Top 19 # Xem Nhiều Nhất Cấu Trúc It Is Reported / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Report Là Gì? Tính Năng Report Trên Facebook Là Gì?? / 2023

2.Tác dụng của report facebook là gì?

Thông báo và báo cáo những nội dung xấu và không lành mạnh tới đội ngũ quản trị của facebook khi gặp phải nội dung xấu và không lành mạnh ấy và chờ đợi cách giải quyết từ những nhà quản trị.

giúp Ngăn chặn những thông tin xấu và ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân và doanh nghiệp.

Giúp cho cộng đồng mạng facebook trở nên lành mạnh và tốt hơn

Nút Report không những dùng để thông báo nội dung xấu. Nếu như bạn rơi vào trường hợp bị người khác xâm nhập và hack tài khoản, hãy truy cập ngay vào địa chỉ chúng tôi để thông báo tình trạng của mình và làm theo hướng dẫn để lấy lại quyền kiểm soát và tự cài đặt bảo mật mới cho tài khoản của mình mà không cần phải liên hệ trực tiếp đến đội ngũ tương tác người dùng của Facebook.

Trước đây, nút Report xuất hiện bên cạnh nút Like và Comment, nhưng sau một thời gian cập nhật giao diện, Facebook đã khéo léo ẩn nút này ở một góc nào đó. Với các dòng trạng thái thì các bạn bấm vào dấu mũi tên ở góc trên bên phải, sẽ thấy tùy chọn Report story or spam. Với phim và hình ảnh, bạn sẽ tìm ra tùy chọn này ở nút Option góc phải bên dưới. Sau khi bấm Report, người dùng sẽ được hỏi lí do tại sao lại muốn báo nội dung xấu, và từ câu trả lời của bạn nội dung ấy sẽ được đưa đến đội tương tác khách hàng. Đội này được chia làm 4 nhóm với các thành viên túc trực liên tục trên toàn cầu, gồm có nhóm An toàn nội dung, nhóm Chống phiền nhiễu, nhóm Chống giả danh và nhóm Ngăn chặn truy cập trái phép. Từng nhóm sẽ xử lý nội dung được báo cáo dựa trên phân loại câu trả lời của bạn.

Sau khi phát hiện nội dung vi phạm, ban quản lý Facebook sẽ xóa bỏ nội dung ấy và đưa lời cảnh báo đến người đã đăng tải. Thêm vào đó, có thể người này sẽ bị Facebook giới hạn một số nội dung được chia sẻ trên tường của họ, hoặc hạn chế một số chức năng trong tài khoản. Nếu vấn đề là nghiêm trọng, Facebook sẽ khóa tài khoản đó lại, hoặc nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu cần thiết.

3.Hướng dẫn report facebook vi phạm

Bước 2: Tùy chọn nội dung mà bạn muốn báo cáo đến Facebook.

Bước 3: Chọn vào gửi cho Facebook xem xét.

Exercise On Reported Speech With Gerund / 2023

Teacher: Tran Thi HuongLe Quy Don High SchoolOptional lesson plansSchool year: 2020-2021REPORTED SPEECH WITH GERUNDREPORTED SPEECH WITH GERUND1. Động từ tường thuật + V-ing…….* Động từ tường thuật:deny, admit, suggest, regret………..Ex: He said to me; “Let’s go home”→ He suggested going home2.Động từ tường thuật + giới từ + Ving…* Động từ tường thuật: : dream of, object to, insist on, complain about, think of, look forward to………Ex: “I’ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan. → Peter insisted on helping Susan with her physics exercise.

REPORTED SPEECH WITH GERUND3/ Động từ tường thuật + giới từ + tân ngữ + Ving…* Động từ tường thuật: thank sb for accuse sb of congratulate sb on, apologize sb for, warn sb against, prevent sb from, stop sb from…Ex1: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you.→ Tom thanked me for helping him.Ex2: “I’m sorry I’m late,” Peter said.→ Peter apologised for being late.Danh động từ tường thuật thường đi theo động từ tường thuật “suggest” trong các mẫu câu đề nghị sau:* Why don’t you/ Why not / How about → suggest + sb + V-ing* Let’s / Let’s not → suggest + V-ing → suggest + not+ V-ing* Shall we/ It’s a good idea → suggest + V-ing.

