Học Tập Suốt Đời Và Xây Dựng Xã Hội Học Tập Trong Kỷ Nguyên Mới

--- Bài mới hơn ---

 • Tổ Chức Tuần Lễ Hưởng Ứng Học Tập Suốt Đời Năm 2022
 • Top 10 Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Cùng Con Cha Mẹ Nên Biết
 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Trung Giao Tiếp
 • Tìm Hiểu Học Võ Taekwondo Có Lợi Gì?
 • Top 6 Trung Tâm Dạy Võ Taekwondo Tốt Nhất Tp. Hcm 2022
 • Triết lý giáo dục cách mạng Việt Nam đương đại được định hình ngay từ quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 và được thể hiện trong thực tiễn những thập niên sau này. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người kiến tạo và tổ chức thực tiễn để hiện thực hóa triết lý này ngay khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày nay trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập quốc tế, những tư tưởng của Người vẫn giữ nguyên giá trị như yếu tố nền móng nhằm thúc đẩy xã hội học tập.

  Giáo dục góp phần vào quá trình hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của mỗi cá nhân về trí tuệ,

  đạo đức, trình độ học vấn và năng lực hành động. Ảnh: chúng tôi

  Giáo dục – đào tạo trong nền kinh tế tri thức

  Giáo dục – đào tạo hình thành và phát triển trong những hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Hệ thống giáo dục vừa là sản phẩm của thời đại, vừa là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia.

  Giáo dục nhà trường chỉ là một phần, một giai đoạn ngắn trong toàn bộ cuộc đời của mỗi con người. Vai trò của giáo dục ngoài nhà trường, giáo dục liên tục ngày càng lớn (gia đình, xã hội). Sự phân chia giữa các loại hình giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp ngày càng thu hẹp, trên thực tế luôn có sự giao thoa của hai loại hình này trong nhiều năm qua, do tri thức và năng lực sử dụng tri thức trở thành nhân tố quan trọng có tính quyết định đến đời sống cá nhân và lao động nghề nghiệp. Cùng với phổ cập giáo dục là quá trình phổ cập nghề nghiệp. Giáo dục phổ thông và hướng nghiệp trở thành nền tảng của quá trình phát triển nguồn nhân lực. Giáo dục đại học chuyển từ giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại chúng, giáo dục phổ cập.

  Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, cung cấp thông tin mà còn hướng tới phát triển nhân cách toàn diện trên cơ sở phát triển năng lực tư duy sáng tạo và năng lực hành động để người học tự tìm tri thức, vận dụng, sử dụng tri thức, trên cơ sở đó kiến tạo tri thức mới cho bản thân hoặc xã hội; góp phần quan trọng vào quá trình chuyển hóa các loại tri thức dưới dạng tiềm năng thành năng lực thực hiện thông qua việc lựa chọn, tích hợp kiến thức, kỹ năng vào giải quyết những vấn đề cụ thể của cuộc sống. Như vậy, kinh tế tri thức thay đổi căn bản nền giáo dục từ quan niệm nhận thức đến hệ thống giáo dục, nhà trường, đội ngũ giáo viên, nội dung chương trình giảng dạy, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và mô hình quản lý nhà trường. Từ đó hình thành nền giáo dục dựa trên tri thức và mô hình văn hóa nhà trường dựa trên tri thức. Những giá trị tài sản vô hình của nhà trường (danh tiếng, uy tín, vốn tri thức) sẽ không kém các giá trị tài sản hữu hình.

  Mô hình các tổ chức học tập có sự thay đổi cơ bản. Đây là quá trình biến đổi từ nhà trường truyền thống sang nhà trường hiện đại thích ứng với nhu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức. Trong mô hình này, nhà trường sẽ trở thành nơi tổ chức học tập đa dạng và thường xuyên đổi mới. Giáo dục sẽ chủ yếu tập trung hình thành nền tảng tri thức là nền móng vững chắc cho việc phát triển học tập suốt đời, tạo cơ sở cho người học phát triển kiến thức và năng lực nhận thức cũng như phát triển tài năng. Các loại hình hoạt động của nhà trường đa dạng về tổ chức và cách thức. Hình thành các mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường với xã hội và đòi hỏi sự bình đẳng rộng rãi giữa các trường về vị thế, điều kiện và triển vọng phát triển.

  Nhà trường có chức năng mới, là nơi tổ chức học tập đa dạng và thường xuyên đổi mới, có khả năng đóng góp tích cực và năng động vào quá trình phát triển của đất nước. Không gian đào tạo rộng mở, không bó hẹp trong phạm vi nhà trường như một tổ chức cụ thể ổn định mà nó được thực hiện như một hệ thống, trong đó nhà trường là chủ thể có vị trí trung tâm, luôn có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới việc làm, doanh nghiệp, các công ty công nghệ, các trường đại học và các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

  Giáo dục – đào tạo mang đặc trưng thị trường và sự chọn lựa là đặc điểm nổi bật luôn có khả năng thích ứng với nhu cầu phục vụ của xã hội. Đặc điểm này có tác động trực tiếp đến việc xác định mục tiêu, cơ cấu ngành, nghề, nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với người sử dụng và điều kiện của người học. Nhà trường tôn trọng cá tính cá nhân, không gò bó người học vào một kiểu đào tạo, một hướng học vấn mà mở ra nhiều hướng, nhiều sự lựa chọn, phát triển nhiều loại hình đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho đất nước và phù hợp với điều kiện của người học, để không ai lâm vào “ngõ cụt” trên con đường học vấn.

  Sự phát triển xã hội học tập

  Ngày nay học tập suốt đời ở nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới không chỉ là một khái niệm hay một nguyên tắc đơn thuần trong học tập mà còn trở thành một trong những chìa khóa quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Xây dựng mô hình xã hội học tập có nghĩa là xây dựng nền giáo dục của một xã hội học tập suốt đời toàn diện và tích hợp, một xã hội mà trong đó tất cả những yêu cầu học tập của mọi người ở mọi nơi, mọi lúc đều được đáp ứng. Mô hình xã hội học tập tuy mới ra đời nhưng đã tỏ ra là một mô hình hữu hiệu, xây dựng một xã hội học tập suốt đời dựa trên cơ sở bốn yêu cầu cơ bản hay còn gọi là bốn trụ cột mà Ủy ban Quốc tế về giáo dục thế kỷ XXI đề cập đến, đó là học để biết, học để làm, học để cùng chung sống với nhau và học để làm người.

  Trong xã hội hiện đại, mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển cần có cơ hội và khả năng học tập liên tục để thu nhận thông tin, tiếp thu, xử lý và tạo lập, sử dụng, làm chủ tri thức để trở thành những công dân có hiểu biết rộng trong cuộc sống và trong lao động nghề nghiệp. Học tập trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người ở trong cũng như ngoài nhà trường, bất kể sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, lứa tuổi, giàu nghèo… Học tập trở thành hoạt động cơ bản của đời sống xã hội vừa là mục tiêu, vừa là phương tiện của mỗi cá nhân nói riêng và cả cộng đồng nói chung. Học tập giúp con người hình thành và phát triển nhân cách, hiểu được các giá trị của cuộc sống, hiểu biết môi trường sống và làm việc của mình để sống có ích trong cộng đồng, phát triển trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và giao tiếp xã hội. Nếu trình độ học vấn tạo nên giá trị nền tảng của nhân cách thì trình độ chuyên môn (kỹ năng) dựa trên tri thức, sự hiểu biết tạo nên giá trị gia tăng của sức lao động, giá trị tinh thần và vật chất cho cá nhân và xã hội. Điều này trở thành nguyên lý căn bản của nền giáo dục hiện đại ở tất cả các bậc học, ngành đào tạo với các mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức thích hợp.

  Nền giáo dục hiện đại là nền giáo dục nhân bản, vì con người, hướng tới con người. Giáo dục góp phần vào quá trình hình thành và phát triển toàn diện nhân cách của mỗi cá nhân, tinh thần và thể xác, trí tuệ và tình cảm, đạo đức và niềm tin, trình độ học vấn và năng lực hành động… Vì vậy, học tập không đơn thuần để trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực lao động nghề nghiệp hay có một vị trí xã hội nào đó mà trước hết là để thành người và qua đó góp phần vào sự phát triển của từng cá nhân, cộng đồng và của toàn xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ cơ bản của nền giáo dục hiện đại là mang lại cho mọi người những cơ hội học tập và phát triển để trở thành những con người tài năng, có khả năng suy nghĩ độc lập, sáng tạo, năng động, tự khẳng định mình và góp phần cải biến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

  Thế giới hiện đại với sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ và nền kinh tế tri thức đã và đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng theo cấp số nhân của tri thức nhân loại trên mọi lĩnh vực. Theo dự báo của các nhà khoa học, khối lượng tri thức của nhân loại sau năm đến bảy năm sẽ tăng gấp đôi, trong khi đó thời lượng học tập và số môn học trong nhà trường, đặc biệt là giáo dục phổ thông, giáo dục phổ cập đã và đang đòi hỏi ngoài các nội dung khoa học truyền thống cần phải bổ sung nhiều nội dung mới, cập nhật, như giáo dục công nghệ, môi trường, giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống… Con đường cơ bản để giải quyết quan hệ này là xây dựng chương trình theo quan điểm tích hợp, liên ngành và cách tiếp cận theo mục tiêu. Xác định phần cơ bản, cốt lõi chương trình và phát triển các nội dung tự chọn, mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học không chỉ về nội dung tri thức mà còn dạy cho người học cách thu thập, tìm kiếm, sử dụng tri thức thông qua các hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm, thực hành, phát triển năng lực tư duy, trí tuệ, cảm xúc và năng lực hành động.

