Sử Dụng Cấu Trúc Struct Và Kiểu Liệt Kê Enum Trong Lập Trình C# C Sharp

--- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Và Tính Chất Vật Lý, Hóa Học Của Protein
 • Câu Bị Động 2 (Passive Sentences 2)
 • Tất Tần Tật Về Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh
 • 3 Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Không Bao Giờ Nhầm Lẫn
 • Tự Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Bài 15: Cấu Trúc Và Cách Dùng Thì Quá Khứ Hoàn Thành Past Perfect Tense
 • Sử dụng struct trong C#

  Thông thường sử dụng struct để gộp một nhóm nhỏ các dữ liệu, mục đích chính là lưu trữ dữ liệu rất hạn chế tạo ra các ứng xử trên struct (các phương thức).

  Bắt đầu bằng một ví dụ đơn giản về struct, khai báo một cấu trúc – có 2 trường dữ liệu (không phải thuộc tính) và một phương thức

  public struct Product { public string name; // trường tên sản phẩm public decimal price; // trường giá sản phẩm // Phương thức sinh ra chuỗi thông tin }

  Do là kiểu giá trị với các trường dữ liệu, nên có thể khai báo – khởi tạo các trường và sử dụng như kiểu giá trị:

  Product productA; Product productA; productA.name = "Iphone"; productA.price = 1000; Product productB = productA; // gán struct, là sao chép giá trị chứ không tham chiếu như lớp productB.name = "Laptop"; Console.WriteLine(productA.ToString()); Console.WriteLine(productB.ToString()); // In ra: // Iphone : 1000$ // Laptop : 1000$

  Phương thức khởi tạo struct

  Trong struct cũng có thể có phương thức khởi tạo như lớp, nó dùng để khởi tạo giá trị các trường hoặc thuộc tính. Khi có phương thức khởi tạo (hàm tạo) muốn chạy nó thì phải dùng toán tử new để có bản thực thi của struct. Một lưu ý nữa là phương thức khởi tạo bắt buộc phải khởi tạo toàn bộ thành viên dữ liệu (trường, thuộc tính) có trong struct. Ví dụ:

  public struct Product { public Product(string _name) { // trong cấu trúc có bao nhiêu trường dữ liệu, thuộc tính // phải khởi tạo hết trong hàm tạo (thiếu sẽ lỗi) name = _name; price = 100; } public string name; // trường tên sản phẩm public decimal price; // trường giá sản phẩm // Phương thức sinh ra chuỗi thông tin }

  Thi hành hàm tạo thì phải dùng tới new, như đoạn code:

  Product product = new Product("Samsung Abc"); Console.WriteLine(product.ToString()); // Samsung Abc : 100$

  Thuộc tính trong struct

  Trong struct cũng có thể khai báo các thuộc tính, chỉ cần lưu ý đã có thuộc tính thì bắt buộc phải khởi tạo nó một cách tường minh trong phương thức khởi tạo nếu không sẽ lỗi. Ví dụ sau có hai thuộc tính là NameDescription

  public struct Product { public Product(string _name) { name = _name; // đồng nghĩa khởi tạo thuộc tính Name price = 100; Description = "Mô tả về sản phẩm {name}"; } public string name; // trường tên sản phẩm public decimal price; // trường giá sản phẩm // Phương thức sinh ra chuỗi thông tin // Thuộc tính Name // Thuộc tính Description public string Description {set; get;} }

  So sánh sự khác nhau giữa class và struct

  • Struct phù hợp khi muốn gom một lượng nhỏ các biến có kiểu nguyên thủy (int, float …), thuộc tính lại với nhau. Class thì dùng khi các diễn tả đối tượng chứa các biến, thuộc tính và xử lý dữ liệu phức tạp.
  • Struct có thể dùng khai báo biến mà không cần thao tác tạo đối tượng. BIẾN KIỂU STRUCT LÀ THAM TRỊ CÒN BIẾN CLASS LÀ THAM CHIẾU . struct được lưu ở bộ nhớ stack, còn đối tượng được sinh ra bới class được lưu ở bộ nhớ heap – bộ nhớ heap được quản lý, giám sát, thu hồi tự động bởi GC.

  Sử dụng kiểu liệt kê (Enumeration Type) – enum

  Kiểu liệt kê (enum) khai báo một tập hợp các hằng số có tên, mặc định giá trị các hằng số này là kiểu int và bắt đầu từ 0 trở đi trong khai báo kiểu liệt kê. Liệt kê (enum) thuộc dạng kiểu giá trị như struct. Để khai báo một kiểu liệt kê thì dùng từ khóa enum

  Ví dụ – khai báo kiểu liệt kê thể hiện học lực của sinh viên gồm có: Kém (0), Trung bình (1), Khá (2), Giỏi (3)

  enum HocLuc {Kem, TrungBinh, Kha, Gioi};

  Mặc định enum sẽ thiết lập tên các khai báo sẽ nhận giá trị tương ứng từ 0, 1, 2 … Tuy nhiên, bạn có thể gán một tên nào đó ứng với giá trị cụ thể, ví dụ TrungBinh nhận giá trị 5

  enum HocLuc {Kem, TrungBinh = 5, Kha, Gioi};

  Do TrungBinh bằng 5, nên tên tiếp theo Kha sẽ nhận 6, Giỏi là 7

  Để nhận giá trị liệt kê – bạn dùng toán tử . rồi đến tên phần tử.

  enum HocLuc {Kem, TrungBinh, Kha, Gioi} static void Main(string[] args) { int a = (int) chúng tôi ; // cast enum thành int Console.WriteLine(a); // 2 }

  Khai báo kiểu enum rất phù hợp khi giá trị của biến nhận một giá trị hằng số trong tập hằng số hữu hạn nào đó, như danh sách các ngày trong tuần, trạng thái online / offline, và đặc biệt hay dùng Enum với câu lệnh switch

  static void test_enum () { HocLuc hocluc = chúng tôi // khai báo biến hocluc kiểu enum và khởi tạo giá trị bằng HocLuc.Kha switch (hocluc) { case HocLuc.Kem: Console.WriteLine ("Học lực kém"); break; case HocLuc.Kha: Console.WriteLine ("Học lực Kha"); break; case HocLuc.Gioi: Console.WriteLine ("Học lực Giỏi"); break; default: Console.WriteLine ("Học lực TB"); break; } }

  Bạn có thể cast – chuyển kiểu qua lại giữa enum và int

  HocLuc hoc = (HocLuc)2; Console.WriteLine(hoc); //Kha

  Sử dụng enum, khi viết code tên của Enum nó đã gợi nhớ giá trị – ý nghĩa của dữ liệu nên code dễ đọc, dễ hiểu hơn

  HocLuc hocluc_hocsinhA = HocLuc.Kha; int hocluc_hocsinhB = 2;

  Hai dòng code trên, về logic có thể hoàn toàn giống nhau. Nhưng đọc code ở dòng 1 sẽ dễ hơn đọc ở dòng 2 nhiều.

  Tham khảo mã nguồn CS022_struct_and_enum (git) hoặc tải về ex022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc (Struct) Trong Lập Trình C
 • Lập Trình C: Bài Tập Phần Cấu Trúc (Struct)
 • Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 10 (Có Đáp Án): Cấu Trúc Lặp
 • Bài Tập Vòng Lặp Trong C++
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Có Đáp Án Cấu Trúc Lặp Môn Tin Học 11 Năm 2021
 • Chiến Lược Và Cấu Trúc Tiếng Anh Giới Thiệu Bản Thân Cho Người Đi Làm

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Cách Diễn Đạt Lịch Sự: Sử Dụng Câu Hỏi
 • Test Rest Web Service Đơn Giản Hơn Với Rest Assured
 • Học Api Automation Testing Với Rest Assured
 • Giải Đáp Toàn Bộ Các Thắc Mắc Về Sữa Ensure Úc
 • Đánh Giá 7 Loại Sữa Ensure Có Trên Thị Trường Hiện Nay
 • Đây chính là phần mở đầu “break the ice” của cuộc hội thoại, trước khi tiến đến câu hỏi chính “Please tell me about yourself”. Cũng như Tiếng Việt, trong Tiếng Anh có rất nhiều các cách chào hỏi khác nhau . Để mở đầu phỏng vấn, bạn có thể dùng cách chào Xã giao “Hi”, “Hello”, “Good morning” đi kèm với “It’s nice to meet you”, “It’s a pleasure to meet you”, hay “It’s my pleasure”.

   Hello, Ms Jenny. I’m Peter Clark. Thanks so much for your coming in.

  (Xin chào cô Jenny. Tôi là Peter Clark. Cảm ơn cô đã tham dự buổi phỏng vấn)

  Hi, I’m Jenny. It’s my pleasure, thanks so much for meeting with me.

  I’m good, thank you. And you? (Tôi khoẻ, cảm ơn anh. Còn anh thì sao?)

   Did you have any trouble finding the office?

  (Anh có gặp khó khăn khi tìm đường đến văn phòng không?)

  – No, the directions on the website were great.

  (Ồ không, chỉ dẫn đường trên website rất rõ ràng)

  – Oh yes, a little bit at first. There are five buildings here and I got lost on Building A for a while.

  (Ồ có, một chút khó khăn lúc đầu. Có năm toà nhà ở đây và tôi đã bị lạc một lúc trong toà nhà A)

   Did you do anything interesting over the weekend?

  (Chị có làm điều gì thú vị cuối tuần vừa rồi không?)

  Yes, I brought my little kids to a Botanic Garden to enjoy fresh air and jog around the lake.

  (Có, tôi đưa lũ nhỏ tới Công viên Bách thảo để thưởng thức không khí trong lành và chạy bộ quanh hồ)

  That sounds nice ( Nghe thật thích)

  It was. And you? (Đúng vậy. Còn anh thì sao?)

  Ngay phần đầu tiên bạn nên giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp, một nhận định tổng quan đưa ra được thế mạnh và mang lại cảm nhận ban đầu về cá tính của bạn. Phần này bạn nên dùng 2 hay 3 câu ngắn để giới thiệu về bản thân mình, như: Tên, vị trí công việc hiện tại của bạn, số năm kinh nghiệm, …

  Trong phần này, bạn cần chú ý cách sử dụng Thì hiện tại đơnThì hiện tại hoàn thành để giới thiệu công việc hiện tại của mình.

  Thì hiện tại đơn là thì dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên, theo thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính quy luật, hoặc diễn tả chân lý và sự thật hiển nhiên.