4. Một số cấu trúc GERUNDCảm ơn, xin lỗi:S + thanked + s.o + for + v-ingS + apologized for + (not) + v-ingS + apologized + to + s.o + for + (not) + v-ingEx: “It was nice of you to help me. Thank you very much,” Tom said to you. → Tom thanked me for helping him.Ex: “I’m sorry I’m late,” Peter said. → Peter apologised for being late.b. Chúc mừng: S + congratulated + s.o + on + v-ingEx1: John said, “I heard you received the scholarship. Congratulations!” → John congratulated me on receiving the scholarship.Ex2: “I hear you passed your exams. Congratulations!” John said to us. → Tom congratulated us on passing our exams

REPORTED SPEECH WITH GERUNDc. Cương quyết, khăng khăng: S + insisted + on + v-ing…Ex: “I’ll help you with your physics exercise,” Peter said to Susan.→ Peter insisted on helping Susan with her physics exercise.“I’ll drive you to the station. I insist,” Peter said to Linda→ Peter insisted on driving Linda to the stationd. Cảnh báo, ngăn cản: Lời cảnh báo như : be careful, be dangerousa. S + warned + s.o + to verb…b. S + warned + s.o + against + v-ing …Ex1: “Be careful of strangers and don’t go out at night”; he said→ He warned us to be careful strangers and not to out at nightEx2: “Don’t stay at the near the airport,” I said to Ann→ I warned Ann against staying at the hotel near the airport

REPORTED SPEECH WITH GERUNDNgăn cản: S + prevented, stopped + s.o + from + v-ing…Ex1: “Stay here! I can’t let you go out tonight,” her mother said to Jane→ Her mother prevented Jane from going out that nightEx2: “Sit here. I can’t let you stand all the time,” Mary said to me.→ Mary prevented me from standing all the time.e. Chấp nhận hoặc phủ nhận:Ex1: “We stole his money,” they said.→ They admitted stealing his money.Ex2: “I didn’t steal his money,” she said.→ She denied stealing his money.

REPORTED SPEECH WITH GERUNDe. Chấp nhận hoặc phủ nhận:Ex1: “We stole his money,” they said.→ They admitted stealing his money.Ex2: “I didn’t steal his money,” she said.→ She denied stealing his money.f. Đề nghị, gợi ý: S + suggest + (not) + V-ing …S1 + suggest (ed) + That + S2 + should + bare infinitiveEx: He said to me; “Let’s go home”→ He suggested going home→ He suggested that we should go homeEx: “Let’s go out for a drink,” Susan said.→ Susan suggested going out for a drink.

REPORTED SPEECH WITH GERUNDg. Tố cáo, buộc tội:Ex: “You took some of my money,” he said.→ He accused me of taking some of his money.h. Mơ ước: S + dreamed + of + v-ing…Ex: “I want to pass the exam with flying colours,” John said.→ John dreamed of passing the exam with flying colours.“I’ve always wante to be rich, ” Bob said→ Bob had always dreamed of being richi. Sự suy nghĩ về cái gì: S + think (thought) + of +v-ing…Ex: John’s wife: The house is very nice! We’ll certainly buy itJohn : I think so→ John and his wife were thinking of buying the house.

REPORTED SPEECH WITH GERUNDREPORTED SPEECH WITH GERUNDExercise 1: Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund1.”Why don’t we organize an English competition for our students?” said Ms Lien.Ms Lien suggested ……………………………………………………….2.”I’m sorry I’m late,’ said Mr Thanh.Mr Thanh apologized ………………………………………………………….3.”Me? No, I didn’t take Sue’s calculator,” Said Bob.Bob denied …………………………………………………………………….4.”You took my pencil,” said David to Henry.David accused ……………………………………………………………….5.”I must see the manager,” he cried.He insisted …………………………………………………………………….6.”If you wanted to take my bike, you should have asked me first,” said Mike to his brother.Mike criticized ………………………………………………………………7.” You won the scholarship. Congratulation!” Mary told me. Mary congratulated ………………………………………. organizing an English competition for their students.