  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư – cơ hội lớn để thực hiện xã hội học tập

  Hiện nay, thế giới đang ở trong giai đoạn bản lề của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Sự phát triển mạnh mẽ và kỳ diệu của công nghệ đã làm thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội. Những thay đổi này mang tính lịch sử cả về quy mô, tốc độ và phạm vi. Giáo dục – đào tạo là lĩnh vực chịu sự tác động lớn. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi vị thế của giáo dục – đào tạo. Khác với các xã hội trước đó, xã hội nông nghiệp, công nghiệp và hậu công nghiệp, trong nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin, nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức. Giá trị hàng hóa dịch vụ chủ yếu phụ thuộc vào hàm lượng tri thức và công nghệ, chỉ số phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia và trở thành động lực chủ yếu của phát triển. Yêu cầu của kinh tế tri thức và khoa học – công nghệ làm thay đổi quan niệm về chất lượng giáo dục – đào tạo, chủ thể quyết định là nguồn nhân lực được đào tạo trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa, nguồn tri thức có sự thay đổi căn bản. Nếu như trước đây, tri thức chủ yếu nằm trong sách vở, thư viện hoặc tùy thuộc vào trí nhớ của người thầy sau đó được truyền thụ chủ yếu trên giảng đường, thì ngày nay nhờ những tiến bộ về công nghệ, nhất là phổ dụng mạng internet và các công cụ truyền thông đa phương tiện, tri thức có sẵn chỉ là hữu hạn. Tri thức và quản trị tri thức từ chỗ là độc quyền của các nhà khoa học và nhà giáo thì ngày nay được phổ dụng với nhiều hình thức chia sẻ phong phú và đa dạng có thể diễn ra ở mọi lúc mọi nơi. Trong điều kiện như thế, mô hình tri thức mà người thầy thu thập, lưu giữ, quản trị, truyền thụ trên giảng đường trở nên hạn hẹp. Nếu không xác định được điều này sẽ không tận dụng được tri thức rộng lớn của nhân loại và sẽ không tránh khỏi những bất cập, khủng hoảng về quản trị tri thức hoặc không đủ năng lực tiếp cận, nắm bắt khi đối diện với tri thức phong phú đa chiều của thời đại số hóa.

  Tổ chức học tập có sự thay đổi căn bản. Lý thuyết giáo dục hiện đại cho rằng, học tập là kiến tạo tri thức, vì vậy phương pháp dạy học được đổi mới mạnh mẽ với những hình thức phong phú theo hướng tích hợp phát triển năng lực, thực hiện hướng vào những vấn đề cụ thể. Chấp nhận sự khác biệt là nền tảng của sáng tạo. Nếu như trong giảng dạy truyền thống, giảng viên có chức năng truyền thụ tri thức một chiều, người học là đối tượng tiếp thu thụ động, trong hình thức này phương pháp thuyết trình tỏ ra hữu dụng, thì để truyền bá tri thức trong thời đại số hóa đòi hỏi phải cấu trúc lại chức năng từ cả hai phía người dạy lẫn người học và sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ.

  Trong mô hình tổ chức học tập mới, người học giữ vị trí trung tâm vừa tiếp cận, vừa kiến tạo tri thức. Mục tiêu học tập không chỉ học để biết mà học để làm và học để sáng tạo. Động cơ học tập cũng rõ ràng hơn. Thành quả của mỗi người tùy thuộc vào tự học để có đủ năng lực tư duy, đặc biệt là tư duy sáng tạo thể hiện tính nhạy bén trước những nguồn thông tin đồ sộ và luôn thay đổi. Ngoài ra, thành quả đó còn phụ thuộc vào trạng thái và quá trình tâm sinh lý. Năng lực học tập và năng lực lao động với sự vượt trội của công nghệ thông tin và truyền thông sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc đẩy mạnh xã hội học tập. Không gian rộng mở và hiện đại là điều kiện quan trọng cho mọi người có thể tiếp cận tri thức từ nhiều nguồn mà không cần nhiều chi phí. Người học có lợi thế để kết nối những cái đã biết và chưa biết, giữa truyền thống và hiện đại, giữa thật và ảo để lựa chọn thích hợp, hình thành tri thức và kỹ năng mới phù hợp với nhu cầu công việc của mình./.

  Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lợi Ích Của Chương Trình Song Ngữ Trường Quốc Tế
 • Trường Quốc Tế Đem Lại Những Lợi Ích Thực Tế Gì Cho Con Bạn?
 • Lợi Ích Học Tiếng Pháp Từ Sớm
 • Lợi Ích Của Học Đàn Piano
 • Những Lợi Ích Tuyệt Vời Của Việc Luyện Tập Piano
 • Tổ Chức Tuần Lễ Hưởng Ứng Học Tập Suốt Đời Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 10 Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Cùng Con Cha Mẹ Nên Biết
 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Trung Giao Tiếp
 • Tìm Hiểu Học Võ Taekwondo Có Lợi Gì?
 • Top 6 Trung Tâm Dạy Võ Taekwondo Tốt Nhất Tp. Hcm 2022
 • Bỏ Túi Những Địa Điểm Lớp Học Võ Taekwondo Ở Hà Nội Theo Từng Quận
 • – Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại – Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất. – Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập. – Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.

  Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức Tuần lễ năm 2022 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Bộ GDĐT gợi ý một số hoạt động sau:

  3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

  4. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; tổ chức các hoạt động, chương trình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  5. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp đối tượng người sử dụng ở từng vùng, miền, địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích thói quen, nhu cầu học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Tập Suốt Đời Và Xây Dựng Xã Hội Học Tập Trong Kỷ Nguyên Mới
 • Lợi Ích Của Chương Trình Song Ngữ Trường Quốc Tế
 • Trường Quốc Tế Đem Lại Những Lợi Ích Thực Tế Gì Cho Con Bạn?
 • Lợi Ích Học Tiếng Pháp Từ Sớm
 • Lợi Ích Của Học Đàn Piano
 • Lmb: Lợi Ích Tối Đa Suốt Đời

  --- Bài mới hơn ---

 • Mdb: Lợi Ích Tối Đa Của Cái Chết
 • Nộp Thuế Điện Tử: Lợi Ích Tối Đa Cho Doanh Nghiệp
 • Hấp Thu Lợi Ích Tối Đa Từ Sữa
 • Một Số Kinh Nghiệm Sửa Nhà, Sửa Chữa Nhà Mang Lại Lợi Ích Tối Đa
 • Sử Dụng Hotline Miễn Phí
 • LMB có nghĩa là gì? LMB là viết tắt của Lợi ích tối đa suốt đời. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Lợi ích tối đa suốt đời, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lợi ích tối đa suốt đời trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của LMB được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài LMB, Lợi ích tối đa suốt đời có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

  LMB = Lợi ích tối đa suốt đời

  Tìm kiếm định nghĩa chung của LMB? LMB có nghĩa là Lợi ích tối đa suốt đời. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của LMB trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của LMB bằng tiếng Anh: Lợi ích tối đa suốt đời. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

  Như đã đề cập ở trên, LMB được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Lợi ích tối đa suốt đời. Trang này là tất cả về từ viết tắt của LMB và ý nghĩa của nó là Lợi ích tối đa suốt đời. Xin lưu ý rằng Lợi ích tối đa suốt đời không phải là ý nghĩa duy chỉ của LMB. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của LMB, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của LMB từng cái một.

