Top 21 # Xem Nhiều Nhất Cấu Trúc Giới Từ Chỉ Thời Gian / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Giới Từ Chỉ Thời Gian (Prepositions Of Time) / 2023

Giới từ chỉ thời gian đi kèm với những danh từ chỉ thời gian để làm rõ về thời gian thực hiện hành động. Trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu những giới từ chỉ thời gian cơ bản sau:

1. Giới từ IN: thường được sử dụng khi nói về buổi trong ngày, khoảng thời gian, tháng, năm cụ thể, các mùa, thế kỷ và những thời kỳ dài Ví dụ:

in the morning (vào buổi sáng)

in 2 minutes (trong 2 phút)

in May (vào tháng Năm)

in 2010 (vào năm 2010)

in summer (vào mùa hè)

in nineteenth century (vào thế kỷ thứ 19)

in the past (trong quá khứ)

in the Ice Age (trong kỷ băng hà)

Cụm giới từ “in time” có nghĩa là “kịp giờ”, bạn đủ thời gian để làm gì đó.

2. Giới từ ON: thường được sử dụng khi nói tới thứ trong tuần, ngày kèm tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể. Ví dụ:

on Monday (vào thứ Hai)

on Sunday morning (vào sáng Chủ Nhật)

on November 6th (vào ngày 6 tháng 11)

on June 27th 2017 (vào ngày 27 tháng 6 năm 2017)

on Christmas Day (vào ngày Giáng sinh)

on Independence Day (vào ngày quốc khánh)

on New Year’s Eve (vào đêm giao thừa)

on New Year’s Day (vào ngày đầu năm mới)

on her birthday (vào sinh nhật cô ấy)

Cụm giới từ “on time” có nghĩa là đến địa điểm hoặc hoàn thành công việc đúng giờ, đúng kế hoạch.

3: Giới từ AT: thường được sử dụng trước giờ, một số dịp lễ, sự kiện như các lễ hội đặc biệt Ví dụ:

at 6 o’clock (lúc 6 giờ)

at 2 p.m (lúc 2 giờ chiều)

at bedtime (vào giờ ngủ)

at luchtime (vào giờ ăn trưa)

at Christmas (vào Giáng sinh)

at Easter (vào lễ Tạ Ơn)

Có 1 vài cụm giới từ cố định sử dụng với giới từ “at” như là:

at the moment (ngay lúc này)

at the same time (cùng lúc đó)

at night (vào buổi đêm)

at the weekend (vào cuối tuần)

at present (bây giờ)

4. Giới từ BY: thường dùng để diễn tả một sự việc xảy ra trước thời gian được đề cập đến trong câu. Ví dụ: I will finish my homework by 9 p.m. (Tôi sẽ hoàn thành xong bài tập về nhà trước 9 giờ tối.) I will come there by Thursday. (Tôi sẽ tới đó trước thứ Năm.)

5. Giới từ BEFORE: trước, trước khi Ví dụ:

before lunch (trước bữa trưa)

before Christmas (trước Giáng Sinh)

before 2050 (trước năm 2050)

6. Giới từ AFTER: sau, sau khi Ví dụ:

after 8 p.m. (sau 8 giờ tối)

after dinner (sau bữa tối)

after 2017 (sau năm 2017)

7. Giới từ BETWEEN: giữa hai khoảng thời gian Ví dụ:

between 7 a.m. and 8 a.m. (giữa lúc 7 giờ và 8 giờ sáng)

between Tuesday and Thurday (giữa thứ Ba và thứ Năm)

8. Giới từ FOR: trong khoảng thời gian Ví dụ:

for two days (trong hai ngày)

for 5 minutes (trong 5 phút)

for a short time (trongkhoangr thời gian ngắn)

for ages (trong một khoảng thời gian dài)

9. Giới từ SINCE: từ, từ khi, có thể sử dụng trước 1 mệnh đề Ví dụ:

since 9 p.m.(từ 9 giờ tối)

since Sunday (từ Chủ Nhật)

since yesterday (từ hôm qua)

since 1990 (từ năm 1990),

since I was a child (từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ)

10. Giới từ TILL/ UNTIL: đến, cho đến khi Ví dụ: He won’t come back until 5 p.m. (Anh ấy sẽ không quay trở lại cho tới 5 giờ chiều.) I waited here from 4 p.m. till 7 p.m. (Tôi đã chờ ở đây từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối.)