for being late.taking Sue’s calculator. Henry of taking his pencilon seeing the manager. his brother for taking his bike without asking him first. me on winning the scholarship8.”It was kind of you to help me with my homework,” Lan said to Hoa. Lan thanked ……………………………………………………. 9. “Turn off the computer. You are not allowed to play game now,” Dick’s mother said to him. Dick’s mother prevented ………………………………………. 10.”I’m sorry that I broke the glass,” said Peter. Peter apologized …………………………………………….11. “Let’s invite Mr. Brown to the party next weekend,” he said. He suggested ……………………………………………………………………….. 12.”You stole the jewels,” the inspector said to him. The inspector accused ………………………………………………………. 13.”I only borrowed your car for some hours,” the man said. The man admitted…………………………………………………………………….. 14.”I’m sorry I damaged your tape recorder, Mike,” said Bob. Bob apologized ……………………………………………………… 15. “It’s nice of you to invite me to lunch,” Bob said to John. Bob thanked …………………………………………………………………..REPORTED SPEECH WITH GERUNDHoa for helping her with her homeworkhim from playing game thenfor breaking the glassinviting Mr. Brown to the party the next weekendhim of stealing the jewels.borrowing my car for some hours.for damaging Mike’s tape recorder.John for inviting him to lunch.

Chuyên Đề: Reported Speech With Gerund / 2023

Câu điều kiện loại 2 và 3: Không đổi động từ

Conditional in reported speech (Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp)

Câu tường thuật với “to infinitive” (to V)

Các mệnh lệnh gián tiếp khẳng định.

Ex: “Remember to finish your exercise, Tom,” the teacher said.

– The teacher reminded Tom to finish his exercise.

“Open the door, please” he asked the boy.

– He asked the boy to open the door.

“Can you give me a hand?” the old man said to us.

– She old man offered us to give him a hand.

“Go on, get up and you’ll feel better”, the nurse encouraged me.

– She nurse encouraged me to get up and I would feel better.

“Hurry up to catch the train, we don’t have much time left.” he said to us.

– He urged us to hurry up to catch the train as we didn’t have much time left.

Câu mệnh lệnh gián tiếp phủ định.

Ex: They said, “Don’t talk in the class.”

– They told us not to talk in the class.

“Don’t be late, Trang” the teacher said.

– The teacher told Trang not to be late.

Mốt số cấu trúc đặc biệt khác

a) Câu khuyên

had better + V/ not + V

should/ shouldn’t + V

ought to + V

Ex: “You should study harder,” my mother said.

“You’d better try best to get a good job,” my mother said to me.

b) Đề nghị, mời

Ex: He said, ” Would you like to go out for a drink?”

– He invited me to go out for a drink.

“Would you like a cup of tea?”, she said to the boy

– She invited the boy a cup of tea.

“Jea, please?”, she said to Tom

– She offered Tom some tea

“Will/ Shall you come to my birthday party next week?”, Joe said to me.

– Joe invited me to come to his birthday party the next week.

c) Yêu cầu:

ex: She said, “Can you lend me your book?”

– She asked me to lend her my book.

d) Hứa hẹn:

ex: “I will give you my book”. he said

– He promised to give her my book.

Câu tường thuật với gerund (V-ing)

Cảm ơn, xin lỗi:

ex: “It was nice of you to help me. Thank you very much“, Tom said to me

– John thanked me for helping him (thank sb for doing st)

“I’m sorry I’m late,” Peter said

– Peter apologised for being late. (apologise for doing st)

Chúc mừng: Congratulate sb on doing st

ex: John said, “I heard you received the scholarship. Congratulation!”

– John congratulated me on receiving the scholarship.

Cương quyết, khăng khăng:

ex: ” I’ll help you with your physics exercises,” Peter said to Susan.

– Peter insisted on helping Susan with her physics exercises

Cảnh báo ngăn cản: warn sb against doing, prevent sb from doing

ex: “Don’t go out alone at night” I said to Linda

– I warn Linda against going out alone at night.

“Sit here. I can’t let you stand all the time,” Mary said to me

– Mary prevented me from standing all the time.

Chấp nhận hoặc phủ nhận:

ex: “We stole his money”, they said

– They admitted stealing / having stolen his money

“I didn’t steal his money”, she said

– She denied stealing / having stolen his money.

Tố cáo, buộc tội (accuse sb of doing sth)

ex: “You took some of my money”, he said.

– He accused me of taking some of his money.

Mơ ước:

ex: “I want to pass the exam with flying colours,” John said

– John dreamed of passing the exam with flying colours.