  Cấu trúc giới thiệu công việc (Tôi là một cán bộ dự án nhiệt tâm với 2 năm kinh nghiệm tại tổ chức Save The Children) (Tôi làm công việc kế toán viên tại KPMG trong 4 năm) (Tôi làm trong bộ phận nhân sự của ngân hàng VIB) (Tôi làm cán bộ tín dụng cho ngân hàng Maritime) Cấu trúc nói về công việc chính của bạn (Tôi chịu trách nhiệm/ quản lý việc tuyển dụng nhân sự mới)

   I am responsible for … ( making monthly social insurance of 100 employees in the company)

  (Tôi chịu trách nhiệm làm bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 100 nhân viên của công ty) (Tôi cần đối mặt/ xử lý với rất nhiều khiếu nại của khách hàng) (Tôi điều hành hầu hết các chiến dịch marketing trong năm 2021) (Tôi quản lý hoạt động và tài chính của 3 dự án ở Miền Bắc) (Công việc chính của tôi là làm báo cáo thuế hàng quý cho công ty)

  Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả về một hành động bắt đầu ở quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại.

  (Tôi đã tham dự khoá đào tạo phân tích dữ liệu cho các nhà thực hành Tài chính vi mô tại Thái lan năm 2021) (Tôi đã nhận chứng chỉ Người bán hàng giỏi nhất năm của Mercedes Benz trong năm 2008) (Tôi đã nhận giải thưởng Người quản lý của năm cho các chiến lược sáng tạo nhằm thúc đẩy nhân viên đạt và vượt qua được doanh số hàng quý).

  13 Từ vựng miêu tả tính cách, sự chuyên nghiệp trong công việc

   I am an ambitious and diligent person

  (Tôi là một người tham vọng và chuyên cần)

   As an accountant, I am not only meticulous but also prudent.

  (Là một kế toán viên, tôi không chỉ là người tỉ mỉ mà còn thận trọng) Bạn có thể dùng cấu trúc sau: (Sau 5 năm làm cán bộ tư vấn khách hàng, tôi có kĩ năng đàm phán và giải quyết vấn đề tốt)

   I have managed all the aspects of projects, such as making plan, operating and reporting for 10 years. Then, I learnt effective organization skills and time management abilities to complete my job.

  (Tôi đã quản lý tất cả các khía cạnh của các dự án, như lập kế hoạch, vận hành và báo cáo trong 10 năm. Do đó, tôi đã học được kĩ năng tổ chức và khả năng quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành công việc)

   I’m good at dealing with people/handling stress.

  (Tôi giỏi thỏa hiệp với mọi người/giải quyết vấn đề áp lực)

   In my 8 years of my experience as a sale manager, I have developed strong negotiation and teamwork skills.

  Bạn download tiện ích eJOY eXtension miễn phí trên Chrome. Sau đó, bôi đen từ vựng bạn không biết, eJOY eXtension sẽ hiện ra nghĩa, phiên âm, nghe cách phát âm của từ đó. Bạn chỉ cần ấn vào nút “add”/”lưu” là từ mới này ngay lập tức đã được lưu vào sổ từ của bạn rồi đó.

  Giờ thì, bạn chỉ cần chơi game với những từ mới này hàng ngày để ghi nhớ chúng. Điều đặc biệt là bạn chẳng cần phải nhớ hôm nào học từ nào mà eJOY đã áp dụng thuật toán “Ghi nhớ lặp lại ngắt quãng” một cách thông mình, gợi ý bạn học đúng từ vào đúng lúc bạn sắp quên chúng!

  Vì sao bạn biết đến công việc này?

  (Tôi đã nghe thông tin tuyển dụng này từ một trong những nhân viên của ông, Ryan Smith) (Tôi đã nhìn thấy vị trí tuyển dụng này trên Linkedln/ Vietnamworks) (Tôi đã đọc vị trí này trên website của công ty)

  Một số cấu trúc lí do ứng tuyển

   Although I love my current role, I feel I’m now ready for a more challenging assignment and this position really excites me

  (Mặc dù tôi yêu thích công việc hiện tại của mình, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ thử thách hơn và công việc này thực sự khiến tôi thấy hào hứng)

   I’ve always been interested in E-Commerce/Marketing/and your company excels (is one of the best) in this field.

  (Tôi luôn quan tâm đến thương mại điện tử/marketing và công ty của ông đi đầu trong lĩnh vực này)

   It sounds like an exciting opportunity and an ideal match with my qualifications.

  1. Bạn có đáp ứng nhu cầu tuyển dụng?

  Thông qua việc giới thiệu Tên và kinh nghiệm nổi bật của bạn, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bước đầu về việc liệu bạn có phải là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này. Ví như, nếu bạn cảm thấy công việc Kế toán của mình đang thật nhàm chán, bạn thích sự thử thách và năng động của công việc Sale nên ứng tuyển cho vị trí nhân viên kinh doanh của một công ty. Chắc hẳn bạn sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất lớn của các ứng viên khác đã từng có kinh nghiệm sale trong con mắt của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, cũng đừng quá lo lắng vì điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không có cơ hội nếu kinh nghiệm trước đó của bạn không hoàn toàn “fit” với công việc ứng tuyển. Tại sao ư? Bởi còn hai lý do để người phỏng vấn cân nhắc về bạn nữa cơ!

  2. Tại sao bạn lại quan tâm/ thích công việc này?

  Có rất nhiều lý do chuyển việc:

  • Bạn muốn có cơ hội thăng tiến
  • Bạn muốn nhận một mức lương cao hơn
  • Bạn muốn được đi và trải nghiệm nhiều nơi
  • Bạn muốn thay đổi môi trường làm việc
  • Hay đơn giản chỉ là bạn muốn một công việc ít di chuyển, gần nhà …

  Nhà tuyển dụng có thể dựa trên khía cạnh và mức độ quan tâm của bạn với công việc để xác định sự cam kết gắn bó và hiệu quả trong công việc của bạn.

  Thông qua việc tự giới thiệu bản thân, nhà tuyển dụng sẽ chú ý tới các ngôn ngữ hình thể của bạn. Với một nhà tuyển dụng có kinh nghiệm thì họ hoàn toàn có thể đưa ra được cảm nhận về việc bạn có phù hợp với văn hoá của công ty hay đặc thù của công việc hay không. Mắt nhìn thẳng khi nói chuyện, hay việc tươi cười, tự tin và thoải mái trò chuyện mang lại những thiện cảm từ người đối diện và sẽ là điểm cộng trong buổi phỏng vấn của bạn.

  2 nguyên tắc giúp bạn tự tin và thành công trong buổi phỏng vấn

  Binh pháp Tôn Tử có câu ” Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng “. Ở phần trên, bạn đã hiểu về mục tiêu của nhà tuyển dụng khi đưa ra câu hỏi. Để có thể chủ động và thành công thì chúng ta còn cần xác định tâm thế, hay chính là thái độ khi phỏng vấn.

  Đừng nản chí nếu bạn không được tuyển dụng vị trí này. Bởi đơn giản, có thể bạn được sinh ra là để thành công trong một công việc khác, một vị trí khác. Buổi phỏng vấn chỉ là một cơ hội để bạn và nhà tuyển dụng hiểu hơn về nhau, liệu rằng bạn có phù hợp với công việc này hay không.

  Thành công của buổi phỏng vấn là bạn hiểu rõ ràng về công việc, về công ty, và tự tin thể hiện bản thân. Một khi đã xác định được tâm thế này, bạn sẽ cảm thấy buổi phỏng vấn sẽ trở nên cởi mở và hiệu quả hơn rất nhiều. Và khi đó, ít nhất thì bạn đã đáp ứng được một trong ba mục tiêu phía trên của người phỏng vấn rồi!

  4 Tips để trả lời câu hỏi “Tell me about yourself”

  1. Đọc kĩ yêu cầu tuyển dụng

  3. Phần giới thiệu 2-3 phút

  Tại sao mình lại khuyên bạn chỉ nên giới thiệu về bản thân trong 2-3 phút?

  Phỏng vấn không phải là một cuộc độc thoại. Khi người phỏng vấn gợi ý bạn tự giới thiệu về bản thân, thì đó là lúc họ muốn lắng nghe những gì đặc sắc và tóm gọn nhất về bạn. Hơn nữa, họ đã có trong tay CV đầy đủ thông tin của bạn rồi, cuộc đối thoại sẽ sớm bắt đầu và bạn đừng lo lắng nếu mình không thể nói hết những gì mình muốn nói.

  Vì thời gian cuộc độc thoại này không nên kéo dài quá 3 phút, bạn hãy tập trung trả lời các câu hỏi mục tiêu của người phỏng vấn phía trên. Sở thích cá nhân chỉ nên đưa vào phần giới thiệu khi được hỏi.

  Tự tin giới thiệu bản thân cùng eJOY

  Thành công của buổi phỏng vấn là bạn hiểu rõ ràng về công việc và tự tin thể hiện bản thân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 15 Cấu Trúc Câu Khi Nói Lịch Sự Trong Tiếng Anh
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 5 Unit 4: Did You Go To The Party?
 • Ngữ Pháp: Unit 15 Do You Have Any Toys
 • Bài Tập This That These Those Có Đáp Án
 • Cách Sử Dụng This/these, That/those Trong Tiếng Anh: Cách Sử Dụng Đại Từ Chỉ Định Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Đề Thi Học Sinh Giỏi Các Môn Văn Hóa Thpt

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Về Cấu Trúc Đề Thi Hsg Tỉnh 2021
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Năm 2021
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Thanh Hóa 2021
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Thanh Hóa 2021
 • CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC MÔN VĂN HÓA THPT

  (Kèm theo Thông báo số 2189/TB-SGDĐT ngày 31/10/2016)

  Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các trường trung học, để các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh cấp trung học phổ thông từ năm học 2021- 2021 như sau:

  A. Nội dung thi

  Chương trình môn học cấp trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu là chương trình lớp 12.

  B. Khung ma trận đề thi

  1. Khung ma trận đề thi dùng cho loại đề thi tự luận hoặc TNKQ

  2. Khung ma trận đề kiểm tra dùng cho loại đề thi kết hợp tự luận và TNKQ)

  C. Cấu trúc đề thi

  I. MÔN TOÁN

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  Cụ thể:

  A. Chương trình chuẩn:

  I. Giải tích: Hết tiết 64

  II. Hình học: Hết tiết 32

  B. Chương trình nâng cao:

  I. Giải tích: Hết tiết 64

  II. Hình học: Hết tiết 32

  3. Loại câu hỏi: tự luận

  II. MÔN VẬT LÍ

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  3. Nội dung thi: Nội dung thi thuộc chương trình vật lí THPT, chủ yếu là chương trình vật lí lớp 12.

  4. Chú ý

  – Nội dung kiến thức kiểm tra, đánh giá tính đến thời điểm thi (dựa vào phân phối chương trình đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt).

  – Bài tập về phương án thực hành có nội dung:

  + Giải thích hoặc chứng minh các hiện tượng vật lí;

  + Xây dựng phương án thí nghiệm, đo đạc các đại lượng vật lí;

  + Sử lí các số liệu, rút ra kết luận;

  + Đánh giá sai số, nguyên nhân và biện pháp hạn chế sai số.

  III. MÔN HOÁ HỌC

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  -Thành phần nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hóa học.

  – Đồng vị

  – Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử, cấu hình electron

  – Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử , tính chất các nguyên tố hóa học.