  Ý nghĩa khác của LMB

  Bên cạnh Lợi ích tối đa suốt đời, LMB có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của LMB, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Lợi ích tối đa suốt đời bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Lợi ích tối đa suốt đời bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dmb: Lợi Ích Tối Đa Hàng Ngày
 • Acci: Các Hội Đồng Mỹ Về Lợi Ích Người Tiêu Dùng
 • Chống Hàng Giả, Vì Lợi Ích Người Tiêu Dùng
 • Lựa Chọn Của Người Tiêu Dùng
 • Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Tiêu Dùng Theo Quy Định Của Pháp Luật
 • Thói Quen Học Tập Suốt Đời Khiến Cuộc Sống Của Bạn Suôn Sẻ Hơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Lợi Ích Của Học Spa Ở Tphcm
 • 6 Lợi Ích Tuyệt Vời Khi Tham Gia Khóa Học Spa Chăm Sóc Da Chuyên Nghiệp
 • Những Lợi Ích Không Ngờ Từ Việc Học Nghề Spa
 • Học Spa Online: Lợi Ích Của Khóa Học, Địa Chỉ Học Uy Tín
 • Lợi Ích Khi Học Spa Tại Nơi Uy Tín.
 • Bạn có là một con người say mê học thuật. Hoặc là, không phải lúc nào cũng như vậy.

  Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ rằng cách duy nhất để học là ở trường. Và tôi không phải lúc nào cũng là một fan hâm mộ lớn của việc học tập thông thường, trừ khi đó là một khóa học thực sự khiến tôi quan tâm.

  Mãi cho đến khi tôi mở rộng định nghĩa về việc học thì chuyện tình bắt đầu. Các khóa tu, sách, hội nghị, và thậm chí cả những sai lầm của riêng tôi. Tất cả một phương tiện cho việc học.

  Tại sao?

  Đơn giản. Nó khơi dậy sự tò mò của tôi và sự tò mò đã thúc đẩy hành trình trở thành người học suốt đời của tôi

  Tôi càng tham gia và sử dụng học tập suốt đời, tôi càng trải nghiệm một số điều thực sự tuyệt vời. Học tập suốt đời không chỉ cải thiện các chức năng não của tôi (như trí nhớ của tôi), mà nó còn hỗ trợ cho sự thành công và phát triển cá nhân của tôi với tư cách là chủ doanh nghiệp và giúp tôi trở thành một huấn luyện viên hiệu quả hơn.

  Chưa kể, là một người hướng nội, nó mang lại cho tôi rất nhiều tài liệu để làm việc trong các thiết lập xã hội, đó là một lợi ích phụ tuyệt vời.

  Điểm mấu chốt: học tập suốt đời đã thực sự là công cụ bổ sung kiến ​​thức và kiến ​​thức mới vào hộp công cụ ẩn dụ của tôi.

  Tầm quan trọng của việc học tập suốt đời

  Nếu bạn nghĩ về nó, bộ não, trong khi chủ yếu là chất xám sẽ được luyện tập. Giống như bất kỳ cơ bắp hoặc kỹ năng nào, bạn càng ít sử dụng nó, càng có nhiều cơ hội cho nó bị teo. Nhưng giữ cho bộ não của bạn mạnh mẽ không phải là lợi ích duy nhất.

  Làm thế nào là như vậy?

  Khi chúng ta học, chúng ta mở rộng nền tảng kiến ​​thức rõ ràng nhưng nó còn đi xa hơn thế. Học tập có thể giúp chúng ta bước ra khỏi một khuôn mẫu hoặc thói quen. Chúng ta càng làm điều đó, chúng ta càng tạo ra sự tự tin.

  Nó di chuyển chúng tôi qua điểm tự mãn. Nó lần lượt tăng cường và cải thiện các kỹ năng chúng ta đã có bằng cách giúp chúng ta không chỉ củng cố chúng, mà còn thêm vào chúng.

  Nó cũng có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Mặc dù nó có thể không chữa được các bệnh như Alzheimer, ví dụ, nó đã được báo cáo rằng học tập có thể làm chậm sự tiến triển của các bệnh ảnh hưởng đến não.

  John Coleman đã tuyên bố trong bài viết Học tập suốt đời là tốt cho sức khỏe của bạn, ví của bạn và đời sống xã hội của bạn mà thậm chí đọc trong một thời gian ngắn hàng ngày có thể làm giảm mức độ căng thẳng. Với tất cả các yêu cầu chúng ta phải đối mặt hàng ngày, ai không muốn giảm bớt căng thẳng?

  Nếu bạn đã sẵn sàng để gặt hái nhiều lợi ích của việc học cả đời, hãy chắc chắn đọc tiếp.

  Rèn luyện trí não của bạn để khao khát học tập

  Không có kết thúc cho giáo dục. Không phải là bạn đọc một cuốn sách, vượt qua một kỳ thi, và kết thúc với giáo dục. Toàn bộ cuộc sống, từ lúc bạn sinh ra đến lúc bạn chết, là một quá trình học hỏi. – Jiddu KRnamurti

  Chúng ta càng làm một cái gì đó và nhận thấy những lợi ích của việc làm một cái gì đó, chúng ta càng có nhiều khả năng để làm nó nhiều lần. Nhập một thói quen. Rèn luyện bộ não của chúng ta để khao khát học tập không khác.

  Tạo mục tiêu cho việc học của bạn

  Điều đó nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó thực sự giúp có một mục tiêu trong tâm trí.

  Ví dụ, có thể mục tiêu của bạn là giảm mức độ căng thẳng hoặc tìm những cách khác nhau để thư giãn.

  Có một mục tiêu không chỉ làm cho việc học có lợi mà còn mang lại mục đích.

  Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất

  Nếu việc học cả đời không phải là niềm vui của bạn, thì việc cố gắng ăn hết tất cả mọi thứ này trong một lần cắn sẽ khiến việc gắn bó trở nên khó khăn hơn. Hãy chia nhỏ việc học thành các miếng có kích thước cắn.

  Ví dụ, thay vì cố gắng đọc một số lượng trang nhất định trong một cuốn sách mỗi ngày, tại sao không bắt đầu với 15 phút, hai hoặc ba lần một tuần?

  Sau khi bạn đã gắn chặt thói quen nhỏ đó vào vị trí, bạn có thể thêm vào đó.

  Khiến công việc của bạn trở nên vui vẻ

  Nếu việc học là một việc vặt , thì hành động thực hiện nó rõ ràng sẽ giảm đi. Có một số niềm vui với việc học của bạn.

  Ví dụ, đối với mỗi cơ hội học tập mới mà bạn có, hãy cung cấp cho mình một số đạo cụ trực tiếp. Cho mình một ngôi sao vàng. Hãy học một trò chơi.

  Bất cứ điều gì sẽ làm cho việc học thú vị cho bạn, hãy đảm bảo tham gia vào cuộc vui!

  Làm thế nào để nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời

  Nếu bạn không biết làm thế nào để bắt đầu học cả đời, đây là một số ý tưởng cho bạn:

  1. Hãy tìm sự thú vị nơi những cuốn sách

  Cách rõ ràng nhất để tiếp tục học là đọc thường xuyên và đọc nhiều loại sách. Lợi ích của việc đọc rất nhiều . Ở đây bạn có thể tìm thấy những cuốn sách tuyệt vời để đọc:

  2. Tham gia vào những suy nghĩ và cuộc trò chuyện sâu sắc hơn

  • Không có gì làm rung chuyển thói quen của các công cụ cấp độ bề mặt hàng ngày hơn là một cuộc trò chuyện sâu sắc hoặc suy nghĩ sâu sắc.

  3. Ghi danh vào một số lớp học ngoại khóa

  • Các trường cao đẳng cộng đồng cung cấp các chương trình và lớp học dành cho người lớn để phát triển chuyên nghiệp với giá rẻ.
  • Nếu tham gia các lớp học trong một trường học gạch và vữa không phải là điều của bạn, không phải lo lắng. Các khóa học trực tuyến luôn có sẵn thông qua các trang web như Udemy và nhiều hơn nữa:

  4. Tận dụng sai lầm của bạn

  • Sai lầm và sai lầm là công cụ học tập tuyệt vời. Thay vì tự đánh giá bản thân hoặc sử dụng sai lầm và sai lầm của bạn như một cách để đánh bại chính mình, hãy coi chúng như một cơ hội để học hỏi.
  • Một điều mà tôi thấy hữu ích là nhận những sai lầm và sai lầm của tôi và viết nhật ký về chúng. Để bắt đầu học, tôi bắt đầu với một câu hỏi như, ý nghĩa của việc học từ đây là gì? Và sau đó tôi để tôi cầm bút đi. Không suy nghĩ quá nhiều hoặc chỉnh sửa, chỉ là đầu óc viết.

  Chìa khóa để hưởng lợi từ việc học tập suốt đời là:

  • Đặt mục tiêu học tập của bạn. Khi có một mục đích đằng sau việc học, việc học trở nên hấp dẫn hơn.
  • Bắt đầu nhỏ, trong miếng có kích thước cắn.

  Thực hiện theo các bước đơn giản này và bạn sẽ có bộ não khao khát học tập suốt đời!

