Top 12 # Xem Nhiều Nhất Đặc Điểm Của Tư Duy / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Đặc Điểm Của Tư Duy / 2023

a. Tính có vấn đề

Tư duy nảy sinh từ hiện thực khách quan, từ những tình huốngng có vấn đề, đó là những bài toán đặt ra trong cuộc sống nhưng không phải mọi tác động của thế giới khách quan đều làm nảy sinh tư duy mà chỉ những cái ta chưa biết, đang thắc mắc và có nhu cầu giải quáyết.

Tình huống có vấn đề là bài toán đặt ra mâu thuẫn với vốn hiểu biết cũ của chúng ta. Khi ta có nhu cầu giải quyết chúng thì quá trình tư duy bắt đầu. Tình huống có vấn đề mang tính Chủ quan đối với mỗi cá nhân, Có nghĩa là cùng một tình huống, nhưng có vấn đề với người này mà không có vấn đề với người khác.

Từ đặc điểm trên chúng ta có thể rút ra một số kết luận sư phạm như sau: Để quá trình dạy học đạt kết quả cao, giáo viên phải thường xuyên tạo ra tình huống có vấn đề, làm cho học sinh nhận thức được tình huống gcó vấn đề và có nhu cầu giải quyết chúng một cách tích cực, ợi mở cho học sinh, giúp học sinh giải quyết rồi tiếp tục tạo ra tình huống mới. Cứ như thế làm cho quá trình nhận thức của học sinh phát triển không ngừng. Đó là một hướng dạy học tích cực gọi là dạy học nêu vấn đề: Trong quá trình học tập của cá nhân cũng vậy muốn đạt kết quả cao, chúng ta phải liên tiếp làm nảy sinh tình huống có vấn đề và tích cực giải quyết chúng.

b. Tính khái quát

Khái quát là phản ánh những đặc điểm chung nhất của một nhóm sự vật hiện tượng. Phản ánh khái quát là phản ánh cái chung, cái bản chất của hàng loạt sự vật hiện tượng cùng loại, là sự phản ánh bằng ngôn ngữ, bằng khái niệm và quy luật. Ví dụ, phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Cái khái quát là cái chung, cái bản chất của các sự vật hiện tượng cùng loại và tư duy có khả năng phản ánh chúng. Nhưng không phải mọi cái chung đều mang tính khái quát, bản chất. Ví dụ, sở dĩ gọi là cá voi vì chúng có các đặc điểm chung của loài cá nhưng những đặc điểm đó không phải là đặc điểm bản chất của cá voi, thực chất cá voi là loài thú…

Đối tượng của tư duy là cái chung nhưng nó cũng hướng tới cái riêng. Bởi vì, cái chung bao giờ cũng được khái quát từ những cái riêng, cụ thể và chúng được biểu hiện thông qua cái riêng. Cái riêng tồn tại trong mối liên hệ với cái chung, dựa vào cái chung và có tác dụng soi sáng cái chung.

Tư duy mang tính khái quát nhưng không nên khái quát vội theo kinh nghiệm cá nhân. Ví dụ, mọi lời nói dối đều xấu,… Trong quá trình dạy học, muốn phát triển tư duy cho học sinh phải truyền thụ cho học sinh những tri thức mang tính khái quát, cô đọng, súc tích…

c. Tính gián tiếp

Gián tiếp là phải qua các khâu trung gian. Tư duy phản ánh gián tiếp thông qua nhận thức cảm tính và thông qua kết quả tư duy của người khác (kinh nghiệm xã hội).

Sở dĩ tư duy phải phản ánh gián tiếp chứ không thể phản ánh trực tiếp được vì tư duy phản ánh cái bên trong, cái bản chất những mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật. Những cái này không thể phản ánh trực tiếp bằng các giác quan.