11. Giới từ UP TO: đến, cho đến Ví dụ:

Up to now (cho tới giờ)

Up to 9 hours per day: cho đến 9 giờ một ngày

12. Giới từ DURING: trong suốt khoảng thời gian nào đó Ví dụ:

during summer (trong suốt mùa hè)

during November (trong suốt tháng 11)

during my holiday (trong suốt kỳ nghỉ của tôi)

13. Giới từ WITHIN: trong vòng, trong khoảng thời gian Ví dụ:

within a day (trong vòng 1 ngày)

within 2 minutes (trong vòng 2 phút)

Giới Từ Chỉ Thời Gian: Cách Dùng &Amp; Bài Tập / 2023

Giới từ là 1 từ hoặc nhiều từ đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ trong câu để diễn tả vị trí. cách thức, thời gian,…

Giới từ chỉ thời gian (Prepositions of Time) là những từ được ghép với danh từ hoặc cụm danh từ mang ý nghĩa thời gian.

Ví dụ: I’ll have a test on Monday. (Tôi sẽ có 1 bài kiểm tra vào thứ 2)

Ở đây, Monday là tân ngữ, là 1 danh từ chỉ thời gian (ngày trong tuần), giới từ được sử dụng là ON.

Một số giới từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh thường được sử dụng là in, on, at, before, after, until, by,…

Giới từ chỉ thời gian IN có nghĩa là vào, trong, dùng trong những trường hợp sau:

Tháng, năm: in July (vào tháng 7), in 2020 (vào năm 2020)

Vừa Tháng vừa năm: In May 1968 (vào tháng 5 năm 1968)

Mùa: in spring (vào mùa xuân), in winter (vào mùa đông)

Buổi trong ngày (trừ ban đêm là at night): in the morning (vào buổi sáng)

Khoảng thời gian: in a mintue (trong 1 phút), in 2 weeks (trong 2 tuần)

Giới từ chỉ thời gian AT có nghĩa là lúc, vào lúc, dùng khi trong câu có:

Thời gian cụ thể trong ngày: at 9 o’clock, at 11:30, at night (ban đêm)

Dịp lễ đặc biệt: at Christmas (vào dịp Giáng Sinh), at Easter (vào dịp lễ Phục Sinh)

Giới từ chỉ thời gian ON mang nghĩa vào, được dùng khi muốn nói đến:

Các ngày trong tuần: on Monday (vào thứ 2), on Sunday (vào chủ nhật)

Vừa có ngày vừa có tháng: on 20 April (vào ngày 20 tháng 4)

Vừa ngày, vừa tháng, vừa năm: on 20 April 2015 (vào ngày 20 tháng 4 năm 2015)

Dịp lễ đặc biệt: on Christmas day (vào ngày lễ Giáng Sinh), on birthday (vào ngày sinh nhật)

Ví dụ: I will finish my homework by 9pm. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước 9 giờ tối)

Giới từ chỉ thời gian BEFORE có nghĩa là trước, trước khi.

Ví dụ: before dinner (trước bữa ăn tối), 2 months before Easter (2 tháng trước lễ phục sinh)

Giới từ chỉ thời gian AFTER trái ngược với BEFORE, mang nghĩa là sau, sau khi.

Ví dụ: after graduation (sau khi tốt nghip), after 6 pm (sau 6 giờ tối)

Khi diễn đạt thời gian chia thành 2 mốc ta sử dụng cấu trúc chúng tôi nghĩa giữa 2 khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ: I’ll pick you up between 5pm and 6pm. (Tôi sẽ đến đón bạn vào khoảng giữa 5 giờ tối và 6 giờ tối)

Giới từ chỉ thời gian SINCE có nghĩa là từ khi, để diễn đạt một mốc thời gian .

Ví dụ: since 2005 (kể từ năm 2005), since I was a child (từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ)

Nếu SINCE diễn tả một mốc thời gian thì FOR là một khoảng thời gian , nó có nghĩa là trong khoảng thời gian bao lâu.

Ví dụ: for 2 years (trong vòng 2 năm), for a long time (trong một thời gian dài)

Giới từ TILL/UNTIL diễn tả một mốc thời gian , mang nghĩa là cho đến khi.

Ví dụ: until tomorrow (cho đến ngày mai), until 3 o’clock (cho đến 3 giờ)

Cấu trúc giới từ chỉ thời gian này được dùng khi có 2 mốc thời gian, nó có nghĩa là từ…đến…

Ví dụ: from Monday to/till/unitl Friday (từ thứ 2 đến thứ 6)

Giới từ chỉ thời gian TO/UP TO mang ý nghĩa cho đến, diễn đạt khoảng thời gian hoặc mốc thời gian cụ thể (không nhiều hơn thời gian được nhắc đến), khác với TILL/UNTIL chỉ là mốc thời gian.

