Cấu Trúc Dữ Liệu Disjoint Sets

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Map Và Set Trong Javascript
 • Disjoint Set Cấu Trúc Dữ Liệu Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Top 10 Cuốn Sách Hay Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
 • Review Và Chia Sẻ Sách Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Cho Mọi Ngôn Ngữ Cực Hay Cho Ace ” Cafedev.vn
 • Bài Tập Lớn Môn Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu
  • Bài 1: Ma trận kề C++/Pascal Lý thuyết đồ thị
  • Bài 2: Danh sách cạnh C++ Lý thuyết đồ thị
  • Bài 3: Danh sách kề C++ Lý thuyết đồ thị
  • Bài 4: Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu DFS pascal c++
  • Bài 5: Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng BFS pascal c++
  • Bài 6: Thuật toán loang trên ma trận
  • Cấu trúc dữ liệu Disjoint Sets

  Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/KSTN/problems/DS2509/

  1. Đề bài Cấu trúc dữ liệu Disjoint Sets

  Disjoint-set hiểu 1 cách đơn giản là 1 cách lưu trữ các tập hợp phần tử của 1 tập lớn cho trước.

  Các phép toán thường được quan tâm tới trong disjoint-set là:

  MakeSet(i): tạo ra 1 tập chỉ có i.

  FindSet(i): tìm tập hợp mà nút i thuộc.

  Union(i,j): ghép 2 tập hợp chứa i và j với nhau.

  Xét bài toán:

  Cho 1 đồ thị gồm N đỉnh được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 đỉnh bất kỳ đều có thể nối hoặc không nối với nhau. Ở trạng thái ban đầu tất cả các đỉnh đều không có cạnh nối.

  Bạn được cho một số yêu cầu, trong đó mỗi yêu cầu có 2 dạng:

  Union(x, y): X Y 1 có ý nghĩa là bạn cần nối 2 đỉnh X và Y.

  Find(x, y): X Y 2 có ý nghĩa là bạn cần cho biết với trạng thái như hiện tại thì 2 đỉnh X và Y có thuộc cùng một thành phần liên thông hay không? Hai đỉnh được coi là thuộc cùng một thành phần liên thông nếu có đường đi từ đỉnh này đến đỉnh kia qua 1 số đỉnh khác và 2 đỉnh liên tiếp trên đường đi đều có cạnh nối.

  Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương P là số yêu cầu.

  Trong P dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên dương X, Y, Z với ý nghĩa có yêu cầu loại Z với 2 đỉnh X và Y.

  Với mỗi yêu cầu dạng X Y 2 (với Z = 2) bạn cần ghi ra số 0 hoặc 1 trên 1 dòng tùy thuộc 2 đỉnh X và Y không thuộc hoặc thuộc cùng một thành phần liên thông.

  2. Code Disjoint Sets (Pascal và C++):

  a. Code pascal

  Cấu trúc dữ liệu Disjoint Sets, cau truc du lieu disjoint sets

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật: Ngăn Xếp (Stack)
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Ngăn Xếp (Stack)
 • Làm Việc Với Cấu Trúc Dữ Liệu Hàng Đợi (Queue)
 • Stack Và Queue Trong Cấu Trúc Dữ Liệu
 • Cách Xây Dựng Cấu Trúc Dữ Liệu Stack Và Queue.
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Set Trong Python

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Python
 • Bài 9.1: Cấu Trúc Dữ Liệu Trong Python
 • Kiểu Dữ Liệu Trong Python: Chuỗi, Số, List, Tuple, Set Và Dictionary
 • Các Dự Án Python Mã Nguồn Mở Dành Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Học Qua Dự Án Python Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Python khác với các ngôn ngữ lập trình khác, nó đưa ra rất nhiều các cấu trúc dữ liệu dạng đa giá trị, trong bài trước chúng ta đã học về List và Tuple, bài này chúng ta tìm hiểu về hai cấu trúc dữ liệu tiếp theo của Python là Set (tập hợp).

  1. Tập hợp (Set)

  Các phần tử của tập hợp phải là các dữ liệu không thể thay đổi như một số (int), một chuỗi (string), hoặc một Tuple.

  1.1 Khai báo tập hợp

  Tập hợp (Set) trong Python có một số tính chất mà bạn cần nhớ:

  • Các phần tử trong tập hợp không có thứ tự.
  • Các phần tử này là duy nhất, không cho phép lặp lại.
  • Set có thể thay đổi (thêm bớt phần tử) nhưng các phần tử của tập hợp phải ở dạng không thể thay đổi (tức là xác định được dung lượng bộ nhớ ngay khi khai báo).

