Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Cấu Trúc Switch Case Trong Java Mới Nhất 8/2022 ❣️ Top Like | Comforttinhdauthom.com

Câu Lệnh Switch – Case Trong Javascript

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán Trong Javascript – P3. Linked List Data Structure

Câu Lệnh Switch Trong Java

Các Dị Tật Bẩm Sinh Ở Phổi

Phương Pháp Giải Bài Tập Di Truyền Quần Thể

Ngữ Pháp Tame Và Youni

Câu lệnh switch – case trong JavaScript dùng để xác định một danh sách các trường hợp và trong mỗi trường hợp sẽ có một đoạn mã, khi giá trị của bạn trùng khớp với trường hợp nào thì đoạn mã của trường hợp đó sẽ được thực thi.

Câu lệnh switch

Lệnh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Câu lệnh switch – case trong JavaScript

Sử dụng lệnh switch để chọn một trong số nhiều khối mã được thực thi.

Cú pháp

switch

(biểuu thứcc) {

case

giátrị

1

:

break

;

case

giátrị

2

:

break

;

default

: }

Code language:

JavaScript

(

javascript

)

switch

(

new

Date

().getDay()) {

case

0

: day =

"Chủ Nhật"

;

break

;

case

1

: day =

"Thứ hai"

;

break

;

case

2

: day =

"Thứ ba"

;

break

;

case

3

: day =

"Thứ tư"

;

break

;

case

4

: day =

"Thứ năm"

;

break

;

case

5

: day =

"Thứ sáu"

;

break

;

case

6

: day =

"Thứ bảy"

;

break

; }

Code language:

JavaScript

(

javascript

)

Kết quả sẽ là:

Thứ năm

Từ khóa break

Khi trình thông dịch (interpter) mã JavaScript gặp từ khóa break, nó thoát ra khỏi khối switch.

Điều này sẽ làm ngừng thực thi thêm các mã và các case bên trong khối.

Lưu ý: Khi tìm thấy một case (trường hợp) phù hợp, và công việc được thực hiện, đó là lúc cần dừng lại. Sẽ không cần kiểm tra thêm các case khác nữa.

Từ khóa default

Từ khóa default chỉ định mã sẽ thực thi nếu kết quả của biểu thức (expssion) không phù hợp với case (trường hợp) nào:

Ví dụ

Phương thức getDay() trả về ngày trong tuần dưới dạng một con số nằm giữa 0 và 6.

Nếu hôm nay không là Thứ bảy (6) và cũng không là Chủ nhật (0), sẽ một thông báo mặc định:

switch

(

new

Date

().getDay()) {

case

6

: text =

"Today is Saturday"

;

break

;

case

0

: text =

"Today is Sunday"

;

break

;

default

: text =

"Looking forward to the Weekend"

; }

Code language:

JavaScript

(

javascript

)

Kết quả của text sẽ là:

Looking forward to the Weekend

Đôi khi, trong một khối switch, bạn sẽ muốn các trường hợp khác nhau sử dụng một khối mã giống nhau, hoặc không còn lựa chọn nào ngoài một mặc định chung.

Lưu ý: Các trường hợp (case) có thể chia sẻ cùng một khối mã, và trường hợp mặc định (default) không phải là trường hợp cuối cùng trong một khối switch.

Ví dụ

switch

(

new

Date

().getDay()) {

case

1

:

case

2

:

case

3

:

default

: text =

"Looking forward to the Weekend"

;

break

;

case

4

:

case

5

: text =

"Soon it is Weekend"

;

break

;

case

0

:

case

6

: text =

"It is Weekend"

; }

Code language:

JavaScript

(

javascript

)

Switch … Case Trong Javascript

Cấu Trúc Used To Và Cách Sử Dụng Hiệu Quả Trong Tiếng Anh

Công Thức Used To Và Cách Sử Dụng Phổ Biến

Phân Biệt Above Và Over

Bài 11: Giới Từ With, Over Và By, Ngữ Pháp, Từ Vựng, Bài Tập Hay

Cấu Trúc Điều Khiển Switch Case Trong C++

Tại Sao Nên Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán?

Thuật Toán Và Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Javascript

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Ngẫu Phối

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Tự Phối Và Ngẫu Phối

Lý Thuyết Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Ngẫu Phối Sinh 12

Trong bài học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc điều khiển if trong C++ là gì rồi. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cấu trúc điều khiển khác nữa đó là switch case.

1. Tìm hiểu lệnh switch case

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã được học ở bài trước. Nghĩa là nó có nhiều điều kiện, chương trình chúng ta duyệt từng điều khiện từ trên xuống dưới, nếu thõa điều kiện nào thì đoạn code bên trong điều kiện đó sẽ được thực thi.

Cú pháp

Cú pháp của cấu trúc điều khiển switch case trong C++ như sau:

switch(expssion) { case constant-expssion: statement(s); break; case constant-expssion: statement(s); break; default : statement(s); }

Trong đó:

expssion: Là giá trị được truyền vào để so sánh với các điều kiện constant-expssion.

constant-expssion: Là điều kiện để so sánh với giá trị của expssion truyền vào.

break: Là lệnh để thoát khỏi cấu trúc điều khiển switch case.

default: Đây là giá trị mặc định, khi không có giá trị của expssion nào thõa điều kiện constant-expssion thì đoạn code bên trong default sẽ được thực thi.

Một số điểm mà các bạn cần lưu ý khi sử dụng lệnh switch case trong C++ như sau:

constant-expssion phải cùng kiểu dữ liệu với expssion và phải là hằng số như 1, 2, 3, “Good”, “Normal” …

Lệnh break bên trong switch case dùng để thoát khỏi cấu trúc điều khiển switch case. Một cấu trúc điều khiển switch case không có break sẽ xét từng điều kiện một, ví dụ như nếu điều kiện 1 thõa thì sẽ thực thi đoạn code bên trong điều kiện 1, tiếp tục xét điều kiện 2 nếu thõa sẽ thực thi đoạn code bên trong điều kiện 2 và cứ tiếp tục cho đến khi kết thúc điều khiển switch case. Nếu switch case có sử dụng break, thì khi gặp break sẽ thoát khỏi cấu trúc điều khiển switch case và sẽ không xét tiếp điều kiện tiếp theo.

