Top 16 # Xem Nhiều Nhất Đặc Điểm Của Mã Di Truyền Là / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Mã Di Truyền Có Các Đặc Điểm ? I. / 2023

Câu hỏi:

Mã di truyền có các đặc điểm ?

I. Mã bộ ba, được đọc từ một điểm xác định, không chồng gối.

II. Mã di truyền có tính phổ biến, áp dụng cho hầu hết các loài sinh vật.

III. Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một axit amin chỉ mã hóa một bộ ba nhất định.

IV. Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin.

V. Vì có 4 loại nucleotit, nên có tối đa 64 bộ ba mã hóa cho tất cả các axit amin.

Số nhận định đúng?

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Cho các thông tin sau đây:I. mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêinII.

Khi nói đến cơ sở vật chất và cơ chế di truyền cấp độ phân tử. Có bao nhiêu phát biểu đúng: I.

Giả sử có một tế bào vi khuẩn E.

Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Cho các nhận định sau: Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN pôlimeraza ARNpôlimeraza có khả năng làm tháo xoắn phân

Cho các phát biểu sau về quá trình nhân đôi ADN: I.

Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen.

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, xét c ác kết luận sau đây: I.

Cho các phát biểu sau đây về sự nhân đôi trong một tế bào của một loài thực vật:

Khi nói về mối quan hệ giữa phiên mã và dịch mã, một học sinh đưa ra các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định chín

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G – X, A – U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và qu�

Khi nói về gen cấu trúc, cho các thông tin sau I.

Mã di truyền có các đặc điểm ? I.

Khi nói về bộ ba của mã di truyền, có hai nhóm học sinh đưa ra các nhận định sau: * Nhóm II.

Khi nói về quá trình nhân đôi, cho các thông tin sau: I.

Từ 4 loại nuclêôtit khác nhau (A, T, G, X).

Phát biểu nào sau đây không chính xác

Nói về quá trình dịch mã, cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? I.

Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin nói về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nh�

Biết các codon được mã hóa với các axit amin tương ứng như sau: Valin: GUU; Trip: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA; Met: AUG.

Điều nào sau đây chính xác khi nói về quá trình nhân đôi ADN?I.

Có 8 phân tử ADN ở trong nhân tế bào tiến hành tái bản một số lần trong môi trường mới có chứa N15 (so với môi

Gen có 3240 liên kết hydro và có 2400 nucleotit.

Giả sử có 3 tế bào vi khuẩn E.

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa A-T, G-X và ngược lại thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào

Một chuỗi polipheptit được tổng hợp đã cần 799 lượt tARN.

Cho các yếu tố sau đây: I. enzim tạo mồi.

Sự tổng hợp ADN ở sinh vật nhân thực là nửa gián đoạn, trong đó có sự hình thành các đoạn Okazaki, nguyên nhân là do

Cho các nhân tố sau: I. các ribonucleotit tự do.

Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, có bao nhiêu phát biểu đúng?I.

Xét các phát biểu sauI.

ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực

2 phân tử mARN được phiên mã từ 1 gen trong nhân tế bào

Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một số lần liên tiếp đã tạo ra được 30 mạch pôlinuclêôtit mới.

Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của cùng một tế bào sinh dưỡng, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ? &nb

Một gen có 105 chu kì xoắn và có 28% số nuclêôtit loại G. Gen nhân đôi 3 lần.

Một phân tử mARN có tất cả 900 nucleotit, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 3:1:4:2.

Trên mạch gốc của một gen không phân mảnh có 250 ađênin, 300 timin, 350 guanin, 200 xitôzin.

Một phân tử mARN có 720 đơn phân, trong đó tỷ lệ A:U:G:X = 1:3:2:4.

Khi nói về bộ ba mở đầu ở trên mARN, có mấy phát biểu đúng. I.

Đặc Điểm Không Đúng Ở Mã Di Truyền Của Sinh Vật Nhân Thực Là / 2023

Chủ đề :

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

Chim én (Delichon dasypus) thường bay về phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm �

Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự nào?

Khi nói về quần thể tự thụ phấn, phát biểu nào sau đây đúng?

Quá trình thoát hơi nước qua lá không có vai trò

Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đ�

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ vai trò của gen điều hòa là gì?

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm s�

Enzim tham gia cố định nitơ phân tử của các vi khuẩn thuộc chi Rhizobiam là:

Ở thực vật, hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành cây tứ bội?