  Chúng ta sử dụng các dấu ngoặc nhọn trong khai báo Set, ví dụ:

  friends = {"Rolf","Bob","Anne"} print(friends)

  Chú ý:

  • ,{"Jonhny", "Sara"},("Laura","Elite")) print(friends) # Kết quả là {'Anne', 'Laura', 'Elite', 'Rolf', 'Jonhny', 'Charlie', 'Bob', 'Sara', 'Jen'}

   Kết quả của bạn có thể có thứ tự khác đi, một chú ý nữa là không sử dụng chuỗi để cập nhập vào tập hợp mà các phần tử là chuỗi bởi vì chuỗi sẽ được coi là một danh sách các ký tự, ví dụ:

   friends = {"Rolf","Bob","Anne"} friends.update("Jen") print(friends) # Kết quả là {'n', 'e', 'Rolf', 'Bob', 'Anne', 'J'}

   Không như mong đợi phải không, bạn có thể sử dụng phương thức .add() hoặc có thể chuyển chuỗi thành Set, List hoặc Tuple có 1 phần tử:

   friends = {"Rolf","Bob","Anne"} friends.update(("Jen",)) # hoặc friends.update(["Jen"]) # hoặc friends.update({"Jen"})

   1.3 Các phép toán trong tập hợp

   Các tập hợp có lợi thế hơn các cấu trúc dữ liệu khác ở chỗ nó thực hiện được các phép toán tập hợp như hợp, hiệu, giao… Để mô tả dễ hiểu hơn, chúng ta có hai tập hợp art_friends và science_friends là tập hợp các bạn trong lớp Mỹ thuật và tập hợp các bạn trong lớp Khoa học.

   art_friends = {"Rolf", "Anne", "Jen"} science_friends = {"Jen", "Charlie"}

   Các phép toán được mô tả như hình sau:

   Hợp của hai tập hợp cho kết quả là tất cả các phần tử trong hai tập hợp, chú ý phần tử nào lặp lại sẽ chỉ xuất hiện 1 lần trong tập kết quả. Trong Python, để thực hiện phép hợp, chúng ta sử dụng phương thức .union(). Chú ý, sử dụng tập hợp nào trước cũng cho kết quả như nhau, art_friends.union(science_friends) cũng cho kết quả như science_friends.union(art_friends).

   art_friends = {"Rolf", "Anne", "Jen"} science_friends = {"Jen", "Charlie"} all_friends = art_friends.union(science_friends) print(all_friends) # Kết quả {'Rolf', 'Anne', 'Jen', 'Charlie'}

   Chú ý, “Jen” có mặt trong cả hai lớp nhưng với tập kết quả cuối cùng thì “Jen” chỉ xuất hiện 1 lần.

   1.3.2 Phép trừ (Difference)

   Hiệu của một tập A trừ đi một tập B cho kết quả là tất các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Sử dụng phương thức .difference() để thực hiện phép trừ hai tập hợp.

   art_friends = {"Rolf", "Anne", "Jen"} science_friends = {"Jen", "Charlie"} art_but_not_science = art_friends.difference(science_friends) science_but_not_art = science_friends.difference(art_friends) print(art_but_not_science) # Kết quả {'Rolf', 'Anne'} print(science_but_not_art) # Kết quả {'Charlie'}

   Trong ví dụ trên, tập hợp art_but_not_science chứa các bạn học lớp Mỹ thuật nhưng không học lớp Khoa học, chú ý “Jen” học cả hai lớp nên không có mặt trong tập hợp này.

   1.3.3 Hiệu đối xứng của hai tập hợp (Symmetric difference)

   Hiệu đối xứng của hai tập A và B được kết quả là tập hợp các phần tử thuộc cả A và B nhưng không đồng thời thuộc cả tập A và B. Phương thức .symmetric_difference() cho kết quả là hiệu đối xứng của hai tập hợp. Chú ý, do tính chất đối xứng nên art_friends.symmetric_difference(science_friends) và science_friends.symmetric_difference(art_friends) cho kết quả như nhau.

   art_friends = {"Rolf", "Anne", "Jen"} science_friends = {"Jen", "Charlie"} not_in_both_1 = art_friends.symmetric_difference(science_friends) print(not_in_both_1) # Kết quả {'Rolf', 'Charlie', 'Anne'} not_in_both_2 = science_friends.symmetric_difference(art_friends) print(not_in_both_2) # Kết quả {'Rolf', 'Anne', 'Charlie'}

   1.3.4 Phép giao (Intersection)

   Phép giao hai tập hợp cho kết quả là các phần tử đồng thời thuộc cả hai tập hợp. Trong Python sử dụng phương thức .intersection() để thực hiện phép giao, chú ý tập hợp nào đứng trước cũng được, do đó kết quả art_friends.intersection(science_friends) và science_friends.intersection(art_friends) là như nhau.

   art_friends = {"Rolf", "Anne", "Jen"} science_friends = {"Jen", "Charlie"} art_and_science = art_friends.intersection(science_friends) print(art_and_science) # Kết quả là {"Jen"}

   Tập hợp art_and_science chứa các bạn học đồng thời cả lớp Mỹ thuật và lớp Khoa học, do đó kết quả chỉ có “Jen” học cả hai lớp này.