Ví dụ: up to now (cho đến tận bây giờ), up to 8 hours a day (cho đến 8 tiếng 1 ngày)

Giới từ DURING có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian nào đó.

Ví dụ: during December (trong suốt tháng 12), during the holiays (trong suốt kì nghỉ)

Giới từ chỉ thời gian WITHIN mang nghĩa là trong vòng khoảng thời gian nào đó, ngắn hơn so với khoảng thời gian dùng DURING.

Ví dụ: within 3 minutes (trong vòng 3 phút), within a day (trong vòng 1 ngày)

Khi nói đến AGO, chúng ta nhớ ngay đến quá khứ, điều gì đó đã xảy ra lâu rồi. Chúng ta sử dụng giới từ chỉ thời gian AGO mang nghĩa là cách đây, để diễn tả khoảng thời gian trong quá khứ cách thời điểm đang nhắc đến là bao lâu.

Ví dụ: 3 years ago (cách đây 3 năm)

? Giới từ chỉ sự di chuyển

1) My class ends…….2 pm.

2) My parents will go on a vacation chúng tôi weeks.

3) …….Christmas day, I go to the church with my family.

4) My birthday is………September 18.

5) I’m chúng tôi moment.

6) My brother likes to play chúng tôi evening.

7) I haven’t seen him…….2000.

8) This band was very chúng tôi 1920s.

9) There is snow…….winter. I love this season.

10) It has rained…….3 days without stopping.

11) I fell chúng tôi film.

12) I was tired this morning, so I stayed in chúng tôi past ten.

13) Columbus discovered chúng tôi 15 th century.

14) …….Sunday morning, I usually go to the park with my father.

15) Jack’s gone away. He’ll be back……a week.

16) I bought this dress 2 days…….

17) He was plating the chúng tôi time.

18) “Shall we go now?” “No, let’s chúng tôi stops raining.”

19) We always decorate our room………Christmas.

20) Don’t worry! I’ll send you this file……….2 minutes.

1) at 2) in 3) On 4) on 5) at 6) in 7) since 8) in 9) in 10) for

11) during 12) till/until 13) in 14) On 15) in 16) ago 17) at 18) till/until 19) at 20) within

Trong giao tiếp, chúng ta thường xuyên sẽ phải nhắc đến các khoảng thời gian hay mốc thời gian cụ thể. Các bạn hãy lưu ý trong việc sử dụng các giới từ Tiếng Anh cho chính xác vì chúng rất dễ nhầm lẫn. x2tienganh mong rằng bài học này giúp ích các bạn trong việc sử dụng giới từ đặc biệt là in on at.

Giới Từ Chỉ Thời Gian (Prepositions Of Time): Cách Sử Dụng &Amp; Bài Tập Áp Dụng / 2023

Cũng như động từ hay danh từ, giới từ được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh nhằm mục đích liên kết các danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ với các phần khác của câu. Có nhiều loại giới từ trong tiếng Anh, tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, Kienthuctienganh xin phép chia sẻ về giới từ chỉ thời gian. Rất mong bạn đọc đón nhận!

I. Lý thuyết về giới từ chỉ thời gian

– in January: vào tháng 1– in 2010: vào năm 2010– in summer: vào mùa hè– in the 1960s: vòa những năm 1960.– in the morning: vào buổi sáng.– in time: đúng lúc, kịp lúc– in the end: cuối cùng

Các ngày trong tuần, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể, cụm từ cố định.

– on Monday: Vào ngày thứ 2– on 10 March: vào ngày 10 tháng 3– on 10 March 2019: vào ngày 10 tháng 3 năm 2019– on Christmas Day: vào ngày lễ giáng sinh.– on time: đúng giờ, chính xác.

Thời gian trong ngày, các dịp lễ, cụm từ cố định.

– at 10 o’clock: lúc 10 giờ đúng– at midnight: vào giữa đêm– at Christmas: vào dịp giáng sinh– at the same time: cùng lúc– at the end of this year: cuối năm nay– at the beginning of this year: đầu năm nay– at the moment = at the present: ngày bây giờ

– before 10am: trước 10 giờ sáng– before 2015: trước năm 2015– before Christmas: trước giáng sinh.

: Một số từ sau đây không đi kèm với giới từ: tomorrow, yesterday, today, now, right now, every, last, next, this, that.