  97 views

  --- Bài cũ hơn ---

 • Viết Bài Văn Nghị Luận Nêu Suy Nghĩ Về Tác Dụng Của Việc Học
 • Ý Nghĩa Của Việc Học Tập Suốt Đời Và Trách Nhiệm Của Người Học Sinh Trong Thời Đại Mới
 • Song Ngành Hai Văn Bằng Nên Hay Không Nên Học.
 • 4 Lợi Ích Khi Học Song Bằng: Phổ Thông Quốc Tế Và Phổ Thông Việt Nam
 • Được Gì Và Mất Gì Khi Học Song Bằng?
 • Ý Nghĩa Của Việc Học Tập Suốt Đời Và Trách Nhiệm Của Người Học Sinh Trong Thời Đại Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Bài Văn Nghị Luận Nêu Suy Nghĩ Về Tác Dụng Của Việc Học
 • Thói Quen Học Tập Suốt Đời Khiến Cuộc Sống Của Bạn Suôn Sẻ Hơn
 • Những Lợi Ích Của Học Spa Ở Tphcm
 • 6 Lợi Ích Tuyệt Vời Khi Tham Gia Khóa Học Spa Chăm Sóc Da Chuyên Nghiệp
 • Những Lợi Ích Không Ngờ Từ Việc Học Nghề Spa
 • Công việc học tập đang từng ngày được xã hội hoá, nhà nhà học tập, người người học tập. Nhưng đến với công việc này, mỗi người có một cách thức học tập, một mục đích học tập khác nhau. Vậy cần nhìn nhận vấn đề học tập ngày nay như thế nào?

  Học tập là một quá trình dài, là một cách để con người tiếp cận tri thức, nâng cao trình độ, mở mang trí óc để khám phá những điều hay lẽ phải. Học là việc cần thiết suốt đời bởi tri thức nhân loại là một kho tàng vô cùng phong phú, nó như biển cả mênh mông mà sự hiểu biết của con người lại có hạn. Đâu phải chỉ cần thời gian mà con người có thể hiểu biết được mọi điều trong cuộc sống. Con người ta khi sinh ra, chưa có hiểu biết về cuộc sống, chưa biết làm gì cả, vì vậy phải học từ việc nhỏ nhất, đơn giản nhất trở đi. Lớn lên đến trường phải học đọc, học viết, học những kiến thức tự nhiên và xã hội để trang bị cho mình những trí thức cần thiết trong cuộc sống nhằm giúp mình sau này có thể làm việc tốt bởi trẻ mà không học thì sẽ rất khó để chúng ta có thể vào đời một cách vững vàng. Khi trưởng thành lại cần phải học. Những kiến thức ta được học trong trường không chỉ là nền tảng cơ bản trong cuộc sống, khi bắt tay vào công việc thường nảy sinh ra nhiều vấn đề. Để giải quyết được ta phải tự học, tự nâng cao kiến thức. Hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, văn hoá tri thức ngày càng phát triển, càng có nhu cầu đòi hỏi cao đối với con người. Nếu chúng ta ngừng học tập thì sẽ bị lạc hậu, tụt lùi, không đảm đương được các công việc được giao, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Không ngừng học tập thì mới trở thành người có ích cho gia đình và cho xã hội.

  Ngày nay, mỗi con người đều có cách học riêng của mình. Nhiều bạn rất chăm chỉ, cần cù và giành được những thành công lớn. Đã có biết bao những bạn học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Họ luôn lấy gương các vị danh nhân, các bậc cha anh đi trước để noi gương theo. Như Lênin với câu nói “Học, học nữa, học mãi” hay nhà bác học Đácuyn lừng danh cũng nói rằng: “Bác học không có nghĩa là ngừng học”. Học tập là một yếu tố quan trọng, không những giúp cho chính bản thân mỗi học sinh chúng ta có một tương lai tốt đẹp mà còn giúp cho đất nước ngày một giàu mạnh. Có câu danh ngôn: “Đường đời là một chiếc thang không có nấc chốt và việc học là một quyển sách không có trang cuối cùng”. Vì thế học sẽ không bao giờ là đủ và học tập là một việc vô cùng cần thiết đối với cuộc sống ngày càng phát triển như hiện nay.

  Tuy nhiên vẫn có không ít những bạn học sinh mải chơi quên học, hoặc nếu có cũng chỉ là học vẹt, học đối phó. Đó quả thực là những hành động hết sức sai lầm. Các bạn hãy đến với những em nhỏ lang thang, hãy nhìn những khuôn mặt nhỏ bé, những đôi mắt thơ ngây luôn ao ước được một lần cắp sách tới trường như bao bạn nhỏ khác. Lúc đó các bạn sẽ nghĩ sao? Chúng ta được may mắn hơn các bạn bé nhỏ ấy, chúng ta được cha mẹ yêu thương, được thầy cô tận tình dạy dỗ, vậy mà chúng ta lại không học, lại coi thường việc học. Như vậy chảng phải thật đáng trách sao? Lúc ấu thơ, ngoài bản năng tự nhiên là khóc và ăn thì mọi thao tác còn lại đều phải trải qua một quá trình học tập. Những người cha, người mẹ là những người thầy đầu tiên của trẻ, dạy cho trẻ biết lẫy, biết bò. Vậy đấy, ngay từ khi còn nhỏ, khi chưa phải đến trường thì bất kỳ một đứa trẻ nào cũng phải học, phải trải qua một sự khổ công. Để rồi đến khi lớn lên, cắp sách tới trường, thầy cô dạy ta biết đọc biết viết, học những thao tác ngồi, cầm bút viết. Lớn hơn nữa, thầy cô lại dạy cho tà kiến thức theo từng cấp học phù hợp với khả năng nhận thức, để sau này có thể vận dụng vào cuộc sống, công việc. Tất cả những điều đó đều giúp chúng ta trở thành những con ngoan trò giỏi. Học là để trưởng thành, để hoà nhập với cuộc sống văn minh, có khả năng thích ứng với những tiến bộ khoa học.

  Quả thật, tương lai là ở trong tay chúng ta, nó sáng sủa hay mờ mịt là phụ thuộc vào sự nỗ lực học tập của mỗi con người. Vì thế chúng ta đừng để phí hoài những gì đã học được ở ghế nhà trường, bởi “một bước lỡ, nghìn thu ân hận”. Nếu mải chơi chúng ta sẽ làm lỡ mất một chuyến tàu đi đến tương lai. Chuyến tàu đó không hề đi đến một cái đích nào nhất định. Chuyến tàu đó rất đặc biệt bởi người lái tàu là chúng ta và hành khách cũng chính là chúng ta. Nó được chèo lái bởi chính đôi bàn tay của chúng ta. Kiến thức trong trường ta học là nền tảng cơ bản để ta làm việc. Nhưng nhiều khi chính những kiến thức ấy cũng không đáp ứng đủ được những yêu cầu của sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Nếu không tiếp tục học chúng ta sẽ không có đủ khả năng để đảm đương công việc.

  Việc học tập không phân biệt tuổi tác, trình độ, địa vị hay hoàn cảnh xã hội mà tuỳ theo ham muốn hiểu biết của mỗi con người. Khi còn nhỏ đang ở lứa tuổi cắp sách đến trường, thầy cô dạy cho ta rất nhiều kiến thức về tự nhiên, xã hội… vì vậy mà chúng ta phải không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi tri thức, tận dụng mọi cơ hội để học tập. Và đến tuổi trưởng thành chuẩn bị bước chân vào đời, để tự lập bằng vốn kiến thức của mình được trang bị trong nhà trường, chúng ta vẫn phải tìm tòi nghiên cứu không ngừng trong công việc, sách báo… để nâng cao tay nghề, trình độ. Thông thường một người trong nhà trường học giỏi thì ra trường cũng sẽ làm việc tốt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Vì vậy, chúng ta phải học ở mọi lúc mọi nơi, học ở những người đi trước mình, lớn tuổi hơn mình, những đồng nghiệp xung quanh mình để làm sao lấp đầy những khoảng trống mà mình thiếu sót trong quá trình học tập và làm việc…

  Ngày nay đất nước đã phát triển, việc học đã được chú trọng, tuy nhiên, việc học của học sinh vẫn còn nhiều hiện tượng gây bức xúc. Không chỉ có chuyện học lực kém của nhiều học sinh, mà còn nhiều vấn đề nữa rất đáng phải xem xét lại. Đó là tình trạng cận thị ở học đường. Do học quá nhiều, lại thêm chơi các trò chơi điện tử nên số lượng cận thị tăng lên rất nhanh. Một số học sinh có ý thức học tập rất kém, thường xuyên trốn tiết để đi chơi. Lười biếng và ham quậy phá, sẽ rất khó để họ trở thành những người có ích cho xã hội sau này. Đây là những “con sâu làm rầu nồi canh” cần được chinh đốn cách thức và mục đích học tập.