   1.3.5 Thay đổi tập hợp dựa trên phép toán tập hợp

   Trong phần trước chúng ta đã biết đến phương thức .update() để thêm nhiều phần tử vào một tập hợp. Dựa vào các phép toán tập hợp, Python cung cấp một số các phương thức khác để thay đổi tập hợp như sau:

   .difference_update()

   Phương thức này là sự kết hợp của .difference() và .update(). Nó thực hiện phép trừ tập hợp trước, được kết quả như thế nào sẽ cập nhật vào tập hợp đích.

   A = {1, 2, 3, 4} B = {3, 4, 5, 6} A.difference_update(B) print(A) # Kết quả {1, 2}

   .symmetric_difference_update()

   Phương thức này là sự kết hợp của .symmetric_difference() và .update(). Nó thực hiện phép trừ đối xứng 2 tập hợp trước, được kết quả như thế nào sẽ cập nhật vào tập hợp đích.

   A = {1, 2, 3, 4} B = {3, 4, 5, 6} A.symmetric_difference_update(B) print(A) # Kết quả là {1, 2, 5, 6}

   .intersection_update()

   Tương tự, Python thực hiện .intersection() trước sau đó thực hiện .update():

   A = {1, 2, 3, 4} B = {3, 4, 5, 6} A.intersection_update(B) print(A) # Kết quả là {3, 4}

   1.3.6 Một số các phép toán khác

   .isdisjoint() Trả về True nếu hai tập hợp không giao nhau, tức là hai tập hợp không có phần tử chung.

   A = {1, 2, 3, 4} B = {3, 4, 5, 6} print(not A.isdisjoint(B)) # Kết quả là True

   Ở đây, chúng ta sử dụng toán tử logic not, để thực hiện trả về True khi hai tập giao nhau, nghe nó thuận tai hơn :D.

   .issubset() Trả về True nếu tập này còn tập con của tập đích (tập trong ngoặc).

   A = {3, 4} B = {3, 4, 5, 6} print(A.issubset(B)) # Kết quả là True

   .issuperset() Trả về True nếu tập này là tập cha của tập đích (tập trong ngoặc).

   A = {3, 4} B = {3, 4, 5, 6} print(A.issuperset(B)) # Kết quả là False

   A = {3, 4} B = {3, 4, 5, 6} print(A.issubset(B)) # Kết quả là True # Tương đương với print(A <= B) # Kết quả là True

   1.4 “Đóng băng” tập hợp (Frozen Set)

   Python cung cấp một hàm tên là frozenset(), kết quả trả về là một tập hợp (Set) không thể thay đổi. Khi đó, nếu bạn thực hiện các phương thức .add(), .remove(), .update()… sẽ báo lỗi.

   “Đóng băng” tập hợp sẽ làm cho tập hợp đó giống như cấu trúc Tuple trong Python.

   friends = {"Rolf", "Anne", "Jen"} frozen_friends = frozenset(friends) frozen_friends.add({"Jen", "Charlie"}) print(frozen_friends) # Kết quả lỗi: AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'

   Đóng băng một tập hợp rất hữu ích trong trường hợp bạn muốn tập hợp đó không thể thay đổi. Ví dụ khi dùng một tập hợp làm key cho một từ điển (Dictionary), sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo.

   A = {1, 2, 3} B = {'a', 'b', 'c'} C = {x: 'foo', y: 'bar'} # Kết quả lỗi: TypeError: unhashable type: 'set'

   Tuy nhiên nếu bạn đóng băng các tập hợp này, sẽ không có lỗi nào xảy ra.

   A = frozenset({1, 2, 3}) B = frozenset({'a', 'b', 'c'}) C = {x: 'foo', y: 'bar'} # Không có lỗi

   2. Tập hợp sử dụng khi nào?

   Toán tập hợp hay lý thuyết tập hợp là một trong những phần quan trọng của Toán học mà Khoa học dữ liệu (data science) và Machine Learning sử dụng kiến thức Toán rất nhiều, do vậy toán tập hợp trong Python là một phần không thể thiếu. Ngay từ đầu Python đã được phát triển cho mục đích Khoa học và Giáo dục, do vậy bạn có thể thấy các thiết kế mang hơi hướng Khoa học.

   • Set có các phần tử là không được thay đổi, do vậy khả năng tìm dữ liệu sẽ nhanh hơn.
   • Set cần thiết cho các logic liên đến các cặp (key:value) trong cấu trúc Dictionary của Python.
   • Các phần tử là duy nhất, do đó nếu bạn có một dữ liệu tương tự thì Set là một lựa chọn.

   CÁC BÀI VIẾT KHÁC

   --- Bài cũ hơn ---

  • Cấu Trúc Dữ Liệu List Và Tuple Trong Python
  • 10 Điều Nên Biết Về Phong Cách Viết Code Python
  • Hơn 100 Bài Tập Python Có Lời Giải (Code Mẫu)
  • Python Là Gì? 20 Tài Liệu Lập Trình Python Cơ Bản Đến Nâng Cao Hay Nhất
  • Hướng Dẫn Lập Trình Python Cho Người Mới Bắt Đầu

  Disjoint Set Cấu Trúc Dữ Liệu Đơn Giản Mà Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 10 Cuốn Sách Hay Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
 • Review Và Chia Sẻ Sách Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Cho Mọi Ngôn Ngữ Cực Hay Cho Ace ” Cafedev.vn
 • Bài Tập Lớn Môn Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu
 • Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Sql
 • Tìm Hiểu Cấu Trúc Dữ Liệu #1: “chết Vì Thiếu Hiểu Biết”
 • Bất kì bài toán tin học nào cũng được giải quyết dựa trên thuật toán (Algorithm) và cấu trúc dữ liệu biểu diễn nó (Data Structure).