Lệnh default trong cấu trúc điều khiển switch case là tùy chọn, tuy nhiên chúng ta nên sử dụng lệnh default bên trong switch case và đặt nó ở cuối của switch, khi không có điều kiện nào thõa thì đoạn code bên trong default sẽ được thực thi, và chúng ta cũng không cần sử dụng lệnh break bên trong default.

Không được sử dụng 2 giá trị constant-expssion trùng nhau.

Cho phép switch case lồng nhau, tuy nhiên không khuyến khích các bạn sử dụng switch case trùng nhau vì nó làm cho chương trình chúng ta phức tạp và khó đọc hơn thôi.

Nếu có nhiều điều kiện để so sánh thì khuyến khích các bạn sử dụng cấu trúc điều khiển switch case hơn là if else if vì nó làm cho chương trình cùa chúng ta rõ ràng và dễ đọc hơn.

Lưu đồ hoạt động

2. Ví dụ với switch case trong C++

Chúng ta cùng xét một ví dụ phân loại sinh viên dựa vào kết quả điểm học tập. Nếu điểm A thì phân loại là sinh viên xuất xắc, điểm B là sinh viên loại giỏi, điểm C là sinh viên loại khá, điểm D là sinh viên loại trung bình, điểm F là sinh viên loại yếu. Được viết bằng cấu trúc điều khiển switch case như sau:

using namespace std; int main () { char diem = 'A'; switch(diem) { case 'A': cout << "Xuat xac" << endl; break; case 'B': cout << "Gioi" << endl; break; case 'C': cout << "Kha" << endl; break; case 'D': cout << "Trung Binh" << endl; break; case 'F': cout << "Yeu" << endl; break; default: cout << "Diem khong hop le" << endl; } cout << "Diem cua ban la: " << diem << endl; return 0; }

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu cấu trúc điều khiển switch case trong C++ là gì rồi.

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case Trong Javascript

Lệnh Switch Case Trong Javascript

Các Dạng Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Used To Hiệu Quả Trong Tiếng Anh

Grammar Unit 4 Tiếng Anh 12, Thể Bị Động Được Cấu Lạo Bởi Một Dạng Của Động Từ Be Và Quá Khứ Phân Từ

Tổng Hợp 265 Cấu Trúc Về Tobe

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case Trong Javascript

Cấu Trúc Điều Khiển Switch Case Trong C++

Tại Sao Nên Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán?

Thuật Toán Và Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Javascript

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Ngẫu Phối

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Tự Phối Và Ngẫu Phối

Chúng ta có thể sử dụng nhiều lệnh chúng tôi như trong chương trước để thực hiện một nhánh nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, nó luôn luôn không phải là giải pháp tốt nhât, đặc biệt khi tất các các nhánh phụ thuộc vào giá trị của một biến đơn.

Bắt đầu với JavaScript, bạn có thể sử dụng một lệnh switch để xử lý chính xác tình huống này, và nó thực sự hiệu quả hơn so với việc lặp đi lặp lại các lệnh chúng tôi if.

Sơ đồ sau giải thích lệnh switch-case làm việc:

1. Lệnh switch case trong Javascript

Lênh switch case có công dụng giống như lệnh if else đó là đều dùng để rẻ nhánh chương trình, ứng với mỗi nhánh sẽ có một điều kiện cụ thể và điều kiện đó phải sử dụng toán tử so sánh bằng, còn đối với lệnh if else thì bạn có thể truyền vào một mệnh đề bất kì và Sử dụng nhiều toán tử khác nhau.

Cú pháp :

switch (variable) { case value_1 : {

Nếu như trong tất cả các case không có case nào phù hợp thì nó sẽ chạy lệnh ở default, ngược lại nếu có case nào phù hợp thì chương trình sẽ chạy trong case đó, đồng thời lệnh break sẽ giúp chương trình thoát khỏi lệnh switch, còn nếu bạn không thêm lệnh break thì chương trình sẽ tiếp tục kiểm tra và chạy tiếp ở case tiếp theo.

Quy trình chạy như sau:

Nếu tham số variable có giá trị là value_1 thì những đoạn code nằm bên trong case 1 sẽ được thực hiện, ngược lại nó sẽ nhảy xuống case tiếp theo.

Lúc này nếu variable có giá trị là value_2 thì những đoạn code trong case 2 sẽ được thực hiện, ngược lại nó kiểm tra tiếp xem còn case nào không.

Nhận thấy không còn case nào nữa nên nó sẽ kiểm tra có lệnh default không? Vì có lệnh default nên nó sẽ chạy đoạn code trong lệnh default đó rồi thoát khỏi switch case.

Ví Dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số, kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻ.

Với bài toán này thì mình kết hợp lệnh prompt() để lấy thông tin từ người dùng, đồng thời kết hợp lệnh switch case để hiển thị kết quả. Có một lưu ý bạn nên sử dụng hàm parseInt() để chuyển dữ liệu người dùng nhập sang number.

Chương trình sử dụng lệnh switch

Với ví dụ này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh if else để thực hiện.

Chương trình sử dụng lệnh if else

var number = parseInt(prompt("Nhập số cần kiểm tra")); var mod = (number % 2); if (mod == 0){ document.write(number + " là số chẵn"); } else if (mod == 1){ document.write(number + " là số lẽ"); } else{ document.write("Ký tự bạn nhập không phải số"); }

Ví dụ: Viết chương trình cho người dùng nhập một màu, kiểm tra màu đó có phải màu đỏ (red) hay màu vàng (yellow) hay không? Nếu không phải thì thông báo cho người dùng biết nhập sai màu.

Chúng ta sẽ giải bài này bằng nhiều cách khác nhau và mỗi cách bạn sẽ học được một kinh nghiệm xử lý lệnh switch case.

Trường hợp không có default

Trường hợp này nếu bạn nhập một màu khác với màu đỏ (red) và vàng (yellow) thì sẽ không có thông báo gì.