  – Định luật tuần hoàn

  – Liên kết ion. Tinh thể ion.Liên kết cộng hóa trị. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử, hóa trị và số oxi hóa

  – Tốc độ phản ứng hoá học, cân bằng hoá học

  – Sự điện li. Axit – Bazơ – Muối. Thuyết axit bazơ mới.

  – pH của dung dịch, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

  2,0

  – Nhóm halogen: clo, hiđro clorua, axit clohiđric, muối clorua. Hợp chất có oxi của clo, flo, brom, iot

  – Oxi-Ozon.

  – Lưu huỳnh, hiđrosunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit, axit sunfuric, muối sunfat

  – Nitơ. Amoniac và muối amoni. Axit nitric và muối nitrat.

  – Photpho. Axit photphoric và muối photphat.

  – Phân bón hóa học

  – Cacbon. Hợp chất của cacbon.

  – Silic và hợp chất của silic.

  6

  2 ý

  – Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

  – Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.

  – Phản ứng hữu cơ.

  – Ankan. Xicloankan.

  – Anken. Ankadien. Ankin và luyện tập ankin.

  – Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác

  7

  2 ý

  – Dẫn xuất halogen của hidrocacbon.

  – Ancol. Phenol.

  – Andehit và xeton. Axit cacboxylic.

  – Este – Lipit.

  -Glucozơ, fructozơ, Glucơzơ, Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

  – Amin ; Amino axit ; Peptit và Protein

  – Polime.

  8

  2 ý

  – Phản ứng oxi hóa-khử, phân loại phản ứng hóa học.

  – Tổng hợp về vô cơ

  2,0

  ý 1

  – Phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học.

  – Tinh chế chất.

  – Thông thạo các dụng cụ thí nghiệm theo chương trình quy định của Bộ.

  1,0

  ý 2

  – Ra một câu về các vấn đề thực tiển vận dụng kiến thức đã học đảm bảo cơ bản.

  1,0

  – Chương trình Chuẩn 12: Hết tiết 66

  – Chương trình Nâng cao 12: Hết tiết 67

  3. Loại câu hỏi: tự luận

  IV. MÔN SINH HỌC

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  3. Nội dung đề thi

  Sinh học tế bào (lớp 10 Chuẩn và Nâng cao)

  Chương I. Thành phần hóa học của tế bào

  Chương II. Cấu trúc tế bào

  Chương IV. Chương IV. Phân bào

  2

  Di truyền học (lớp 12 Nâng cao)

  Chương I. Cơ chế di truyền và biến dị

  Chương II. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

  Chương III. Di truyền quần thể

  Chương IV. Ứng dụng di truyền học

  Chương V. Di truyền người

  3

  Tiến hóa (lớp 12 Nâng cao)

  Chương I. Bằng chứng tiến hóa

  Chương II. Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa

  Chương III. Sự phát sinh và phát triển của sự sống

  4

  Sinh thái học (lớp 12 Nâng cao)

  Chương I. Cơ thể và môi trường

  Chương II. Quần thể sinh vật

  Chương III. Quần xã sinh vật

  Chương IV. Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lí tài nguyên.

  V. MÔN TIN HỌC

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  Đề thi chọn học sinh giỏi môn tin học yêu cầu sử dụng ngôn ngữ lập trình (Pascal, C hoặc C++) lập chương trình để giải các bài toán (chủ yếu nằm trong chương trình Tin học lớp 11 và 10). Đề thi gồm có 5 câu, thời gian làm bài 180 phút, được phân bố như sau:

  Câu 1(5 điểm):

  Kiểm tra các kỹ năng cơ bản về lập trình, hiểu biết về ngôn ngữ lập trình, giải quyết bài toán cơ bản (mức độ Trung bình hoặc trung bình khá) trong chương trình học. Không yêu cầu sử dụng các giải thuật đặc biệt.

  Câu 2 (5 điểm):

  Kiểm tra các kỹ năng cơ bản về lập trình, hiểu biết về ngôn ngữ lập trình, giải quyết bài toán cơ bản (trung bình khá hoặc khá) trong chương trình học. Không yêu cầu sử dụng các giải thuật đặc biệt.

  Câu 3 (4 điểm):

  Áp dụng các thuật toán cơ bản như sắp xếp, tìm kiếm,… hoặc bài toán không đòi hỏi các thuật toán đặc biệt. Mức độ khá

  Câu 4 (3 điểm):

  Áp dụng các thuật toán cơ bản như sắp xếp, tìm kiếm,… có thể kết hợp với việc tổ chức dữ liệu một cách hợp lý. Mức độ khá

  Câu 5 (3 điểm):

  Áp dụng các thuật toán cơ bản như sắp xếp, tìm kiếm,… có thể kết hợp với việc tổ chức dữ liệu một cách hợp lý. Mức độ khá giỏi.

  Chú ý:

  – Bài thi được chấm bằng các test, có so sánh thời gian chạy chương trình của các thí sinh để đánh giá. Chỉ xem xét văn bản chương trình để cho điểm trong các trường hợp đặc biệt.

  – Cấu trúc dữ liệu của các bài toán phải nằm trong chương trình học (không sử dụng kiến thức các phần đã giảm tải chương trình theo quy định của Bộ (như cấu trúc dữ liệu kiểu bản ghi- record).

  – Số test của mỗi câu có thể bằng số điểm hoặc gấp đôi số điểm và các test phải dần hướng tới tính hoàn thiện, dữ liệu lớn dần.

  VI. MÔN NGỮ VĂN

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  Phần I (8,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận dạng đề mở.

  – Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

  – Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

  Phần II (12,0 điểm):

  Vận dụng kiến thức văn học và lý luận văn học, viết bài nghị luận văn học

  Lớp 11

  • Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945
  • Hai đứa trẻ – Thạch Lam
  • Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân
  • Hạnh phúc của một tang gia – ( Trích Số đỏ) Vũ Trọng Phụng
  • Nam Cao
  • Chí Phèo – Nam Cao
  • Đời thừa – Nam Cao
  • Hầu trời – Tản Đà
  • Xuân Diệu
  • Vội vàng – Xuân Diệu
  • Đây mùa thu tới – Xuân Diệu
  • Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử
  • Tràng giang – Huy Cận
  • Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh

  Lớp 12

  • Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX.
  • Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
  • Tây Tiến – Quang Dũng
  • Việt Bắc (Trích) – Tố Hữu
  • Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên
  • Đất nước (Trích trường ca Mặt Đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm
  • Sóng- Xuân Quỳnh
  • Đàn ghi ta của Lor-ca– Thanh Thảo.
  • Người lái đò sông Đà ( Trích)- Nguyễn Tuân
  • Nguyễn Tuân
  • Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường
  • Vợ chồng A Phủ (Trích)- Tô Hoài
  • Vợ nhặt (Trích)- Kim Lân
  • Những đứa con trong gia đình (Trích) – Nguyễn Thi
  • Rừng xà nu (Trích) – Nguyễn Trung Thành
  • Một người Hà Nội (Trích) – Nguyễn Khải

  – Chiếc thuyền ngoài xa (Trích) – Nguyễn Minh Châu

  VII. MÔN LỊCH SỬ

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  Câu 1 (3.0 điểm):

  Kiểm tra kỹ năng so sánh, lập biểu đồ, sơ đồ… các sự kiện tiêu biểu thuộc nội dung Lịch sử thế giới hiện đại.

  Câu 2 (3.0 điểm):

  Kiểm tra kỹ năng so sánh, lập biểu đồ, sơ đồ… các sự kiện tiêu biểu thuộc nội dung Việt Nam hiện đại.

  Câu 3 (5.0 điểm):

  Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1945. (Yêu cầu thí sinh biết khái quát nội dung một sự kiện hoặc một quá trình lịch sử).

  Câu 4 ( 5.0 điểm):

  Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975. (Yêu cầu thí sinh biết phân tích, đánh giá một sự kiện hay một quá trình lịch sử; Kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn).

  Câu 5 (4.0 điểm):

  Lịch sử thế giới hiện đại. (Thông qua trình bày một sự kiện lịch sử, yêu cầu thí sinh thể hiện quan điểm, thái độ về sự kiện lịch sử đó; Liên hệ với tình hình Việt Nam hiện nay).

  3. Loại câu hỏi: tự luận

  VIII. MÔN ĐỊA LÍ

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  3. Nội dung đề thi

  Chương trình địa lí lớp 12

  1

  Địa lí tự nhiên Việt Nam

  2

  Địa lí dân cư Việt Nam

  – Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, lao động và việc làm, đô thị hoá, chất lượng cuộc sống

  Địa lí các vùng kinh tế

  – Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

  – Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

  – Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ

  – Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

  – Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

  – Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

  – Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

  – Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

  – Các vùng kinh tế trọng điểm

  6

  Kĩ năng

  Atlat địa lí Việt Nam.

  Biểu đồ, bảng số liệu.

  IX. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

  1. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  2. Cấu trúc đề thi

  Lớp 10. Phần Công dân với đạo đức (từ bài 12 đến bài 16): 2.0 điểm

  Câu 1 (2.0 điểm)

  Lớp 11. Phần Công dân với các vấn đề chính trị – xã hội : 6.0 điểm

  Câu 2 (2.0 điểm)

  Câu 3 (4.0 điểm)

  Lớp 12. Phần Công dân với pháp luật : 12.0 điểm

  Câu 4 (4.0 điểm)

  Câu 5 (5.0 điểm)

  Câu 6 (3.0 điểm). (Tình huống Pháp luật)

  Tổng điểm: 20 điểm ( Lớp 10: 2.0 điểm; Lớp 11: 6.0 điểm; Lớp 12: 12 điểm)

  • Lưu ý: Sử dụng kiến thức pháp luật để xây dựng Bài tập tình huống

  3. Loại câu hỏi: tự luận

  X. MÔN TIỀNG ANH

  a. Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

  b. Cấu trúc đề thi

  (Dùng chung cho chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao)

  I/ Nghe hiểu: (15 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm)

  1. Nghe và điền từ (listen and fill in the missing words)
  2. Nghe hiểu đoạn hội thoại, độc thoại và trả lời câu hỏi

  II/ Từ vựng: (15 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm)

  1. Cấu tạo từ (Word formation)
  2. Kết hợp từ (Collocation)

  III/ Ngữ pháp: (20 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm)

  1. Mạo từ
  2. Danh từ
  3. Đại từ
  4. Động từ (tenses, voice, moods, infinitives, gerund, participles, subjunctive, unreal past, ………..)
  5. Tính từ
  6. Trạng từ
  7. Giới từ
  8. Liên từ
  9. Câu đơn, câu phức, các mệnh đề trong câu phức ( relative clauses, contitionals, concession, clauses of purpose, clauses of result, clauses of reason, clauses of time, ……..)
  10. Lối nói trực tiếp, gián tiếp
  11. Đảo ngữ
  12. Cụm động từ (phrasal verbs)
  13. Từ hạn định
  14. Từ nối

  IV/ Đọc hiểu: (30 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm)

  Kiểm tra kỹ năng đoán nghĩa của từ trong văn cảnh, kỹ năng dự đoán ý, kỹ năng suy luận ý, kỹ năng đọc lấy ý chính, lấy thông tin cụ thể, chính xác, kỹ năng tóm tắt ý….những đoạn văn có độ dài 300-400 từ theo các chủ điểm đã học.