Như vậy quá trình tư duy phải dựa vào nguyên liệu do nhận thức cảm tính cung cấp. Không có nguồn nguyên liệu này thì tư duy không thể tiến hành được. Tư duy được vận hành trên nền ngôn ngữ, biểu đạt bằng ngôn ngữ, tức là tư duy tiến hành các thao tác trên nền ngôn ngữ, biểu đạt kết quả bằng ngôn ngữ… Ngoài ra tư duy của mỗi cá nhân đều dựa vào kết quả tư duy của loài người, của các cá nhân khác. Chính vì vậy nên các thế hệ sau bao giờ cũng phát triển hơn thế hệ trước.

d. Tư duy của con người có quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ

Như phần trên đã nói, tư duy vận hành trên nền ngôn ngữ… Hay nói cụ thể hơn là tư duy có quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ. Đề các nói: Không có ngôn ngữ thì chẳng có tư duy.

Xung quanh mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ có nhiều quan điểm khác nhau.

Quan điểm của trường phái Vutxbua cho rằng tư duy và ngôn ngữ không gắn bó với nhau mà tách biệt nhau. Chứng chỉ gắn bó với nhau khi viết ra hoặc nói ra. Tư duy giống như mắc áo còn ngôn ngữ giống như cái áo.

Quan điểm của thuyết hành vi lại đồng nhất tư duy với ngôn ngữ. Những người theo trường phái này cho rằng ngôn ngữ là tư duy phát ra thành lời.

Theo quan điểm của tâm lý học duy vật biện chứng thì tư duy và ngôn ngữ là hai quá trình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chúng thống nhất với nhau nhưng không đồng nhất. Đó là mối quan hệ giữa nội dung và hình thức. Cụ thể.là. nếu không có ngôn ngữ thì sản phẩm của tư duy không có gì để biểu đạt và người khác không thể tiếp nhận, các thao tác của tư duy cũng không thể diễn ra được. Ví dụ, muốn phân tích phải dùng ngôn ngữ để mổ xẻ sự vật hiện tượng… Ngược lại, nếu không có tư duy (với sản phẩm của nó) thì ngôn ngữ chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa, không có nội dung, giống như những tín hiệu âm thanh của thế giới động vật. Tư duy và ngôn ngữ là hai quá trình tâm lý khác nhau, chúng có sản phẩm khác nhau và tuân theo những quy luật khác nhau. Tư duy bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề. Nhưng nhờ có ngôn ngữ mà con người nhận thức được tình huống có vấn đề. Nhờ có ngôn ngữ mà chủ thể tiến hành được các thao tác tư duy kết thúc quá trình tư duy đi đến những khái niệm, phán đoán, suy lí phải được biểu đạt bằng ngôn ngữ. Đó là các công thức, từ, ngữ, mệnh đề…

Như vậy để rèn luyện khả năng tư duy nói riêng và khả năng nhận thức nói chung, chúng ta phải rèn luyện ngôn ngữ trong sáng, khúc chiết… vì nó là công cụ, là phương tiện của tư duy Ngược lại, ngôn ngữ muốn trong sáng, khúc chiết… thì tư duy phải rõ ràng, minh bạch, vì ngôn ngữ biểu đạt kết quả của tư duy

e. Tư duy có quan hệ với nhận thức cảm tính

Như VI. Lê nin đã từng khẳng định: Không có cảm giác thì không có nhận thức nào cả. Rõ ràng nhân thức cảm tính là cơ sở, là nơi cung cấp nguyên liệu cho tư duy. Tư duy dựa vào nhận thức cảm tính, không tách rời nhận thức cảm tính và thường bắt đề từ nhận thức cảm tính. Dù tư duy có khái quát đến đâu, có trừu tượng đến đâu thì trong nội dung của nó cũng chứa đựng thành phẩm của nhận thức cảm tính.

Ngược lại, tư duy và sản phẩm của nó cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ, chi phối khả năng phản ánh của nhận thức cảm tính, làm cho nhận thức cảm tính tinh vi, nhạy bén hơn, chính xác hơn, có sự lựa chọn và có ý nghĩa hơn.

Cảm nhận thức cảm tính và tư duy đều nảy sinh từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm tra tính đứng đắn của nhận thức.