Trường hợp không có break

Trường hợp này nếu bạn nhập vào màu đỏ (red) thì chương trình sẽ in ra cả lệnh ở case màu vàng (yellow) phía dưới, lý do là trong case màu đỏ ta không sử dụng lệnh break để thoát khỏi lệnh switch nên nó sẽ chạy thẳng xuống case phía dưới luôn mà không cần kiểm tra điều kiện.

var color = prompt("Nhập màu cần kiểm tra"); switch (color){ case 'red' : document.write("Bạn nhập màu đỏ, đúng rồi đó"); case 'yellow' : document.write("Bạn nhập màu vàng, đúng rồi đó"); break; default : document.write("Màu bạn nhập không có trong hệ thống"); }

Giả sử bạn thêm một case nữa cho màu xanh (blue), lúc nếu bạn nhập vào màu đỏ (red) thì kết quả chỉ in thêm lệnh màu vàng (yellow) thôi. Từ đó suy ra rằng nếu không có break thì nó chỉ chạy luôn case đầu tiên phía dưới nó. Ví dụ :

Trường hợp gôm nhóm case

Nếu bạn để ý kỹ hơn thì thì thấy rằng nếu người dùng nhập vào màu đỏ (red), vàng (yellow) và xanh (blue) thì đều có thông báo nhập đúng. Vậy tai sao mình không gôm ba trường hợp đó thành một thôi. Ví dụ :

Từ ba trường hợp trên ta suy ra được kết luận như sau:

Để xử lý cho một trường hợp ngoại lệ nào đó thì ta sử dụng lệnh default.

Nếu nhiều nhánh cùng xử lý chung một đoạn code thì ta sẽ bỏ đi lệnh break ở bên trong, như vậy nó sẽ chạy luôn case ở phía dưới mà không cần kiểm tra điều kiện.

All Rights Reserved

Lệnh Switch Case Trong Javascript

Các Dạng Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Used To Hiệu Quả Trong Tiếng Anh

Grammar Unit 4 Tiếng Anh 12, Thể Bị Động Được Cấu Lạo Bởi Một Dạng Của Động Từ Be Và Quá Khứ Phân Từ

Tổng Hợp 265 Cấu Trúc Về Tobe

Cách Dùng Can Và Could Trong Các Trường Hợp Đưa Ra Yêu Cầu, Xin Phép

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch Case Trong C#

Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Môn Tin Học 11 Chương Iii. Cấu Trúc Rẽ Nhánh Và Lặp

Giải Bài Tập Tin Học 11 Bài 9

Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 9 (Có Đáp Án): Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 24: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong Python

Câu Lệnh Rẽ Nhánh Trong Python

Dẫn nhập

Cấu trúc rẽ nhánh có 2 loại, ở bài CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF – ELSE TRONG C# chúng ta đã tìm hiểu loại đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu loại còn lại – Cấu trúc rẽ nhánh Switch case trong C# .

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

Cấu trúc switch case dạng thiếu và dạng đủ.

Ví dụ chương trình sử dụng cấu trúc switch case.

Cấu trúc switch case dạng thiếu và dạng đủ

Dạng thiếu

Cú pháp:

Trong đó:

switch, case là từ khóa bắt buộc.

break là một lệnh nhảy Ý nghĩa của nó là thoát ra khỏi cấu trúc, vòng lặp chứa nó (khái niệm về vòng lặp sẽ được trình bày ở bàiCẤU TRÚC LẶP GOTO TRONG C#)

Ngoài break ra vẫn còn lệnh nhảy khác như goto nhưng ít được sử dụng (chi tiết về lệnh goto sẽ được trình bày trong bàiCẤU TRÚC LẶP GOTO TRONG C#).

Vì trong cấu trúc switch. . . case chủ yếu chỉ sử dụng lệnh break nên mình cố tình để lệnh break vào trong cú pháp thay vì ghi chung chung là lệnh nhảy.

Ký tự hoặc chuỗi (char, string)

Kiểu liệt kê (enum, sẽ được trình bày trong bài ENUM TRONG LẬP TRÌNH C# )

Nếu case đang xét không rỗng (có lệnh để thực hiện) thì bắt buộc phải có lệnh nhảy (cụ thể là lệnh break) sau đó.

int k = 8; switch (k) { case 3: Console.WriteLine("HowKteam"); break;

Lưu đồ sau sẽ minh họa cho các bạn cách thức hoạt động của cấu trúc switch. . . case dạng thiếu:

Chú ý là trường hợp không có lệnh break như trong hình đồng nghĩa với việc case đó rỗng (không có câu lệnh thực hiện).

Đối với case cuối cùng dù có câu lệnh để thực hiện hay không vẫn phải có lệnh break để thoát khỏi cấu trúc.

int k = 10; switch (k)

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

Dạng đủ

Cú pháp:

Trong đó:

switch, case, default là từ khóa bắt buộc.

Ký tự hoặc chuỗi (char, string)

Kiểu liệt kê (enum, sẽ được trình bày trong bài ENUM TRONG LẬP TRÌNH C#)

Lưu đồ sau sẽ minh họa cách thức hoạt động của cấu trúc switch. . . case. . . default. . . :

Về cơ bản cách thức hoạt động của 2 cấu trúc switch. . . case dạng đủ và dạng thiếu là như nhau, chỉ khác nhau ở một diểm là dạng đủ có thêm dòng default. . . (tương tự là lệnh else trong bài CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF ELSE) nên các bạn xem lại lưu ý của dạng thiếu để tránh mắc lỗi.

int k = 8; switch (k) { case 3: Console.WriteLine("HowKteam"); break; case 9: Console.WriteLine("Kteam"); break; case 10: Console.WriteLine("Free Education"); break; default:

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

Vì không tìm thấy case nào có giá trị bằng với giá trị biến k nên sẽ thực hiện câu lệnh trong default. Do đó màn hình in ra ” Connecting to HowKteam. . . “.

Ví dụ chương trình sử dụng cấu trúc switch case

Ví dụ: Viết chương trình tính năm âm lịch từ năm dương lịch đã nhập.

Thuật toán tính năm âm lịch:

Năm âm lịch = Can + Chi. Vì thế cần tính được Can và Chi sau đó ghép lại là xong.