  V/ Kỹ năng viết: (20 điểm)

  1. Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm. Diễn đạt một ý bằng những cấu trúc câu khác nhau (Transformation)
  2. Gồm 5 câu, mỗi câu 1 điểm. Viết câu hoàn chỉnh dựa vào từ gợi ý (Sentence building)

  3. Viết bài luận (essay) có độ dài 250-300 từ theo chủ điểm, diễn dịch thông tin trên biểu đồ, biểu bảng…..đảm bảo đúng tiêu chí của văn bản viết học thuật (10 điểm, điểm tối thiểu cho mỗi ý là 1 điểm)

  Tổng điểm toàn bài 100 chia 5 quy về thang điểm 20

  c) Các loại hình câu hỏi

  I/ Nghe hiểu:

  – Nghe và điền từ (listen and fill in the missing words)

  – Nghe hiểu đoạn hội thoại, độc thoại và trả lời câu hỏi

  II/ Từ vựng:

  – Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

  – Chọn 1 nghiệm đúng trong 4 lựa chọn cho sẵn

  III/ Ngữ pháp:

  – Phát hiện lỗi và sửa lỗi

  – Điền giới từ, mạo từ, động từ, cụm động từ (phrasal verbs)

  – Cho dạng đúng của động từ

  – Chọn 1 nghiệm đúng trong 4 lựa chọn cho sẵn

  IV/ Đọc hiểu:

  – Đọc đoạn văn, chọn câu trả lời đúng

  – Đọc và điền từ vào ô trống của đoạn văn (cloze test)

  – Chọn nghiệm đúng trong các lựa chọn cho sẵn để hoàn chỉnh đoạn văn (guided cloze test)

  – Tìm tiêu đề cho đoạn văn

  – Ghép câu vào đoạn văn, đoạn văn với đoạn văn đúng (paragraph understanding)

  V/ Kỹ năng viết:

  – Viết câu có ý giống câu cho sẵn dùng từ gợi ý (transformation)

  – Viết câu hoàn chỉnh dựa vào từ gợi ý (sentence building)

  – Viết đoạn văn (paragraph) hoặc bài luận (essay) theo các chủ điểm

  – Viết đoạn văn diễn dịch (interpting information shown in a paragraph/ a chart)./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Thi Hsg Lớp 9 Tỉnh Thanh Hóa
 • Cấu Trúc Đề Thi Đại Học Môn Hóa Năm 2013 (Khối A, B)
 • Ôn Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Hóa Hiệu Quả Tài Liệu Học Tập
 • Nắm Được Ma Trận Kiến Thức Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Học Để Ôn Tập Cho Tốt, Tiêu Điểm Tuyển Sinh, Tuyển Sinh
 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Lịch Sử
 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Giới Hạn Kiến Thức Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Đề Thi Minh Họa Môn Hóa Học Thpt Quốc Gia 2021 Của Bộ Gd&đt
 • Phân Tích Cấu Trúc Đề Minh Họa Thi Thpt Qg 2021 Môn Hóa Học
 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Hóa Học 2021
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Học Có Phù Hợp Với Thời Gian 50 Phút?
 • Phân Tích Cấu Trúc Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2021 Lần 1
 • Đề thi thpt quốc gia 2021 cấu trúc thế nào và giới hạn kiến thức trong đề thi ra sao là thông tin học sinh rất quan tâm để sẵn sàn kiến thức trong năm học mới.

  Theo phương án thi thpt quốc gia được Bộ giáo dục chốt chiều 28/09 đã cho biết răng:

  Năm 2021 nội dung đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 12 THPT

  Năm 2021 nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT,

  Từ năm 2021 trở đi, nội dung đề thi nằm trong chương trình 3 năm THPT).

  Chính vì theo ban chuyên môn của chúng tôi thì ngay từ bây giờ học sinh lớp 11 cần xác định học tập nghiêm túc để tránh hổng kiến thức lớp 11.

  Số môn thi kì thi thpt quốc gia

  Đối với kì thi thpt quốc gia thí sinh thi 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổng hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

  Chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp

  Kì thi sẽ diễn ra với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổng hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

  Trong đó, thí sinh giáo dục THPT thi 4 bài thi gồm: 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn: bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc bài thi Khoa học Xã hội. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật. Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi để sử dụng kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ.

  Thí sinh giáo dục thường xuyên thi 3 bài thi gồm: 2 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn: bài thi Khoa học Tự nhiên (tổng hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi Khoa học Xã hội (tổng hợp các môn Lịch sử, Địa lí). Thí sinh có thể chọn thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng.

  Các bài Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN); Phiếu TLTN của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính. Bài thi Ngữ văn, thi theo hình thức tự luận, do giáo viên chấm.

  Đề thi cho hai mục đích

  Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản phục vụ xét tốt nghiệp THPT và những câu hỏi phân hóa để phục vụ cho xét tuyển ĐH, CĐ.

  So với dự thảo đã công bố, trong phương án thi chính thức, thời gian dành cho các bài thi có sự điều chỉnh.

  Theo đó, đề thi cho mỗi môn thành phần trong bài thi Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm (mỗi bài thi tổ hợp có 120 câu hỏi trắc nghiệm).

  Thời gian làm bài dành cho mỗi môn thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội là 50 phút (150 phút/bài thi). Thời gian làm bài thi Toán là 90 phút, bài thi Ngoại ngữ là 60 phút.

  Đối với các môn thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ có 4 lựa chọn với duy nhất 1 phương án trả lời đúng.

  Riêng bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút.

  Xét công nhận tốt nghiệp THPT

  Sau khi có kết quả thi, các sở GD-ĐT sẽ cập nhật kết quả thi lên hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ GD-ĐT, công bố kết quả thi và cấp cho mỗi thí sinh 1 Giấy chứng nhận kết quả thi.

  Việc xét tốt nghiệp THPT sẽ kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục Thường xuyên) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

  Phương thức tính điểm xét tốt nghiệp: điểm các bài thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lớp 12 có tỷ lệ tương ứng 50 : 50. Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm. Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

  (Tuyensinh247.com tổng hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Vào 10 Môn Ngữ Văn Tỉnh Thanh Hóa 2021
 • Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Ngữ Văn Năm 2021 Ở Thanh Hóa
 • Cấu Trúc Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt
 • Cấu Trúc Đề Thi Đại Học Môn Hóa 2014
 • Ma Trận Kiến Thức Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Hóa Học Năm 2021 Sẽ Được Phân Bổ Như Thế Nào?
 • Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ Có Giới Từ, Cấu Trúc Cách Làm Bài Tập (Relative Clauses)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tất Tần Tật Về Mệnh Đề Trạng Ngữ Trong Tiếng Anh
 • Trọn Bộ Mệnh Đề Trạng Ngữ Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Cách Rút Gọn Mệnh Đề Trạng Ngữ Chỉ Thời Gian
 • Mệnh Đề Quan Hệ Trong Tiếng Anh (Đầy Đủ)
 • Lý Thuyết Cơ Bản Mệnh Đề Nhượng Bộ Trong Tiếng Anh
 • Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó.

  Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kiến thức ngữ pháp quan trọng các bạn cần nắm vững trong tiếng Anh. Các bài thi quan trọng như IELTS hay TOEIC thường ra đề trong một số chủ điểm sau: phân biệt cách sử dụng giữa “that” và “which” cũng như “that” và “what”. Trong bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn hiểu được về mệnh đề quan hệ, cách dùng mệnh đề quan hệ có giới từ, Cấu trúc cách làm bài tập ( Relative Clauses).

  Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ hay có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

   Xét ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

  Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó.

  Nếu bỏ mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu hoàn chỉnh The woman is my girlfriend.

  Mệnh đề quan hệ thường được nối với mệnh đề chính bằng các đại từ quan hệ (relative pronouns): who, whom, which, whose, that……

  Mệnh đề quan hệ có hai loại: mệnh đề quan hệ xác địnhmệnh đề quan hệ không xác định.

  2. Mệnh đề quan hệ với giới từ

  Nếu trong mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng với whom và which.)

  Ví dụ: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.

  ➨ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.

  ➨ Mr. Brown, whom we studied last year, is a nice teacher.

  • Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whom và which trong mệnh đề quan hệ xác định.
  • Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta có không thể bỏ đại từ quan hệ và có không thể dùng that thay cho whom và which.

  3. Vị trí giới từ trong các mệnh đề quan hệ

  Thường có các giới từ trong các mệnh đề quan hệ, và một đại từ quan hệ là túc từ của giới từ đó. Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề tương đối và đại từ có thể được bao gồm hoặc bỏ qua.

  4. Cấu trúc cách làm các dạng bài tập

  Dạng 1: bài tập nối câu

  Nối 2 câu: dạng này đề bài người ta cho 2 câu riêng biệt và yêu cầu mình dùng đại từ quan hệ nối chúng lại với nhau. Các bước làm dạng này như sau:

  Bước 1: chọn 2 từ giống nhau ở 2 câu: câu đầu phải chọn danh từ, câu sau thường là đại từ (he, she, it, they …)

  Ví dụ: The man is my father. You met him yesterday.

  Dạng 2: điền vào chỗ trống

  Dạng này đề bài người ta cho sẵn một câu đã được nối với nhau nhưng chừa chỗ trống để thí sinh điền đại từ quan hệ vào. Các bước làm dạng này như sau:

  Bước 1: nhìn danh từ phía trước (kế bên chỗ trống) xem người hay vật (hoặc cả hai):

   Nếu vật thì ta điền which / that.

   Nếu là: reason, cause thì dùng why.

  • Nếu là thời gian thì dùng when.
  • Nếu là nơi chốn thì dùng where.

  When, where, why không làm chủ từ, do đó nếu ta thấy phía sau chưa có chủ từ thì ta phải dùng which / that chứ không được dùng when, where, why.

  Bước 3: nếu là người thì ta tiếp tục nhìn phía sau xem có chủ từ chưa? Nếu có chủ từ rồi thì ta dùng whom / that, nếu chưa có chủ từ thì ta điền who / that.

  Lưu ý: nếu thấy phía sau kế bên chỗ trống là một danh đứng một mình thì phải xem xét nghĩa xem có phải là sở hữu không, nếu phải thì dùng whose.

  Ta thấy chữ son đứng một mình không có a, the ,.. nên sẽ nghĩ là sở hữu, dịch thử thấy đúng là sở hữu dùng whose (người đàn ông mà con trai của ông ta).

  Bước 4: nếu phía trước vừa có người + vật thì phải dùng that: the man and his dog that ….

  5. Bài tập vận dụng

  Bài 1: Điền vào chỗ trống who, which or that

  Điền vào chỗ trống mệnh đề xác định và không xác định who, which or that

  Bài 2: Điền mệnh đề quan hệ who, which or whose

  Điền vào chỗ trống mệnh đề quan hệ who, which or whose

  Bài 3: Đặt who/ whom/ which/ that/ where….