Như vậy, để rèn luyện tư duy chúng ta cần đi vào thực tế cuộc sống, phải rèn luyện năng lực quan sát, trí nhớ…

Tác phẩm, tác giả, nguồn

Tác phẩm: Giáo trình Tâm lý học đại cương

Tác giả: Nguyễn Xuân Thức (Chủ biên) – Nguyễn Quang Uẩn – Nguyễn Văn Thạc – Trần Quốc Thành – Hoàng Anh – Lê Thị Bừng – Vũ Kim Thanh – Nguyễn Kim Quý – Nguyễn Thị Huệ – Nguyễn Đức Sơn

Nguồn: Nhà Xuất bản Đại học Sư Phạm, 2007

Đặc Điểm Phát Triển Tư Duy Của Trẻ / 2023

Phát triển tư duy là một mức độ cao của phát triển nhận thức, nhận thức là một mặt quan trọng trong 5 mặt phát triển nên phát triển tư duy tốt dẫn đến nhận thức tốt. Muốn giúp trẻ phát triển tư duy tốt thì giáo viên phải nắm được đặc điểm tư duy của từng độ tuổi để từ đó xây dựng mục đích, nội dung, biện pháp giáo dục phù hợp cho trẻ.

Do cuối tuổi hài nhi, tư duy trực quan hành động xuất hiện, nhưng đến tuổi ấu nhi thì loại tư duy này mới thực sự phát triển và chiếm ưu thế. Chính vì thế, giáo viên cần phát triển tư duy trực quan kết hợp nhiều cách chơi khác nhau để giúp trẻ xác lập mối quan hệ dễ dàng hơn, tư duy nhạy bén hơn. Ngược lại nếu tổ chức hoạt động nghèo nàn thì tư duy của trẻ sẽ phát triển kém.

Bên cạnh hai loại tư duy đó thì trẻ ấu nhi còn xuất hiện loại tư duy biểu trưng là loại tư duy mà trẻ tìm ra mối quan hệ giữa vật thật và vật biểu trưng thay thế. Loại tư duy này chỉ thực sự phát triển khi trẻ đã vững các biểu tượng trong đầu, nắm được công dụng, cách sử dụng các biểu tượng. Ví dụ trẻ biết được dùng muỗng để múc cơm, múc canh thì trẻ có thể dùng que để thay thế và đúc bột cho bé ăn. Vì thế, giáo viên cần phát triển tư duy biểu trưng thì khả năng phát triển trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ được tốt hơn.

Như vậy, các loại tư duy trên là biểu hiện của sự phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, khái quát hóa là thao tác trí tuệ biểu hiện của nămg lục tư duy. Khái quát hóa ở tuổi ấu nhi là những khái quát bên ngoài là những gì đập vào mắt trẻ. Ví dụ bé gọi chó, mèo đều là mèo vì chúng có lông giống nhau, thâm chí gọi tóc bố là mèo. Và giáo viên cần phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ. Do trẻ khái quát chủ yếu là những thao tác bên ngoài vì tư duy trực quan hành động phát triển rất mạnh và chiếm ưu thế. Trẻ mắt nhìn, tay xếp…để đưa về nhóm, kinh nghiệm còn nghèo nàn nên khái quát hóa ở bình diện bên ngoài.

Ví dụ: cô cắt hình các con vật rời yêu cầu trẻ ráp lại thì trẻ phải hoạt động nhiều lần mới làm được, trong khi ráp trẻ vẫn phải thử và sai. Ở tuổi này đang tồn tại hai loại tư duy: tư duy trực quan hành động phát triển và lấn áp sự phát triển của tư duy trực quan hình ảnh. Cuối tuổi thì tư duy trực quan hình ảnh phát triển. Nguyên nhân: vì đầu tuổi vốn kinh nghiệm còn nghèo nàn nên khó khăn khi giải quyết vấn đề bằng việc sử dụng các biểu tượng trong đầu, đến cuối tuổi thì kinh nghiêm nhiều hơn nên khả năng sử dụng các biểu tượng trong đầu để giải quyết các bài toán dễ dàng hơn. Tư duy trẻ bao giờ cũng bị chi phối mạnh bởi những suy nghĩ chủ quan, trẻ chỉ suy nghĩ những điều mà trẻ thích và bị cuốn hút vào ý thích riêng của mình bất chấp các tác động khách quan. Ví dụ như khi người lớn hỏi con dùng hình vuông hay hình tam giác nhưng trẻ lại trả lời là xây cầu. Hoặc trẻ sợ con mèo và nghĩ ai cũng sợ con mèo cả. Bên cạnh đó, trẻ luôn lấy mình làm trung tâm, chưa phân biệt được suy nghĩ của mình và suy nghĩ của người khác. Tư duy trẻ mang tính trực giác toàn bộ. Trẻ chưa biết phân biệt được các vật về đặc điểm mà còn nhìn theo kiểu chụp ảnh. Ví dụ: có rất nhiều băng đĩa nhưng trẻ thích băng nào là lấy ngay băng đó khi hỏi trẻ tại sao thì trẻ không giải thích được.