Tính Can bằng cách: Tìm phần dư của phép chia năm dương lịch cho 10.

Tra bảng sau để tìm ra Can tương ứng

Tìm Chi bằng cách:

Tìm phần dư của phép chia năm dương lịch cho 12.

Tra bảng sau để tìm ra Chi tương ứng:

Nối Can và Chi lại để được kết quả.

Các bạn tham khảo đoạn chương trình sau:

int Year;

Kết quả khi chạy chương trình trên là:

Ở ví dụ trên mình đã bỏ qua việc kiểm tra dữ liệu nhập vào có đúng hay không nên các bạn có thể áp dụng kiến thức đã học để thực hiện (tham khảo ví dụ trong CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF ELSE TRONG C#).

Bài tập tham khảo

Tương tự phần bài tập của bài CẤU TRÚC RẼ NHÁNH IF ELSE TRONG C# nhưng sử dụng cấu trúc Switch case.

Kết luận

Nội dung bài này giúp các bạn nắm được:

Cấu trúc switch case dạng thiếu và dạng đủ.

Viết chương trình sử dụng cấu trúc switch case.

Bài học sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khái niệm tiếp theo đó là KIỂU DỮ LIỆU OBJECT TRONG C#.

Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Cấu trúc rẽ nhánh Switch case trong C# dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Bài 12: Câu Lệnh Rẽ Nhánh If, If…else, Switch

Giải Tin Học 11 Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Câu Cầu Khiến & Câu Cảm Thán

Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Các Môn Toán, Anh, Ngữ Văn

Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Tiếng Anh Năm 2022

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case Trong Ngôn Ngữ C++

Cách Sử Dụng Each Và Every Trong Tiếng Anh

Cách Sử Dụng Đúng ‘either’ Và ‘neither’

Các Cụm Từ Với Full Và Fill

Phim The Reconstruction Of William Zero (Tái Cấu Trúc) 2014 Hd

Phim Tái Cấu Trúc (The Reconstruction Of William Zero) 2014 Hd

C/C++ cung cấp cho chúng ta 1 số cấu trúc rẽ nhánh cho chương trình trong đó có switch … case để giải quyết các logic.

switch so sánh 1 biểu thức nguyên với 1 danh sách giá trị các số nguyên, các hằng kí tự hoặc biểu thức hằng. Mỗi giá trị trong danh sách chính là 1 case (trường hợp) trong khối lệnh của switch.

Trong khối lệnh switch còn có thể có 1 default case (trường hợp mặc định) có thể có hoặc không. Mặt khác, trong mỗi trường hợp còn chứa các khối lệnh chờ được thực thi.

Cú pháp của cấu trúc rẽ nhánh switch…case

Muốn sử dụng cấu trúc switch … case, sử dụng cú pháp sau:

switch (expssion) { case constant_1: { Statements; break; } case constant_2: { Statements; break; } . . . case constant_n: { Statements; break; } default: { Statements; } }

Ví dụ:

using namespace std;

int main()

{

int month;

cout << “Month: ” << endl;

switch (month)

{

case 1:

{

cout << “January” << endl;

break;

}

case 2:

{

cout << “February” << endl;

break;

}

case 3:

{

cout << “March” << endl;

break;

}

case 4:

{

cout << “April” << endl;

cout << “April 2” << endl;

break;

}

case 5:

{

cout << “May” << endl;

break;

}

case 6:

{

cout << “June” << endl;

break;

}

case 7:

{

cout << “July” <<endl;

break;

}

case 8:

{

cout << “August” << endl;

break;

}

case 9:

{

cout << “September” << endl;

cout << “September 2” << endl;

break;

}

case 10:

{

cout << “October” << endl;

break;

}

case 11:

{

cout << “November” << endl;

break;

}

case 12:

{

cout << “December” << endl;

break;

}

default:

{

cout << “Input is false” << endl;

}

}

return 0;

}

Nguyên tắc hoạt động cấu trúc switch…case

Biểu thức nguyên trong switch được tính toán và kiểm tra lần lượt với giá trị của từng case.

Đầu tiên, nó sẽ được so sánh với giá trị của case đầu tiên, nếu bằng nhau thì sẽ thực hiện các lệnh (statement) trong case này cho đến khi nó gặp được từ khoá break.

Ngược lại, nếu như giá trị biểu thức nguyên không bằng giá trị case đầu tiên thì nó sẽ tiếp tục so sánh đến giá trị của case thứ hai và tiếp tục thực hiện như những bước trên. Giả sử, đến cuối cùng vẫn không tìm được giá trị bằng nó thì các khối lệnh trong default sẽ được thực hiện nếu như có tồn tại default.

Khi cấu trúc switch … case kết thúc, chương trình sẽ thực hiện tiếp những dòng lệnh sau cấu trúc switch … case.

Ta có sơ đồ hoạt động của cấu trúc switch… case như sau:

1 số lưu ý khi dùng cấu trúc rẽ nhánh chúng tôi

Các giá trị của mỗi case phải cùng kiểu dữ liệu với giá trị của biểu thức được so sánh.

Số lượng các case là không giới hạn nhưng chỉ có thể có duy nhất 1 default.

Giá trị của các case là 1 hằng số và các giá trị của các case phải khác nhau.

Từ khóa break có thể sử dụng hoặc không. Nếu không được sử dụng thì chương trình sẽ không kết thúc cấu trúc switch … case khi đã thực hiện hết khối lệnh của case đó. Thay vào đó, nó sẽ thực hiện tiếp các khối lệnh tiếp theo cho đến khi gặp từ khoá break hoặc dấu } cuối cùng của cấu trúc switch … case. Vì vậy, các bạn có thể sử dụng 1 khối lệnh cho nhiều trường hợp khác nhau.

