Cấu Trúc Promise Đầy Đủ Trong Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Các Cấu Trúc Thông Dụng Trong Tiếng Anh (Common Structures)
 • “nằm Lòng” Cấu Trúc Remind Trong Tiếng Anh Trong 5 Phút
 • Cách Dùng Remind Và Phân Biệt Remind Sb To Do Sth, Remind Sb Of Sth/sb, Remind Sb About Sth, Remind That
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Regret Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Và Cấu Trúc “so That” Trong Tiếng Anh Chuẩn Nhất
 • Promise có thể dùng như 1 danh từ (N) hoặc 1 động từ (V).

  Danh từ Promise cách dùng

  A promise: là một lời hứa mà bạn chắc chắn làm.

  Ex: I’ll be here for your birthday. That’s a promise! (100% tớ sẽ đến sinh nhật cậu!)

  *Chú ý: Cấu trúc Promise hay được dùng với động từ “make”.

  Ex: I made a promise to mom that I would study harder

  (a) Một số cấu trúc promise hay dùng:

  1. I double promise.(Khẳng định 200% sẽ thực hiện lời hứa)
  2. Did you keep your promise? (Bạn sẽ giữ lời hứa chứ?)
  3. I broke my promise to marry her. (Tôi đã phá vỡ lời hứa cưới cô ấy)
  4. He showed me a great promise. (Anh ấy đã cho tôi 1 lời hứa hẹn)

  Ex: You said you would not hurt me. A promise is a promise.

  Ex: The commitment made to our clients is always honored. A promise made is a promise kept. (=Những cam kết với khách hàng luôn được thực hiện đúng hẹn)

  Ex: I need action, not just empty promises.

  Động từ Promise cách dùng

  Động từ Promise được dùng để nói một ta chắc chắn sẽ làm gì. Ta dùng promise với “will, would” hoặc với nguyên mẫu “to-infinitive”.

  (a) S + promise + Clause with (will/would)

  Ex: I promise I will give you a psent.(Tớ hứa sẽ mua quà cho cậu)

  Hoa promised that she would buy me this dress.

  * Chú ý 1: Không dùng cấu trúc promise + Clause ở thì hiện tại đơn

  Ex: CORRECT: I promise I will clean our room tomorrow.

  NOT: I promise I clean our room tomorrow.

  * Chú ý 2: Có thể dùng “Will” như một lời hứa thay cho cấu trúc promise:

  Ex: I’ll always remember you.

  = I promise I will always remember you.(Không tự nhiên bằng câu trên)

  I’ll send you my homework tonight.

  = I promise I will send you my homework tonight.

  * Chú ý 3: Một số mẫu câu dùng để hứa hẹn khác cấu trúc Promise:

  • I give you my word on that.
  • I swear I will never break your heart.
  • I assure you that I will come to the party before 7 pm.
  • Believe me, I will finish the job on time.
  • You have my word on it.
  • Trust me, I will never do the same mistake again.

  S + promise + (not) + to-V

  Ex:

  • He promises to go shopping with me.
  • Nhi promises to teach me English.
  • She promises not to smoke anymore.

  Ngoài nguyên mẫu có “to”, ta có thể dùng promise cấu trúc với các nguyên mẫu khác như: to be + V-ing; to have + Vp2; to have been + V-ing.

   Ex: I promise to have saved enough money to buy my mom a luxury bag by the end of this year.

  = I promise that I will have saved enough money to buy my mom a luxury bag by the end of this year.

  • I promise to be waiting for you at school gate at 5 pm today.
  • I promise I’m telling the truth.

  * Chú ý 4: Các đại từ có thể đứng ngay sau “promise” trong cấu trúc promise để nhắc đến đối tượng nhận được lời hứa

  Ex: Promise me to hand out your homework before tonight.

  (c) Cấu trúc Promise trong câu tường thuật:

  Ta sử dụng cấu trúc Promise theo sau bởi that-clause hoặc to-V để tường thuật một lời hứa

  Ex: “I’ll be back by lunchtime.”

  • He promised to be back by lunchtime.
  • He promised that he would be back by lunchtime

  Ex: “I’ll pay you the money tomorrow.”

  • He promised to pay me the money the next week.
  • He promised that he would pay me the money the next week.

  ##1: Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh

   Tôi hứa chắc chắn sẽ làm hết bài tập.

   Tôi đã giữ lời hứa thức dậy trước 6h.

   Tôi phá lời hứa ngủ đủ giấc.

   Anh chỉ tôi một lời hứa tuyệt vời về một sinh nhật trong mơ.

   Last year/I/promise/i/visit/my parents/ twice a months.

   She/promise/she/go/my house/before 6 pm.

   He/promise/help me/do homework.

   I/promise/not/buy any dress/this month.

   He/show/considerable/ promise.

   You/promise/take care of my son?

  ##3: Tường thuật lại các câu sau:

   Lan said: I will lend you some money.

   Hung said: I will bring a happy future for you.

   My daughter said: I promise I will never let you down.

   He said: I swear I won’t break your hurt.

  KEY:

  ##1:

  1. I double promise to finish all my homework.
  2. I kept my promise getting up before 6 am.
  3. I broke my promise to get enough sleep.
  4. He shows me a great promise about dream birthday.

  ##2:

  1. Last year, I promised I would visit my parents twice a months.
  2. She promises she will go to my house before 6 pm.
  3. He promised to help me do homework.
  4. I promise not to buy any dress this month.
  5. He shows considerable promise.
  6. Do you promise to take care of my son?

  ##3:

  1. Lan promised she would lend me some money
  2. Hung promised to bring a happy future for me
  3. My daughter promised she would never let me down.
  4. He promised not to break my heart.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Phút Nhớ Ngay Cấu Trúc Promise
 • Những Cấu Trúc Nói Giảm Nói Tránh Hay Nhất Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Need Và Needn’t Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Neither/either, Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Neither Nor Và Either Or: Mẹo Phân Biệt Dễ Dàng Trong 5 Phút
 • Cấu Trúc Promise Cách Dùng Diễn Tả Lời Hứa Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Hỏi Bắt Đầu Bằng Shall I/we? Trong Lời Nói Gián Tiếp
 • Cách Dùng Shall Và Should, Will Và Would Trong Tiếng Anh
 • Động Từ Shall Và Cách Sử Dụng Trong Tiếng Anh
 • Câu Đề Nghị Trong Tiếng Anh (Suggestion): Cấu Trúc Thường Gặp & Bài Tập Thực Hành
 • Cách Dùng Lời Yêu Cầu Can/could/may/might I/we
 • “Tôi hứa tôi sẽ làm được điều đó” – để nói câu này bằng Tiếng Anh chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Promise dùng diễn tả lời hứa. Cấu trúc Promise sử dụng hàng ngày trong Ngữ Pháp Tiếng Anh mục đích diễn tả những hứa hẹn, lời hứa đối với một người nào đó. Ngay sau đây là cấu trúc Promise và hướng dẫn cách sử dụng đúng cách nhất.

  Hướng dẫn cách dùng cấu trúc Promise

  Promise (v): hứa, hứa hẹn, ước hẹn.

  Khi nào dùng cấu trúc Promise

  Cấu trúc Promise được sử dụng khi người nói mong muốn diễn tả về một lời hứa, một ước hẹn cụ thể trong cuộc sống.

  Form: S + promise + to Vinf…

  ➔ Cấu trúc Promise dùng để diễn tả một lời hứa thực hiện vấn đề cụ thể.

  *Note: Promise được chia theo chủ ngữ phía trước, thời của câu phụ thuộc vào nghĩa câu đó.