  Việc học của học sinh thời nay là vô cùng cần thiết. Với xu thế hội nhập, học sinh ngày càng phải trau dồi vốn kiến thức hiểu biết của mình. Hành trang để vào đời chính là những kiến thức mà chúng ta tích luỹ được từ thuở ấu thơ, nó sẽ là vô giá nếu chúng ta tranh thủ học nhưng củng sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta mải chơi, lười học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Song Ngành Hai Văn Bằng Nên Hay Không Nên Học.
 • 4 Lợi Ích Khi Học Song Bằng: Phổ Thông Quốc Tế Và Phổ Thông Việt Nam
 • Được Gì Và Mất Gì Khi Học Song Bằng?
 • Giáo Dục Song Ngữ: Lợi Ích To Lớn Khi Giáo Dục Sớm
 • Tiếng Anh Cho Trẻ Lớp 1: Lợi Ích Của Việc Học Song Ngữ
 • Lợi Ích Của Học Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tập Trong Nước
 • Học Tiếng Anh Ở Nước Ngoài Có Tốt Không?
 • Có Nên Học Tiếng Anh Giao Tiếp Ở Trung Tâm? – Lợi Ích Bạn Nhận Được
 • Lợi Ích Khi Học Tiếng Anh Bằng Phim (Giới Thiệu Các Bộ Phim Hay)
 • Lợi Ích Bất Ngờ Của Việc Học Ngôn Ngữ Thứ 2
 • Tin tức

  Viết bởi: Lê Quốc Chơn, 04 01 2022

  Để đáp ứng nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, để giúp con người sống thỏa mãn cuộc đời.

  Học tập một phần là để tích lũy thông tin, kiến thức, kỹ năng nhằm tạo ra sản phẩm hay dịch vụ có ích cho xã hội. Phần này giúp người học đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong doanh nghiệp hay cơ quan trong tương lai. Hoặc giúp người học tự tạo việc làm bằng cách cung cấp dịch vụ/sản phẩm độc lập cho xã hội (có thể gọi chung là khởi nghiệp).

   

  Một mặt khác, học giúp cho bản thân người học trưởng thành hơn trong suy nghĩ, tự tin hơn trong cuộc sống, giúp người học thực hiện các hành động sống/các lựa chọn trong tương lai tốt hơn. Người học dễ dàng nhận thấy điều này nếu theo dõi suy nghĩ, hành động và tâm lý theo thời gian.

   

  Thêm vào đó, học tập ở trường cũng là cơ hội để xây dựng mối quan hệ xã hội (bạn bè, đồng nghiệp, để tìm bạn đời). Những mối quan hệ này giúp ích cho sự nghiệp trong tương lai, và cũng đáp ứng một phần nhu cầu tinh thần (tình cảm, tâm sinh lý). Các mối quan hệ này sẽ hỗ trợ cho người học khi cần (như giới thiệu cơ hội tìm việc, giúp đỡ tư vấn các vấn đề khi cần thiết, hỗ trợ phát triển) và có mối quan hệ bạn bè lâu bền về sau.

   

  Một cách tổng quát, học giúp người học xây dựng tầm nhìn rộng và sâu hơn về bản thân, xã hội và thế giới. Để từ đó có những hành động thích ứng tốt với xã hội và có sự lựa chọn tốt cho bản thân. Và làm nền tảng xây dựng cuộc sống thịnh vượng, sống thỏa mãn cuộc đời. Học là một giai đoạn quan trọng cần được đầu tư tốt để thỏa mãn cuộc sống của con người.

   

  Nói tóm lại, học là giai đoạn quan trọng giúp đáp ứng tốt nhu cầu vật chất và tinh thần cho người học. Số liệu thống kê ở mọi xã hội đều cho thấy đa phần những cá nhân được đào tạo bài bản, và ở mức độ cao có cuộc sống tốt hơn phần đông những cá nhân ít học. Nói học ở đây là học thật, chiếm lĩnh được kiến thức thật, bất kể học ở trường hay tự học.

   

  Vì học tập cũng là trải nghiệm quan trọng, là một phần của cuộc đời con người, do đó nó cần được đầu tư thích đáng. Do đó người học cần chọn lựa một môi trường giáo dục tốt, nơi có thể mang lại sự thỏa mãn tối ưu nhất các yêu cầu nêu trên. Khả năng đáp ứng tốt nhu cầu đó của môi trường giáo dục phụ thuộc vào chất lượng và số lượng cơ sở vật chất, thầy cô giáo, dịch vụ hành chính, bạn bè và các dịch vụ phụ trợ từ môi trường xã hội xung quanh ngôi trường. Tất nhiên đó là phần việc của môi trường giáo dục, bản thân người học cũng phải nỗ lực nhiều để khai thác tối đa các lợi thế mà môi trường giáo dục sẵn có để đáp ứng nhu cầu bản thân người học. Lợi ích tối ưu mang lại từ giáo dục chỉ có thể đạt được khi cả Môi trường giáo dục và người học làm tốt nhất phần việc của mình. Mỗi người học sẽ đạt một mức tối ưu riêng nào đó vì mức tối ưu này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của người học (gia đình, di truyền, sức khỏe). 

   

  Tất nhiên học tập cũng có cái nhược điểm là tạo áp lực lớn cho người học trong thi cử, lượng bài tập nhiều trong thời gian ngắn, rồi cái nhìn của người thân, người khác trong xã hội, áp lực từ xã hội (tiền bạc, công việc). Thực tế rất nhiều sinh viên, học sinh ở các nước phát triển tự kết liễu cuộc đời vì bị áp lực quá sức chịu đựng. Đây là vấn đề khó giải quyết ở mọi xã hội, đòi hỏi cả môi trường giáo dục và người học cần chú ý quan tâm. Mỗi người học có một sức chịu đựng tối đa nào đó, vì vậy người học cần quan tâm đến bản thân mình đừng để quá khả năng của mình mà dẫn đến các hành động đáng tiếc. Trường học cũng cần có các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất khi người học cần đến (như dịch vụ tư vấn tâm lý, hỗ trợ học hành…). Bạn bè và gia đình cũng là nguồn động viên tốt để giảm bớt áp lực cho người học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lợi Ích Của Việc Dạy Tiếng Việt Như Là Một Ngoại Ngữ
 • Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Ai Cũng Nên Biết
 • Tại Sao Học Tiếng Anh Qua Âm Nhạc Là Phương Pháp Hiệu Quả Nhất?
 • Lợi Ích Khi Cho Trẻ Học Tiếng Anh Qua Bài Hát
 • 5 Lợi Ích Của Việc Học Tiếng Anh Với Người Bản Ngữ Tại Ices
 • Lợi Ích Của Bài Tập Yoga Cho Bà Bầu Trong Suốt Quá Trình Mang Thai

  --- Bài mới hơn ---

 • Bất Ngờ Với 7 Lợi Ích Của Yoga Dành Cho Bà Bầu
 • 5 Lợi Ích Vàng Của Yoga Cho Bà Bầu, Các Mẹ Nên Quan Tâm
 • Lợi Ích Thần Thánh Của Bài Tập Yoga Cho Bà Bầu
 • Lợi Ích Của Yoga Cho Bà Bầu?
 • Bạn Sẽ Bất Ngờ Với 7 Lợi Ích Của Yoga Cho Bà Bầu Sau Đây!
 • 1. Lợi ích của yoga về mặt tinh thần đối với bà bầu

  Yoga nhấn mạnh vào việc hít thở kết hợp với các động tác liên tục sao cho ăn ý chính vì vậy tập Yoga là một cách giúp mẹ bầu thư thái đầu óc, quên đi những lo âu buồn phiền của công việc, giảm stress trong cuộc sống.

  Nhờ tập Yoga mà người mẹ sẽ có tinh thần thoải mái điều này rất quan trọng đến sự phát triển toàn diện của thai nhi, tránh được nguy cơ mắc các bệnh về rối loạn tâm lý và nâng cao trí tuệ cho em bé trong bụng. Điều này không chỉ có lợi cho người mẹ khi mang thai mà còn rất có ích sau khi sinh con, vì Yoga giúp bạn điều chế được cảm xúc, tiết chế được những mệt mỏi, nóng giận rất cần thiết khi bạn bước vào thời kỳ chăm con nhỏ.

  2. Lợi ích của Yoga về mặt thể chất cho bà bầu

  Những bài tập Yoga uyển chuyển dành riêng cho bà bầu thường chỉ bao gồm các động tác vươn tay, vươn chân, uốn người, gập người… mà không có các động tác khó. Cho nên lợi ích đầu tiên từ việc tập Yoga đó là giúp mẹ bầu dẻo dai cơ bắp, di chuyển nhẹ nhàng, mềm mại bởi các khớp và cơ được vận động, kéo căng kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, nâng cao được sức mạnh nâng đỡ của lưng, vai cũng như cột sống. Giúp mẹ bầu vẫn luôn nhanh nhẹn dù mang thêm một bụng bầu khá nặng.