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên

Ở người, sự rối loạn cơ chế phân bào dẫn đến sự tăng sinh không kiểm soát được của một số loại tế bào đã

Bằng công nghệ tế bào thực vật, người ta có thể nuôi cấy các mẩu mô của một cơ thể thực vật

Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định, khi kiểu gen có cả alen A và alen

Loài nào sau đây hô hấp bằng phổi?

Cho các loài động vật sau:(1) Ong. (2) Bướm.

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến lệch bội?

Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu c�

Khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây, phát biểu nào sau đây không đúng?

Một quần thể có thành phần kiểu gen: (0,09 AA : 0,42 Aa : 0,49aa). Tần số alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là

Đặc điểm không đúng ở mã di truyền của sinh vật nhân thực là

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

Một trong những điểm giống nhau giữa quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là

Một đột biến ở ADN ti thể gây bệnh LHON cho người (gây chứng mù đột phát ở người lớn).

Hiện tượng nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

Cho biết các côđon mã hóa các axit amin tương ứng trong bảng sau: Côdon 5′ AAA 3′ 5′ XXX 3′

Xét tổ hợp gen Ab/aB Dd, nếu tần số hoán vị gen là 18% thì tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị của tổ hợp ge

Một quần thể ngẫu phối, xét một gen có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp.

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn.

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì

Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn.

Một nhóm tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaXBY tiến hành giảm phân hình thành giao tử, trong đó ở một số tế bào, c�

Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ, alen B quy định hoa đỏ tr�

Ở ruồi giấm, cho phép lai (P): AaXDXd x AaXdY.

Ở một loài thực vật, cho P thuần chủng cây thân cao, hoa đỏ lai với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 100% cây

Đem cây có kiểu gen AA trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì ra hoa đỏ, khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35oC thì ra hoa trắng.

Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, tính trạng chiều cao cây

Ở một quần thể người, bệnh M do một trong hai alen của một gen quy định.

Cho ruồi mắt đỏ F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu được F3 có tỉ lệ con đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ 37,5%.

Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng qui định màu sắc hoa.

Ở người, alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bạch tạng.

5 Đặc Điểm Của Mẹ Thường Sẽ Di Truyền Sang Con / 2023

1. Màu da

Cho dù mẹ mang bầu là trai hay gái đều mong muốn con sinh ra được trắng trẻo, dễ thương. Thông thường, con cái sẽ có màu da giống với màu da của người mẹ.

Nếu mẹ có làn da trắng thì bé sinh ra sẽ có làn da trắng giống mẹ. Nếu mẹ có làn da sẫm màu thì bé sinh ra sẽ có làn da sẫm màu.

2. Trí tuệ

Trí thông minh của bé là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ. Nếu bé có chỉ số IQ cao thì học hành, tìm việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Đã có nghiên cứu khoa học chứng minh con thừa hưởng trí thông minh của mẹ. Cụ thể, các nhà khoa học tại Hội đồng Nghiên cứu y khoa và Cơ quan Khoa học y tế công cộng ở Glasgow, Scotland đã tiến hành nghiên cứu hơn 12.000 người trẻ (độ tuổi 14 đến 22 tuổi) và khẳng định con thông minh hay không chủ yếu do mẹ.

Yếu tố dự đoán trí thông minh của trẻ rõ nhất chính là chỉ số IQ của người mẹ. Thực tế, chỉ số IQ của những người tham gia chỉ khác 15 điểm so chỉ số IQ trung bình của mẹ họ.

Theo nghiên cứu, các gene thông minh nằm rải rác trên chuỗi ADN, nhưng có tới 2/3 tập trung ở nhiễm sắc thể giới tính X. Trong khi nữ giới có hai nhiễm sắc thể XX, còn nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể X. Phát hiện này đồng thời cũng giải thích vì sao các vĩ nhân đều có những bà mẹ rất thông minh.

Theo kinh nghiệm thực tế thì chiều cao của mẹ sẽ di truyền sang con. Vì thế, nhiều mẹ có chiều cao khiêm tốn đều không mong muốn con thừa hưởng gen chiều cao từ mẹ. Tuy nhiên, vấn đề này các mẹ không cần quá bận tâm, bởi chiều cao của bé chỉ phụ thuộc một phần vào gen di truyền, còn lại là môi trường, dinh dưỡng, sự vận động.

Bởi thế, trong quá trình nuôi dưỡng trẻ, mẹ đừng quên bổ sung thêm thực phẩm tăng trưởng chiều cao, cho bé ngủ đủ giấc và rèn luyện thể thao ngoài trời thường xuyên.