Đề nghị:

ex: “Let’s go out for a drink”, Susan said

– Susan suggested going out for a drink.

“Shall we go to the cinema tonight?”

– How about going to the cinema…?

TÓM TẮT CÔNG THỨC:

Loại If Clause Main Clause

1 V1(s/ es) With/ can/ May…. +V

2 V2/ ed/ were  Would/ could/ should… +V 

3 had+Vp2Vp2/ ed  Would/ could/ should …+have+/ Vp2Vp2/ed

Conditional in reported speech (Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp)

Câu điều kiện loại 1 chuyển sang loại 2.

ex: He said, “If it rain heavily, I will stay at home”

– He said (that) if rained heavily, he would stay at home.

Câu điều kiện loại 2 và 3:

Không đổi động từ

ex: She said, “If I had enough money, I would but a new car.”

– She said (that) if she had enough money, she would….

ex: The teacher said, “If John had studied harder, he wouldn’t have failed his exam”

– The teacher said (that) if John had studied harder, he……

*Note: Khi chuyển 1 câu hỏi từ trực tiếp sang gián tiếp, cần chú ý vị trí của chủ ngữ, động từ và không còn dấu chấm hỏi.

ex: She asked me, “what would he do if he were a king?”

– She asked me what he would do if he were a king.

ĐẠI TỪ: ONE, ONES, SOMEONE, NO ONE, ANYONE, EVERYONE

One và Ones:

One: thay thế 1 danh từ đếm được số ít (tránh lặp từ)

ex: this watch doesn’t work any more, I’m going to buy a new one.

Ones: số nhiều.

Someone, anyone, no one,everyone +Vs/ es

Someone & everyone: câu khẳng định

Anyone: câu hỏi và phủ định

Sau no one: V khẳng định

Ex: Someone is following me

Everyone has gone home

Can anyone answer this question?

I can’t see anyone here.

* Note: Có thể dùng everyone trong câu hỏi. Khi đó người hỏi muốn đề cập đến tất cả mọi người.

ex: It’s a little noisy here. Can everyone hear?

Bài tập có đáp án

Rewrite following sentences so that the meaning stay the same.

”If I were you, I wouldn’t buy this car”

  ”Shall I carry your suitcase, Lan?”said Nam.

  – Nam offered…………………………..

   ”Yes, all right, I’ll share the food with you, Dave. ”

   – Ann agreed…………………..

    ”Sue, can you remember to buy some bread?”

    – Paul reminded………………..

     ”Don’t touch anything in this room”, the man said to the children.

     – The man ordered…………………….

      ”I must go home to make the dinner”, said Mary.

      – Mary……………………………………………….

       ”Are you going to Ho Chi Minh City next week?”, Tom asked me.

       – Tom asked……………………………………….

        ”Have you finished your homework?”Mom asked.

        – Mom asked if…………………………….

         She said to me:”I can’t do it by myself”

         – She told me that……………………………..

          ”Does your brother live in London,Nam?”Lan asked.

          – Lan wanted to know if……………………………………..

           ”Don’t repeat this mistake again. ”his father warned him.

           – His father warned him………………………………………

            ”Give me a smile,”The photographer said to me.

            – The……………………………………………………………..

             ”Don’t leave these book on the table” ,the librarian said to the students

             – The librarian told the students…………………………………………………………..

              ”Have you travelled abroad much?”, he asked me.

              – He…………………………………………………………….

               ”Who has written this note?” the boss asked the secretary.

               – The boss asked……………………………………………………

                ”I have just received a postcard from my sister,”my friend said to me.

                – My friend told me…………………………………………..

                 ”This story happened long ago”he said.

                 – He said………………………………………………………………………

                 Nam offered to carry Lan’s suitcase.

                 Ann agreed to share the food with Dave.

                 Paul reminded Sue to buy some bread.

                 The man ordered the children not to touch anything in that room.

                 Mary said that she had to go home to make the dinner.

                 Tom asked me if/ whether I was going to Ho Chi Minh City the next week/the following week.

                 Mom asked if I had finished my homework.

                 She told me that she couldn’t do it by herself.

                 Lan wanted to know if Nam’s brother lived in London.

                 His father warned him not to repeat that mistake again.

                 The photographer told me to give him a smile.

                 The librarian told the student not to leave those books on the table.