  Ex: I promise to pass the exam. (Tôi hứa vượt qua bài kiểm tra).

  Hung promises not to smoke. (Hùng hứa không hút thuốc).

  Hoa promised to go out with me. (Hoa đã hứa ra ngoài cùng với tôi).

  – Form: S + promise + that + S + V…

  Ex: Mary promises that she will come. (Mary hứa rằng cô ấy sẽ đến).

  Peter promises that he will go to bed early. (Peter hứa rằng anh ấy sẽ đi ngủ sớm).

  Cuong promises that he will buy back it. (Cường hứa rằng anh sẽ mua lại nó).

  – Form: S + promise + someone + something….

  ➔ Cấu trúc Promise dùng để hứa hẹn ai đó việc gì.

  Ex: I promises my parents good crops. (Tôi hứa với bố mẹ tôi về vụ mùa tốt).

  – Cấu trúc Promise trong câu gián tiếp:

  “S + V…”, S1 say/tell (said/told)

  Ex: a. “I will pay you the money tomorrow”, Binh said. (“Tôi sẽ trả bạn tiền vào ngày mai”, Bình nói).

  ➔Binh promised that he would pay me the money the next day. (Bình hứa rằng anh ấy sẽ trả tôi tiền vào ngày mai).

  Hoặc: ➔ Binh promised to pay me the money tomorrow. (Bình hứa trả tôi tiền vào ngày mai).

  b. “I will be back immediately”, Hoa said. (“Tôi sẽ quay lại ngay lập tức”, Hoa nói).

  ➔ Hoa promised she would be back immediately. (Hoa hứa cô ấy sẽ quay lại ngay lập tức).

  Hoặc: ➔ Hoa promised to be back immediately. (Hoa hứa quay lại ngay lập tức).

  *Note: Khi dùng cấu trúc Promise trong câu gián tiếp có thể bỏ That.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Cấu Trúc Cần Thiết Khi Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Could You Please Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Học Ngữ Pháp: Cách Dùng How Long, How Many Times
 • Cấu Trúc Và Cách Dùng How Long Trong Tiếng Anh
 • Nắm Vững Cách Đặt Câu Hỏi Với How
 • Cấu Trúc There Is/there Are Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình Thức Bị Động He Is Believed To Be …
 • Cách Dùng Had Better Như Thế Nào Chuẩn Nhất?
 • So Sánh Had Better Và Should, Cấu Trúc It’S Time
 • Các Cấu Trúc Câu Tiếng Anh Thực Dụng Nhất
 • Cụm Động Từ Can’T Vừa Lạ Vừa Quen
 • Trước khi vào bài, có thể một số bạn cần ôn lại động từ TO BE.

  Công thức thể xác định: 

  THERE IS + Danh từ số ít + Trạng ngữ (nếu có)

  Lưu ý:

  + Trước danh từ số ít đếm được, cần dùng A hoặc AN hoặc ONE  (xem lại bài Mạo từ bất định A/AN nếu cần)

  + Trước danh từ số ít không đếm được không thêm A/AN nhưng có thể thêm NO (không),  A LITTLE (một ít), LITTLE (ít) , MUCH (nhiều), A LOT OF (rất nhiều)

  + THERE IS có thể viết tắt là THERE’S

  Ví dụ:

  • There is an apple on the table = Có 1 trái táo trên bàn.

  • There is no water in the tank = Không có tí nước nào trong bồn.

  • There is a lot  of sugar in vietnamese white coffee = Có rất nhiều đường trong cà phê sữa kiểu Việt Nam.

   

   THERE ARE + Danh từ số nhiều + Trạng ngữ (nếu có).

  Lưu ý:

  + Trước danh từ số nhiều, thường có số từ từ hai trở lên (TWO, THREE, FOUR) hoặc không có số từ mà có MANY (nhiều), A FEW (một số), SOME (vài) A LOT OF (rất nhiều)

  + THERE ARE có thể viết tắt là THERE’RE

  Ví dụ:

  • There are twenty  members online now = Có 20 thành viên đang trực tuyến hiện giờ.

  • There are good people and bag people everywhere. = Có người tốt và người xấu ở mọi nơi (Ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu).

  • There are a lot of beggars in Viet Nam= Có rất nhiều người ăn xin ở Việt Nam.

  Công thức thể phủ định:

   

   

  THERE IS NOT + ANY + Danh từ số ít (nếu có).

  THERE IS NOT viết tắt: THERE ISN‘T

  Lưu ý:

  + Ở thể phủ định, dùng dạng viết tắt nhiều hơn.

  Ví dụ:

  • There is not any fat in skim milk. = Không có chất béo trong sữa không béo.

  • There isn’t any money in my wallet. = Trong bóp tiền của tôi, không có lấy 1 xu.

   

  THERE ARE NOT + ANY + Danh từ số nhiều(nếu có).

  THERE ARE NOT viết tắt:  THERE AREN’T

  Ví dụ:

  • There aren’t many Xich Los in district 1. = Ở quận 1, không có nhiều xe xích lô.

  • There aren’t any Xich  Los on Le Loi street district 1. = Trên đường Lê Lợi, không có chiếc xe xích lô nào.

  Công thức thể nghi vấn:

  IS THERE ANY + Danh từ số ít + Trạng ngữ (nếu có)?

  Ví dụ:

  Cấu Trúc Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Khối Echo Trong Tử Cung Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Sản Như Thế Nào?
 • Khối Echo Trong Tử Cung Là Gì – Có Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Con Không?
 • Nang Echo Trống Buồng Trứng Phải Là Gì Bạn Có Biết Không? – Đọc Ngay Để Có Câu Trả Lời!
 • Cách Viết Thư Bằng Tiếng Anh (Cho Người Mới)
 • Mẫu Viết Thư Bằng Tiếng Anh B1, B2 Vstep
 • Các tòa nhà nho nhỏ xung quanh quảng trường có cấu trúc ba tầng đặc trưng..

  The buildings around the square are all small three storied structures.

  WikiMatrix

  Tính toàn vẹn của cấu trúc vẫn được bảo toàn.

  Structural integrity is holding.

  OpenSubtitles2018.v3

  Động cơ Ghost 105, ghế phóng và sửa đổi cấu trúc; 250 chiếc được chế tạo.

  Ghost 103 engine, ejector seats, powered ailerons and structural modifications; 250 built.

  WikiMatrix

  Tìm hiểu bài giới thiệu về phần mở rộng đoạn nội dung có cấu trúc.

  Learn about structured snippet extensions.

  support.google

  Bạn nên sử dụng đánh dấu dữ liệu có cấu trúc đường dẫn28 khi hiển thị đường dẫn.

  We recommend using breadcrumb structured data markup28 when showing breadcrumbs.

  support.google

  Cấu trúc khó khăn của hệ thống dẫn nước kết hợp 24.000 tấn thép và 68.000 mét khối bê tông.

  The aqueduct’s tough structure incorporates 24,000 tons of steel and 68,000 cubic meters of concrete.

  WikiMatrix

  Không thể tải tài liệu vì nó không tuân theo cấu trúc của RTF

  The document cannot be loaded, as it seems not to follow the RTF syntax

  KDE40.1

  Con tàu được tái cấu trúc rộng rãi và hiện đại hóa tại Portsmouth từ năm 1950 đến năm 1957.

  The ship was extensively reconstructed and modernised at Portsmouth Dockyard between 1950 and 1958.

  WikiMatrix

  Ngôn ngữ viết trịnh trọng hơn, và cấu trúc câu phức tạp hơn lời nói hàng ngày.

  When something is written, the language is more formal and the sentence structure is more complex than in everyday speech.

  jw2019

  Mỗi tế bào có một cấu trúc tinh vi, như các bạn thấy đây.