4. Má lúm đồng tiền

Những bé có má lúm đồng tiền khi cười trông rất đáng yêu và dễ dàng chiếm trọn cảm tình của mọi người. Thực tế nhiều cặp mẹ con cho thấy nếu mẹ có má lúm đồng tiền thì con sinh ra nhất định có má lúm giống mẹ.

5. Thói quen ngủ

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Sleep Medicine năm 2017 cho thấy mẹ truyền thói quen ngủ cho con cái mình. Cụ thể, con của những bà mẹ bị mất ngủ cũng thường hay ngủ muộn và trằn trọc, khó ngủ. Thú vị hơn, các nhà khoa học không tìm được mối liên hệ này với các ông bố.

Bai 1 : Gen,Mã Di Truyền ,Nhân Đôi Adn Bai1 Ppt / 2023

+ Ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục gọi là gen không phân mảnh+ Phần lớn ở Sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẻ các đ oạn mã hoá aa(êxôn) là các đoạn không mã hoá aa (intron) gọi là gen phân mảnh

3- Các loại gen : – Có nhiều loại gen a) Gen cấu trúc: mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng của tế bào b) Gen điều hoà: là những gen tạo ra các sản phẩm kiểm soát hoạt động của các gen khác II- MÃ DI TRUYỀN : Mã di truyền là gì ?1- Khái niệm : Mã di truyền là trình tự sắp xếp của các Nu trong gen ( Trong mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp các aa trong Prôtêin

Tại sao mã di truyền là mã bộ ba ?

Nếu 1 Nu xác định 1 aa thì có 41 = 4 tổ hợp chưa đủ để mã hoá 20 loại aa – Nếu có 2 loại xác định 1 aa thì 42= 16 tổ hợp vẫn chưa đủ để mã hoá 20 loại aa -Nếu 3 Nu xác định 1 aa thì 43= 64 tổ hợp thừa mã hoá 20 loại aa Do đó mã di truyền chính là mã bộ ba2- Bằng chứng về mã di truyền : Vì 3 Nu mã hoá 1 aa Nên 43 = 64 tổ hợp bộ ba thì thừa mã hoá cho 20 loại aa nên mã di truyền là mã bộ ba . Nghĩa là cứ 3 Nu liên tiếp nhau trên mạch khuôn của gen (ADN) sẽ mã hóa 1 aa trong Prôtêin . Và mỗi bộ ba gọi là 1 côđon (Xem bảng ở trg 11 SGK )UGUUGXUGAUGGKTCySAUUAUXAUAAUGILeTrPMet (mđ)Các bộ ba có những đặc điểm chung nào ? HS: tham khảo thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi trên

3) Các đặc điểm chung của mã di truyền -Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ bộ ba gồm 3 Nu mà không gối lên nhau – Mã di truyền có tính chất phổ biến, tức là tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ 1 vài trường hợp ngoại lệ – Mã di truyền có tính đặc hiệu tức là một bộ ba chỉ mã hoá cho một aa – Mã di truyền mang tính thoái hoá tức là nhiều bộ ba cùng xác định 1 aa ( Trừ AUG,UGG) -Trong 64 bộ ba : thì có 3 bộ ba không mã hóa aa nào đó là : UAA,UAG,UGA và được gọi là các bộ ba kết thúc vì nó quy định tín hiệu kết thúc qúa trình dịch mã Có bộ ba mở đầu là AUG quy định khởi đầu dịch mã và mã hoá aa mở đầu là Mêtiônin (Ở sinh vật nhân sơ là focmin Mêtiônin)

Câu 1 : Gen là gì ? Ví dụ ? Trình bày cấu trúc chung của 1 gen mã hoá Prôtêin ?

Câu 2: Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc tái bản chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục còn mạch kia thì tổng hợp gián đoạn Câu 3 : có bao nhiêu loại gen?cho ví dụ vè một số loại gen đó ?

Câu 4: Hãychọn phương án đúng: sự nhân đôi ADN của SV nhân thực khác với SV nhân sơ về : 1:chiều tổng hợp, 2:các enzim tham gia,3: thành phần tham gia, 4:Số lượng các đơn vị tham gia,5: nguyên tắc nhân đôi .A-1,2 B-2,3C-2,4D-3,5Dặn dò :Các em về nhà học bài và chuẩn bị bài mới “Phiên mã và dịch mã ” Câu 5 : Hãy chọn phương án đúng :Vai trò của enzin ADN polymeraza trong quá trình nhân đôi của ADN là :A- Tháo xoắn phân tử ADN B- Bẻ gãy các liênkết Hidrô giữa 2 mạch ADNC- Lắp rap các Nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADND- Cả A,B,C