Ví dụ:

using namespace std;

int main()

{

int month, day;

cout << “Month: ” << endl;

switch (month)

{

case 1:

case 3:

case 5:

case 7:

case 8:

case 10:

case 12:

{

day = 30;

break;

}

case 4:

case 6:

case 9:

case 11:

{

day = 31;

break;

}

default:

{

day = 28;

}

}

return 0;

}

Cấu Trúc, Cách Dùng, Phân Biệt In Case Và In Case Of Trong Tiếng Anh

90 Cấu Trúc Tiếng Anh Với V

Cấu Trúc Noun + Noun: Các Trường Hợp Đặc Biệt

Phân Biệt Cách Dùng To Be Of + Noun Và Be + Adjective

Cách Phân Biệt Afraid Và Scared

Switch – Case Trong Java (Câu Lệnh Điều Khiển / Câu Lệnh Rẽ Nhánh)

Java Cơ Bản – Phần 5: Lập Trình Giao Diện Với Java Swing

Vòng Lặp While Trong Java

Vòng Lặp While Và Do … While Trong Java

Học Lập Trình Java Từ Đâu Và Như Thế Nào?

Cách Sử Dụngうちに Và うちは, Ngữ Pháp うちに Và うちは

Bài viết đã được cập nhật vào: 11/02/2021

Cấu trúc code Switch case như sau:

switch

(

expssion

)

{

case

x

:

// code block

break

;

case

y

:

// code block

break

;

default

:

// code block

}

switch(expssion) {

case x:

break;

case y:

break;

default:

}

Lệnh Switch trong Java là gì?

Lệnh switch cho phép bạn kiểm tra một biến bình đẳng với một danh sách các giá trị. Mỗi giá trị được gọi là một case – trường hợp. Nếu giá trị này trùng với case nào thì các lệnh tương ứng với case đó sẽ được thực thi.

public

class

MyClass

{

public

static

void

main

(

String

args) {

int day = 4;

switch (day) {

case 1:

System.out.println(“Monday”);

break;

case 2:

System.out.println(“Tuesday”);

break;

case 3:

System.out.println(“Wednesday”);

break;

case 4:

System.out.println(“Thursday”);

break;

case 5:

System.out.println(“Friday”);

break;

case 6:

System.out.println(“Saturday”);

break;

case 7:

System.out.println(“Sunday”);

break;

}

}

}

Tryit Editor

Quy tắc cơ bản áp dụng cho một lệnh Switch

Biến được sử dụng trong một lệnh switch chỉ có thể là byte, short, int hoặc char.

Bạn có thể có nhiều lệnh case bên trong một lệnh switch. Mỗi case được theo sau bởi giá trị để được so sánh và một dấu hai chấm.

Giá trị cho một case phải giống kiểu dữ liệu của biến trong switch và nó phải là hằng số hoặc literal.

Khi biến đang được switch là tương đương với một case, các lệnh theo sau case đó sẽ thực thi tới khi gặp lệnh break.

Khi gặp một lệnh break thì switch kết thúc, và luồng điều khiển nhảy tới dòng tiếp theo lệnh switch.

Không phải mọi case đều cần một break. Nếu không có lệnh break xuất hiện, luồng điều khiển sẽ đi qua các case sau đó tới khi gặp một lệnh break.

Một lệnh switch có thể có một case mặc định, mà phải xuất hiện ở cuối lệnh switch. Case mặc định này có thể được sử dụng để thực thi một tác vụ trong trường hợp không có case nào là true. Trong trường hợp này, chúng ta không cần lệnh break.

Tại sao lại dùng Switch mà không dùng If Else

Trong trường hợp chúng ta có số trường hợp cần xử lý lớn hơn 3 thì khi đó chúng ta nên sử dụng switch - case để dễ dàng kiểm tra và xử lý, giúp cho chương trình dễ quan sát hơn.

Các bạn hình dung một bài toán có hàng chục trường hợp mà bạn sử dụng If Else thì vẫn ok thôi nhưng code của chúng ta rất rối, không chuyên nghiệp mà còn rất khó để kiểm tra, fix lỗi hoặc xử lý thêm, vì vậy nên sinh ra cấu trúc Switch – Case

Switch – case sẽ giúp cấu trúc chương trình rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu hơn so với if-else.

Switch – case sẽ kiểm tra 1 biến để thực hiện 100 trường hợp khác nhau, còn if else phải kiểm tra 100 điều kiện để thực hiện 100 trường hợp khác nhau.

Giả sử số điều kiện lên đến 1000, nếu sử dụng if-else thì R.I.P cho anh lập trình viên ^^, vì phải viết rất nhiều biểu thức điều kiện có thể gây ra những nhầm lẫn không đáng có.

Phần này cũng trả lời cho các câu hỏi:

Khi nào nên dùng Switch case và If Else?

Sự khác nhau giữa cấu trúc Switch case và If Else là gì?

Từ khóa Break có tác dụng gì?

break là một lệnh có thể xuất hiện trong khối lệnh case, hoặc khối lệnh default của switch. Khi bắt gặp lệnh break chương trình sẽ thoát ra khỏi switch.

Nghĩa là khi một case thỏa mãn điều kiện thì chương trình sẽ chạy vào khối lệnh trong case đó, và chạy đến cuối nó bắt gặp lệnh Break; – ngay lập tức nó sẽ thoát khỏi Switch, tránh việc chương trình duyệt thêm các case khác sẽ tốn tài nguyên và dữ liệu,

public

class

HienThiThangTuongUng

{

 

public

static

void

main

(

String

args) {

int thang;

String thangTuongUng = “”;

Scanner scanner = new Scanner(System.in);

System.out.println(“Nhập vào 1 số nguyên (từ 1 đến 12): “);

thang = scanner.nextInt();

switch (thang) {

case 1:

thangTuongUng = “Tháng 1”;

case 2:

thangTuongUng = “Tháng 2”;

case 3:

thangTuongUng = “Tháng 3”;

case 4:

thangTuongUng = “Tháng 4”;

case 5:

thangTuongUng = “Tháng 5”;

case 6:

thangTuongUng = “Tháng 6”;

case 7:

thangTuongUng = “Tháng 7”;

case 8:

thangTuongUng = “Tháng 8”;

break;

case 9:

thangTuongUng = “Tháng 9”;

break;

case 10:

thangTuongUng = “Tháng 10”;

break;

case 11:

thangTuongUng = “Tháng 11”;

break;

case 12:

thangTuongUng = “Tháng 12”;

break;

default:

System.out.println(“Số nhập vào phải nằm trong khoảng từ 1 đến 12.”);

}

System.out.println(thangTuongUng);

}

}

Bài tập nhỏ nhỏ nè!

