chất Và Lợi Ích Tinh Thần Trong Sự Phát Triển Của Xã Hội Ta Hiện Nay
 • Lợi Ích Cộng Đồng Là Trên Hết
 • Trách Nhiệm Cá Nhân Và Lợi Ích Cộng Đồng!
 • Quan Điểm Của Hồ Chí Minh Về Giải Quyết Hài Hòa Mối Quan Hệ Giữa Lợi Ích Cách Mạng Và Lợi Ích Cá Nhân
 • Giải Quyết Tốt Mối Quan Hệ Giữa Lợi Ích Cá Nhân Và Đạo Đức Xã Hội Ở Nước Ta Hiện Nay
 • Chăm Lo Lợi Ích Vật Chất, Tinh Thần, Chính Trị Cho Đoàn Viên

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Lợi Ích Trong Dư Luận Xã Hội
 • Sử Lý Hình Sự Khi Hối Lộ Lợi Ích Phi Vật Chất
 • Công Ty Luật Đông Đô
 • Người Có Chức Vụ Quyền Hạn Nhận Quà Không Phải Là Vật Chất Có Phạm Tội Nhận Hối Lộ Không?
 • Những Điều Cần Biết Về Phóng Sanh
 • Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên T.Ư Đảng – Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên T.Ư Đảng – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên T.Ư Đảng – Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn; Ủy viên T.Ư Đảng – Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn; Ủy viên T.Ư Đảng – Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung; Ủy viên T.Ư Đảng – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Ủy viên T.Ư Đảng – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh tham dự hội nghị. Ủy viên T.Ư Đảng – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị.

  Kết quả, các cấp CĐ chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với 27.866 bản, tăng 817 bản so với năm 2022; có 1.196 CĐ cơ sở đối thoại, thương lượng thành công nâng giá trị bữa ăn ca của 275.698 NLĐ từ 15.000 đồng trở lên. Hệ thống trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật của CĐ đã nỗ lực tư vấn, hỗ trợ bảo vệ tại tòa án cho 1.565 NLĐ, có 19.851 NLĐ bị xâm phạm quyền, lợi ích được tổ chức CĐ can thiệp, bảo vệ.

  Thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã thành lập Ban Quản lý dự án thiết chế CĐ theo quy định của pháp luật, chọn lựa những cán bộ chuyên nghiệp về đầu tư, xây dựng cơ bản, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Đến nay, Tổng LĐLĐVN đã có quyết định đầu tư, chuẩn bị đồng loạt khởi công 12 thiết chế CĐ trong năm 2022 và phấn đấu đến năm 2022 sẽ có 50 thiết chế CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước đi vào hoạt động; đến năm 2030, tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế của CĐ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên CĐ là công nhân.

  Đoàn viên được mua hàng giảm giá

  Cùng với đó, chương trình phúc lợi đoàn viên lần đầu tiên triển khai tạo sự chuyển động quan trọng về ý thức trách nhiệm của cán bộ và tổ chức CĐ trong việc trực tiếp mang lại lợi ích cho đoàn viên CĐ. Tổng LĐLĐVN tiếp tục ký kết với 9 đối tác, nâng tổng số thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN với các tập đoàn, TCty lên 18 đơn vị, mang lại lợi ích cho đoàn viên CĐ với mức giảm giá từ 5-25% so với giá niêm yết. Các cấp CĐ chủ động đàm phán, ký kết 562 thỏa thuận với các doanh nghiệp (DN), các đối tác; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo điều kiện cho 786.586 đoàn viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đạt trên 83 tỉ đồng.

  Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Ngô Văn Tuyến, LĐLĐ thành phố đã ký, triển khai 4 chương trình thỏa thuận hợp tác với 4 TCty trên địa bàn thủ đô về giảm giá các dịch vụ, hàng hóa cho đoàn viên CĐ. 4 TCty này cũng cam kết hỗ trợ vật chất cho CNLĐ trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các đơn vị cam kết sẽ chăm lo phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên CĐ và NLĐ tại chính đơn vị mình.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Công đoàn đóng góp quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ có sự đóng góp không thể thiếu trong sự phát triển bền vững của đất nước. Phó Thủ tướng chúc mừng Tổng LĐLĐVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

  Theo Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao quyết tâm đổi mới của các cấp CĐ từ TƯ đến địa phương. Điều này thể hiện qua việc triển khai rất nhiều mô hình mới, trong đó có mô hình được nhận rộng, có mô hình mới bắt đầu, nhưng đều thể hiện sự sáng tạo, đúng như quan điểm của Chính phủ: Để phát triển nhanh, bền vững thì phải đưa ra các mô hình mới, khơi dậy sự sáng tạo của xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về xu thế hội nhập ngày càng sâu hơn trong thời gian tới cũng như tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0. Bối cảnh này yêu cầu Tổng LĐLĐVN ngày càng đổi mới hơn nữa. Điều quan trọng là giai cấp công nhân với vai trò tiên phong của mình đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như thế nào. Bởi lẽ, bên cạnh những thách thức cũng có nhiều cơ hội. Cơ hội sẽ dành cho những người có chuẩn bị trước và nắm bắt được.

  Phó Thủ tướng chỉ đạo, đối với chương trình Vì phúc lợi đoàn viên CĐ, cần làm sao nhân rộng mô hình tốt, tránh tình trạng khi làm thí điểm, quy mô nhỏ thì hào hứng, nhưng khi nhân rộng thì lại không được chú ý đúng mức. Để thực hiện tốt cần phải làm quyết liệt, quyết tâm năm sau phải cao hơn năm trước; Chính phủ sẽ cùng Tổng LĐLĐVN củng cố, nhân rộng các mô hình tốt. Phó Thủ tướng cho biết, sắp đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2022, Chính phủ đã họp bàn và có chỉ đạo để làm sao có cái Tết thật an toàn, vui tươi, phấn khởi nhưng tiết kiệm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không để gia đình nào, trước hết là gia đình công nhân vì bất cứ lý do nào mà không có cái Tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

  Trao bằng khen, Cờ thi đua cho nhiều đơn vị, cá nhân

  Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tặng hoa, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Uỷ viên T.Ư Đảng – Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN Tạ Văn Đồng.

  Tổng LĐLĐVN tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua cho 2 đơn vị gồm LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk và LĐLĐ tỉnh Hà Nam; tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể gồm: LĐLĐ TPHCM, LĐLĐ TP.Hải Phòng, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế, LĐLĐ tỉnh Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, LĐLĐ tỉnh Gia Lai, LĐLĐ tỉnh Điện Biên và LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn.

  Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Kết quả hoạt động khẳng định vị thế Công đoàn Việt Nam

  Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, có thể khẳng định rằng, kết quả năm 2022 rất đáng trân trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vị thế CĐ Việt Nam; một số đổi mới hoạt động CĐ làm tiền đề quan trọng để CĐ Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các đại biểu cần chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để xem xét cho ý kiến, nhất là việc góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và NLĐ; đồng thời, phân tích, dự báo các khả năng, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2022 và góp thêm ý kiến nhất là các chủ trương, biện pháp có tính khả thi để thực hiện trong năm 2022.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Lợi Ích Của Việc Trở Thành Người Yêu Sô Cô La
 • Ngày “hôn” Thế Giới Và Lợi Ích Của Nụ Hôn
 • Top 8 Lợi Ích Của Nụ Hôn 2022
 • 10 Tác Dụng Kỳ Diệu Của Nụ Hôn Đối Với Sức Khỏe Và Sắc Đẹp
 • 6 Lợi Ích Bất Ngờ Của Nụ Hôn Bạn Nên “khóa Môi” Ngay Lập Tức
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100