Ví dụ:I will visit you tomorrow. (Tôi sẽ thăm bạn vào ngày mai.)

” IN” năm, ” IN” tháng, ” IN” mùaSáng, chiều, và tối thì vừa ba ” IN“Đổi giờ lấy ” AT” làm tinTính ngày, tính thứ phải tìm đến ” ON“Chính trưa, đêm tối hỏi dồnXin thưa ” AT” đúng hoàn toàn cả haiCòn như ngày tháng thêm dàiThì ” ON ” đặt trước không sai chỗ nào

Exercise 1: Điền các giới từ sau vào chỗ trống:

Thời Gian Là Gì? Tại Sao Thời Gian Chỉ Tiến Mà Không Lùi? / 2023

Thời gian là khái niệm mô tả sự tiến triển không ngừng của sự tồn tại và các sự kiện xảy ra trong một sự kế thừa không thể đảo ngược từ quá khứ, qua hiện tại, và đến tương lai.

Hãy tưởng tượng nếu thời gian chạy ngược, con người sẽ trẻ dần thay vì già đi, và sau một thời gian trẻ hóa dần dần, cuộc đời của họ sẽ kết thúc trong rưng rưng nước mắt của bố mẹ. Đó là thời gian được miêu tả trong một cuốn tiểu thuyết của nhà văn khoa học viễn tưởng Philip K Dick. Nhưng, ngạc nhiên thay, chiều của thời gian lại cũng là một vấn đề khiến các nhà vũ trụ học phải đau đầu.

Trong khi chúng ta thừa nhận rằng thời gian có một chiều nhất định, thì các nhà vật lý lại nói không: Hầu hết các định luật vật lý đều phải “quay ngược thời gian”, có nghĩa là họ sẽ chỉ làm việc với thời gian được định nghĩa chạy ngược về quá khứ.

Vậy tại sao thời gian lại luôn luôn tiến tới? Và có phải nó sẽ luôn luôn như vậy?

Hình 1: Bầu trời đêm có thể nói cho chúng ta biết một chút về thời gian. Ảnh: Internet.

Bất cứ khái niệm phổ quát nào của thời gian cuối cùng cũng phải dựa trên chính sự phát triển của vũ trụ. Khi bạn nhìn vào vũ trụ, bạn đang thấy các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, bởi ánh sáng cần thời gian để đến với chúng ta. Trong thực tế, thậm chí việc quan sát đơn giản nhất cũng có thể giúp chúng ta hiểu về thời gian vũ trụ: lấy ví dụ thực tế là bầu trời đêm tối. Nếu vũ trụ có một quá khứ vô hạn và vô biên, thì bầu trời đêm sẽ phải hoàn toàn sáng do được lấp đầy bởi ánh sáng từ vô số các vì sao trong vũ trụ đã luôn luôn tồn tại.

Trong một thời gian dài, các nhà khoa học, kể cả Albert Einstein, nghĩ rằng vũ trụ là tĩnh lặng và vô hạn. Các quan sát sau này đã chỉ ra rằng vũ trụ thực ra đang giãn nở, và thậm chí là đang giãn nở ngày càng nhanh hơn. Điều này có nghĩa là nó phải có nguồn gốc từ một trạng thái nhỏ gọn mà chúng ta gọi là Vụ Nổ Lớn (Big Bang), ngụ ý rằng thời gian có điểm khởi đầu. Trong thực tế, nếu chúng ta quan sát ánh sáng có tuổi đời đủ cao, chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy các bức xạ tàn dư từ Vụ Nổ Lớn – bức xạ nền vũ trụ (Cosmic Microwave Background – CMB). Nhận thức này là bước đầu tiên để xác định tuổi của vũ trụ.

Nhưng có một trở ngại, thuyết tương đối đặc biệt của Einstein chỉ ra rằng thời gian là… tương đối! Nếu bạn di chuyển càng nhanh đến tôi, thời gian của bạn sẽ trôi qua chậm hơn tương đối với nhận thức của tôi về thời gian. Do đó trong vũ trụ của các thiên hà đang di chuyển xa nhau, các ngôi sao quay quanh nhau và các hành tinh đang quay, thực nghiệm về thời gian cũng khác nhau: Quá khứ, hiện tại, và tương lai của mọi thứ là tương đối.

Vậy liệu có một thời gian phổ quát mà tất cả chúng ta đều thừa nhận hay không?