Tryit Editor

[Bài 5] Switch – Case trong Java (Câu lệnh điều khiển / Câu lệnh rẽ nhánh) – Khóa học Java cơ bản miễn phí tại – Kynangso.net

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Tạo Một Ứng Dụng Java Web Đơn Giản Sử Dụng Servlet, Jsp Và Jdbc

Cấu Trúc Điều Khiển Trong Javacript

Cấu Trúc Code Trong Javascript

Javascript Data Types And Data Structures

Từ Vựng + Ngữ Pháp ( Câu Bị Động Cơ Bản)

Switch … Case Trong Javascript

Câu Lệnh Switch – Case Trong Javascript

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán Trong Javascript – P3. Linked List Data Structure

Câu Lệnh Switch Trong Java

Các Dị Tật Bẩm Sinh Ở Phổi

Phương Pháp Giải Bài Tập Di Truyền Quần Thể

Hướng dẫn sử dụng Switch … Case trong JavaScript

Trong bài Hướng dẫn tự học JavaScript này bạn sẽ được học về cấu trúc điều khiển SWITCH … CASE.

Sử dụng câu lệnh Switch … Case

Câu lệnh switch … case là một sự thay thế cho câu lệnh chúng tôi if… else.

Switch…case kiểm tra một biến hoặc một biểu thức với một loạt các giá trị cho đến khi tìm được giá trị phù hợp.

Cú pháp của câu lệnh switch … case

Câu lệnh chúng tôi trong Javascript được viết như sau:

switch (x){ case value1: break; case value2: ... default: }

Ví dụ Switch … Case trong Javascript

Để hiểu cách sử dụng switch…case trong Javascript, chúng ta cùng thực hiện một ví dụ sau:

Ví dụ hiển thị tên của thứ trong một tuần.

var d = new Date(); switch(d.getDay()) { case 0: alert("Hôm nay là Chủ nhật."); break; case 1: alert("Hôm nay là Thứ Hai."); break; case 2: alert("Hôm nay là Thứ Ba."); break; case 3: alert("Hôm nay là Thứ Tư."); break; case 4: alert("Hôm nay là Thứ Năm."); break; case 5: alert("Hôm nay là Thứ Sáu."); break; case 6: alert("Hôm nay là Thứ Bảy."); break; default: alert("Không có thông tin gì."); break; }

Phương thức getDay() trả về ngày trong tuần dưới dạng số từ 0 đến 6, trong đó 0 đại diện cho Chủ nhật, 1 đại diện cho Thứ Hai, …

Lưu ý:

Trong một câu lệnh switch … case, giá trị của biểu thức hoặc biến được so sánh với giá trị của từng case bằng cách sử dụng toán tử đẳng thức nghiêm ngặt (===), so sánh bằng cả về kiểu dữ liệu. Điều đó có nghĩa là nếu x = “0”, nó không khớp với case 0: , bởi vì kiểu dữ liệu của chúng không bằng nhau.

Câu lệnh switch … case khác với câu lệnh if … else.

Câu lệnh switch thực thi từng dòng (tức là câu lệnh bằng câu lệnh) và một khi JavaScript tìm thấy một mệnh đề case được đánh giá là true, nó không chỉ thực thi code tương ứng với case đó, mà còn thực thi tất cả các mệnh đề case tiếp theo.

Để ngăn chặn điều này, bạn phải thêm lệnh break sau mỗi trường case (như bạn có thể thấy trong ví dụ trên).

Câu lệnh break báo cho trình thông dịch JavaScript thoát ra khỏi khối lệnh chúng tôi một khi đã thực thi case đúng.

Tuy nhiên, câu lệnh break không cần thiết cho trường hợp default, khi nó xuất hiện cuối cùng trong câu lệnh switch.

Mặc dù, đó là một cách làm tốt để chấm dứt case cuối cùng hoặc mệnh đề default trong câu lệnh switch.

Nó sẽ ngăn một lỗi lập trình có thể xảy ra sau này nếu một câu lệnh case khác được thêm vào trong câu lệnh switch.

Mệnh đề default là tùy chọn, nếu không có case nào đúng thì nó sẽ thực thi code trong mệnh đề default.

Mệnh đề default không phải là câu lệnh cuối cùng trong switch…case.

Đây là một ví dụ:

var d = new Date(); switch(d.getDay()) { default: alert("Đếm ngày chờ Chủ Nhật."); break; case 6: alert("Hôm nay là Thứ Bảy."); break; case 0: alert("Hôm nay là Chủ Nhật."); }

Nhiều Case cùng thực hiện một hành động

Mỗi giá trị case phải là duy nhất trong một câu lệnh switch.

Tuy nhiên, các case khác nhau có thể không cần một hành động nào.

Và một số case có thể chia sẻ cùng một hành động, như được hiển thị ở đây:

var d = new Date(); switch(d.getDay()) { case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: alert("Đi làm bình thường."); break; case 0: case 6: alert("Cuối tuần."); break; default: alert("Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn!"); }

Lưu ý:

Bạn có thể thêm bao nhiêu case tùy thích trong câu lệnh switch… case

Bạn đã hiểu cách sử dụng Switch … Case trong Javascript chưa?

Hãy thử làm lại ví dụ switch… case trong hướng dẫn tự học Javascript ở bên trên.

Cấu Trúc Used To Và Cách Sử Dụng Hiệu Quả Trong Tiếng Anh

Công Thức Used To Và Cách Sử Dụng Phổ Biến

Phân Biệt Above Và Over

Bài 11: Giới Từ With, Over Và By, Ngữ Pháp, Từ Vựng, Bài Tập Hay

Xin Phép Về Sớm, Nghỉ Làm Bằng Tiếng Nhật – Tts Học Ngay Kẻo Lỡ?

Lệnh Switch Case Trong Javascript

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case Trong Javascript

Cấu Trúc Điều Khiển Switch Case Trong C++

Tại Sao Nên Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán?