  Each cell exhibits exquisite structure, kind of as you see here.

  QED

  Một cấu trúc hoàn toàn tương tự.

  An almost identical structure.

  QED

  Chúng tôi đã tái cấu trúc ma trận của Jarvis để tạo ra một thứ mới.

  We reconpd Jarvis’s matrix to create something new.

  OpenSubtitles2018.v3

  Những cấu trúc này được gọi là lông mao, và nó di chuyển chất nhầy ra khỏi phổi.

  These structures are called cilia, and they actually move the mucus out of the lung.

  ted2019

  Trong lý thuyết mô hình (model theory), một đồ thị chỉ là một cấu trúc.

  In model theory, a graph is just a structure.

  WikiMatrix

  Tuy nhiên, ông theo sát cấu trúc của tiếng Hê-bơ-rơ.

  However, he followed the Hebrew structure closely.

  jw2019

  Virus H1N1 có cấu trúc nhỏ, nhưng cấu trúc quan trọng như cúm Tây Ban Nha.

  The H1N1 virus has a small, but crucial structure that is similar to the Spanish Flu.

  WikiMatrix

  Vậy thì, chúng ta có thể quay lại cấu trúc mạng lưới ý tưởng để làm điều đó.

  Well, we can go back to the network structure of ideas to do that.

  ted2019

  Điều này dựa trên niềm tin vì các protein có cấu trúc phức tạp hơn DNA.

  This was based on the belief that proteins were more complex than DNA.

  WikiMatrix

  Trước đó, chúng đều là những cấu trúc mềm và có lông tơ.

  Before that, they were all soft, fluffy structures.

  ted2019

  Chúng thật là những cấu trúc thu nhỏ tuyệt vời.

  These are amazing microscale structures.

  ted2019

  Bản quét này không cho thấy được cấu trúc bên trong.

  Your scan doesn’t show the internal structure.

  OpenSubtitles2018.v3

  Đến cuối năm, con tàu đã được cấu trúc hoàn chỉnh về cơ cấu.

  By the end of that year, the ship was substantially structurally complete.

  WikiMatrix

  Bộ khuếch đại Class-C không tuyến tính trong bất kỳ cấu trúc liên kết nào.

  Class-C amplifiers are not linear in any topology.

  WikiMatrix

  Cả cơ thể bạn phải được cấu trúc thật khác thường.”

  Your whole body has to be structured differently.”

  WikiMatrix

  support.google

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tái Cấu Trúc Là Gì? Khi Nào Doanh Nghiệp Cần Phải Tái Cấu Trúc?
 • Tìm Hiểu Về Ic Nhớ
 • Bệnh Viêm Họng: Truy Tìm Nguyên Nhân, Biểu Hiện Để Chữa Trị
 • Sơ Lược Về Cấu Tạo Của Răng !
 • Liên Hệ Nhà Xe Thành Bưởi Chi Tiết Giá Vé Và Các Chuyến Xe 2022
 • Hiểu Ngay Cấu Trúc Promise Trong Vài Phút

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Promise: Cách Dùng Và Bài Tập Có Đáp Án
 • Cấu Trúc Remember – Cách Dùng Remember Cần Nhớ
 • Làm Chủ Cấu Trúc Remember Nhanh Chóng Nhất
 • Cách Dùng Cấu Trúc Remember Chính Xác Nhất Trong Tiếng Anh
 • Các Thành Tố Của Câu Trong Tiếng Anh
 • 4.7

  (93.33%)

  213

  votes

  1. Cấu trúc promise và cách dùng

  Cấu trúc promise trong tiếng Anh được sử dụng khi người nói mong muốn được diễn tả về một lời hứa, một ước hẹn cụ thể trong cuộc sống.

  Cấu trúc promise kết hợp với “to Vinf”

  Cấu trúc:

  S + promise + to Vinf…

  Đây là cách dùng đơn giản nhất của cấu trúc promise khi diễn tả một lời hứa sẽ thực hiện một hành động cụ thể.

  Ví dụ: 

  • I

   promise to finish

   the homework before 11 p.m. (Tôi hứa hoàn thành bài tập về nhà trước 11 giờ tối.)

  • Lien

   promises not to smoke

   . (Liên hứa không hút thuốc).

  • My boyfriend

   promised to go out

   with me tonight. (Bạn trai của tôi đã hứa ra ngoài cùng với tôi tối nay.)

  Cấu trúc:

  S + promise + (that) + S + V …

  Ở dạng này, cấu trúc promise vẫn diễn tả sự hứa hẹn của người nói về việc thực hiện một hành động nào đó nhưng có tính nhấn mạnh vào chủ ngữ thực hiện nhiều hơn.

  Ví dụ:

  • Mary

   promised that

   she would come to my birthday party. (Mary đã hứa rằng cô ấy sẽ đến tiệc sinh nhật của tôi.)

  • June

   promises that

   he won’t go to bed late. (June hứa rằng anh ấy sẽ không đi ngủ muộn.)

  • Linda

   promises that

   she will buy gifts for us. (Linda hứa rằng cô ấy sẽ mua quà cho chúng tôi.)

  Cấu trúc promise kết hợp với danh từ

  Cấu trúc:

  S + promise + someone + something….

  Một cách sử dụng khác của cấu trúc promise là kết hợp với danh từ để hứa hẹn ai đó về việc gì.

  • I

   promised

   my parents good grades. (Tôi hứa với bố mẹ về điểm số cao.)

  • Linda

   promised

   me beautiful gifts. (Linda đã hứa với tôi về những món quà xinh xắn.)

  • My mother

   promised

   me a lovely hat for my birthday. (Mẹ tôi đã hứa về một chiếc mũ dễ thương cho ngày sinh nhật của tôi.)

  [FREE]

  Download Ebook Hack Não Phương Pháp –

  Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

   

  Cấu trúc Promise trong câu gián tiếp

  Cấu trúc promise thường xuyên xuất hiện ở ngữ pháp câu trực tiếp gián tiếp. Khi viết sang câu gián tiếp, chúng ta đều có thể sử dụng 1 trong 2 cấu trúc promise ở trên.

  Cấu trúc:

  “S + V…”, S1 say/tell (said/told)

  ➔ S1 + promise + (that) + S + V + … 

  ➔ S1 + promise + to Vinf …

  Ví dụ:

  • “I will be back before 7 p.m”, Luna said. (“Tôi sẽ quay lại trước 7 giờ tối”, Luna nói.)

  ➔ Luna promised she would be back before 7 p.m. (Luna hứa cô ấy sẽ quay lại trước 7 giờ tối).

  ➔ Luna promised to be back before 7 p.m. (Luna hứa cô ấy sẽ quay lại trước 7 giờ tối).

  2. Bài tập cấu trúc promise

  Bài 1: Chuyển những câu sau sang câu gián tiếp sử dụng cấu trúc promise

  1. June said to me: “I will tell you the secret tomorrow.”

  1. “I won’t tell Anna about the situation”, Linda said 

  1. “I will never do this again ” Jane said to his girlfriend.