  Bài 4: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  1. The first boy has just moved. He knows the truth.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  2. I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  3. The only thing is how to go home. It makes me worried.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  4. The most beautiful girl lives in the city. I like her long hair very much.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  6. The children often go swimming on Sundays. They have more free time then.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  7. They are looking for the man and his dog. They have lost their way in the forest.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  8. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  9. My wife wants you to come to dinner. You were speaking to my wife

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  10. The last man has just returned from the farm. I want to talk to him at once.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  11. The students will be awarded the psent. The students’ reports are very valuable.

  ………………………………………….. ………………………………………….. …..

  12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  15. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

  ………………………………………….. ………………………………………….. ……

  Bài 5: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

  Bài 6: Kết hợp hai câu bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ

  Đáp án đề luyện tập về mệnh đề quan hệ

  Bài 1: Điền vào chỗ trống mệnh đề xác định và không xác định who, which or that

  Bài 2: Điền vào chỗ trống mệnh đề quan hệ who, which or whose

  Bài 3: Đặt who/ whom/ which/ that/ where…. Vào chỗ trống

  1. I like the ice-cream __that/which__they sell in that shop
  2. Teddy has two cars, one of __which__ is very expensive.

  Bài 4: Rút gọn mệnh đề quan hệ

  Bài 5: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

  Tổng hợp: https://tienganhduhoc.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mệnh Đề Quan Hệ Xác Định Và Không Xác Định
 • Mệnh Đề Trạng Ngữ (Phần 1): Định Nghĩa, Vị Trí Và Cách Dùng
 • Tổng Hợp Đầy Đủ Nhất Về Các Loại Mệnh Đề Trong Tiếng Anh
 • Cụm Từ Và Mệnh Đề Chỉ Kết Quả (Phrases And Clause Of Result)
 • 6 Loại Mệnh Đề Trạng Ngữ Cần Biết Để Bạn Dịch Tiếng Anh Điêu Luyện Hơn
 • Cấu Trúc Điều Khiển Switch Case Trong C++

  --- Bài mới hơn ---

 • Tại Sao Nên Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán?
 • Thuật Toán Và Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Javascript
 • Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Ngẫu Phối
 • Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Tự Phối Và Ngẫu Phối
 • Lý Thuyết Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Ngẫu Phối Sinh 12
 • Trong bài học trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc điều khiển if trong C++ là gì rồi. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cấu trúc điều khiển khác nữa đó là switch case.

  1. Tìm hiểu lệnh switch case

  Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã được học ở bài trước. Nghĩa là nó có nhiều điều kiện, chương trình chúng ta duyệt từng điều khiện từ trên xuống dưới, nếu thõa điều kiện nào thì đoạn code bên trong điều kiện đó sẽ được thực thi.

  Cú pháp

  Cú pháp của cấu trúc điều khiển switch case trong C++ như sau:

  switch(expssion) { case constant-expssion: statement(s); break; //optional case constant-expssion: statement(s); break; //optional default : //Optional statement(s); }

  Trong đó:

  • expssion: Là giá trị được truyền vào để so sánh với các điều kiện constant-expssion.
  • constant-expssion: Là điều kiện để so sánh với giá trị của expssion truyền vào.
  • break: Là lệnh để thoát khỏi cấu trúc điều khiển switch case.
  • default: Đây là giá trị mặc định, khi không có giá trị của expssion nào thõa điều kiện constant-expssion thì đoạn code bên trong default sẽ được thực thi.

  Một số điểm mà các bạn cần lưu ý khi sử dụng lệnh switch case trong C++ như sau:

  • constant-expssion phải cùng kiểu dữ liệu với expssion và phải là hằng số như 1, 2, 3, “Good”, “Normal” …
  • Lệnh break bên trong switch case dùng để thoát khỏi cấu trúc điều khiển switch case. Một cấu trúc điều khiển switch case không có break sẽ xét từng điều kiện một, ví dụ như nếu điều kiện 1 thõa thì sẽ thực thi đoạn code bên trong điều kiện 1, tiếp tục xét điều kiện 2 nếu thõa sẽ thực thi đoạn code bên trong điều kiện 2 và cứ tiếp tục cho đến khi kết thúc điều khiển switch case. Nếu switch case có sử dụng break, thì khi gặp break sẽ thoát khỏi cấu trúc điều khiển switch case và sẽ không xét tiếp điều kiện tiếp theo.
  • Lệnh default trong cấu trúc điều khiển switch case là tùy chọn, tuy nhiên chúng ta nên sử dụng lệnh default bên trong switch case và đặt nó ở cuối của switch, khi không có điều kiện nào thõa thì đoạn code bên trong default sẽ được thực thi, và chúng ta cũng không cần sử dụng lệnh break bên trong default.
  • Không được sử dụng 2 giá trị constant-expssion trùng nhau.
  • Cho phép switch case lồng nhau, tuy nhiên không khuyến khích các bạn sử dụng switch case trùng nhau vì nó làm cho chương trình chúng ta phức tạp và khó đọc hơn thôi.
  • Nếu có nhiều điều kiện để so sánh thì khuyến khích các bạn sử dụng cấu trúc điều khiển switch case hơn là if else if vì nó làm cho chương trình cùa chúng ta rõ ràng và dễ đọc hơn.

  Lưu đồ hoạt động

  2. Ví dụ với switch case trong C++

  Chúng ta cùng xét một ví dụ phân loại sinh viên dựa vào kết quả điểm học tập. Nếu điểm A thì phân loại là sinh viên xuất xắc, điểm B là sinh viên loại giỏi, điểm C là sinh viên loại khá, điểm D là sinh viên loại trung bình, điểm F là sinh viên loại yếu. Được viết bằng cấu trúc điều khiển switch case như sau:

  using namespace std; int main () { char diem = 'A'; switch(diem) { case 'A': cout << "Xuat xac" << endl; break; case 'B': cout << "Gioi" << endl; break; case 'C': cout << "Kha" << endl; break; case 'D': cout << "Trung Binh" << endl; break; case 'F': cout << "Yeu" << endl; break; default: cout << "Diem khong hop le" << endl; } cout << "Diem cua ban la: " << diem << endl; return 0; }

  Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

  3. Kết luận

  Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu cấu trúc điều khiển switch case trong C++ là gì rồi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Rẽ Nhánh Switch … Case Trong Javascript
 • Lệnh Switch Case Trong Javascript
 • Các Dạng Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Used To Hiệu Quả Trong Tiếng Anh
 • Grammar Unit 4 Tiếng Anh 12, Thể Bị Động Được Cấu Lạo Bởi Một Dạng Của Động Từ Be Và Quá Khứ Phân Từ
 • Tổng Hợp 265 Cấu Trúc Về Tobe
 • Nghiên Cứu Hình Thái Cấu Trúc Mô Xương Đốt Bàn Chân Nam Giới Người Việt Trưởng Thành Dưới Ảnh Hưởng Của Dung Dịch Ướp Bảo Quản

  --- Bài mới hơn ---

 • Một Số Cấu Trúc Câu Cơ Bản Trong Tiếng Anh (Phần 1)
 • Tổng Hợp Các Cấu Trúc Ngữ Pháp Đặc Biệt Trong Tiếng Anh
 • Tổng Hợp Những Cấu Trúc Ngữ Pháp Dẫn Dắt Hay Nhất Trong Bài Thi Speaking
 • Cấu Trúc, Từ Vựng, Mẫu Thư Viết Email Trong Tiếng Anh
 • Thú Vị Những Từ Phát Âm Giống Nhau Trong Tiếng Anh
 • Luận án Nghiên cứu hình thái cấu trúc mô xương đốt bàn chân nam giới người Việt trưởng thành dưới ảnh hưởng của dung dịch ướp bảo quản.Xương là bô khung nâng đỡ cơ thể và bảo vê các cơ quan nôi tạng trong cơ thể. Mô xương là hình thái thích nghi đâc biêt của mô liên kết. Mô xương được cấu tạo bởi các tế bào, các thành phần sợi và chất can bản. Xương có gân, cơ và các dây chằng bám vào, vì vây xương có ý nghĩa quan trọng góp phần duy trì hình dáng đại thể của cơ thể. Giảm tính bền vững của xương về lâu dài có thể dẫn đến làm thay đổi các vùng giải phẫu định khu tương ứng trên bề mät da , , , nhằm đảm bảo giữ được những đường nét đâc trưng như lúc sinh thời và duy trì được tính toàn vẹn cấu trúc và đô bền vững của các mô thi thể. Các hoá chất này từ lâu đã được sử dụng để cố định hầu hết các mô phục vụ cho mục đích nghiên cứu mô học, giải phẫu bênh lý và lưu giữ bênh phẩm.

  Mô xương có đặc điểm khác với các mô mềm là trong thành phần của nó, ngoài chất hữu cơ còn có các chất khoáng , , , [23].

  Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và nước ngoài đề cạp đến mô xương. Trong đó, nhiều tài liêu đề cạp đến cấu trúc hình thái mô xương trên kính hiển vi quang học và hiển vi điên tử truyền qua. Tuy nhiên, viêc ứng dụng hiển vi điên tử quét để nghiên cứu làm sáng tỏ thêm về môt số đặc điểm cấu trúc hình thái của mô xương còn ít được đề cạp đến. Đặc biêt, vấn đề nghiên cứu đặc điểm cấu trúc hình thái và thành phần hoá học của mô xương trong quá trình ướp bảo quản thi thể lâu dài phục vụ chiêm ngưỡng đang là môt nhiêm vụ cấp thiết được đặt ra. Ở Viêt Nam, chưa thấy công bố những công trình nghiên cứu tổng thể cả về lĩnh vực hình thái cấu trúc cũng như hoá sinh mô xương trong quá trình ướp bảo quản thi thể lâu dài phục vụ thăm viếng. Xuất phát từ thực tế’ đó, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu hình thái cấu trúc mô xương đốt bàn chân nam giới người Viêt trưởng thành dưới ảnh hưởng của dung dịch ướp bảo quản” với những mục tiêu sau:

  1. Xác định một số đặc điểm, cấu trúc hình thái và thành phần hoá học của xương đốt bàn chân nam giới người Việt trưởng thành.

  2. Đánh giá ảnh hưởng của dung dịch cố định formalin 10%, cồn ethylic 20%c và dung dịch bảo quản III đến cấu trúc hình thái xương đốt bàn chân nam giới người Việt trưởng thành.

  3. Xác định những biến đổi về độ pH, hàm lượng calci và phosphat của dung dịch formalin 10%c, cồn ethylic 20%c và dung dịch bảo quản III dùng trong mô hình bảo quản dài ngày xương đốt bàn chân nam giới người Việt trưởng thành.