Bởi vì vũ trụ về bình diện là như nhau ở mọi nơi, và nhìn chung là giống nhau ở mọi hướng, nên có tồn tại một “thời gian vũ trụ”. Để đo được nó, tất cả những gì chúng ta phải làm là đo đạc các tính chất của bức xạ nền vũ trụ. Các nhà vũ trụ học đã dùng điều này để xác định tuổi của vũ trụ và xác định rằng, vũ trụ có khoảng 13.799 tỷ năm tuổi.

Hình 2: Dòng thời gian của vũ trụ. Design Alex Mittelmann, Coldcreation/wikimedia, CC BY-SA

Chúng ta biết thời gian rất có thể bắt đầu từ Vụ Nổ Lớn. Nhưng có một câu hỏi dai dẳng vẫn tồn tại: Thời gian chính xác nó là gì?

Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta phải nhìn vào tính chất cơ bản của không gian và thời gian. Trong chiều của không gian, bạn có thể di chuyển tới hoặc lùi; tất cả mọi người đều trải nghiệm việc di chuyển này hàng ngày. Nhưng thời gian thì khác, nó có một chiều mà thôi, bạn luôn luôn phải đi tới, không bao giờ quay lại được. Vậy rại sao chiều thời gian lại không thể quay ngược? Đây là một vấn đề lớn chưa được giải quyết của vật lý.

Để giải thích tại sao bản thân thời gian là không thể đảo ngược, chúng ta cần phải tìm đến các quá trình trong tự nhiên đồng thời cũng không thể đảo ngược. Một trong những khái niệm vật lý (và cuộc sống!) là mọi thứ có xu hướng bớt “gọn gàng” khi thời gian trôi qua. Chúng ta mô tả điều này bằng một tính chất vật lý gọi là entropy, thứ đang mã hóa cách mà mọi thứ được xếp đặt.

Hãy tưởng tượng một hộp chứa chất khí, trong đó tất cả các hạt ban đầu được đặt ở một góc (một trạng thái trật tự). Theo thời gian chúng sẽ tự nhiên tìm cách lấp đầy chiếc hộp (một trạng thái rối loạn). Để đưa các hạt này trở lại trạng thái trật tự sẽ cần đến năng lượng. Điều này gọi là không thể đảo ngược. Nó giống như đập vỡ một quả trứng để làm món trứng tráng, một khi quả trứng đã lan ra và tràn vào chảo, nó sẽ không bao giờ quay lại hình dạng của quả trứng nữa. Cũng tương tự với vũ trụ: khi vũ trụ phát triển, entropy tổng thể sẽ tăng lên.

Nhưng với xu hướng của tự nhiên thiên về sự rối loạn, tại sao vũ trụ lại bắt đầu từ trạng thái ổn định ban đầu? Điều này vẫn được xem là một bí ẩn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Vụ Nổ Lớn có thể không phải là sự bắt đầu, mà trong thực tế có thể có các “vũ trụ song song”, nơi mà thời gian chạy theo các hướng khác nhau.

Hình 3: Thật không may, mọi thứ không tự dọn dẹp ngăn nắp được. Credit: Alex Dinovitser/wikimedia, CC BY-SA

Thời gian có điểm khởi đầu, nhưng liệu nó sẽ có kết thúc hay không tùy thuộc và bản chất của năng lượng tối đang khiến cho vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh. Sự gia tăng của quá trình giãn nở này có thể cuối cùng sẽ xé toạc vũ trụ, buộc vũ trụ phải kết thúc bằng một Vụ Xé Lớn (Big Rip); khả năng khác là năng lượng tối có thể phân rã, đảo ngược vũ trụ trở lại Vụ Nổ Lớn và vũ trụ kết thúc bằng một Vụ Co Lớn (Big Crunch); hoặc vũ trụ đơn giản là sẽ giãn nở mãi mãi.

Nhưng liệu những viễn cảnh này có kết thúc thời gian? Theo các định luật kỳ lạ của cơ học lượng tử, các hạt ngẫu nhiên nhỏ xíu có thể trong giây lát bật ra khỏi chân không – một thứ gì đó nhìn thấy liên tục trong các thí nghiệm vật lý hạt. Một số cho rằng năng lượng tối có thể khiến các “thăng giáng lượng tử” này tạo nên một Vụ Nổ Lớn mới, kết thúc dòng thời gian của chúng ta và bắt đầu một dòng thời gian mới. Trong khi điều này là rất lý thuyết và không chắc chắn, thì thứ chúng ta biết hiện nay là: chỉ khi chúng ta hiểu được năng lượng tối thì chúng ta sẽ biết được số phận của vũ trụ.

Vậy kết quả sẽ là gì? Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Nguồn: iflscience.com