  Bên cạnh đó các bài tập dành cho cột sống, xương chậu được luyện tập thường xuyên giúp bà mẹ giảm bớt các triệu chứng khó chịu trong thai kỳ như đau lưng, mỏi lưng và có bước đệm tốt cho kỳ sinh nở .

  Luyện tập lấy hơi và giữ hơi thường xuyên sẽ giúp mẹ bầu bước vào kỳ sinh nở một cách dễ dàng hơn. Toàn bộ cơ thể được luyện tập một cách hợp lý giúp cho máu được lưu thông tuần hoàn dễ dàng, cơ thể khỏe mạnh và hạn chế sự tăng cân quá mức cho mẹ bầu. Nhờ thế bé yêu trong bụng cũng sẽ được hít hà vận động theo chuyển động của người mẹ bé sinh ra sẽ khỏe mạnh, thông minh và lanh lợi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Bài Tập Yoga Chào Mặt Trời Cơ Bản
 • Bài Tập Yoga Trước Khi Đi Ngủ, 9 Bài Tập Mang Lại Lợi Ích Không Tưởng
 • Lợi Ích Của Bài Tập Yoga Trẻ Em Mang Lại
 • Lợi Ích Khi Tập Yoga Cho Bà Bầu
 • Lợi Ích Không Hề Nhỏ Khi Tập Yoga Cho Bà Bầu
 • Số Heo Con Cai Sữa Trên Suốt Vòng Đời Heo Nái

  --- Bài mới hơn ---

 • Tính Toán Lựa Chọn Máy Thổi Khí Cho Công Trình Xử Lý Nước Thải
 • Máy Thổi Khí Là Gì? Hướng Dẫn Tính Toán Lựa Chọn Máy Thổi Khí
 • Tính Toán, Lựa Chọn Máy Thổi Khí Trong Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
 • Máy Ép Bùn – Bán Máy Ép Bùn Nhập Khẩu Tại Thị Trường Việt Nam
 • Cách Chọn Máy Thổi Khí Cho Hệ Thống Xử Lý Nước Thải
 • Chia sẻ

  Lượt xem

  4160

   

  Ecovet 

  Một trong những chỉ số nhận được nhiều sự quan tâm đó là số heo con cai sữa trên suốt vòng đời heo nái (WSL). Chỉ số này đề cập đến tổng số heo con mà heo nái đã cai sữa được trong suốt vòng đời sản xuất của chúng.

  Tính toán của chỉ số này dựa trên hai biến giá trị: số lứa trung bình đẻ được trước khi loại thải và số heo con cai sữa trung bình trong mỗi lứa đẻ.

  Mục đích của thông số này là để cung cấp thông tin của một con nái khi loại khỏi trang trại, nái bị chết hoặc bị bán đến lò mổ vì bất kỳ lý do gì. Chắc chắn tất cả chúng ta đều muốn rằng heo nái trong trại trước khi bị loại bỏ vì một lý do nào đó thì nó đã mang lại mức năng suất sản xuất cao nhất từ trước đến nay. 

  Vấn đề là đôi khi có những chỉ số khác khiến người chăn nuôi chú ý hơn, ví dụ như số heo con cai sữa/nái/năm, và vì lý do đó nên thời gian sản xuất trong suốt vòng đời của heo nái ở trang trại không được chú ý nhiều. Nhưng chúng ta không được quên rằng sau một thời gian heo nái sẽ bị giảm giá trị sản xuất, và chỉ số “số heo con cai sữa trên vòng đời một con nái” là một chỉ số tốt để người chăn nuôi hiểu sâu sắc hơn kiến thức về sự giảm giá trị sản xuất của heo nái.

  Để làm rõ cho khái niệm sản xuất này, chúng tôi đang lấy ví dụ ở 2 trang trại. 

  Bảng 1. Các chỉ số sản xuất chính trên trang trại A và B. Năm 2022.

  Như thể hiện trong Bảng 1, cả hai trang trại đều có mức sản xuất rất giống nhau (heo con/heo cai sữa/heo nái/năm). Mặc dù số heo con cai sữa trung bình trên heo nái ở trang trại A cao hơn, nhưng trang trại B thì có chỉ số đẻ con cao hơn do thời gian cho con bú của heo nái ngắn hơn.

  Nhìn gần hơn về sức sản xuất của heo nái bị loại thải ở cả hai trang trại trong một giai đoạn cụ thể thì một số thay đổi nhỏ sẽ tạo ra sự khác biệt lớn giữa cả hai trang trại.

  Bảng 2. Những đặc điểm chính của heo nái bị chết/loại thải ở trại A và B. Năm 2022.

  Bảng 3. Các đặc điểm chính của heo nái đã bán ở các trang trại A và B. Năm 2022.

  Trong trường hợp heo nái được đưa đi giết mổ, thì các chỉ tiêu vẫn tương tự như trường hợp trước. Ở đây, sự khác biệt giữa số lứa đẻ trung bình của heo nái được bán ở hai trang trại thấp (chênh lệch 0,6 lứa đẻ), mặc dù số heo con cai sữa ở trang trại B cao hơn và tạo ra sự khác biệt giữa các trang trại đối với heo con cai sữa trên heo nái được bán nhưng nó vẫn cho thấy một giá trị tương tự như của heo nái bị chết.

  Điều đó cho thấy rằng, nếu như vòng đời sản xuất của heo nái ở trại A giống như ở trại B thì năng suất của trại A sẽ như thế nào? Hay nói cách khác, mức độ sản xuất với số lứa đẻ trung bình cao hơn khi loại bỏ là gì?

  Bảng 4. Năng suất ước tính trên trại A nếu tuổi thọ heo nái dài hơn (giống như trại B). Năm 2022

  Trong tình huống này, chúng ta có thể thấy rằng heo nái sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ tiềm năng lớn hơn của chúng vì thời gian sản xuất dài hơn (hàm ý một số lượng lớn lứa đẻ khi loại thải) cùng với năng suất cao hơn (được gọi là số heo con cai sữa trung bình/heo nái loại thải). Cụ thể, sự khác biệt sẽ là 8,38 heo con/heo nái khi loại bỏ ở trại A hoặc trại B.

  Tóm lại, chúng ta không nên chỉ tập trung vào một số chỉ số sản xuất mà bỏ qua các khía cạnh khác trong trại. Nếu chúng ta muốn hiểu sâu về trang trại thì chúng ta cần nên biết được một số chỉ số thường bị che giấu, những chỉ số đó chắc chắn cung cấp được nhiều thông tin có giá trị về năng suất heo nái, hoặc như trong trường hợp này đó là thông tin về heo nái bị đưa đi giết mổ.

  Nguồn: Pig333.com

  Biên dịch: Ecovet Team

  Chia sẻ

  Lượt xem

  4160

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Thông Số Trại Nái
 • Năng Suất Trại Heo Nhà Bạn Đang Tốt Hay Không? (P1/2)
 • Cổng Điện Tử
 • Tìm Hiểu Công Thức Tính Của Máy Trộn Bê Tông
 • Tính Năng Suất Máy Trộn Bê Tông Như Thế Nào ?
 • Lợi Ích Của Tin Học Với Đời Sống Xã Hội

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Về Máy Tính, Lợi Ích Của Máy Tính
 • Pc Là Gì? Ưu Điểm Khi Sử Dụng Máy Tính Cá Nhân Pc – Biabop.com
 • Nên Hay Không Nên Cho Trẻ Tiếp Xúc Sớm Với Máy Tính?
 • Trẻ Tiếp Xúc Với Công Nghệ : Nên Hay Không Nên ?
 • Giải Pháp An Toàn, Lành Mạnh Cho Trẻ Em Trong Thế Giới Công Nghệ Số
 • Dù so với nhiều lĩnh vực khoa học kĩ thuật và công nghệ khác, tin học là lĩnh vực còn non trẻ, song tin học đang phát triển ngày càng nhanh và trở thành nhân tố quan trọng trong mọi lĩnh vực xã hội.

  1/Tin học với giáo dục :

     Tin học đã và đang được đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên như một bộ môn chính thức. Nhiều môn thi cũng được tổ chức trên internet và sử dụng máy tính để thi. Ngoài ra, đa phần sinh viên tại hầu hết các ngành cần đạt được một số chứng chỉ tin học ( như khả năng xử lý các phầm mềm Microsoft Office,v.v…) để phục vụ cho việc học.