  1. Jim said “I’ll visit Linda’s parents when I arrive in Ha Noi”.

  Đáp án:

  1. June promised to tell me the secret the following day.

  2. Linda promised not to tell Anna about the situation.

  3. Jane promised his girlfriend not to do that again.

  4. Jim promised to visit Linda’s parents when he arrived in Ha Noi.

  Bài 2: Chia dạng đúng của các động từ sau

  Đáp án

  1. to buy

  2. to pay

  3. to visit

  4. to finish

  5. to clean

   

   

   

   

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vietsciences, Parallel Structure: And, But, Or, Nor (Coordinating Conjunctions)
 • 40 Cấu Trúc Cực Kỳ Thông Dụng Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh Hàng Ngày
 • Phân Biệt Cách Dùng May Và Might Trong Tiếng Anh
 • Phân Biệt Cách Dùng Maybe, Perhaps Và Possibly
 • Cách Diễn Tả Sự Mong Muốn Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Need Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Của Một Chương Trình Trong Python
 • Phần 2 : Cú Pháp Thông Dụng
 • Cấu Trúc Pay Attention To Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Bài 2: Is Everything Ready?
 • Cụm Động Từ Với “run” Thường Gặp Trong Đề Thi Thpt
 • 1. Định nghĩa cấu trúc Need trong tiếng Anh

  “Need” /niːd/, là một động từ trong tiếng Anh mang nghĩa là “cần”. Ngoài ra, Need còn có nghĩa là sự cần thiết, nhu cầu khi đóng vai trò là một danh từ tiếng Anh.

  Người ta thường dùng cấu trúc need để nói về sự quan trọng, cần thiết, thể hiện sự đòi hỏi,  hay một yêu cầu về một việc gì đó.

  Ví dụ:

  • I want to know your

   needs

   .

  (Tôi muốn biết nhu cầu của bạn.)

  • I don’t

   need

   anything from him.

  (Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh ta.)

  2. Cấu trúc Need và cách dùng

  Cấu trúc Need thường được biết đến như cấu trúc với một động từ khuyết thiếu. Tuy nhiên, cấu trúc need còn được sử dụng với nhiều vai trò khác nhau nữa đấy. Cùng tìm hiểu một số cách dùng need trong tiếng Anh nhe

  Need được dùng như một danh từ

  Khi là một danh từ, “need” mang nghĩa là “nhu cầu, sự cần thiết”.

  Một số cấu trúc Need khi là danh từ:

  If need be, S + V…: Nếu cần/ khi cần,…

  Ví dụ: If need be, you can call us anytime.

  (Nếu cần, bạn có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào.)

  There is a great need for + danh từ/ V-ing: Rất cần thiết phải có/làm gì…

  Ví dụ: There is a great need for listening to music to relax.

  (There is a great need for listening to music to relax.)

  In case of need, S + V…: Trong trường hợp cần thiết,…

  Ví dụ: I’m very busy. Please call me only in case of need.

  (Tôi rất bận. Vui lòng gọi cho tôi chỉ trong trường hợp cần thiết.)

  There is no need for someone to do something: Ai đó chưa cần phải làm làm gì…

  Ví dụ: There is no need for you to go to school. Today is Sunday.

  (Bạn không cần phải đi học đâu. Hôm nay là chủ nhật.)

  Have need of something = stand/ be in need of something: cần cái gì

  Ví dụ: I have need of flour to make a cake.

  (Tôi cần bột để làm bánh.) 

  Ngoài ra, “need” mang nghĩa là “khi hoạn nạn, lúc khó khăn, tình cảnh túng thiếu”.

  Ví dụ: 

  • I am grateful to Mike for always helping me in my

   need.

  (Tôi biết ơn Mike vì đã luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần.)

  • Mike always finds a way to overcome

   the need

   by himself.

  (Mike luôn tự mình tìm cách vượt qua sự khó khăn.)

  Need được dùng như một động từ thường

  Cấu trúc need được sử dụng như một động thường có 2 trường nghĩa:

  Need – Yêu cầu ai cái gì, thiếu cái gì (nói về nhu cầu).

  S (người) + need(s) + to V: ai đó cần làm gì…

  Ví dụ: 

  • I

   need to check

   my entire file today

  (Tôi cần kiểm tra toàn bộ tệp của mình hôm nay.)

  • Mike

   needs to apologize

   to the class for his actions.

  (Mike cần xin lỗi cả lớp vì hành động của mình.)

  S (vật) + need(s) + V-ing = S (vật) + need to + be+ V-pp: Cái gì đó cần được làm…

  Ví dụ: 

  • This house is very degraded. It

   needs fixing

   .

  = This house is very degraded. It needs to be fixed.

  (Ngôi nhà này rất xuống cấp. Nó cần được sửa chữa.)

  • Dani’s bedroom

   needs cleaning

   up right away.

  = Dani’s bedroom needs to be cleaned up right away.

  (Ngôi nhà này rất xuống cấp. Nó cần được sửa chữa.)

  S + didn’t need + to V: đã không phải…

  Cấu trúc need này diễn tả một việc không cần phải làm, Thực tế ở trong qua khứ điều này chưa xảy ra.

  Ví dụ: 

  • You

   didn’t need to

   be gone to the party tonight.

  (Bạn không cần phải đi dự tiệc tối nay.)

  • You didn’t need to cook dinner because I have already booked a table at a restaurant.

  (Bạn không cần phải nấu bữa tối vì tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng.)

  Need – Cần phải (chỉ sự bắt buộc)

  Ví dụ: 

  • We

   need

   to do internships to gain experience.

  (Chúng ta cần thực tập để tích lũy kinh nghiệm.)

  • I

   need

   to study harder to pass the upcoming exam.

  (Tôi cần phải học tập chăm chỉ hơn để vượt qua kỳ thi sắp tới.)

  Need được dùng như một động trợ động từ (động từ khuyết thiếu)

  Trong câu nghi vấn: 

  Need + S + V (nguyên mẫu) + (O)…?: Ai đó có cần làm gì không…?

  Ví dụ: 

  • Need

   I come back here?

  (Tôi có cần quay lại đây không?)

  • Need

   you rest?

  (Bạn cần nghỉ ngơi không?)

  S + needn’t + V (nguyên mẫu) + O…: Ai đó không cần làm gì…

  Ví dụ: 

  • I

   needn’t go

   to school tomorrow.

  (Tôi không cần phải đi học vào ngày mai.)

  • You

   needn’t say

   anything. I already know all of it.

  (Bạn không cần phải nói bất cứ điều gì. Tôi đã biết tất cả.)

  Cấu trúc Need + have + V-pp: lẽ ra nên…

  Cấu trúc need này diễn tả một sự việc lẽ ra nên được làm trong quá khứ. Tuy nhiên trong thực tế lại không được thực hiện.

  Ví dụ: 

  • Mike

   needs have finished

   his work.

  (Họ lẽ ra nên hoàn thành công việc của họ.)

  • You

   need have woken

   up earlier.

  (Bạn lẽ ra nên thức dậy sớm hơn.)

  Cấu trúc Needn’t + have + V-pp: lẽ ra không nên…

  Nói về sự việc không nên xảy ra nhưng trên thực tế đã xảy ra rồi.

  Ví dụ: 

  • You

   needn’t have helped

   him.

  (Bạn lẽ ra không cần phải giúp anh ta.)

  • They

   needn’t have acted

   so foolishly and then suffer unfortunate consequences.

  (Họ lẽ ra không nên hành động dại dột như vậy để rồi phải gánh chịu hậu quả đáng tiếc.)

  Phủ định của Need

  Cấu trúc need có 2 dạng phủ định:

  • Don’t/Doesn’t/Didn’t need + to V;

  • Needn’t + V.

  Ví dụ: 

  • You

   don’t need to water

   the plants because there is an automatic watering machine.

  (Bạn không cần tưới cây vì đã có máy tưới tự động.)

  • You

   needn’t water

   the plants because there is an automatic watering machine.

  (Bạn không cần tưới cây vì đã có máy tưới tự động.)

  Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Need

  • Động từ bán khuyết thiếu “need”không được sử dụng thường xuyên trong thể khẳng định. Gần như luôn có từ phủ định trong câu kể cả với câu khẳng định, ví dụ như: “no one”, “no thing”,…;

  • Khi chuyển từ câu khẳng định sang phủ định, ta dùng “needn’t” hoặc “need not”. KHÔNG DÙNG “don’t”, “doesn’t” hay “didn’t” trước need.

  • Câu hỏi với need không phổ biến.Trong câu hỏi, “need” đóng vai trò là trợ động từ. (tức là không có do/does/did).

  • Need khuyết thiếu chỉ mang nghĩa phủ định khi trong câu phủ định hoặc câu nghi vấn.

  3. Phân biệt cấu trúc need và Have to

  Cấu trúc need và Have to thường rất hay bị nhầm lẫn do cũng mang trường nghĩa tương tự nhau. Tuy nhiên, chúng vẫn có sự khác biệt với mục đích sử dụng:

  • Have to: nghĩa vụ hay điều cần phải làm vì không còn sự lựa chọn nào khác;

  • Need: điều cần làm để đạt được mục đích nào đó.

  Ví dụ: 

  • You

   have to

   submit a report to take the graduation exam.

  (Bạn phải nộp báo cáo để được dự thi tốt nghiệp.)

  • You

   need to

   practice more to become a pianist.

  (Bạn cần luyện tập nhiều hơn nữa để trở thành nghệ sĩ piano.)

  Bài tập: Chia động từ

  1. I need…………… (work) harder if I want to pass the exam.

  2. My son needs…………… (change) his suitcase because it is broken.

  3. My mother needs…………… (go) to the supermarket tomorrow.

  4. The grass needs…………… (cut) because it’s very high.

  5. This plant hasn’t been watered for a long time, it needs…………… (water).

  6. This bedroom hasn’t been cleaned for months, it needs…………… (clean) today.

  7. Those screws are loose, they need…………… (tighten).

  8. Your dress is too long, it needs…………… (take up).

  9. You don’t need…………… (come) to the meeting, I’ll be there.

  10. Your hair is too dirty, it needs…………… (wash) immediately.

  Đáp án:

  1. To work

  2. To change

  3. To go

  4. Cutting

  5. Watering

  6. Cleaning

  7. Tightening

  8. Taking up

  9. To come

  10. Washing

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khám Phá Cách Dùng Cấu Trúc The Last Time Tiếng Anh
 • Khí Quyển Là Gì? Cấu Tạo Của Khí Quyển Có Thể Bạn Chưa Biết
 • Bài 27: Câu Giả Định – Chuẩn Tiếng Anh – Chuyên Gia Tiếng Anh Hàng Đầu Việt Nam
 • Nghĩa Của Từ Important Là Gì
 • Phân Biệt “Difficult” Và “Hard”.
 • Cấu Trúc Since, For Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc But For Và Cách Viết Lại Câu Trong Câu Điều Kiện
 • Cấu Trúc Too To: Quá…đến Nỗi Không Thể Làm Gì…
 • Cách Sử Dụng “Too” Và “Enough” Trong Câu
 • Cấu Trúc Too To, Enough To, So That, Such That: Ý Nghĩa, Cách Dùng Và Bài Tập
 • Phân Biệt Cấu Trúc Và Cách Dùng Enough Và Too Đầy Đủ Nhất
 • 1. Tổng quan về cấu trúc Since và For

  Định nghĩa cấu trúc Since, For

  Since và For và hai giới từ đặc trưng của các thì hoàn thành:

  • Since: Kể từ khi;

  • For: khoảng, trong.

  Khi nào sử dụng cấu trúc Since, For

  Cấu trúc Since và For được dùng trong câu với mục đích nhất mạnh về mốc thời gian và khoảng thời gian, cụ thể:

  Since: Nhấn mạnh về mốc thời gian

  Since được sử dụng để chỉ mốc thời gian hành động hay sự việc bắt đầu xảy ra (có nghĩa là từ lúc đó sự việc ấy diễn ra). Cấu trúc since thường trả lời cho câu hỏi “When” trong các thì hoàn thành.

  For: Nhấn mạnh về khoảng thời gian

  For được sử dụng để nhấn mạnh về khoảng thời gian gian ma hành động hay sự việc xảy ra (có nghĩa là hạnh động, sự việc đã xảy ra xuyên suốt trong thời gian đó). Khác với Since, For trả lời cho câu hỏi “How long”.

  Ví dụ:

  • I have been a teacher

   since

   2022.

  (Tôi đã là một giáo viên từ năm 2022.)

  • I have been studying TOEIC

   for

   3 months.

  (Tôi đã học TOEIC được 3 tháng.)

  Cấu trúc Since và For đều được sử dụng để nhấn mạnh thời gian, tuy nhiên, mỗi từ sẽ có các trường hợp sử dụng tương ứng với cấu trúc khác nhau.

  Cấu trúc Since

  Since + Mốc thời gian trong quá khứ

  Ví dụ:

  • Mike has moved to Los Angeles

   since

   he was 5 years old.

  (Mike đã chuyển đến Los Angeles từ năm 5 tuổi.)

  • Mike has been married

   since

   he was 26 years old.

  (Mike kết hôn từ năm 26 tuổi.)

  Cấu trúc For

  For + Khoảng thời gian

  Ví dụ:

  • I have played volleyball

   for

   3 months.

  (Tôi đã chơi bóng chuyền được 3 tháng.)

  • My father has been away from home

   for

   a month.

  (Bố tôi vắng nhà một tháng.)

  Cách dùng Since

  Since sử dụng trong các thì hoàn thành

  • Thì hiện tại hoàn thành

  Ví dụ: I have worked at Step Up since 2022. (Tôi đã làm việc tại Step Up từ năm 2022.)

  • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  Ví dụ: Lisa has been playing the piano since 9 pm. (Lisa đã chơi piano từ 9 giờ tối.)

  • Thì quá khứ hoàn thành

  Ví dụ: Mr.Smith had worked there since he was 18 years old. (Mr.Smith đã làm việc ở đó từ năm 18 tuổi.)

  • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  Ví dụ: I had been living in England since 2010 before I moved to Vietnam this year. . (Tôi đã sống ở Anh từ năm 2010 trước khi chuyển đến Việt Nam vào năm nay.)

  Since + thì quá khứ đơn

  Trong trường hợp này, Since được dùng trong mệnh đề quá khứ. Cách dùng này rất phổ biến trong kết hợp thì.

  Ví dụ: 

  • I have traveled to Halong

   since

   I

   was

   5 years old.

  (Tôi đã đi du lịch Hạ Long từ khi tôi 5 tuổi.)

  • Since

   I moved to the UK, I have made many new friends.

  (Kể từ khi tôi chuyển đến Vương quốc Anh, tôi đã có thêm nhiều bạn mới.)

   Since + Thời điểm ở quá khứ

  Since dùng để nói về mốc thời thời mà sự việc hay động xảy ra. Sau Since là một mốc thời gian cụ thể,

  Since + mốc thời gian trong quá khứ

  Ví dụ: 

  • I have learned Chinese

   since 2022

   .

  (Tôi đã học tiếng Trung từ năm 2022.)

  • My parents have been married

   since 1999.

  (Bố mẹ tôi kết hôn từ năm 1999.)

  Since then

  Cấu trúc Since there có nghĩa là “kể từ đó”.

  Ví dụ

  • Since then

   , Mike and I have stopped seeing each other.

  (Kể từ đó, tôi và Mike không còn gặp nhau nữa.)

  • Since then,

   Anna has not loved anyone anymore.