Thuật Toán Và Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Javascript

Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Ngẫu Phối

Lẽ ra bài này mình viết ngay từ đầu nhưng do việc học Javascript có sử dụng nhiều đối tượng riêng của nó nên mình giới thiệu các đối tượng đó trước. Chúng ta đã được học câu kiểm tra điều kiện if else rồi, tuy nhiên vẫn còn một cách khác có chức năng tương tự đó là câu lệnh switch case.

1. Lệnh switch case trong Javascript

Lênh switch case có công dụng giống như lệnh if else đó là đều dùng để rẻ nhánh chương trình, ứng với mỗi nhánh sẽ có một điều kiện cụ thể và điều kiện đó phải sử dụng toán tử so sánh bằng, còn đối với lệnh if else thì bạn có thể truyền vào một mệnh đề bất kì và sử dụng nhiều toán tử khác nhau.

switch (variable) { case value_1 : { break; } case value_2 : { break; } default : { } }

Nếu như trong tất cả các case không có default, ngược lại nếu có case nào phù hợp thì chương trình sẽ chạy trong case đó, đồng thời lệnh break sẽ giúp chương trình thoát khỏi lệnh switch, còn nếu bạn không thêm lệnh break thì chương trình sẽ tiếp tục kiểm tra và chạy tiếp ở case tiếp theo. case nào phù hợp thì nó sẽ chạy lệnh ở

Quy trình chạy như sau:

Nếu tham số variable có giá trị là value_1 thì những đoạn code nằm bên trong case 1 sẽ được thực hiện, ngược lại nó sẽ nhảy xuống case tiếp theo.

Lúc này nếu variable có giá trị là value_2 thì những đoạn code trong case 2 sẽ được thực hiện, ngược lại nó kiểm tra tiếp xem còn case nào không.

Nhận thấy không còn case nào nữa nên nó sẽ kiểm tra có lệnh default không? Vì có lệnh default nên nó sẽ chạy đoạn code trong lệnh default đó rồi thoát khỏi switch case.

Đề bài: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số, kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻ.

Với bài toán này thì mình kết hợp lệnh prompt() để lấy thông tin từ người dùng, đồng thời kết hợp lệnh switch case để hiển thị kết quả. Có một lưu ý bạn nên sử dụng hàm parseInt() để chuyển dữ liệu người dùng nhập sang number.

Với ví dụ này thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng lệnh if else để thực hiện.

2. Ví dụ lệnh switch case trong Javascript

Đề bài: Viết chương trình cho người dùng nhập một màu, kiểm tra màu đó có phải màu đỏ ( red) hay màu vàng ( yellow) hay không? Nếu không phải thì thông báo cho người dùng biết nhập sai màu.

Chúng ta sẽ giải bài này bằng nhiều cách khác nhau và mỗi cách bạn sẽ học được một kinh nghiệm xử lý lệnh switch case.

Trường hợp không có default

Trường hợp này nếu bạn nhập một màu khác với màu đỏ ( red) và vàng ( yellow) thì sẽ không có thông báo gì.

Trường hợp không có break

Trường hợp này nếu bạn nhập vào màu đỏ ( red) thì chương trình sẽ in ra cả lệnh ở case màu vàng ( yellow) phía dưới, lý do là trong case màu đỏ ta không sử dụng lệnh break để thoát khỏi lệnh switch nên nó sẽ chạy thẳng xuống case phía dưới luôn mà không cần kiểm tra điều kiện.

var color = prompt("Nhập màu cần kiểm tra"); switch (color){ case 'red' : document.write("Bạn nhập màu đỏ, đúng rồi đó"); case 'yellow' : document.write("Bạn nhập màu vàng, đúng rồi đó"); break; default : document.write("Màu bạn nhập không có trong hệ thống"); }

Giả sử bạn thêm một case nữa cho màu xanh ( blue), lúc nếu bạn nhập vào màu đỏ ( red) thì kết quả chỉ in thêm lệnh màu vàng ( yellow) thôi. Từ đó suy ra rằng nếu không có break thì nó chỉ chạy luôn case đầu tiên phía dưới nó.

Trường hợp gom nhóm case

Nếu bạn để ý kỹ hơn thì thì thấy rằng nếu người dùng nhập vào màu đỏ ( red), vàng ( yellow) và xanh ( blue) thì đều có thông báo nhập đúng. Vậy tai sao mình không gom ba trường hợp đó thành một thôi.

3. Lời kết

Từ ba trường hợp trên ta suy ra được kết luận như sau:

Để xử lý cho một trường hợp ngoại lệ nào đó thì ta sử dụng lệnh default.

Nếu nhiều nhánh cùng xử lý chung một đoạn code thì ta sẽ bỏ đi lệnh break ở bên trong, như vậy nó sẽ chạy luôn case ở phía dưới mà không cần kiểm tra điều kiện.

Các Dạng Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Used To Hiệu Quả Trong Tiếng Anh

Grammar Unit 4 Tiếng Anh 12, Thể Bị Động Được Cấu Lạo Bởi Một Dạng Của Động Từ Be Và Quá Khứ Phân Từ

Tổng Hợp 265 Cấu Trúc Về Tobe

Cách Dùng Can Và Could Trong Các Trường Hợp Đưa Ra Yêu Cầu, Xin Phép

Cách Viết Email Tiếng Nhật Với Khách Hàng Nhật (Business Email) (Phần Ii)

Bài 7: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch/case

Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong C

Lệnh Rẽ Nhánh Trong C#

Bài Giảng Môn Tin Học 11

Hiểu Ngay Cấu Trúc Remind Trong Tiếng Anh Với 5 Phút

Cách Dùng So Have I, So Am I

1. Cấu trúc switch/case

– Cú pháp:

switch(biểu thức) {     case n1:        break; case n2: break; ... default: break; }

với biểu thức là một biểu thức nguyên, các giá trị n1, n2,… là các hằng số nguyên khác nhau.