  Tin học còn được sử dụng vào công tác giảng dạy và chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Giáo viên có thể sử dụng máy chiếu để trình chiếu các slide bài giảng sinh động, có hình ảnh trực quan, dễ tiếp thu;  thậm chí giáo viên còn có thể soạn thảo văn bản, giáo án, bảng thống kê… chỉ với những phần mềm như Powerpoint, Excel hay Word của Microsoft Office.

  2/Tin học với công việc :

     Ngày nay, hầu hết các công ty và doanh nghiệp đều yêu cầu nhân viên phải nắm vững kiến thức tin học và sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học, văn phòng cho việc : giao dịch bằng giấy tờ, văn bản; kế toán, kiểm toán; quản lý hành chính, nhân sự; quản lý thông tin; vận hành, điều khiển máy móc.

  .

  3/Tin học với đời sống :

     Ngày nay, tin học ngày càng trở nên quan trọng với đời sống chúng ta. Nhờ tin học mà mọi việc trở nên thuận tiện, thoải mái hơn. Như việc cập nhật, tìm kiếm thông tin phong phú trên internet; chia sẻ thông tin bổ ích và tiếp thu từ mọi người; liên lạc với mọi người thông qua các ứng dụng chat, mạng xã hội;  tham gia các khóa học trực tuyến.v.v…

             Bài viết có sử dụng nguồn thông tin từ http://www.t3h.vn/tin-hoc-van-phong/tin-tuc/Kien-thuc-Tin-hoc-THVP/Su-can-thiet-cua-Tin-hoc-trong-cuoc-song-180

  Share this:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy Tính Xách Tay Phù Hợp Nhất Cho Việc Học Tập
 • Tăng Tốc Độ Tăng Trưởng Với Liên Minh Đối Tác Intel®
 • Máy Tính Là Gì? Ưu Nhược Điểm Của Các Loại Máy Là Gì?
 • Tại Sao Ứng Dụng Cntt Trong Giáo Dục
 • Sự Tiện Ích Của Máy Tính Và Internet
 • Học Phật Là Thụ Hưởng Lợi Ích Tối Thượng Của Đời Người

  --- Bài mới hơn ---

 • Chương Năm: Lợi Ích Tốt Đẹp Của Việc Tín Ngưỡng Phật Giáo
 • Những Lợi Ích Của Việc Biết Đến Phật Pháp Sớm
 • 5 Lợi Ích Của Việc Nghe Pháp Mà Người Đệ Tử Phật Cần Biết!
 • Lợi Ích Tu Học Phật Pháp
 • Bộ Videos Vì Lợi Ích Của Nhiều Người
 • Nghe xong, người bạn bảo tôi cho ví dụ về sự thụ hưởng của Phật pháp đem lại và tôi không ngần ngại trao đổi:

  – Học Phật giúp ta hiểu được Vô thường, hiểu được Nhân quả để mà buông xả không tham luyến cố chấp.

  – Học Phật để ta biết chính tà, để không sa vào ác nghiệp. Đạo Phật chẳng phải xa lạ, khiến chúng ta không thể tới được. Đạo Phât là con đường dẫn ta đến sự an bình, giúp ta nhận ra thật giả để mà vun bồi cái cần vun bồi và buông xả cái cần buông xả.

  Đạo Phật là đạo trí tuệ, đâu phải như tín ngưỡng dân gian thần quyền lấy “cúng kiếng” cầu xin thần linh để an bài giải thoát. Với trí tuệ, Phật dạy ta nên dùng tâm thanh tịnh để thấy pháp, chứ không phải lấy hình tướng để so đo. Phật dạy, tất cả những gì có hình tướng đều không thật, đều bị vô thường chi phối: “Duy tuệ thị nghiệp”, cái hằng còn là thức linh, chân tính.

  Đáp: Phật giáo là tôn giáo có khoảng trên 300 triệu tín đồ và khoảng xấp xỉ 10% dân số trên thế giới khải thị giáo lý của đức Phật. Danh từ Phật giáo (Buddhism) phát nguồn từ chữ “buddhi”, có nghĩa là “giác ngộ”, “thức tỉnh”. Phật giáo phát nguồn từ hơn 2.500 năm trước, khi Ngài Siddhattha Gotama (Sĩ Đạt Ta Cồ Đàm) hay đức Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 35 tuổi.

  Đáp: Đối với nhiều người, Phật giáo không phải là một tôn giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay nói đúng hơn, đó là “một lối sống”. Gọi Phật giáo là triết học, vì danh từ “triết học – philosophy” có nghĩa là “sự yêu chuộng trí tuệ” và con đường của đạo Phật có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:

  1. Sống có đạo đức.

  2. Nhận thức rõ ràng về mọi ý nghĩa và hành động.

  3. Phát triển sự hiểu biết và trí tuệ.

  Đáp: Phật giáo giải thích mục đích của đời sống, giải thích hiện tượng bất công và bất bình đẳng trên thế gian và đáp ứng một phương cách thực hành (tức các pháp môn tu) hay một lối sống để đưa con người đến hạnh phúc thực sự.

  Đáp: Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước Tây lịch, trong một hoàng tộc tại Lumbini, nay thuộc Nepal. Vào năm 29 tuổi, Ngài nhận thức rằng, tiện nghi vật chất và an ninh trong thế gian không bảo đảm hạnh phúc; vì thế, Ngài đi tìm học các lời dạy, tôn giáo và triết học thời đó, để tìm kiếm chìa khóa đưa đến hạnh phúc. Sau 6 năm học tập và thực chứng Thanh tịnh thiền, Ngài tìm ra con đường “Trung đạo” và giác ngộ. Sau khi chứng đắc, Ngài dùng quãng đời còn lại tại thế gian để truyền giảng các nguyên lý trong đạo Phật – gọi là Pháp, hay chân lý, cho đến khi Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi.

  Đáp: Phật giáo ngày càng phổ biến ở các nước phương Tây vì nhiều lý do. Thứ nhất là vì Phật giáo có những giải đáp cho nhiều vấn đề trong xã hội vật chất hiện đại. Tiếp đến, cho những ai có chú tâm, Phật giáo với một hệ thống giáo pháp đưa đến sự thông hiểu sâu sắc về tâm trí con người và các cách trị liệu tự nhiên, mà các nhà tâm lý nổi tiếng trên thế giới đều công nhận là rất cao cấp và rất hiệu quả, ví dụ pháp môn Thiền là một đơn cử.

  Đáp: Không, Ngài không là Thượng đế và Ngài cũng không tuyên bố như thế. Ngài là người giảng dạy con đường đưa đến giác ngộ, từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài.

  Đáp: Giác ngộ là danh từ được dịch nghĩa từ chữ Bodhi của Phạn ngữ và Pali. Nhờ Thanh tịnh thiền, đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ toàn triệt hay còn gọi là thực chứng (tri huệ) chánh đẳng chánh giác. Ngài thấy được sự thật nơi Trái Đất này là nói hẹp. Còn nói rộng ra là Ngài thấu tỏ Tam thiên Đại thiên Thế giới của vũ trụ bao la.

  Với lòng bi mẫn, đức Phật muốn giúp con người và muôn loài duy nhất chỉ một điều đó là giác ngộ và giải thoát.

  – Giải thoát: tức phải hiểu được:

  2. Tính người là sao?

  3. Tu sao thoát ra khỏi sinh tử trầm luân.

  – Giải thoát: tức vượt ra ngoài sự luân chuyển của nhân quả và sự cuốn hút của vật lý âm dương trong Tam giới, để trở về Phật giới hay còn gọi Niết bàn.

  Đáp: Vô minh là một lẽ thật của nhân sinh từ vô lượng kiếp. Vì vô minh mà chúng sinh phải luân hồi trong 6 nẻo, tức sống đây chết kia trong vòng tương tục. Để giải quyết vấn nạn này, đức Phật dạy các pháp tu để giải trừ Tam độc (tham, sân, si) hướng tới lộ trình giác ngộ giải thoát. Nhưng thực tế trong vô minh, con người nghĩ rằng mình có thể nỗ lực cho các quan tâm vị kỷ (ích kỷ) của mình, với định hướng sai lầm của lòng ích kỷ tạo ra nguyên nhân ấy. Đức Phật dạy, Bốn sự thật cao quý (Tứ diệu đế):

  1. Khổ là một thực tế hiện diện.

  2. Nguyên nhân bắt nguồn từ lòng tham muốn sai lạc.

  3. Sự diệt trừ nguyên nhân ấy.

  4. Bát Chánh đạo, con đường tự tu nỗ lực để tận diệt khổ.

  Bát Chánh đạo gồm có: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đưa đến giác ngộ hoàn toàn. Đạo Phật là một “cách sống” không phải là lý thuyết suông, thực hành con đường này là cần thiết để đưa đến giải thoát tự thân là “không làm điều ác, học làm điều lành, làm trong sạch tâm ý: đây là lời của chư Phật”.