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

  1.1. Sơ lược lịch sử ướp bảo quản thi thể 3

  1.2. Ướp bảo quản thi thể ở Việt Nam 10

  1.3. Các hoá chất sử dụng trong ướp bảo quản thi thể 12

  1.4. Một số đặc điểm cấu trúc hình thái và hoá sinh mô xương 16

  1.5. ý nghĩa của xương trong vấn đề ướp bảo quản thi thể 31

  1.6. Lựa chọn các mẫu xương trong quá trình nghiên cứu 31

  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúu 33

  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu 3 3

  2.2. Phương pháp nghiên cứu 35

  2.2.1. Phương pháp nghiên cứu mô xương ở mức vi thể 35

  2.2.2. Nghiên cứu mô xương bằng kính hiển vi điện tử truyền qua 37

  2.2.3. Nghiên cứu hình ảnh khoáng hoá mô xương bằng kính hiển 39

  vi điện tử quét

  2.2.4. Nghiên cứu hình ánh collagen trong chất căn bản mô 40 xương bằng kính hiển vi điên tử quét

  2.2.5. Phương pháp xác định pH các dung dịch cố định và bảo 42

  quản các mẫu xương

  2.2.6. Phương pháp xác định calci bằng phép đo quang phổ hấp 43

  thụ nguyên tử

  2.2.7. Phương pháp xác định phosphat bằng trắc quang 46

  2.2.8. Phương pháp xác định 3 thành phần chính của xương 48

  2.2.9. Đo đường kính ống Havers, kích thước hê thống Havers 49

  toàn vẹn, khoảng cách giữa các ống Havers

  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 50

  3.1. Nghiên cứu xương đốt bàn chân nam giới người Việt (lứa 50

  tuổi 20 – 44 tuổi)

  3.1.1. Kết quả nghiên cứu hình thái học 5 0

  3.1.2. Kết quả nghiên cứu thành phần hoá học của xương đốt bàn 61

  chân nam giới người Việt trưởng thành (lứa tuổi 20-44

  3.2. Đánh giá ảnh hưởng của dung dịch formalin 10% trong quá 63

  trình cố định đến cấu trúc hình thái xương đốt bàn chân nam

  giới người Việt trưởng thành, sự biến đổi độ pH, hàm lượng calci và phosphat của dung dịch.

  3.3. Đánh giá ảnh hưởng của dung dịch cồn ethylic 20% trong 80

  quá trình bảo quản đến cấu trúc hình thái xương đốt bàn

  chân nam giới người Việt trưởng thành, sự biến đổi độ pH, hàm lượng calci và phosphat của dung dịch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Khắc Phục Cục Nóng Điều Hòa Không Chạy, Kêu To, Rò Điện Từ A
 • Điều Hòa Tủ Đứng Có Cần Cục Nóng Như Điều Hòa Treo Tường Không?
 • Cách Vệ Sinh Cục Nóng Điều Hòa
 • Một Số Cách Dùng Thêm Của If ” Amec
 • Cụm Động Từ Tiếng Anh Với Out
 • Giới Thiệu Về Cấu Trúc Đề Thi B2 Tiếng Đức Và Chia Sẻ Một Số Tài Liệu Ôn Thi Liên Quan

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Than Phiền, Đổ Lỗi, Trách Móc Trong Tiếng Anh Và Cách Đáp Lại
 • Khó Thở Ở Thanh Quản Là Bệnh Gì? Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị
 • Cuộc Sống Của Bệnh Nhân Ung Thư Thanh Quản Trước Và Sau Phẫu Thuật
 • Cấu Trúc Của Thanh Quản Của Con Người
 • Ngữ Pháp Và Bài Tập Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Tiếng Anh
 • Đây là một bài viết nhằm đưa ra cái nhìn tổng quát về cấu trúc đề thi B2 tiếng Đức và giới thiệu các tài liệu tham khảo nên dùng để vượt qua kỳ thi này. Mình đã lược bỏ đi các phần dài dòng không cần thiết trong file pdf chính thức giới thiệu về kỳ thi của viện Goethe xuất bản, chỉ giữ lại những gì quan trọng nhất để bạn dễ hình dung hơn về kỳ thi này. Tuy nhiên nếu bạn nào muốn xem đầy đủ thì có thể vào 2 link bên dưới:

  Vì vấn đề độ dài bài viết nên đây sẽ không phải là một bài giải mẫu hướng dẫn từng bước vì nếu làm vậy thì sẽ quá dài. Một bài hướng dẫn giải mẫu từng bước và kinh nghiệm làm bài sẽ được hoàn thành sau nếu có nhiều bạn quan tâm.

  Lưu ý: Các hướng dẫn bên dưới dành cho mẫu đề thi B2 cũ. Kể từ tháng 8.2019 viện Goethe đã chính thức áp dụng mẫu đề thi B2 dạng mới. Bạn có thể xem .

  Leseverstehen – Phần đọc

  • Cho trước 5 người (Personen) với những sự quan tâm khác nhau.
  • Cho trước 8 hiệp hội, tổ chức (Organisationen) với những thông tin miêu tả khác nhau.
  • Nhiệm vụ: Ghép mỗi người vào từng hiệp hội hay tổ chức phù hợp với họ nhất.

  Nhiệm vụ: Ghép mỗi người (1-5) với tổ chức phù hợp với sự quan tâm của họ nhất (A-H). Có khả năng sẽ có người không phù hợp với bất kỳ tổ chức nào. Trong trường hợp đó, bạn sẽ đánh dấu vào ô “negativ”.

  Ví dụ ở người số 4 có quan tâm đến việc ” gegen Fluglärm – phản đối tiếng ồn máy bay”, bạn tìm thấy tổ chức A có tiêu đề rất dễ nhìn ” Info Fluglärm ” nhưng đó là tổ chức không phù hợp.

  Thay vào đó, bạn hãy đi tìm những từ đồng nghĩa với từ khóa, đó rất có khả năng là đáp án chính xác. Như ở tổ chức G có tiêu đề ” Leisere Luftkorridore – những hành lang bay yên tĩnh hơn”, đó là một cụm từ đồng nghĩa phù hợp với “gegen Fluglärm – phản đối tiếng ồn máy bay” và rất có khả năng nó là đáp án đúng. Công việc của bạn là tập trung đọc tiếp nội dung của tổ chức G đó để xác nhận chắc chắn lại lựa chọn của mình.

  Tương tự như vậy, người số 1 có quan tâm đến từ khóa ” Hunde” và ” Katzen“. Một tổ chức có từ đồng nghĩa rất tiềm năng là tổ chức H với ” die Vierbeiner – động vật bốn chân”.

  Rõ ràng bây giờ việc đọc bài Text sẽ chủ động và dễ dàng hơn nhiều.

  Bạn cũng sẽ đọc một bài Text dài khoảng 380 từ.

  Bây giờ việc đọc bài Text sẽ chủ động và dễ dàng hơn nhiều. Bạn chỉ việc tìm trong đoạn Text xem những ý kiến của tác giả về những vấn đề vừa nêu là đồng tình hay phản đối.

  Lưu ý đoạn đầu của bài Text hơi khó hiểu vì đó không phải là đoạn văn bình thường mà là một đoạn thơ của Goethe trích trong tác phẩm Hermann und Dorothea.

  Bài này sẽ bao gồm 1 đoạn Text dài khoảng 160 từ và sẽ bị khuyết thiếu 10 vị trí. Nhiệm vụ của bạn là suy luận ra những từ đó và điền vào chỗ trống.

  Bài 1: 10 điểm

  Bài tập 1 sẽ là một cuộc hội thoại hoặc một tin tức được phát băng bằng máy. Đầu tiên bạn sẽ có 90 giây để đọc bảng câu hỏi.

  Nhiệm vụ của bạn là nghe, bắt thông tin để điền vào 5 chỗ trống thông tin còn thiếu trong bảng. Các vị trí chỗ trống 1-5 được tuân theo thứ tự xuất hiện trong đoạn băng.

  Bài 2: 15 điểm

  Bài 2 sẽ là một cuộc phỏng vấn hoặc một chương trình Talkshow trên Radio hoặc trên truyền hình giữa một người dẫn chương trình và một số khách mời.

  Đầu tiên bạn cũng sẽ có 90 giây để đọc toàn bộ các câu hỏi.

  Hết lần nghe 1, bạn sẽ có 90 giây Pause.

  Lần nghe thứ 2, băng sẽ được phát lại chia theo 3 đoạn và có Pause 60 giây giữa mỗi đoạn để thí sinh đọc câu hỏi và ghi câu trả lời. Cụ thể là băng sẽ phát đoạn 1 cho các câu 6-8, đoạn 2 cho các câu 9-12, đoạn 3 cho các câu 13-15.

  Schriftlicher Ausdruck – Phần viết

  Bài 1: 15 điểm

  Đối với bài tập 1, trước hết bạn sẽ được chọn một trong hai Thema có sẵn. Tùy theo mỗi Thema sẽ có một bài báo ngắn dài khoảng 110 từ.

  62% cho rằng con cái phải được giáo dục lại một cách nghiêm khắc hơn. Chỉ 31% hài lòng với phương pháp giáo dục hiện tại. 95% nhất trí rằng con trẻ phải hoàn thành những trách nhiệm như dọn dẹp nhà cửa và đi mua đồ. 87% cho rằng con cái phải thông báo thường xuyên về tình hình học tập của chúng. 56% đồng ý rằng nên cấm việc nhai kẹo cao su của học sinh ở trường. Tuy nhiên chỉ có 14% tán thành việc quy định mặc đồng phục cho học sinh.

  Sau đó viết một bài phản hồi dài khoảng 200 từ gửi cho ban biên tập của tờ báo để nêu những ý kiến, quan điểm, đánh giá về bài báo dựa theo 4 gợi ý sau:

  • Trong số những biện pháp giáo dục vừa được nêu, bạn đồng ý hay phản bác những biện pháp nào?
  • So với bây giờ thì liệu trước đây con cái đã từng được giáo dục một cách nghiêm khắc hơn?
  • Bạn có lời khuyên nào đối với việc giáo dục con cái?
  • Ai là người chịu trách nhiệm cho việc giáo dục con cái?
 • Korrektheit (Lỗi chính tả và ngữ pháp): Còn một vài lỗi, tuy nhiên ít gây ảnh hưởng trong khi đọc. Cho đầy đủ 4/4 điểm.
 • Bài 2: 10 điểm

  Nhiệm vụ của bài tập này là đọc một bức thư khoảng 60 từ. Tìm ra những lỗi về mặt cú pháp, hình thái, ngữ nghĩa và sửa chúng.

  Sẽ có tổng cộng 10 lỗi (16-25) với duy nhất một lỗi trên một dòng.

  Mündliche Prüfung – Phần nói

  Bài 1: 12,5 điểm

  Ở bài 1, mỗi thí sinh sẽ nhận được một Thema khác nhau.

  Quan trọng nhất là phải chú ý đến phong tục và tập quán ở nước đó. Tìm hiểu xem những gì bị xem như bất lịch sự, mang tính xúc phạm hoặc thậm chí là bị cấm.