  Algorithms + Data Structures = Programs

  Tuy nhiên, trong quá trình giải quết bài toán ta thường quá chú tâm tới giải thuật mà quên mất rằng việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu hợp lý ảnh hưởng rất nhiều tới thuật toán. Hay hiệu quả của thuật toán phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu được sử dụng.

  Cấu trúc dữ liệu cũng rất đa dạng từ những cấu trúc dữ liệu đơn giản như mảng một chiều, nhiều chiều tới ngăn xếp, hàng đợi, bảng băm, cấu trúc dữ liệu dạng cây như cây nhị phân, heap, … và những cấu trúc dữ liệu nâng cao khác.

  Ngoài ra còn có một dạng cấu trúc dữ liệu cài đặt khá đơn giản nhưng rất hiệu quả trong nhiều bài toán đó là Disjoint set.

  Disjoint set là gì ?

  Theo wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Disjoint-set_data_structure

  Disjoint set là một cấu trúc dữ liệu theo dõi (tracking) một tập các phần tử được phân chia thành các tập con khác nhau không chồng chéo nhau (non-overlapping).

  Hay đơn giản hơn ta có ví dụ sau:

  Bài toán 1

  Ta có 6 thành phố là A, B, C, D, E, F. Thành phố A có thể đi tới thành phố B và C. Thành phố B có thể đi tới thành phố D. Thành phố E có thể đi tới thành phố F. Các thành phố xảy ra chiến tranh những thành phố có đường đi trưc tiếp ( chẳng hạn từ A tới B và C) hoặc gián tiếp ( từ A tới D qua B) thì tướng lĩnh của thành phố đó có thể đem quân đánh chiếm thành phố khác sáp nhập làm của mình tạo thành một vùng mới và có 1 vị vua cai quản. Vậy khi tàn cuộc có bao nhiêu vùng đất khác nhau được cai quản bởi các vị vua.

  Để tìm số vùng đất được cai quản bởi các vị vua khác nhau ta sẽ chia tập hợp các thành phố {A, B, C, D, E, F} thành các tập con sao cho hai tập con bất kì không thể có đường đi từ thành phố của tập con này tới thành phố của tập con kia.

  Dễ thấy các vùng đất {A, B, C, D} có đường đi với nhau cuối cùng sẽ gộp chung lại thành 1 vùng đất được cai quản bởi 1 vị vua. Tuy nhiên vị vua đó không thể tiến đánh các thành phố E, F do không có đường đi. Cuối cùng sẽ chỉ có 2 vùng đất được tạo thành bởi các thành phố {A, B, C, D} và {E, F}.

  Bài toán 2

  Với một bài toán tương tự nhưng ta xét một ví dụ dễ biểu diễn trong máy tính hơn đó là: Cho tập hợp gồm N phần tử A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 } các phần tử (1, 2) (1, 3) (2, 3) (4, 7) (4, 8) (5, 6) có liên kết với nhau. Tìm các tập hợp con mà giữa 2 tập hợp không có liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp.

  Nếu không sử dụng ý tưởng cấu trúc dữ liệu disjoint set ta có cách tiếp cận sau

  Sử dụng mảng link = link = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.

  Bây giờ ta sẽ duyệt qua tất cả phần tử và kiểm tra liên kết trực tiếp của nó. Khi thêm liên kết ta sẽ thực hiện 2 thao tác đó là

  • find(x, y) kiểm tra x và y có liên kết chưa (link)
  • union(x, y) hợp x vào y và tất cả các phần tử liên kết với x cũng đều liên kết với y.

  Chẳng hạn:

  Bắt đầu với 1 có

  Tiếp theo với phần tử 2

  Ý tưởng của disjoint set

  Lúc này ta có 3 cây với 3 root là 5, 6, 4 là 3 tập hợp con. Do ta xây dựng 3 tập hợp con là cấu trúc dạng cây nên để kiểm tra 2 phần tử có liên kết hay không ta chỉ cần kiểm tra xem chúng có chung root hay không

  find(x, y) sẽ thực hiện findSet(x) == findSet(y) với findSet(x) trả về phần tử root của tập hợp chứa x. Ví dụ findSet(2) = 4, findSet(7) = 4. Độ phức tạp thuật toán là O(logN) hàm findSet sẽ đệ quy theo chiều cao của cây.