  Đáp: Những người phật tử có lòng tôn kính các hình ảnh của đức Phật, nhưng không tôn thờ, cũng không van xin những điều lợi lạc. Một pho tượng Phật ngồi trong tư thế với hai tay dịu dàng đặt trên vế, với nụ cười từ bi, nhắc nhở chúng ta nỗ lực phát triển tình thương và an định nội tâm. Lễ lạy tượng Phật là để tỏ lòng biết ơn về các lời dạy sâu màu của Ngài.

  Đáp: Có nhiều tông phái trong Phật giáo là vì có những khác biệt về văn hóa và truyền thống lịch sử của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, căn bản Phật giáo vẫn không thay đổi, đó là pháp hay chân lý.

  Đáp: Phật giáo là một hệ thống tín ngưỡng có tính bao dung đối với các tín ngưỡng và tôn giáo khác. Phật giáo chấp nhận các lời giảng đạo đức của các tôn giáo khác, nhưng Phật giáo còn tiến xa hơn, bằng cách cung ứng một mục tiêu dài hạn trong sự hiện hữu của chúng ta, qua trí tuệ và hiểu biết sự thật. Phật giáo chân chính thì rất bao dung và không quan tâm chi đến các nhãn hiệu và tín điều như các tôn giáo khác. Vì vậy, trong lịch sử không bao giờ có các cuộc thánh chiến mang danh hiệu Phật giáo. Cũng vì thế mà những người phật tử không đi truyền giảng hay cải đạo người khác; họ chỉ giảng giải nếu được ai hỏi đến. Thực tế này, ngay từ khi còn tại thế, đức Phật cũng ngăn ngừa các đệ tử không nên ngã mạn về đạo của mình.

  Đáp: Khoa học là tri thức được kết hợp thành hệ thống, qua các dữ kiện được quan sát và thực nghiệm và đề ra các định luật tổng quát của thiên nhiên. Cốt lõi của đạo Phật phù hợp với định nghĩa đó, bởi vì Tứ Diệu Đế hay Bốn sự thật thâm diệu, có thể được thử nghiệm và minh chứng với bất kỳ người nào và ngay chính đức Phật cũng đã từng nói với các đệ tử rằng họ phải thực chứng các lời dạy của Ngài, mà không nên chỉ tin suông. Phật giáo dựa nhiều trên trí tuệ, hơn là lòng tin.

  Đáp: Theo Tổ thầy và các nhà nghiên cứu cho rằng: Đạo Phật không phải là triết học, không phải là khoa học và cũng không phải là tôn giáo thuần túy. Song, đạo Phật cũng không phủ nhận triết học, khoa học và tôn giáo. Đạo Phật ra đời không phải để chờ khoa học kiến giải. Từ hơn 2.500 năm trước, đức Phật đã thấu tỏ Tam thiên Đại thiên Thế giới, bởi Thanh tịnh thiền.

  Với trí huệ chân như pháp, Ngài thấu rõ vũ trụ, vạn vật được phản ánh trong nhiều kinh điển. Và thực tế mới đây, Cơ quan Hàng không NASA Hoa Kỳ đã chụp được những bức ảnh mô tả về vũ trụ quan không khác biệt gì so với các cõi thiên hà và vũ trụ mà Phật giáo phản ánh. Để giúp con người và muôn loài thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi khổ đau, Ngài không nói nhiều về vũ trụ hư vô, bởi điều này không giúp gì cho việc giác ngộ và giải thoát khi con người căn cơ còn hạ liệt.

  Bằng thực chứng của mình, đức Phật chỉ nói đến khổ và phương pháp diệt khổ để chuyển hóa nó thành hạnh phúc. Muốn vậy, Ngài khuyên chúng ta không tạo nghiệp xấu, ác để phải chịu quả báo ở đời sống kế tiếp. Đạo Phật giúp ta khám phá được tiến trình Nhân quả – Luân hồi. Khi hiểu biết toàn triệt, sẽ thấy mình thênh thang trước chuyện sinh tử và sống hân hoan cùng hiện tại.

  Đáp: Đạo Phật quan niệm chết không phải là hết, mà chết là thay đổi một kiếp sống nên cũng không có gì đáng sợ lắm, chỉ sợ là ta không biết gieo trồng phước đức mà thôi. Ta sống kiếp này già chết thì chuyển kiếp khác, có thân khác tốt hơn, giống như ta thay một cái áo mới vậy. Đây là Pháp giới Duyên sinh của Phật giáo và chỉ có tôn giáo này mới có cái nhìn cởi mở về cái chết như thế.

  Trong giáo lý của mình, đạo Phật còn có Pháp tu “niệm chết”. Có nghĩa là ý thức về cái chết để mà buông xả, không “bàng hoàng” trước cái chết. Như vậy, sẽ giúp cho một tái sinh tốt đẹp hơn ở một đời sống tiếp theo. Đó là mục đích chăm lo dài hạn, chứ đâu phải chết là thua thiệt, là “trắng tay” như tín ngưỡng Thần quyền vẫn quan niệm chết là hết.

  Đáp: Nghiệp hay “nghiệp quả” là một định luật cho biết rằng mỗi một nguyên nhân đều tạo ra một hậu quả, có nghĩa là các hành động của ta đều có những hậu quả. Định luật đơn giản này đã giải thích nhiều vấn đề: sự bất công trên thế gian, tại sao có người sinh ra lại có phế tật, có người lại có nhiều tài năng, có người có đời sống rất ngắn ngủi. Nghiệp cho thấy tầm quan trọng về việc tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hành động của chính mình, trong quá khứ và hiện tại.

  Làm thế nào để thử nghiệm tác động nghiệp quả của các hành động của ta? Câu trả lời được tóm tắt bằng cách hãy nhìn xem 3 điểm chính:

  1. Ý định đằng sau của mỗi hành động.

  2. Hậu quả của hành động đó vào chính mình.

  3. Hậu quả của hành động đó vào những người khác.

  Đáp: Trong Phật giáo, trí tuệ phải được phát triển cùng với từ bi. Ví dụ, bạn có thể là một người tốt bụng nhưng khờ dại và bạn có thể có nhiều kiến thức nhưng lại không có tình cảm. Phật giáo dạy ta nên giữ thật sự cân bằng và trọn vẹn cả hai, phải trau dồi cả trí tuệ lẫn từ bi. Trí tuệ cao nhất là thấy rõ ràng rằng trên thực tế, mọi hiện tượng đều không hoàn toàn, không thường còn và không có một thực tế cố định. Trí tuệ thực sự không phải chỉ vì tin vào những gì được dạy, mà phải chứng nghiệm và thông hiểu chân lý và thực tế. Trí tuệ đòi hỏi phải có một tâm ý rộng mở, khách quan, không cố chấp. Con đường của Phật giáo đòi hỏi phải can đảm, nhẫn nhục, mềm dẻo và thông minh.

  Đáp: Từ bi bao gồm các phẩm hạnh của lòng san sẻ, sẵn sàng an ủi người khác, thiện cảm, chăm lo và ưu tư. Trong Phật giáo, ta chỉ thật sự cảm thông người khác khi nào ta thật cảm thông chính mình, qua trí tuệ.

  Đáp: Học Phật pháp không hề cản trở việc học tập của thế gian. Kiến thức Phật pháp cũng không đối lập kiến thức thế gian. Duy chỉ có khác biệt là, Phật dạy chúng ta nên nhìn thẳng vào nỗi khổ đau của con người để chuyển hóa nó trở thành hạnh phúc đích thực. “Duy tuệ thị nghiệp”, đó là lời Phật dạy chúng ta trên con đường tìm về giác ngộ chân lý để giải thoát khổ đau.

  Vậy bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực nghiệm các lời dạy của đức Phật. Ngài dạy rằng: lời giải đáp cho mọi vấn đề của chúng ta là ở bên trong chúng ta, không phải ở bên ngoài. Ngài nói với các đệ tử không được tin ngay vào lời dạy của Ngài, mà phải tự thử nghiệm những lời dạy đó. Như thế, mỗi người tự có một quyết định và chịu trách nhiệm về các hành động và sự hiểu biết của mình. Điều này cho thấy Phật giáo không phải là một tập hợp cố định các tín điều cần phải được thực hiện trọn vẹn. Đây là những lời dạy để mỗi người tự tìm hiểu, học tập và áp dụng theo tình huống riêng của mình – trên lộ trình đến với giáo lý này.

  Nguyễn Đức Sinh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Dạy Kèm Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal
 • Cách Học Tốt Pascal 8 Chuẩn Nhất
 • Bài 9. Làm Việc Với Dãy Số
 • Lợi Ích Của Việc Học Đàn Piano Đối Với Người Lớn, Trẻ Nhỏ
 • Tại Sao Kết Hợp Học Online Và Offline?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100