  Nên học một số từ và mẫu câu quan trọng nhất và nên tìm hiểu xem những địa điểm nào đáng để tham quan.

  • Đoạn Text chứa đựng những thông điệp, thông tin gì?
  • Nêu những kỷ niệm, kinh nghiệm hoặc ví dụ cho vấn đề được nêu trong bài Text.
  • Suy nghĩ của bạn về vấn đề này.

  Được phép ghi chú nhưng chỉ nên gạch đầu dòng những ý chính tạo nên khung bài nói để khi nói đỡ bị quên. Không được phép viết hẳn những câu dài ra để lúc nói cầm giấy đọc, sẽ bị trừ rất nhiều điểm vì tiêu chí ở đây là: Ihre Ausführungen frei vortragen – trình bày một cách tự do.

  Bài 2: 12,5 điểm

  Chủ đề mẫu ở đây là Moderne Esskultur: Văn hóa ẩm thực ngày nay.

  • Đưa ra luận điểm cá nhân và bảo vệ nó bằng lý lẽ: Tại sao bạn lại chọn bức ảnh đó.
  • Đưa ra những luận điểm để phản bác sự lựa chọn của thí sinh kia.
  • Cùng thống nhất sự lựa chọn cuối cùng.

  Kinh nghiệm là nếu trong 3 bức ảnh, bạn cảm thấy ưng ý bức nào nhất, cảm thấy có thể phát triển nhiều luận điểm để bảo vệ cho nó thì hãy lên tiếng phát biểu lựa chọn trước. Vì nếu thí sinh kia chọn trước và cũng chọn bức ảnh đó thì bạn sẽ phải chọn một bức khác để bảo vệ. Nguyên tắc là 2 thí sinh không được chọn trùng ảnh.

  Để dễ hình dung về phần thi nói, bạn có thể tham khảo video thi nói tại viện Goethe sau:

  Kỹ năng nói cũng là một kỹ năng không thể áp dụng các thủ thuật tức thời mà phải trải qua quá trình luyện tập lâu dài thực sự, nên mấu chốt vẫn là ở bản thân bạn chứ không phải nhờ các Tipps hay kinh nghiệm gì khác.

  Cơ bản là trong phần thi nói bạn phải thể hiện được những điều sau:

  • etwas beschreiben kann (có thể miêu tả được các sự vật, sự việc)
  • Meinungen äußern kann (có thể bày tỏ ý kiến của bạn)
  • Beispiele geben kann (có thể đưa ra ví dụ)
  • Möglichkeiten ausdrücken kann (có thể diễn đạt bằng những cách khác nhau)
  • vergleichen kann (có thể so sánh)
  • (1) Persönliche Daten und Verhältnisse
  • (2) Wohnen, Umwelt
  • (3) Tägliches Leben, Arbeit
  • (4) Freizeit, Unterhaltung
  • (5) Reise
  • (6) Beziehungen zu anderen Menschen, Kultur, Tradition
  • (7) Gesundheit und Hygiene
  • (8) Erziehung, Ausbildung, Lernen
  • (9) Konsum, Handel
  • (10) Ernährung
  • (11) Dienstleistungen
  • (12) Orte
  • (13) Sprache, Kommunikation
  • (14) Klima

  Mình có để một số link về kinh nghiệm thi nói B2 của Frau Marija ở bên dưới, bạn nên tham khảo nếu có thể nghe tốt tiếng Đức. Ngoài ra, bạn cũng nên xem lại bài phân tích Case study phần thi nói B1 của mình, trong đó cũng bao gồm khá nhiều mẫu câu phần thuyết trình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Văn Đề 32
 • Mẫu Câu Than Phiền Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Thang Máy Nhà Dân
 • Cấu Trúc Đề Thi Hsg Tiếng Anh Tây Ninh Cau Truc Tieng Anh Doc
 • Cấu Trúc Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6,7,8,9 Giữa Kì 2 Chương Trình 7,10 Năm 2021
 • Nhóm Thuốc Kháng Histamin: Cấu Trúc, Tác Dụng Và Tác Dụng Phụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Khám Phá Cấu Trúc Các Tầng Khí Quyển Trên Sao Hỏa
 • Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 29
 • Tìm Hiểu Về Cấu Trúc Của Các Loại Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anh
 • Các Loại Câu (Types Of Sentences)
 • Bài 43. Cấu Trúc Các Loại Virut
 • Central Pharmacy

  Dược Sĩ Lưu Anh , 5 phút đọc

  Cập nhật lần cuối:

  1 Đại cương về nhóm thuốc kháng Histamin

  Với hàm ý coi histamine như một chất trung gian hóa học quan trọng trong các phản ứng dị ứng, việc tìm kiếm các chất đối kháng histamin cụ thể đã được thúc đẩy rất lớn. Năm 1937, Bovet và Staub báo cáo rằng một số este phenolic nhất định có thể ức chế một số hoạt động của histamine. Các hợp chất ban đầu được phát triển quá độc nên không sử dụng được trên lâm sàng, nhưng đến năm 1942, rõ ràng là các loại Thuốc kháng histamine có hiệu quả lâm sàng và không độc hại có thể được phát triển (Halpern, 1942). Kể từ thời điểm đó, nhiều thuốc kháng histamin đã được đưa ra thị trường để sử dụng, phần lớn là điều trị viêm mũi dị ứng và các rối loạn dị ứng khác.

  Các nhà khoa học giả thuyết rằng có hai loại thụ thể tồn tại mà histamin tương tác (Ash và Schild, 1966). Những thụ thể giả định này bây giờ được gọi là thụ thể H1 và H2 (Black và cộng sự, 1972; Douglas, 1975). Do đó, thuốc kháng histamin được phân loại như sau:

  b) Các chất ức chế thụ thể H2 – Các tác nhân có thể ức chế histamin tiết acid dạ dày (ví dụ: cimetidin, burimamide).

  2 Cấu trúc thuốc kháng Histamin

  Tất cả các hợp chất thường được phân loại là thuốc kháng histamin có một cấu trúc tương tự nhất định. Chất ức chế H1 – receptor thông thường được phân loại theo tính chất của nhóm kết nối với vòng ethylamine (X). Vì vậy, các nhóm chính bao gồm ethanolamines (X = oxy), alkylamines (X = cacbon), hoặc ethylenediamines (X = nitơ), piperazines trong nhóm ethylamine được kết nối với hạt nhân piperazine, và phenothiazin, trong đó nhóm ethylamine được kết nối với nhân phenothiazin (Douglas, 1975).

  Hình ảnh thể hiện cấu trúc của các thuốc kháng Histamin

  3 Phân loại thuốc kháng histamine

  Thuốc kháng histamin có thể được phân loại thành hai loại chính:

  – Thuốc kháng histamin thế hệ thứ hai được phát triển vào những năm 1980 và ít có tác dụng an thần hơn thế hệ đầu tiên. Chúng hoạt động trên các thụ thể H1 ở ngoại vi và không có khả năng thâm nhập vào não, do đó ít có khả năng gây tác dụng phụ hoặc tương tác với thuốc. Hầu hết các thuốc kháng histamin thế hệ thứ hai không gây buồn ngủ, mặc dù một số (như cetirizine và fexofenadine) có nhiều khả năng gây buồn ngủ ở liều cao.

  4 Tác dụng dược lý của nhóm thuốc kháng histamin

  Thuốc kháng histamin H1 ức chế cạnh tranh với histamin tại receptor H1, điều đó làm mất các tác dụng của histamin trên receptor. Khi nồng độ histamin quá cao, chúng sẽ đẩy chất đối kháng ra khỏi receptor, dẫn đến làm giảm hoặc mất tác dụng của thuốc.

  Để kéo dài tác dụng của thuốc, hạn chế tình trạng bị histamin đẩy ra khỏi receptor, cần tìm một chất có cả hai kiểu ức chế, vừa ức chế cạnh tranh vừa ức chế không cạnh tranh vói histamin. Các chất đó có thể kể đến như Terfenadin, astemizol… Tuy nhiên do độc tính cao trên tim nên hiện nay không được sử dụng trên lâm sàng.

  Thuốc kháng H1 thường được dùng trong dự phòng hơn dùng để chữa. Tại sao lại như vây? Tại vì khi histamin được giải phóng, nó sẽ kéo theo hàng loạt các phản ứng, đồng thời sẽ giải phóng ra nhiều chất trung gian hóa học khác mà thuốc kháng H1 không đối kháng được. Tác dụng của các thuốc này thể hiện mạnh nhất trên cơ trơn phế quản, cơ trơn ruột. Hiệu quả của thuốc trong chữa hen hoặc các bệnh tắc nghẽn phế quản không thực sự rõ rệt. Để ức chế hoàn toàn tình trạng hạ huyết áp do histamin gây ra, cần phối hợp hai loại kháng H1 và kháng H2.

  Ngoài tác dụng kháng histamin thực thụ, thuốc còn thể hiện tác dụng trên các cơ quan khác như:

  – Trên thần kinh trung ương

  Các thuốc kháng H1 thế hệ I gây ra tác dụng ức chế thần kinh trung ương với các dấu hiệu như làm dịu, giảm khả năng tập trung, rơi vào tình trạng ngủ gà, chóng mặt. Tác dụng này còn có thể kéo theo tác dụng kháng cholinergic, điều này dẫn đến làm tăng tác dụng làm dịu, giảm khả năng ghi nhớ.

  Một số thuốc kháng H1 thế hệ thứ nhất có tác dụng kháng cholinergic ngay với liều điều trị, trong một số trường hợp phải yêu cầu chống chỉ định. Ví dụ promethazin, dimenhydrinat, diphenhydramin…

   Thay đổi hệ giao cảm: Một số thuốc tác động lên hệ giao cảm, dẫn đến một số thay đổi, cụ thể như Promethazin ức chế thụ thể α-adrenergic, từ đó có tác dụng làm hạ huyết áp. Diphenhydramin, dexclopheniramin…ức chế thu hồi catecholamin, do đó làm tăng tác dụng của các catecholamin.

  – Chống say tàu xe – chống nôn: Thuốc có tác dụng này là do kháng cholinergic, an thần, chống nôn. Promethazin là thuốc có tác dụng tốt nhất trong nhóm với hiệu lực ngang scopolamin. Trên lâm sàng, hai thuốc dùng để chống nôn phổ biến nhất là diphenhydramin (Nautamin) và dimenhydrin.

  • Kháng thụ thể của serotonin tại vùng dưới đồi, tạo cảm giác ngon miệng, ví dụ như cyproheptadin, doxylamin.
  • Ngoài ra còn có tác dụng chống ngứa, gây tê nhưng tác dụng này lại không có liên hệ với tác dụng kháng histamin, như mepyramin, diphenhydramin.

  – Một số thuốc có tác dụng cường phó giao cảm và ức chế enzym cholinesterase như Ambenoniclorid, neostigminbromid…đối kháng với tác dụng kháng cholinergic của thuốc kháng H1.