  Cài đặt disjoint set

  Ở bước khởi tạo ta coi mỗi phần tử là 1 cây với 1 nút root là chính nó thông qua makeSet(x)

  Tiếp theo ta viết hàm xác định tập hợp (cây) chứa x

  Cuối cùng là union thay vì luôn gắn root của cây chứa y vào root của cây chứa x ta thực hiện union by rank

  Với các ví dụ trên việc áp dụng cấu trúc dữ liệu disjoint set thay vì độ phức tạp là O(N2) sẽ có độ phức tạp là 0(NlogN)

  Ứng dụng

  Ta cần xây dựng 1 hệ thống cáp nối tất cả các điểm trong thành phố A, B, C, D, … Tuy nhiên chi phí cáp giữa các điểm là khác nhau. MST giúp ta xác định đươc 1 hệ thống (dạng cây) nối tất cả các điểm với chi phí nhỏ nhất như hình vẽ.

  Ý tưởng của thuật toán Kruskal dựa trên disjoint set và tham lam đã được trình bày ở đây: https://viblo.asia/p/cac-dang-bai-su-dung-thuat-toan-tham-lam-greedy-algorithm-problems-924lJARYZPM#_cac-bai-toan-lien-quan-toi-do-thi-6

  Xây dựng hệ thống đếm số lượng bạn chung (mutual friends)

  Hiện tại một nhóm sinh viên trong trường đang có trang social networking giúp kết nối bạn bè trong trường học tương tác với nhau, những người e ngại việc sử dụng facebook do bị leak thông tin. Một trong số những tính năng mà adminstrator đang cần bạn phát triển đó là hiển thị số lượng bạn chung (mutual friend) của giữa X và Y ở đây tất những người bạn trực tiếp với X hay gián tiếp qua một người bạn Z của X lúc này có thể coi là bạn chung với Y. Các requirement bạn nhận được như sau:

  1. Nếu user A gửi request cho user B thì A sẽ following B. A và B chỉ là bạn bè khi B cũng following A
  2. Khi A và B đã là bạn bè, có thể xem được số lượng bạn chung giữa A và B.

  Phân tích

  Đối với yêu cầu 1 ta xây dựng 1 mảng vector following sẽ là 1 vector chứa các id của user đang following user có id là 3. A và B là bạn bè khi following của B chứa id của A và ngược lại.

  Khi A và B đã là bạn bè ta sẽ hợp (union) X và Y.

  Đối với yêu cầu 2 khi nhận được yêu cầu đếm số lượng bạn chung giữa A và B ta chỉ việc kiểm tra xem A và B có chung root hay không nó có trả về số lượng thành viên của root đó.

  Note: Ở trên ta cài đặt union by rank theo độ cao của cây. Tuy nhiên đối với bài toán này ta cần lưu trữ số lượng thành viên của root (số lượng phần tử trong cây của root) nên ta thực hiện union by size thay vì union by rank

  Để dễ biểu diễn nhất ta quy định yêu cầu 1 sẽ truyền và params là ‘following’ A_id B_id với A_id là user_id người gửi request following cho B_id. yêu cầu 2 sẽ truyền params là ‘mutual friends’ A_id B_id.

  Ta có implement đơn giản trong C như sau

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Map Và Set Trong Javascript
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Disjoint Sets
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật: Ngăn Xếp (Stack)
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Ngăn Xếp (Stack)
 • Làm Việc Với Cấu Trúc Dữ Liệu Hàng Đợi (Queue)
 • Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món

  --- Bài mới hơn ---

 • Nước Hoa Hồng Lựu Đỏ Innisfree Toner Cân Bằng Hàn Quốc
 • Review Chất Lượng Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Innisfree Green Tea Foam Cleanser
 • Sữa Rửa Mặt Cho Nữ Innisfree Green Tea
 • Review Sữa Rửa Mặt Trà Xanh Innisfree Green Tea Cleansing Foam
 • Sữa Rửa Mặt Innisfree Có Tốt Không? Có Điểm Gì Nổi Bật? Mua Loại Nào Tốt?
 • Đổi trả hàng miễn phí trong 7 ngày

  Giao hàng & Thanh toán tận nơi toàn quốc

  SÁNG nhận CHIỀU giao (Áp dụng Tp HCM)

  Cam kết Hàng Chính Hãng 100% – Hoàn tiền 300% nếu hàng giả, kém chất lượng, …

  • Hãng SX:
  • Xuất xứ:
  • Mã SP: DNCH51122

  – Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món – Sáng Da – Chống Lão Hóa Hàn Quốc chứa tinh chất từ nước ép lựu giàu polyphenol và tinh dầu hạt lựu giàu acid béo.

  – Bộ dưỡng trắng da Innisfree giúp hình thành hàng rào bảo vệ hạn chế sự hình thành nếp nhăn.

  – Bộ chống lão hóa của Innisfree hỗ trợ sản sinh tổng hợp collagen giúp da có sự đàn hồi và săn chắc hơn.