  (Kể từ đó, Anna không yêu ai nữa.)

  Trên thực tế, For sử dụng được với tất cả các thì. Sự khác biệt về thời gian ở các thì hoàn thành:

  • Các thì hoàn thành: khoảng thời gian này bắt đầu ở trong quá khứ và có thể kéo dài đến hiện tại hoặc là không;

  • Các thì khác: Khoảng thời gian bắt đầu ở thời điểm đó.

  Ví dụ

  • I have been studying English

   for 3 months.

  (Tôi đã học tiếng Anh được 3 tháng.)

  • I studied English for 3 months.

  (Tôi đã học tiếng Anh khoảng 3 tháng.)

  Lưu ý: 

  • Trong câu tiếng Anh, có thể lược bỏ “for”, TRỪ câu phủ định;

  • Không dùng “for” với “all the time” hoặc “all day”.

  4. Phân biệt cấu trúc Since và For trong tiếng Anh

  Since

  For

  Since + mốc thời gian

  For + khoảng thời gian

  Đi với các thì hoàn thành

  Đi với tất cả các thì

  5. Bài tập cấu trúc Since, For trong tiếng Anh

  Bài tập: Điền Since/For và chỗ trống thích hợp:

  1. It’s been raining … lunchtime.

  2. Mikel has lived in American… 9 years.

  3. Lisa has lived in L.A… 1997

  4. I’m tired of waiting. We’ve been sitting here … an hour.

  5. I haven’t been to a party … ages

  6. Susie has been looking for a job … she left school.

  7. Jane is away. She’s been away … Friday.

  8. I wonder where Joe is. I haven’t seen him … last week.

  Đáp án:

  1. since

  2. for

  3. since

  4. for

  5. for

  6. since

  7. since

  8. since

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Một Số Động Từ Có Dạng
 • Phân Biệt Cấu Trúc Regret, Remember, Forget Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất
 • Cấu Trúc Forget Và Cách Dùng Chi Tiết Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng “If” Và “Whether” Trong Câu Tường Thuật
 • Cấu Trúc Themore… Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Sử Dụng Either Và Neither Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Cấu Trúc Not Until, Only When: Ý Nghĩa Và Cách Dùng
 • Cấu Trúc Only When, Not Until: Cách Dùng, Bài Tập Có Đáp Án
 • Hiểu Ngay Cấu Trúc Offer
 • Provide, Offer, Supply, Give Trong Tiếng Anh
 • Sau bài viết tìm hiểu về cấu trúc so sánh hơn và so sánh nhất, bài viết hôm nay sẽ về một cấu trúc “nâng cấp” từ cấu trúc So Sánh Hơn, đó là cấu trúc the more … the more…

  Cấu trúc “the more … the more …” là dạng so sánh kép (Double Comparative), dùng để thể hiện sự thay đổi về tính chất của một chủ thể A, và sự thay đổi này sẽ có tác động song song lên một tính chất khác của chủ thể A HOẶC một chủ thể B.

  Cấu trúc này có thể sử dụng cùng với từ LESS để tạo nên cách sử dụng linh hoạt hơn.

  B. Cấu trúc “the chúng tôi more…”

  Ví dụ:

  – The more we work, the more we earn.

  Ví dụ:

  3. The more – the more với tính từ

  Với tính từ ngắn

  Ví dụ:

  Với tính từ dài

  Ví dụ:

  Với trạng từ

  Ví dụ:

  4. The more – the more ở dạng mix giữa những câu trúc ở trên

  Ví dụ:

  C. Cấu trúc “càng ngày càng”

  Cấu trúc này cũng có thể hiểu là so sánh lặp và được sử dụng trong trường hợp mô tả, diễn đạt điều gì đó hoặc cái gì đó sẽ thay đổi một cách liên tục

  1. Tính từ 1 âm tiết + các tính từ 2 âm tiết và kết thúc bằng “y” “e” “le” “ow”

  Công thức:

  Ví dụ:

  The city has grown fast in recent years. It’s got bigger and bigger.

  Your English is improving. It’s getting better and better.

  2. Tính từ 2 âm tiết trở lên

  Công thức:

  Ví dụ:

  As I listened to his story, I became more and more convinced that he was lying.

  ✦ Lưu ý: MORE AND MORE + Noun (plural)

  Ví dụ:

  More and more tourists are visiting this part of the country.

  D. Liên hệ cấu trúc vào IELTS Writing

  Có thể sử dụng cấu trúc the more… the more… để diễn đạt 2 yếu tố: nguyên nhân và hậu quả cùng một lúc. Đồng thời, khi cấu trúc này được sử dụng, ý của câu cũng được nhấn mạnh hơn.

  When there is the threat of global warming today, raising animals makes the situation worse. As farming needs land, the more cows needed to raise for meat, the more forests logged down, for example.

  A. Chọn đáp án đúng nhất:

  2. Cấu trúc the more – the more

  A. Hoàn thành các câu sau:

  1. You learn things more easily when you’re young.

  2. It’s hard to concentrate when you’re tired.

  3. We should decide what to do as soon as possible.

  4. I know more, but I understand less.

  5. If you use more electricity, your bill will be higher.

  B. Viết lại câu:

  1. The apartment is small. The rent is cheap.

  2. Tung spends much money and time with his girlfriend, he becomes happy.

  3. The joke is talented. The laughter is loud.

  4. She goes to bed late. She feels tired.

  5. As her father gets older, he wants to travel less.

  6. As this road gets busy, it becomes dangerous.

  7. They are young, they learn easy.

  8. The hotel is cheap, the services are bad.

  9. He uses much electricity, his bill will be high.

  10. When technology is modern, the world’s environment becomes worse and worse.

  1. Càng ngày càng

  1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.A 7.C

  3. more and more difficult

  4. The older – the happier

  5. The less hot – the less weak

  7. better and better – more and more successful

  11.Enter your text here…

  2. the more… the more…

  2. harder it is to concentrate

  3. sooner we decide what to do

  5. the higher your bill will be

  1. The smaller the apartment is, the cheaper the rent is.

  2. The more money and time Tung spends with his girlfriend, the happier he becomes.

  3. The more talented the joke is, the louder the laughter is.

  4. The later she goes to bed, the more tired she feels.

  5. The older her father gets, the less he wants to travel.

  6. The busier this road gets, the more dangerous it becomes.

  7. The younger they are, the more easily they learn.

  8. The cheaper the hotel is, the worse the services are.

  9. The more electricity he uses, the higher his bill will be.

  10. The more modern technology is, the worse the world’s environment becomes.

  IELTS Vietop

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Và Cách Dùng Much Và Many Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Câu: Nhấn Mạnh Ở Đầu Câu (Fronting)
 • Giải Tin Học 11 Bài 10: Cấu Trúc Lặp
 • Google Moon Phát Hiện ‘cấu Trúc Kim Tự Tháp Kỳ Lạ’ Trên Mặt Trăng
 • Bí Mật Trong Kim Tự Tháp Giza, Kỳ Quan Duy Nhất Còn Sót Lại Của Thế Giới Cổ Đại
 • Cấu Trúc Want Trong Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình 1. 5. Cấu Tạo Vách Tế Bào Thực Vật
 • Tế Bào Tường Cấu Trúc Và Chức Năng ·
 • Mô Tả Cấu Trúc Tế Bào Nhân Thực Câu Hỏi 48677
 • Cách Cắt Tai Chó Pitbull, Bully. Crop Tai Chó Pitbull An Toàn, Đúng Cách
 • Chó Tai Đặc Điểm Cấu Trúc. Bệnh Về Tai Ở Chó
 • Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – WANT + to Verb là cấu trúc diễn tả mong muốn cực quan trọng trong tiếng Anh giao tiếp. Bài viết bao gồm cấu trúc, cách dùng, ví dụ [KÈM BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN] sẽ giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

  1. CẤU TRÚC WANT TRONG TIẾNG ANH

  Want dùng để diễn tả mong muốn, ý muốn

  + Ai đó muốn cái gì: S + want(s) + N (danh từ)

  Ví dụ: I want that hat.