Qua đó, giáo viên cần: – Đưa trẻ vào vùng phát triển gần bằng cách cho trẻ giải quyết các bài tập cao hơn. – Tích lũy vốn kinh nghiêm biểu tượng để trẻ so sánh biểu tượng trong đầu với hình ảnh bên ngoài. – Tạo môi trường phong phú cho trẻ hoạt động. – Cô khuyến khích trẻ giải quyết các tình huống khi cô đưa ra. – Các nguyên vật liệu phong phú. – Giáo viên khơi gợi tình cảm cho trẻ chứ không đơn thuần là giài thích. – Chơi trò chơi trước để tích lũy vốn kinh nghiệm cho trò chơi sau.

Đặc Điểm Phát Triển Của Trẻ 6 Tuổi: Tâm Sinh Lý, Nhận Thức, Tư Duy / 2023

Trẻ 6 tuổi là giai đoạn bản lề cho sự phát triển mang tính bước ngoặt: dứt giai đoạn mầm non và bước sang giai đoạn tiểu học. Bạn sẽ nhận thấy đặc điểm phát triển của trẻ 6 tuổi sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý, nhận thức có sự thay đổi khi trẻ tiếp xúc với môi trường học đường.

Trẻ lên 6 có thể làm được rất nhiều việc mà bạn không ngờ tới. Theo tiến trình phát triển bình thường, đặc điểm phát triển của trẻ 6 tuổi có những biểu hiện sau đây

Đặc điểm phát triển của trẻ 6 tuổi về cảm xúc xã hội

Chơi với bạn cùng giới và đồ chơi theo giới tính

Hiểu quan điểm của người khác và hoà nhập vào cộng đồng bằng cách thiết lập hành vi phù hợp với việc kết bạn mới

Biết chia sẻ với người khác

Bắt chước thế giới người lớn bằng trò chơi đóng vai

Hiểu về lòng tự trọng, lòng biết ơn, xấu hổ, lo lắng, ganh tị

Tự nói với bản thân để bình tĩnh hơn trước sự việc gì đó

Tuân theo luật lệ

Có nhiều nỗi sợ: sợ chó, sợ ma, sợ sấm sét…

2. Cảm xúc cá nhân

Tự chải tóc

Tự biết xỉ mũi

Gấp quần áo

Cột dây giày với sự giúp đỡ của người lớn

Sử dụng dao được dù lọng cọng

Nhìn chăm chú vào người khác khi trò chuyện và khi nghe giảng trên lớp

Tự xử lý nhiều vấn đề trong lớp học, phản ứng nhanh và tập trung vào công việc đang làm.

3. Vận động ở trẻ 6 tuổi

Vận động thô

Nhảy dây từng chân một

Ném và chụp quả bóng nhỏ chính xác

Nhảy suốt được 15m

Vụt vợt khi chơi vũ cầu

Chạy được xe đạp 2 bánh mà không cần bánh phụ

Kiểm soát được cân bằng khi chơi đùa, chạy nhảy

Mang vác được vật cồng kềnh

Tự tin tham gia các hoạt động phong trào trong lớp học và sân chơi

Vận động tinh

Sử dụng bút chì thuần thục để viết, vẽ và tô màu bằng cách di chuyển ngón tay

Vẽ hình người đầy đủ các tính năng cơ thể, có chú ý đến hình dạng và chi tiết

Sử dụng kéo khéo léo để cắt nhiều hình dạng

Gấp và cắt giấy thành hình dáng

Cầm viết chì, cọ giữa ngón cái và ngón trỏ

Vẽ được nhiều hình học, như 3 đường thẳng song song, đường xéo

Viết được tên và nhiều từ khác

Sử dụng thành thục nhiều công cụ và chất liệu bằng tay, như làm thủ công, như nặn đất sét

Có thể tự cột dây giày

4. Ngôn ngữ và Giao tiếp

Nói và hiểu hơn 8000 từ

Nói được những phụ âm r, v, th…

Nói năng dần lưu loát với ngữ pháp đúng, thứ tự rõ ràng và câu tuân theo cấu trúc

Nhớ nhiều bài hát và giai điêu trên tivi

Sử dụng số nhiều, các thì thích hợp và câu hỏi

Bắt chước tiếng lóng và từ chửi thề. Thích nói chuyện hay hát trong phòng tắm.