  Tình trạng: Còn hàng Còn hàng DNCH51122

  Đã Mua: 4073

  Giá bán: 1089000 1089000 1.089.000₫ Quà tặng kèm theo:

  Giới thiệu Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món – Sáng Da – Chống Lão Hóa Hàn Quốc

  – Với các dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp thì Innisfree dường như là cái tên luôn được nhắc đến đầu tiên khi bạn đang phân vân giữa các loại mỹ phẩm. Trong đó không thể không nhắc đến các sản phẩm dưỡng làm trắng da, chống lão hóa của Innisfree luôn được nhiều chị em quan tâm.

  – Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món được chiết xuất từ lựu đỏ. Lựu đỏ hoạt động như một chất chống oxy hóa loại bỏ các gốc tự do gây hại, tăng kích thích tuần hoàn máu, phục hồi các hư tổn của da do tác động xấu từ môi trường, đặc biệt là tia UV.

  – Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món còn chứa Niacinamide giúp dưỡng trắng, cải thiện đốm nâu xỉn màu giúp da trở nên căng bóng, tràn đầy sức sống hơn.

  Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree

  Đặt Hàng Ngay

  Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món – Sáng Da – Chống Lão Hóa Hàn Quốc gồm những gì?

  Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món:

  – Nước Hoa Hồng Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Toner 200ml.

  – Sữa Dưỡng Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Emulsion 160ml.

  – Tinh Chất nnisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Serum 50ml.

  – Sữa Rửa Mặt Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Foam Clenser 100ml.

  Sử dụng trọn Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree có tác dụng gì?

  – Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món với thành phần chính là lựu đỏ hoạt động như một chất chống oxy hóa loại bỏ các gốc tự do gây hại, tăng kích thích tuần hoàn máu, phục hồi các hư tổn của da do tác động xấu từ môi trường, đặc biệt là tia UV.

  – Chiết xuất Vitamin E cùng dầu Squalane và các acid béo giúp củng cố hàng rào bảo vệ, tăng khả năng giữ ẩm hạn chế tình trạng mất nước giúp da mềm mại và tạo hiệu ứng căng bóng từ sâu bên trong.

  – Sản phẩm còn chứa Niacinamide giúp dưỡng trắng, cải thiện đốm nâu xỉn màu giúp da trở nên căng bóng, tràn đầy sức sống hơn.

  – Sự kết hợp tuyệt vời của 4 sản phẩm nhỏ có trong Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món sẽ giúp bạn trải nghiệm một quy trình skincare tiện lợi và dễ sử dụng, hỗ trợ bạn từ làm sạch,dưỡng ẩm, dưỡng trắng, chống lão hóa làn da của mình, giúp cho da luôn mềm mại mịn màng, mang lại một làn da hồng hào, tươi trẻ và đầy sức sống. Bạn sẽ không phải mất thời gian, công sức và tiền bạc để tìm kiếm những sản phẩm khác.

  Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree giúp dưỡng trắng, cải thiện đốm nâu xỉn màu

  Đặt Hàng Ngay

  Công dụng – Thành phần Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món – Sáng Da – Chống Lão Hóa Hàn Quốc

  1. Sữa Rửa Mặt Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Foam Clenser 100ml.

  – Sữa Rửa Mặt Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Foam Clenser 100ml với khả năng tạo bọt siêu mịn và mềm mịn giúp làm sạch sâu cho da, loại bỏ bụi bẩn cho bề mặt da thông thoáng kết hợp với công thức dưỡng ẩm cho da mềm mại và tươi tắn.

  – Nuôi dưỡng làn da trắng hồng từ sâu bên trong, hiệu quả kép làm trắng da.

  – Bảo vệ da trước những dấu hiệu da bị lão hóa, phục hồi làn da khỏe khoắn và cải thiện các dấu hiệu da xỉn màu, không đều màu.

  2. Nước Hoa Hồng Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Toner 200ml.

  – Nước Hoa Hồng Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Toner 200ml cân bằng độ pH cho da

  – Cấp ẩm nhanh chóng, nuôi dưỡng da trắng sáng, cải thiện các dấuhiệu lão hóa trên da.

  3. Sữa Dưỡng Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Emulsion 160ml.

  – Sữa Dưỡng Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Emulsion 160ml chứa tinh chất từ nước ép lựu giàu polyphenol và tinh dầu hạt lựu giàu acid béo.

  – Giúp hình thành hàng rào bảo vệ hạn chế sự hình thành nếp nhăn, tham gia vào quá trình sản sinh tổng hợp collagen giúp da có sự đàn hồi và săn chắc hơn.

  – Cải thiện và ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa sớm.

  – Hình thành lớp hàng rào giữ ẩm trên bề mặt da, dưỡng ẩm cho da và cân bằng độ ẩm và dầu trên da.

  – Kết cấu có dạng sữa sẽ dễ dàng thẩm thấu không gây bết hay nhờn rít.

  4. Tinh Chất nnisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Serum 50ml.

  – Tinh Chất nnisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Serum 50ml giúp nuôi dưỡng làn da trắng hồng từ sâu bên trong với hiệu quả kép làm sáng da từ thành phần của nước lựu ép cùng tinh dầu hạt lựu.