  5 Tác dụng phụ của thuốc kháng histamin

  – Tác dụng phụ của thuốc kháng histamin thế hệ thứ nhất có thể bao gồm:

  – Tác dụng phụ của thuốc kháng histamine thế hệ thứ hai là không phổ biến nhưng có thể bao gồm:

  6 Chỉ định của thuốc kháng histamin

  – Thuốc kháng histamine thế hệ đầu tiên cũng hoạt động trong não và tủy sống, và trên các thụ thể khác nên còn được dùng trong một số trường hợp:

  1. Antihistamines; https://www.drugs.com/drug-class/antihistamines.html
  2. Antihistamines: Pharmacology and Clinical Use; D. S. Pearlman; The National Jewish Hospital and Research Center, and the University of Colorado Medical Center, Denver, Colorado; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9270

  Hỏi đáp về bài viết

  Khách hàng đánh giá

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Thuốc Và Thực Phẩm Chức Năng
 • Cách Nhận Biết Thuốc Và Thực Phẩm Chức Năng Dược Sĩ Cần Biết
 • Số Đăng Kí Thuốc Và Những Điều Bạn Nên Biết!
 • Giáo Án Bài Thương Vợ
 • Mô Hình Tòa Soạn Hội Tụ Ở Việt Nam Sẽ Như Thế Nào?
 • Giới Thiệu Cấu Trúc Đề Thi Toeic

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Khác Nhau Giữa Toeic 2 Kỹ Năng Và Toeic 4 Kỹ Năng?
 • 30 Động Từ Đi Theo Sau Là Gerund (V
 • Bài Tập Tiếng Anh Cấu Trúc Enough To V
 • Bài Tập Tiếng Anh Cấu Trúc Enough To V Bài
 • Bài Tập Tiếng Anh Cấu Trúc Enough To V Lớp 8
 • Vừa qua đơn vị tổ chức thi TOEIC tại Việt Nam – IIG đã ra thông báo chính thức về việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC. Từ ngày 15/02/2019, sẽ áp dụng cấu trúc mới.

  Cấu trúc đề thi kiểu mới sẽ có một số thay đổi so với đề thi TOEIC hiện tại, với số lượng câu hỏi của mỗi phần thay đổi, và có một số dạng câu hỏi mới, nên nếu bạn nào chưa làm quen sẽ không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng bạn đừng lo, vì bài viết này VOCA sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc đề thi TOEIC mới nhất ^^

  I. Giới thiệu cấu trúc đề thi TOEIC 2021 1. Cấu trúc đề thi TOEIC 2021

  2. So sánh cấu trúc đề thi TOEIC 2021 và 2021

  Cùng so sánh sự thay đổi giữa đề thi TOEIC mới và đề thi TOEIC cũ nha!

  2.1. Listening

  Nhận xét

  Số câu hỏi tổng thể phần nghe là không đổi (100 câu). Tuy nhiên, phần 1 Mô tả tranh và phần 2 Hòi – Đáp dễ ăn điểm nhất đã bị giảm xuống tận 9 câu. Thay vào đó, phần 3 Đoạn hội thoại ngắn khá khó nhằn đã tăng lên 9 câu. Chúng ta cần tập trung hơn vào phần này. Về vấn đề phần 3 có nhiều đoạn hội thoại có đến 3 người thì không cần quá lo lắng. Nó vốn không khó hơn nhiều đoạn hội thoại 2 người. Chỉ cần tập trung đến giọng nói của từng người là ta sẽ phân biệt được và cũng dễ dàng trả lời câu hỏi hơn.

  Phần thi Listening tập trung giúp bạn cải thiện khả năng nghe hiểu việc luyến láy, vần điệu và đặc biệt là nói lướt từ (wanna, gonna). Khi trả lời hay nói chuyện hàng ngày, người bản xứ có thể sử dụng câu ngắn gọn, lược bỏ chủ ngữ hoặc vị ngữ, hoặc tất cả.

  2.2 Reading

  Những thay đổi đáng chú ý -Giảm số câu hỏi Part 5 (-10)

  -Tăng số câu hỏi Part 6 (+4) và Part 7 (+1 và +5)

  -Sẽ có 2 dạng câu hỏi mới yêu cầu hiểu được tổng thể nội dung những đoạn văn

  -Part 6 Hoàn thành đoạn văn và Part 7 sẽ có câu hỏi yêu cầu chọn câu phù hợp nhất với ngữ cảnh của đoạn văn (trước kia chỉ chọn từ hoặc cụm từ)

  -Câu hỏi Part 6 và Part 7 yêu cầu đoán được vị trí của câu trong đoạn văn

  -Part 7 xuất hiện những bài đọc dạng: Tin nhắn văn bản, tin nhắn điện thoại, tin nhắn tức thời, online chat (message),… của nhiều người

  -Part 7 sẽ có những câu hỏi yêu cầu hiểu được nội dung của bài đọc gồm 3 đoạn văn bản

  Câu hỏi mới yêu cầu hiểu được ý nghĩa của từ hoặc cụm từ trong ngữ cảnh

  Nhận xét

  Tổng thể vẫn có 100 câu hỏi phần nói. Tuy nhiên, độ khó đã tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là phần Đọc – Hiểu tăng thêm 6 câu với rất nhiều dạng câu hỏi mới như hiểu được ý nghĩa trong ngữ cảnh cụ thể hay điển cả câu thay vì từ hay cụm từ. Bài đọc tăng lên cả về số lượng lẫn độ dài. Vì vậy ngoài ngữ pháp và từ vựng, chúng ta cần cải thiện kỹ năng Scanning (đọc quét) và Skimming (đọc lướt) nữa đấy.

  Phần thi Reading tăng cường khả năng giao tiếp tiếng Anh với việc thêm những tin nhắn văn bản, điện thoại, chat, message,… Ngôn ngữ viết và nói cũng có sự khác biệt nhất định. Vì vậy, hãy luyện tập thật nhiều nha!

  Phần thi Listening có mục đích kiểm tra khả năng nghe hiểu tiếng Anh của thí sinh. II. Section A: TOEIC Listening

  Trong đề thi TOEIC, phần thi Listening gồm 100 câu (tối đa 495 điểm) được đọc trực tiếp trên đài cassette (không có được in trên đề thi). Thí sinh có 45 phút để hoàn thành bao gồm thời gian nghe và điền câu trả lời.

  3. Part 3: Short Conversations

  (Có thể hiểu Short Conversations là Đoạn Hội Thoại Ngắn)

  *Số câu hỏi: 39 (câu 32 đến câu 70)

  *Mỗi 3 câu hỏi tương ứng với 1 đoạn hội thoại ngắn (không có trong đề thi mà được nghe) (tổng cộng 13 đoạn) và có 4 phương án trả lời (in trong đề thi). Nhiệm vụ của thí sinh là nghe 1 lần duy nhất và chọn câu trả lời phù hợp. Tô câu trả lời vào Answer Sheet.

  Lưu ý: Tăng số lượng đoạn hội thoại. Xuất hiện những đoạn hội thoại có 3 người tham gia. Có những câu cần đoán ý người nói hoặc kết hợp với tranh, ảnh, biểu đồ

  Phần thi Reading có mục đích kiểm tra vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng đọc hiểu tiếng Anh của thí sinh thông qua các đoạn văn ngắn.

  II. Section B: TOEIC Reading

  Trong đề thi TOEIC, phần thi Reading gồm 100 câu hỏi (tối đa 495 điểm) được in trực tiếp trên đề thi. Thí sinh có 75 phút để hoàn thành bao gồm thời gian đọc và điền câu trả lời.

  6. Part 6: Text Completion

  (Có thể hiểu Text Completion là Hoàn Thành Đoạn Văn Paragraphs)

  *Số câu hỏi: 16 (câu 131 đến câu 146)

  *Mỗi 3 chỗ trống tương ứng với 1 đoạn văn ngắn (tổng cộng 4 đoạn) và có 4 phương án trả lời. Nhiệm vụ của thí sinh là đọc đoạn văn và chọn từ/cụm từ/câu chính xác nhất. Tô câu trả lời vào Answer Sheet.

  Lưu ý: Có thêm câu hỏi yêu cầu điền câu phù hợp thay vì chỉ từ hoặc cụm từ

  *Số câu hỏi: 25 (câu 176 đến câu 200)

  b. Multiple Passges (Đoạn Đa)

  *Có 2 bài đọc kép và 3 bài đọc 3 đoạn. Mỗi bài đọc kép có 2 bài đọc nhỏ tương ứng với 5 câu hỏi với 4 phương án trả lời. Mỗi bài đọc 3 đoạn có 3 bài đọc nhỏ tương ứng với 5 câu hỏi với 4 phương án trả lời. Nhiệm vụ của thí sinh là đọc các đoạn văn và lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất cho mỗi câu hỏi. Tô câu trả lời vào Answer Sheet

  Lưu ý: Có thêm bài đọc 3 đoạn. Có thêm loại bài đọc dạng tin nhắn văn bản, tin nhắn điện thoại, tin nhắn tức thời, online chat (message),… của nhiều người. Có thêm câu hỏi yêu cầu điền câu phù hợp thay vì chỉ từ hoặc cụm từ.

  Nếu bạn thi TOEIC 4 kỹ năng thì cũng như TOEIC 2 kỹ năng thôi. Không có sự thay đổi về phần thi Speaking và Writing. Tuy nhiên, phần thi Reading và Listening sẽ thay đổi tương tự như trên.

  Như vậy VOCA đã giới thiệu cho mọi người đầy đủ về cấu trúc đề thi TOEIC 2021 mới nhất. Hãy luyện thi TOEIC theo format này nếu bạn có ý định thi trong năm 2021.

  VOCA là dự án về giáo dục được phát triển từ năm 2014 với sứ mệnh giúp người Việt Nam xóa bỏ rào cản về Anh ngữ. ))).

  Đến với VOCA, các bạn sẽ được phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết với 4 bửu bối kỳ diệu sau:

  2. VOCA GRAMMAR: Hệ thống học ngữ pháp Tiếng Anh trực tuyến. (website:

  1. chúng tôi : Hệ thống học từ vựng Tiếng Anh thông minh. ( website:

  3. VOCA MUSIC: Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhanh chóng và thư giãn. (website: https://wwww.voca.vn

  4. NATURAL ENGLISH: Hệ thống giúp bạn cải thiện khả năng nói và phản xạ tiếng Anh tự tin, tự nhiên và tự động chỉ sau 6 Tháng. (website: https://www.grammar.vn https://music.voca.vn https://natural.voca.vn )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic 2021 Đầy Đủ, Chi Tiết 4 Kỹ Năng
 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic 4 Kỹ Năng Và Những Điều Cần Biết!
 • Mách Bạn Con Đường Luyện Thi Toeic Speaking And Writing Để Chinh Phục Điểm Số Như Mơ
 • Hữu Ích Về Kỳ Thi Toeic Speaking And Writing
 • Toeic Speaking, Toeic Writing, Format Thi Toeic Speaking, Writing
 • Tin tức online tv