Thể hiện cảm xúc cá nhân trong từng ngữ cảnh giao tiếp cụ thể, chẳng hạn bực và to tiếng khi bị giành đồ chơi, hào hứng khi có chuyện vui.

Nhận ra được chữ cái và âm thanh

Biết về màu sắc, kích thước và phân biệt được to nhỏ

Bắt đầu hiểu khái niệm tương đương, ví dụ bình chứa ngắn và rộng, hoặc cao và hẹp đều chứa được cùng một lượng nước bằng nhau

Phân biệt được cao – thấp, lớn-bé, toàn phần – một phần

Hiểu được khác niệm thời gian: hôm nay, ngày mai, hôm qua

Nhận biết các mùa trong năm và những ngày lễ lớn

Sắp xếp các vật thể từ nhỏ nhất đến lớn nhất, bé nhất tới cao nhất, nhẹ nhất tới nặng nhất.

Hiểu được rằng lượng của một vật vẫn giữ nguyên dù thay đổi hình dáng, ví dụ: một nắm đất sét là cùng một lượng khi được làm phẳng, hoặc khi nước được đổ vào bình cao bình rộng đều có lượng nước như nhau

Gọi đúng tay trái – tay phải

Hiểu đơn vị cơ bản nhất của tiền tệ: Đồng

Dựa vào đặc điểm phát triển của trẻ 6 tuổi bên trên, các bậc cha mẹ có thể đối chiếu với con mình xem con có phát triển đúng theo tiêu chuẩn không, đồng thời có hướng điều chỉnh thích hợp.

Toán Tư Duy Là Gì? Cách Tốt Nhất Để Học Toán Tư Duy / 2023

1. Toán tư duy là gì?

Toán tư duy logic nghĩa là gì?

Toán tư duy giúp trẻ vận dụng khả năng tư duy não bộ độc lập

Toán là một môn học vô cùng quan trọng được dạy trong nhiều cấp học từ mẫu giáo tới đại học. Môn học này là sự liên hệ logic giữa các vấn đề nào đó được thể hiện qua các con số, phép tính và phương trình toán học.

Để hình thành trí thông minh, rèn luyện được khả năng tư duy logic, độc lập đủ để giải quyết mọi vấn đề, việc học tốt môn toán là cần thiết. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng học tốt môn toán ngay từ đầu. Chính vì vậy, toán tư duy ra đời nhằm giúp trẻ áp dụng tư duy vào việc xử lý các phép tính, hiểu được bản chất của tư duy toán thay vì chỉ sử dụng các công thức khuôn mẫu máy móc.

Thay vì những con số khô khan, những phép tính chồng chéo khó nhớ, khó tính, toán tư duy giải toán sẽ giúp người học dễ dàng giải quyết các dạng bài toán nhờ những phương pháp và đề tài học sống động. Nhờ đó, các bạn nhỏ có thể tự vận dụng khả năng tư duy não bộ độc lập mà không cần đến sự hỗ trợ của thầy cô hay cha mẹ.

Nên học toán tư duy ở độ tuổi nào?

Đối tượng học toán tư duy logic phủ rộng ở nhiều độ tuổi, từ cấp trung học, tiểu học đến mầm non, tùy vào nhu cầu của các bậc phụ huynh và con trẻ. Mặc dù vậy, độ tuổi được cho là tốt nhất cho sự phát triển nhất của não bộ nằm ở độ tuổi 4 – 14. Theo đó, khoảng thời gian 10 năm này sẽ quyết định tới 75% khả năng phát triển trí não của trẻ. Vậy nên, việc các bậc phụ huynh lựa chọn thời điểm cho con mình học toán tư duy là vô cùng quan trọng.