  – Cải thiện và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện trên da.

  – Trả lại cho chị em làn da tươi trẻ, xóa mờ các dấu hiệu lão hóa da như da xỉn màu, da nhăn nheo, tối màu, các dưỡng chất phục hồi và dưỡng da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

  – Sản phẩm có kết cấu nhẹ nhàng thẩm thấu nhanh trên da, không hề gây bết dính hay khó chịu cho làn da giúp bổ sung nhanh độ ẩm cùng các dưỡng chất cho da.

  Thành phần chính của Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree:

  – Glycerin,Palmitic Acid, Niacinamide, Squalane, Adenoside, Punica Granatum Seed Oil, Punica Granatum FruitExtract, Punica Granatum Flower Extract, Tocopherol.

  Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree được chiết xuất từ lựu đỏ

  Đặt Hàng Ngay

  Hướng dẫn sử dụng Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món – Sáng Da – Chống Lão Hóa Hàn Quốc

  – Bước 1: Làm sạch da mặt với Sữa Rửa Mặt Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing Foam Clenser 100ml. Lấy một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay, tạo bọt sau đó massage toàn bộ lên khuôn mặt, rửa lại bằng nước sạch.

  – Bước 2: Cho một lượng nước cân bằng vào bông tẩy trang và thoa đều khắp mặt.

  – Bước 3: Lấy một lượng serum chấm lên 5 điểm của khuôn mặt, nhẹ nhàng thoa đều khắp mặt để làm cho da mịn màng.

  – Bước 4: Lấy một lượng sữa dưỡng vừa đủ, vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng thoa lên da theo chiều từ trong ra ngoài.

  Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree giúp hình thành hàng rào bảo vệ hạn chế sự hình thành nếp nhăn

  Đối tượng sử dụng:

  – Dành cho mọi loại da.

  – Dành cho những là da khô ráp, sần sùi.

  – Dành cho những làn da mệt mỏi, thiếu sức sống.

  – Dành cho những làn da bắt đầu xuất hiện lão hóa, đàn hồi kém.

  Những lợi ich khi mua Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree?

  – Lợi ích đầu tiên khi mua Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree là bạn sẽ mua hàng với giá rẻ hơn, vận chuyển cũng đỡ tốn phí, tiết khiệm được 30% so với mua từng sản phẩm lẻ.

  – Lợi ích tiếp theo là bạn sẽ được tiết kiệm nhiều thời gian hơn khi lựa chọn sản phẩm.

  – Ngoài ra, sự kết hợp giữa các sản phẩm trong cùng combo sẽ cho tác dụng một các toàn diện hơn, nhân đôi tác dụng nuôi dưỡng làn da, từ đó khiến da căng bóng, mịn màng, mềm mại hơn. Nếu sử dụng lẻ từng sản phẩm thì tác dụng sẽ “dở dang” không được như mong muốn.

  – Đặc biệt khi mua Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree – Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món tại chúng tôi bạn sẽ không lo hàng giả hàng nhái, chúng tôi dành cả tâm huyết để hoàn thiện được bộ Combo chất lượng, đảm bảo nguồn gốc của từng sản phẩm trong Combo để bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng.

  – Với phương châm: “Bán hàng cho 1 khách hàng nhiều lần”, chúng tôi luôn mang đến cho bạn Bộ dưỡng trắng da, chống lão hóa của Innisfree với giá thành tốt nhất thị trường, để bạn không phải băn khoăn, so sánh với những trang web, cửa hàng khác khi lựa chọn mua hàng tại dongoaichinhhang.com.

  Mua Bộ Dưỡng Làm Sáng Da, Chống Lão Hóa Chiết Xuất Từ Lựu Innisfree 4 món ở đâu giá tốt chính hãng?

  – Shop Đồ ngoại chính hãng cung cấp Bộ Dưỡng Làm Sáng Da, Chống Lão Hóa Chiết Xuất Từ Lựu Innisfree 4 món CHÍNH HÃNG 100%, giá cạnh tranh. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn hàng chính hãng, luôn đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng cũng như uy tín của chúng tôi.

  – Với sự uy tín và lâu dài trong kinh doanh, hệ thống Shop Đồ ngoại chính hãng luôn bảo đảm về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của sản phẩm đã được kiểm nghiệm thực tế và nhận được nhiều phản hồi tốt từ người tiêu dùng. Chúng tôi Cam kết hoàn tiền 300% nếu phát hiện hàng giả, nhái, không đúng chất lượng.

  ==================

  Thông tin sản phẩm:

  – Tên sản phẩm: Set Innisfree Lựu Đỏ 4 Món – Sáng Da – Chống Lão Hóa Hàn Quốc

  – Qui cách đóng gói: 4 sản phẩm/ bộ.

  – Xuất xứ: Hàn Quốc.

  – Bảo quản sản phẩm nơi thoáng mát, tránh lưu trữ ở nhiệt dộ cao, tránh xa tầm tay của trẻ em.