  + Ai đó muốn làm gì: S + want(s) + to + V (động từ)

  Ví dụ: I want to go shopping with my friends.

  + Muốn ai đó làm gì: S + want(s) + tên người/tân ngữ + to V

  Ví dụ: My mother wants me to go to bed before 10 p.m.

  2. CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WANT

  2.1 Cấu trúc Want dùng để diễn tả mong muốn

  Khi dùng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh “want” để diễn tả mong muốn, chúng ta thường thấy “want” là một mệnh đề bổ ngữ (complement) và nó quyết định ý nghĩa của toàn bộ câu. Mệnh đề bổ ngữ đó có thể là danh từ làm tân ngữ (object nouns), đại từ làm tân ngữ (object pronouns), động từ nguyên mẫu có “to”, hoặc tân ngữ + to-inf.

  Ví dụ:

  Do you want a drink? This coffee shop is great

  (Cô có muốn uống trà nóng không? Tiệm cà phê này tuyệt lắm)

  I could ask my brother to borrow his bike but I didn’t want it

  (Tôi đã có thể hỏi mượn anh trai xe đạp nhưng tôi không muốn chiếc xe đó)

  This is a modern shoes I have just got. Do you want to try it?

  (Đây là đôi giày sành điệu mà tôi vừa mới có. Bạn có muốn đi thử không?)

  The professor wants her to call to her parent

  (Giáo sư muốn cô ấy gọi điện thoại cho phụ huynh của mình)

  *** Trong những câu trả lời ngắn, chúng ta có thể dùng “want to” mà bỏ đi động từ phía sau

  Ví dụ:

  Elle didn’t go to shopping with me because she didn’t want to

  (Elle không đi siêu thị với tôi bơi vì cô ấy không muốn)

  My sister wanted to leave school at 17, but my parents didn’t want her to

  (Chị của tôi muốn bỏ học năm 17 tuổi nhưng bố mẹ tôi không muốn chị ấy làm như vậy)

  ***Chú ý: Chúng ta không dùng “want” trong mệnh đề có “that”

  Ví dụ:

  I want you to clean this mess before I come back

  (Tôi muốn cậu hãy dọn dẹp đống lộn xộn này trước khi tôi quay lại)

  Không dùng: I want that you clean this mess before I come back

  2.2 Cấu trúc Want thể hiện sự cần thiết

  Chúng ta sử dụng cấu trúc “want” với động từ thêm -ing (V-ing) thể hiện một việc gì đó rất cần thiết, nên được hoàn thành.

  Ví dụ:

  Your nails wants painting

  (Móng tay của bạn cần được sơn lại)

  This mess wants cleaning

  (Đống lộn xộn này nên được dọn dẹp)

  Trong những trường hợp bình thường, chúng ta cũng sử dụng cấu trúc “want + V-ing” giống như cấu trúc “want to have something done”

  Ex: Have you got any T-shirt you want washing? = Which T-shirt you want to have washed?

  (Bạn có cái áo thun nào cần giặt không?)

  2.3 Cấu trúc “Want” dùng để đưa ra lời khuyên, cảnh báo

  Trong những tình huống tiếng Anh giao tiếp cơ bản thông thường, chúng ta có thể sử dụng “want” để đưa ra lời khuyên, ngăn chặn, cảnh báo một điều gì đó. Và đương nhiên chúng ta luôn sử dụng “want” trong trường hợp này ở thì hiện tại (simple psent), nhưng đôi khi có thể dùng ở tương lai đơn (simple future)

  Ví dụ:

  You want to be careful driving your car in high way. We got a big hole in that street few days ago

  (Bạn nên cẩn thận khi lái xe trên đường cao lộ. Có một cái hố rất lớn xuất hiện mấy ngày trước đấy)

  What you’ll want to do, you’ll ask my permission first

  (Bạn muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến tôi trước)

  Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng “want” kèm với wh-questions, với “if” và trong cấu trúc tiếp diễn (continuous form)

  2.4 Chúng ta có thể sử dụng một số “wh-questions” như what, when, whatever, whenever, whoever,… trước “want”

  Trong trường hợp này thì chúng ta không cần dùng giới từ “to” sau động từ nguyên thể

  Ví dụ:

  I’ll give you whatever you want

  (Anh sẽ cho em bất cứ cái gì em muốn)

  My hotel is free for employment. You can move to my place whenever you want

  (Khách sạn của tôi miễn phí cho người thất nghiệp. Bạn có thể chuyển đến chỗ tôi bất cứ khi nào bạn muốn)

  You want to borrow my clothes? Ok, take what you want

  (Bạn muốn mượn quần áo của tôi à? Được thôi, lấy cái nào cũng được)

  2.5 Cũng như vậy, trong cấu trúc “want” cùng với “if” bạn không cần phải dùng giới từ “to” sau động từ nguyên thể

  Ví dụ:

  We can talk all night, if you want

  (Chúng ta có thể nói chuyện cả đêm, nếu em muốn)

  *** Tuy nhiên trong câu phủ định, chúng ta phải sử dụng giới từ “to” sau động từ nguyên thể

  Ví dụ: You don’t have to talk with me if you don’t want to

  (Em không phải nói chuyện với anh nếu em không muốn)

  2.6 Sử dụng cấu trúc “want” trong hình thức tiếp diễn (continuous form) để thể hiện sự gián tiếp và tính lịch sự

  Ví dụ:

  We are wanting to buy a midium apartment with 3 bed rooms. Can you show me one?

  (Chúng tôi đang muốn mua một căn hộ trung bình với 3 phòng ngủ. Bạn có thể cho tôi xem thử một cái như vậy được không?)

  I am wanting to talk to you something. Please keep calm and listen to me

  (Tôi đang muốn nói với bạn chuyện này. Làm ơn giữ bình tình và nghe tôi nói)

  Ngoài ra chúng ta còn sử dụng “want” trong hình thức tiếp diễn để nhấn mạnh sự liên tục, lặp đi lặp lại.

  Ví dụ: We had been wanting to go to Canada for a long time so we could be together

  (Chúng tôi đã trông đợi được đến Canada trong một thời gian dài để có thể ở bên nhau)

  Now that he’s a teenager so he is wanting expensive things like a new computer and a modern skateboard

  (Bây giờ thằng bé đã là thiếu niên nên nó muốn những thứ mắc tiền như một chiếc máy tính mới hay trượt ván sành điệu)

  3. BÀI TẬP CẤU TRÚC WANT – CÓ ĐÁP ÁN

  Đáp án bài tập cấu trúc Want

  1. repairing

  2. to buy

  3. to go on

  4. to go

  5. to finish

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Want Tiếng Anh: Không Phải Chỉ Có Want To V
 • Tìm Hiểu Về Cấu Trúc Need, Cấu Trúc Demand, Cấu Trúc Want Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Câu Với Động Từ Đi Kèm
 • Trong Tiếng Anh Không Phải Chỉ Có Cấu Trúc Want To V
 • Cách Sử Dụng When Và While Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Câu Trong Tiếng Tiếng Anh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Dịch Câu Tiếng Việt Sang Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp
 • Phương Pháp Sơ Đồ Hoá Câu Trong Việc Học Ngữ Pháp (Diagramming Sentence)
 • Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty Tiếng Anh Là Gì?
 • Cách Xây Dựng Sơ Đồ Tư Duy Từ Vựng Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Vừa Là Cái Này Vừa Là Cái Kia Trong Tiếng Anh
 • Ngôn ngữ viết trịnh trọng hơn, và cấu trúc câu phức tạp hơn lời nói hàng ngày.