Các em đang tập trung học bài

Thực tế, sự ràng buộc hay gượng ép không phải là lời hứa đảm bảo mang lại hiệu quả cao. Toán tư duy – phương pháp học hiện đại giúp người học thoải mái tư duy, linh hoạt, tập trung cao độ và đạt được hiệu quả cao. Có rất nhiều phương pháp toán tư duy được áp dụng để dạy trẻ. Có thể học toán tư duy bằng hình dáng đồ vật để kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo và tư duy logic của trẻ. Thêm vào đó có thể dạy trẻ tập đếm, tập nhận biết. Cha mẹ có thể chỉ và đọc số, vật trước rồi sau đó trẻ sẽ nhận diện, tư duy để tri nhận và nhớ kĩ… Ngoài ra, còn rất nhiều các phương pháp khác đã được các bậc phụ huynh áp dụng.

Lợi ích của việc học toán tư duy

Toán tư duy mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển não bộ toàn diện của trẻ

Thực tế, toán tư duy mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển trí tuệ của trẻ, đặc biệt là trẻ đang trong độ tuổi từ 4-14. Cụ thể như sau

Tiếp cận với phương pháp học tiên tiến trên thế giới. Hầu hết các phương pháp để rèn luyện tính tư duy có hiệu quả đều xuất phát từ nước ngoài, đặc biệt là từ các nước tiên tiến. Khi được dạy bởi những phương pháp này, trẻ có thể phát huy tối đa khả năng của mình để tiếp nhận kiến thức và tư duy một cách logic.

Phát triển tư duy não bộ toàn diện. Học toán tư duy các bé sẽ phải vận động não bộ nhiều và linh hoạt hơn.

Phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Ngoài việc phát triển và phát huy não bộ, toán tư duy còn giúp phát triển các kỹ năng như: tập trung, quan sát, tưởng tượng, tư duy và ghi nhớ nhanh.

Xây dựng được nền tảng kiến thức sâu sắc về Toán học, để trẻ có thể phát triển , rèn luyện tư duy và khả năng cho các cấp học cao hơn.

Bé học chủ động hơn, tự mình chủ động tìm kiếm lời giải cho các vấn đề trong bài tập, tự ý thức, tìm hiểu bài, tự suy luận, tư duy và giải quyết vấn đề.

Khơi gợi sự quan tâm, yêu thích của bé với môn toán và việc học

2. Chương trình học toán tư duy

Nhận thức được tầm quan trọng của toán tư duy, các bậc phụ huynh bắt đầu tìm những phương pháp toán tư duy hiệu quả để dạy cho con em mình. Tuy nhiên, đa phần các bậc phụ huynh thường có xu hướng tìm lớp học thay vì tự dạy ở nhà. Bởi cha mẹ luôn mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình học tập và phát triển cùng các bạn đồng trang lứa.

Thêm vào đó, toán tư duy nên được học tại trung tâm và trường lớp uy tín để thu được hiệu quả tốt nhất. Các chương trình tự học online thiếu đi tương tác trực tiếp giữ giáo viên và học sinh, do đó không thể mang lại hiệu quả chất lượng cũng như truyền tải đúng tinh thần và mục đích của toán tư duy.

Hiện nay, các bậc phụ huynh có xu hướng tìm đến các trung tâm, lớp học có những phương pháp hay, đặc biệt các phương pháp nước ngoài. Trong số đó, phương pháp được quan tâm hơn cả từ nhiều bậc phụ huynh là tư duy UCMAS.

 

Chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS”

Chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS” là phương pháp “Tập thể dục não bộ” đối với trẻ từ 4 – 14 tuổi bằng các công cụ là chiếc bàn tính gảy, các con số và phép tính. Thêm vào đó, UCMAS còn giúp trẻ rèn luyện và phát triển đồng thời hai bán cầu não nhờ vào cơ chế của “Số học trí tuệ”.