– Với đúng như cú pháp trên, cấu trúc switch/case tương đương với cấu trúc if/else như sau:

if (biểu thức == n1) else if (biểu thức == n2) ... else

2. Sự hoạt động của cấu trúc switch/case

Phần này mình sẽ nói rõ về sự hoạt động của switch/case, cũng như sẽ giải thích vì sao cần có các lệnh break, và nếu không có thì sao ?

int n = 2; switch(n) {     case 1:        printf("*n"); case 2: printf("**n"); case 3: printf("***n"); default: printf("****n"); }

Trong đoạn mã này, khác với cú pháp ở trên, mình đã cố tình bỏ đi các lệnh break, và kết quả sẽ là:

Màn hình console in ra 3 dòng tương ứng với các trường hợp case 2, case 3 và default trong chương trình. Điều đó có nghĩa là sao ? Bạn đã hình dung được cách thức hoạt động của cấu trúc switch/case chưa ?

– Đầu tiên nói đến lệnh break trước đã, đơn giản thôi, nó có chức năng là thoát khỏi khối lệnh hiện tại. Khi chương trình thực hiện lệnh break, những câu lệnh còn lại phía sau (nếu có) sẽ bị bỏ qua. Lệnh break cũng có chức năng kết thúc một vòng lặp (sẽ đề cập ở những bài viết sau).

– Và cách thức hoạt động của cấu trúc switch/case như sau: Đầu tiên giá trị của biểu thức trong ngoặc sẽ được tính, sau đó lần lượt so sánh với giá trị trong các case:

• Nếu giá trị biểu thức không trùng với bất kì giá trị nào trong các case, chương trình sẽ thực hiện các lệnh trong phần default (nếu có) rồi kết thúc cấu trúc witch.

• Nếu giá trị biểu thức trùng với giá trị của case k nào đó, chương trình sẽ thực hiện tuần tự các lệnh bắt đầu từ case k trở đi cho đến hết khối lệnh switch, bao gồm cả các case phía sau case k và trường hợp default (nếu có).

3. Một số lưu ý khi dùng switch/case

– Biểu thức sau switch phải là biểu thức có giá trị nguyên, và luôn luôn được đặt trong ngoặc.

– Tất cả các case và default phải cùng nằm trong một khối lệnh, giới hạn bởi cặp ngoặc nhọn.

– Giá trị trong các case phải là các hằng số nguyên khác nhau.

– Nếu các trường hợp khác nhau nhưng thực hiệnn cùg một lệnh thì có thể viết như sau:

switch(biểu thức) {     case n1: case n2: case n3: break; case n4: case n5: break; }

Với cấu trúc trên thì nếu biểu thức có giá trị n1, n2 hoặc n3 thì chương trình sẽ thực hiện lệnh A, tương tự nếu có giá trị n4 hoặc n5 sẽ thực hiện lệnh B.

Vậy là xong thêm một món mới nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Chia sẻ:

Tweet

Like this:

Số lượt thích

Đang tải…

Lệnh Rẽ Nhánh Trong Python

Câu Điều Kiện Trong Python

Lập Trình Python: Câu Lệnh Rẽ Nhánh Trong Python – Hourofcode Vietnam

Giáo Án Tin Học Lớp 11

Giáo Án Tin Học Lớp 8

Lệnh Switch Case Trong C

Tìm Hiểu Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn

Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”doubt”

Even If Nghĩa Là Gì ? An Ủi Người Thân, Bạn Bè Đồng Nghiệp Của Mình Kh

As Far As Là Gì? Ví Dụ Và Cách Sử Dụng Cụm Từ As Far As

Đề Thi Cuối Kỳ Môn Cấu Trúc Sợi

Lệnh switch case là một cấu trúc điều khiển & rẽ nhánh hoàn toàn có thể được thay thế bằng cấu trúc if else. Tuy nhiên, việc sử dụng switch case sẽ giúp code của chúng ta dễ viết và dễ đọc hơn; Một điều nữa là sử dụng switch case có vẻ như cho hiệu năng tốt hơn so với sử dụng if else. Bạn có thể xem rõ hơn về ưu nhược điểm của dùng lệnh switch case ở phần tài liệu tham khảo

Video hướng dẫn lệnh switch case

Cách hoạt động của cấu trúc switch case

expssion phải bắt buộc là giá trị hằng, có thể là biểu thức nhưng kết quả cần là hằng số.

Trong đó, expssion sẽ được tính toán 1 lần duy nhất và sau đó so sánh với các giá trị của các case.

Nếu có 1 case nào đó khớp giá trị, các khối lệnh tương ứng sau case đó sẽ được thực hiện cho tới khi gặp lệnh break. Do đó, nếu chúng ta không sử dụng break thì tất cả các case kể từ case khớp giá trị đều được thực hiện.

Case default sẽ được thực hiện nếu không có case nào khớp giá trị với expssion.

Bài tập thực hành

Nhập vào 2 số nguyên a, b

Nhập vào phép toán +, -, *, /

Thực hiện tính toán theo phép toán nhập vào với hai số a, b

Ví dụ:

Lời giải tham khảo sử dụng lệnh switch case:

Kết quả chạy chương trình:

Lệnh goto trong C

Lệnh goto cho phép code của bạn nhảy đến thực hiện ở vị trí label bất kỳ của chương trình mà không cần nhất định phải theo thứ tự từ trên xuống. Do tính chất nhảy “lung tung” chẳng giống ai nên lệnh goto không được khuyến khích sử dụng.

Cú pháp của lệnh goto như sau:

Ví dụ về việc sử dụng lệnh goto trong C:

Kết quả chạy chương trình:

Tài liệu tham khảo

https://stackoverflow.com/questions/2158759/

https://stackoverflow.com/questions/767821/

https://www.programiz.com/c-programming/c-switch-case-statement

Các bài viết trong khóa học

Sáng lập cộng đồng Lập Trình Không Khó với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ trên con đường trở thành những lập trình viên tương lai. Tất cả những gì tôi viết ra đây chỉ đơn giản là sở thích ghi lại các kiến thức mà tôi tích lũy được.

Can Và Could Khác Nhau Ở Điểm Nào? Cách Dùng Ra Sao?

Phân Biệt “price”, “cost”, “value” Và “worth”

Phân Biệt Price, Cost, Value Và Worth

Cấu Trúc Bị Động Của Câu Tường Thuật

Cách Dùng As Such Và Such As ” Amec

🌟 Home
🌟 Top