  When something is written, the language is more formal and the sentence structure is more complex than in everyday speech.

  jw2019

  Nhiều ngôn ngữ có cấu trúc câu giống nhau mà

  Many languages have similar sentence structure.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tôi nhớ được những chữ và cấu trúc câu mà tôi không biết mình học từ bao giờ”.

  I recalled words and sentence structures that I was hardly aware that I knew.”

  jw2019

  Em có dùng từ ngữ và cấu trúc câu phức tạp không?

  Does he use sophisticated words and complex grammar?

  jw2019

  Một trong các yếu tố này là cấu trúc câu, tức cách đặt câu.

  One of these is sentence structure, or phrasing.

  jw2019

  Phim kén người xem, cấu trúc câu chuyện là phần cuốn hút của phim này như Batman Begins.”

  “God of War movie ‘is an origin story like Batman Begins'”.

  WikiMatrix

  Cấu trúc câu cơ bản là chủ–tân–động (subject-object-verb), tương tự tiếng Latinh và tiếng Nhật.

  The basic word order is subject–object–verb, like Latin and Japanese.

  WikiMatrix

  Giáo sư Driver nói tiếp: “Vì thế, cấu trúc câu trong ngôn ngữ này không giống với ngôn ngữ khác”.

  “Consequently,” continues Professor Driver, “the forms taken by the sentence in different languages are not the same.”

  jw2019

  Nhưng các ngôn ngữ Gbe khác, tiếng Fon là ngôn ngữ phân tích với cấu trúc câu cơ bản SVO.

  Like the other Gbe languages, Fon is an analytic language with an SVO basic word order.

  WikiMatrix

  Nhiều từ mới thay thế những từ cổ, và từ vựng, ngữ pháp cũng như cấu trúc câu đều thay đổi.

  New words have replaced older terms, and vocabulary, grammar, and syntax have changed.

  jw2019

  Ngoài ra, họ cần phải sắp xếp cấu trúc câu theo đúng văn phạm của ngôn ngữ mình sao cho dễ đọc.

  In addition, there is a need to structure the sentences in a way that conforms to the rules of grammar of the target language, making the text easy to read.

  jw2019

  Và để hiểu được nó, điều mà ta cần xét đến trong ngôn ngữ mới này, là hình thức xuất hiện của cấu trúc câu.

  And in order to understand it, what we want to see is the way, in this new kind of language, there is new structure coming up.

  ted2019

  Có một điều kì diệu về cấu trúc câu chuyện mà khi tập hợp lại, nó sẽ được tiếp thu và nhớ đến bởi người nghe.

  So there’s something kind of magical about a story structure that makes it so that when it’s assembled, it can be ingested and then recalled by the person who’s receiving it.

  ted2019

  Người ta tin rằng tiếng Rapanui hiện đang trải qua một sự thay đổi đối với cấu trúc câu trở nên giống tiếng Tây Ban Nha hơn.

  It is believed that Rapanui is currently undergoing a shift towards more Spanish sentence structure.

  WikiMatrix

  Một khi đã xác định được cấu trúc câu hỏi… cây kim xanh này sẽ chỉ đến các ký hiệu khác… và cho cháu câu trả lời.

  Once you got your question framed… this blue needle points to more symbols… that give you the answer.

  OpenSubtitles2018.v3

  Tiếng Serbia-Croatia là một ngôn ngữ có xu hướng bỏ đại từ với cấu trúc câu mềm dẻo, chủ–động–tân là cấu trúc cơ sở.

  Serbo-Croatian is a pro-drop language with flexible word order, subject–verb–object being the default.

  WikiMatrix

  Aaron and Jordan Kandell đã lên dự án trong suốt giai đoạn quan trọng để làm sâu sắc thêm cấu trúc câu chuyện tình cảm của bộ phim.

  Aaron and Jordan Kandell joined the project during a critical period to help deepen the emotional story architecture of the film.

  WikiMatrix

  Một khi đã thông thạo ngôn ngữ ấy, bạn thường nhận ra lỗi văn phạm trong cấu trúc câu của một người, vì nghe không được đúng lắm.

  Once you have mastered the language, you can often tell when someone makes grammatical mistakes because what he says does not sound quite right.

  jw2019

  Ông đã cắt bỏ những từ ngữ không cần thiết ra khỏi tác phẩm của ông, đơn giản hóa cấu trúc câu, và tập trung vào những hành động và đối tượng cụ thể.

  He cut out unnecessary words from his writing, simplified the sentence structure, and concentrated on concrete objects and actions.

  WikiMatrix

  Eloise Jelinek xem tiếng Navajo là một ngôn ngữ hình thể giao tiếp, tức cấu trúc câu không dựa vào những quy tắc ngữ pháp, mà được xác định bởi yếu tố thực tiễn trong nội dung giao tiếp.

  Other linguists such as Eloise Jelinek consider Navajo to be a discourse configurational language, in which word order is not fixed by syntactic rules, but determined by pragmatic factors in the communicative context.

  WikiMatrix

  Từ Nối khăng khăng chắc nịch rằng không cần giúp đâu, thế cũng tốt cho Dấu Phẩy bởi vì bây giờ cô ấy chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi cấu trúc câu một cách cẩn thận.

  The conjunction assures the comma that help isn’t needed, which is good for the comma because by now, all it wants to do is go home and rest up for another day of vigilant sentence constructing.

  QED

  Học giả James Allen Hewett dẫn chứng câu Kinh Thánh này làm thí dụ. Ông nhấn mạnh: “Trong cấu trúc câu này, chủ ngữ và vị ngữ không bằng nhau, không giống nhau”, vì thế chúng không thể hoán đổi cho nhau.

  Citing that verse as an example, scholar James Allen Hewett emphasizes: “In such a construction the subject and pdicate are not the same, equal, identical, or anything of the sort.”

  jw2019

  Và tôi tự hỏi nếu một vài trong số các bạn chú ý đến cấu trúc của câu trong “The Great Gatsby.”

  And I wonder if some of you will notice the construction of the sentence from “The Great Gatsby.”

  ted2019

  Khi nhìn vào sự lỏng lẽo của cấu trúc câu, và thiếu hụt các nguyên tắc viết chuẩn cũng như sự khác biệt giữa các cách viết chúng ta thường xuyên được học ở nhà trường, và vì thế ta nghĩ cách viết đó sai rồi.

  learning on the blackboard, and so we think that something has gone wrong.

  QED

  Khi nhìn vào sự lỏng lẽo của cấu trúc câu, và thiếu hụt các nguyên tắc viết chuẩn cũng như sự khác biệt giữa các cách viết chúng ta thường xuyên được học ở nhà trường, và vì thế ta nghĩ cách viết đó sai rồi.

  We see this general bagginess of the structure, the lack of concern with rules and the way that we’re used to learning on the blackboard, and so we think that something has gone wrong.

  ted2019

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sở Hữu Từ: Noun + ‘s Cách Dùng
 • Tái Cấu Trúc Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Giới Từ Trong Tiếng Anh Quan Trọng (Cần Nhớ)
 • Giải Thích Nguyên Nhân: ~ので、~から
 • 132 Cấu Trúc Ngữ Pháp N4 Tiếng Nhật
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100