Clip giới thiệu về chương tình “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS”

Thực tế, đối với mỗi độ tuổi khác nhau trẻ có cách tiếp cận và nhìn nhận vấn đề riêng. Với phương pháp “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS” cho trẻ ở độ tuổi 4 – 6 sẽ có cấp độ từ dễ đến khó. Theo đó, UCMAS sẽ giúp trẻ ở độ tuổi này kích thích sự phát triển của não, khả năng tập trung quan sát, nhận diện, tưởng tượng và sáng tạo của bé thông qua công cụ bàn tính số học UCMAS. Còn phương pháp “Bàn tính và số học trí tuệ UCMAS” cho trẻ ở độ tuổi 7 – 14 sẽ giúp làm quen và thực hành thành thạo, chủ động với những phép tính từ đơn giản đến phức tạp.

3. Học toán tư duy ở đâu tốt?

Là đại diện độc quyền chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ” của UCMAS Quốc tế tại Việt Nam, UCMAS Việt Nam là một địa chỉ tin tưởng cho các bậc phụ huynh muốn gửi gắm con theo học toán tư duy.

Phương pháp học tại UCMAS vận dụng bàn tính gảy cùng các phép tính toán học một cách linh hoạt trong các hoạt động học tập phong phú trên lớp và bài luyện tập 30 phút mỗi ngày. Đây là phương pháp tập thể dục cho não bộ tốt nhất hiện nay, giúp cải thiện sự nhanh nhạy, tính chính xác cũng như sức bền của não bộ cho học sinh. Nhờ đó mà các bạn nhỏ có thể học trong thời gian dài hơn trước, tiếp thu được khối lượng kiến thức lớn hơn mà không bị mệt mỏi, thời gian làm bài tập cũng nhanh hơn với độ chính xác cao hơn… Trẻ trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát và tự tin hơn so với trước khi học.

Hiện nay, UCMAS Việt Nam đã mở rộng tới 180 trung tâm trên 42 tỉnh thành trên cả nước và thu hút tới 600,000 lượt đăng ký. Sau hơn 10 năm gia nhập thị trường Việt Nam, UCMAS Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, cuộc thi mang tầm cỡ cả trong nước và quốc tế như: đấu trường UCMAS Online, Thi học sinh giỏi UCMAS quốc gia, Thi học sinh giỏi UCMAS Quốc tế và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.

Năm 2010, UCMAS Việt Nam có 11/21 học sinh đạt giải trong cuộc thi UCMAS quốc tế (trên tổng số 2.500 thí sinh tham dự).

UCMAS Việt Nam đã có các bạn học sinh đạt được 1 giải siêu vô địch, 4 giải vô địch, 4 giải Á quân 1, 17 giải Á quân 2, 10 giải ba trong tổng số 2.500 học sinh từ 28 quốc gia về tham dự vào năm 2012.

Năm 2013, học sinh UCMAS Việt Nam lại tiếp tục nhận được 1 giải siêu vô địch, 8 giải vô địch, 6 giải Á quân 1, 8 giải Á quân 2, 6 giải ba trong tổng số 2.543 học sinh từ 25 quốc gia về tham dự.

Cho đến năm gần đây nhất, năm 2016 UCMAS Việt Nam có 26/26 học sinh đạt giải trong đó có 1 siêu vô địch, 2 vô địch, 13 Á quân 1, 5 Á quân 2 và 5 giải ba trong tổng số 2300 học sinh từ hơn 20 Quốc gia.

Đặc biệt năm 2017, các chiến binh nhỏ của UCMAS Việt Nam đã liên tiếp xuất sắc vượt hàng nghìn thí sinh đến từ 43 quốc gia trên toàn thế giới để đạt được: 2 giải siêu vô địch, 5 giải vô địch, 11 Á quân 1, 16 Á quân 2 và 11 giải ba.

Những thành tích đáng tự hào này không chỉ là những thành quả xứng đáng của các cá nhân học sinh mà còn là sự tự hào của các bậc phụ huynh và niềm vinh dự cho UCMAS Việt Nam.

Chương trình chuẩn quốc tế – “Bàn tính và số học trí tuệ” của UCMAS Việt Nam là chương trình học tư duy hàng đầu cho các bé từ 4 đến 14 tuổi tại Việt Nam. Quý phụ huynh quan tâm đến chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ” UCMAS cũng như muốn tìm hiểu toán tư duy là gì có thể truy cập website https://ucmasvietnam.com/ để biết thêm thông tin hoặc gọi đến 0967868623 để được tư vấn.