Cách Dùng Cấu Trúc It Was Not Until Trong Tiếng Anh

--- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc It Is/ Was Not Until…that…bài Tập Có Đáp Án
 • Cấu Trúc It Was Not Until Là Gì, Cách Sử Dụng Và Bài Tập Thực Hành
 • Cấu Trúc It Was Not Until: Cấu Trúc, Cách Dùng & Bài Tập Chi Tiết
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Not Until Cần Nhớ
 • Tất Tần Tật Về Đảo Ngữ Câu Điều Kiện Trong Tiếng Anh
 • Cấu trúc it was not until

  It was not until nghĩa là “Mãi cho đến khi…”

  Công thức it was not until

  It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that… + S + V

  Cấu trúc It was not until được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian hay thời điểm xảy ra sự việc. Khoảng thời gian/ thời điểm nằm trong cấu trúc It was not until có thể diễn tả bằng một từ, một cụm từ hoặc một mệnh đề hoàn chỉnh.

  It was not until after midnight when the noise next door stopped.

  It was not until the petrol engine was invented that this difficulty could be overcome.

  It was not until Firefox 2, which arrived in October 2006. ….

  Cách chia thì trong cấu trúc It was not until

  Cách chia thì Thì hiện tại đơn: Thì quá khứ đơn:

  It is not chúng tôi S + V(s/es)

  It was not chúng tôi S + V2/ed

   Ngoài ra, trong cấu trúc it was not until, hai vế phải nối với nhau bằng “that”. Không dùng “when” như trong trường hợp sau:

  Câu đúng: It was not until this Sunday morning that I heard the notification.

  Câu sai: It was not until this Sunday morning when I heard the notification.

  cấu trúc it was not until violet

  Cấu trúc Not until/ till đảo ngữ

  Not until S + auxiliary verb……auxiliary verb + S

  Vế 1 Vế 2 (đảo trợ động từ hoặc t0be lên trước)

  Như vậy vế 1 viết như thông thường, vế 2 đảo ngữ là chúng ta đã có một câu đúng ngữ pháp.

  I didn’t know that I had lost my money till I got home.

  I would’t come home till 10 o’clock.

  The protests didn’t stop until the psident resigned.

  They danced until midnight. (Họ đã khiêu vũ đến nửa đêm.)

  Bài tập trắc nghiệm với “it was not until”

   It was not until September that I ………….. this school.

  A. leave B. leaves C. leaving D. left

  2. It was not until ……………. that I met her

  A. next week B. last week C. week D. the week

  3. It was not until 1994 that this school………………….

  A. builds B. built C. had built D. was built

  4. It was not until I ………………. to new school that my mother bought me a new bike.

  A. go B. went C. am going D. will go

  5. It was not until 2000 that I………………… him

  A. teach B. teaching C. to teach D. taught

  6. It ……………….. until his father came that he ate something.

  A. was B. were C. was not D. were not It was not ………………. 2000 that I met him

  7. It was not ………………2000 that I met him

  A. in B. at C. until D. by

  8. It was not until chúng tôi home.

  A. did John come B. had John come C. that John had come D. that John came

  2. B. last week

  3. D. was built

  8. D. that John came

  Bài tập viết lại câu sử dụng it was not until

  1. She weren’t allowed to open her psents until her birthday.
  2. No one could leave the stadium until 2.30
  3. I didn’t sleep until midnight.
  4. We didn’t have any holiday until last summer
  5. I couldn’ t finish my project until Mark helped me
  6. She didn’t stop learning German until the age of 24
  7. They didn’t pay the bill until the electricity was cut off
  8. She didn’t become a teacher until yesterday.
  9. He didn’t know how to swim until he was 30 years old.
  1. It was not until her birthday that she was allowed to open her psent.
  2. It was not until 2:30 that someone could leave the stadium
  3. It was not until midnight that I slept.
  4. It was not until last summer that we had some holiday
  5. It was not until Mark helped me that i could finish my project.
  6. It was not until the age of 24 that she stopped learning German.
  7. It was not until the electricity was cut off that they paid the bill.
  8. It was not until yesterday that he became a teacher.
  9. It was not until he was 30 years old that he knew how to swim.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Biệt Unless Và If Not Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc Unless: Cách Dùng, Các Lưu Ý, Bài Tập Có Đáp Án Chi Tiết
 • Công Thức Unless (If Not): Cách Dùng Và Bài Tập Có Đáp Án
 • Toàn Bộ Kiến Thức Cần Biết Cấu Trúc Unless (If Not)
 • Cấu Trúc Giả Định As If/ As Though/ Would Rather / It’s High Time
 • Tin tức online tv