                 He asked me if I had travelled abroad much.

                 The boss asked the secretary who had written that note.

                 My friend told me she had just received a postcast from his sister.

                 He said that story had happened long before

                 Bài tập có đáp án (phần 2)

                 1 “Don’t repeat this mistake again!” the instructor warned the sports man.

                 2 “Leave your address with the secretary,” the assistant said to me.

                 3 “Phone to me for an answer tomorrow” the manager said to the client.

                 4 “Don’t be so silly,” the father said to the kid.

                 5 “Give a smile,” the photographer said to me.

                 6 “Please, help me to make a decision,” Ann asked her friend.

                 7 “Don’t leave these books on the table, put them back on the shelf,” the librarian said to the student.

                 8 “Be a good girl and sit quietly for five minutes,” the nurse said to the child.

                 10 “Don’t discuss this question now,” said the chairman to the participants.

Commands, Requests And Advice In Reported Speech — Tiếng Anh Lớp 8 / 2023

(CÂU MỆNH LỆNH, YÊU CẦU VÀ LỜI KHUYÊN TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP)

Commands, requests in reported speech (Câu mệnh lệnh, yêu cầu trong lời nói gián tiếp)

+ Câu mệnh lệnh, yêu cầu trong lời nói gián tiếp thường được diễn đạt bằng Động từ nguyên thể có to (to-infinitive) hoặc tân ngữ + Động từ nguyên thể có to (object + to—infinitive).

+ Để đổi một câu mệnh lệnh, yêu cầu từ trực tiếp sang gián tiếp, ta làm theo công thức:

Công thức:

[Subject + asked/ told + object + (not) + to—infinitive]

— Dùng các động từ mở đầu: asked (yêu cầu), told (bảo), ordered (ra lệnh), requested (đề nghị).

— Đặt tân ngữ (object) chỉ người nhận lệnh, người được yêu cầu ngay sau động từ mở đầu.

— Thêm ‘to’ trước động từ nguyên mẫu của câu trực.

— Thay đổi đại từ (Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu) sao cho phù hợp.

— Bỏ dấu kép “” và từ ‘please (nếu có).

Ex:

“Don’t leave your room, Tom” she said.

→ She told Tom not to leave his room. (Cô ấy bảo Tom không được ra khỏi phòng.)

He said. “Can you meet me after class?”

→ He asked me to meet him after class. (Anh ấy yêu cầu tôi gặp anh ấy sau giờ học.)

The policeman said, “Please show me your driving license.”

→ The policeman ordered me to show him my driving license. (Viên cảnh sát ra lệnh tôi cho ông ta xem giấy phép lái xe của tôi.)

  Advice in reported speech (Lời khuyên trong lời nói gián tiếp)

  + Khi được tường thuật lại trong lời nói gián tiếp, động từ tình thái ‘should’ trong lời khuyên trực tiếp không đối.

  Công thức:

  [Subject + said/ told (+ that) + subject + should + bare—infinitive]

  ex:

  “You should stop smoking” he said.

  → He said/ told (that) I should stop smoking. (Anh ta bảo tôi nên bỏ thuốc lá).

  “You shouldn’t drive so tst, John “he said.

  → He said! told (that) John shouldn’t drive so fast. (Ông ta bảo John không nên lái xe nhanh như thế.)

  Lưu ý về cách dùng say (said) và tell (told):

  + Nếu bạn đề cập đến người mà bạn đang nói chuyện, hãy dung tell.

  Ex:

  Sonia told me that you were ill. (Sonia đã nói với tôi là anh bị bệnh.)

  [NOT ‘Sonia said me’]

  What did you tell the police? (Bạn đã nói gì với cảnh sát?)

  [NOT ‘say the police’]

  + Những trường hợp khác dùng say.

  Ex:

  Sonia said that you were ill. (Sonia đã nói là anh bị bệnh.)

  [NOT ‘Sonia told me’]

  What did you say? (Bạn đã nói gì vậy?)

  + Nhưng bạn có thể nói ‘say something to somebody’ (nói điều gì đó với ai đó dùng say).

  ex:

  Ann said good bye to me and left. (Ann đã chào tạm biết với tôi và ra đi.)

  (NOT ‘Ann said me good bye’)

  What did you say to the police? (Bạn đã nói gì với cảnh sát?)