  Đặt hàng nhanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ Dưỡng Da Innisfree Lựu Đỏ Chăm Sóc Da Hoàn Thiện
 • Set Chống Lão Hóa Lựu Đỏ Innisfree Jeju Pomegranate Revitalizing ( 4 Sản Phẩm )
 • Đánh Giá Chi Tiết Bộ Dưỡng Da Innisfree Lựu Đỏ Hàn Quốc
 • Review Bộ Dưỡng Da Innisfree Lựu Đỏ?
 • Bộ Dùng Thử Innisfree Green Tea Special Kit Ex
 • 8 Cấu Trúc Dữ Liệu Siêu Cơ Bản Mà Dev Nào Cũng Nên Biết – Phần 3: Hashtable Và Set, Graph Và Tree

  --- Bài mới hơn ---

 • Phần 1. Giới Thiệu Về Queue Và Cài Đặt Queue Bằng Mảng Một Chiều » Cafedev.vn
 • Chi Tiết Bài Học Hàng Đợi
 • Giới Thiệu Về Cấu Trúc Dữ Liệu Stack
 • Kiểu Dữ Liệu Set Trong Python
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Deque
 • Ở phần 2, bọn mình đã ôn lại những cấu trúc dữ liệu rất cơ bản như Array, LinkedList, Stack and Queue rồi. Ở phần này, tụi mình sẽ tìm hiểu thêm về các cấu trúc dữ liệu hay ho nhưng ít dùng hơn như HashTable, Set, Graph và Tree!

   

  Đây là phần 3 trong series bài viết 3 phần:

  HashTable (Bảng băm) – CTDL bá đạo diệu kì

  Độ phức tạp

  Khi đưa 1 phần tử vào HashTable, ta phải chỉ định 1 key (ví dụ lưu sinh viên thì key là mã số sinh viên). Khi cần truy cập 1 phần tử từ HashTable dựa theo key, độ phức tạp của việc tìm 1 phần tử là O(1). Đây là thứ tạo nên sự bá đạo của HashTable.

  Khi lưu 1 phần tử vào HashTable, ta sẽ đưa key vào hash function (hàm băm). Hash function này sẽ tính ra một index để lưu phần tử đó vào. Khi cần tìm phần tử đó, ta cũng dựa vào key để tính ra index.

  Dù hashtable có 1000 hay 1 triệu phần tử thì hàm băm cũng chỉ chạy 1 lần, khi đã có index thì thời gian truy cập chỉ là O(1).

  Độ phức tạp (nâng cao)

  Tất nhiên, sẽ có trường hợp hash collision, tức là 2 key khác nhau, nhưng hash function lại tính ra index giống nhau. Lúc này, ta phải lưu nhiều phần tử có chung index vào bucket, sau đó check từng phần tử một.

  Do vậy, nếu để ý, các bạn sẽ thấy worse case vẫn là O(n), nếu toàn bộ phần tử của hashtable được lưu hết vào chung 1 bucket.

  Ứng dụng

  Do độ phức tạp của insert/access/delete là O(1), HashTable được sử dụng rất nhiều khi ta cần optimize tốc độ truy cập. Một số key-value cache server cũng được design dựa theo cấu trúc dữ liệu này: đưa vào 1 key, cache server sẽ trả lại dữ liệu đã được lưu.

  Các ngôn ngữ phổ biến như Java, C# đều có class Hashtable (hoặc tên khác là HashMap, Dictionary). JavaScript thì gần đây mới có Map, trước toàn phải dùng object.

  Một số bài toán hay gặp

  • Các bài toán sử dụng vòng lặp, đếm số phần tử xuất hiện trong 1 mảng
  • Tìm các phần tử giống nhau giữa 2 array
  • Tự implment 1 hashtable (chọn thuật toán hash và gỉải thích)
  • https://leetcode.com/tag/hash-table

  Set – Nơi các phần tử không đụng hàng

  Set là một tập hợp chức nhiều phần tử không theo thứ tự, mà mỗi phần tử trong đó không được trùng nhau.

  Độ phức tạp và ứng dụng

  Set thật ra không phải là một cấu trúc dữ liệu, mà nó chỉ là abstract data type. Có rất nhiều  cách để implement 1 set như dùng HashYable, Linked List, Tree v…v, mỗi cách sẽ có độ phức tạp riêng.

  Do đặc tính lưu các phần tử không trùng nhau của mình, set thường được dùng để lưu trữ các IP/các trang web đã truy cập. Do tìm kiếm 1 phần tử trong Set chỉ có độ phức tạp O(n) nên ta có thể dùng để blacklist/whitelist IP dựa theo danh sách có sẵn luôn.

  Một số bài toán hay gặp

  • Loại bỏ các phần tử bị trùng trong 1 mảng
  • Gộp 2 array lại với nhau, loại các phần tử trùng lặp
  • Tìm các phần tử giống nhau/khác nhau giữa 2 array

  Graph – Đồ thị không kì dị

  Đồ thị là một cấu trúc dữ liệu khá phức tạp, nhiều nơi tách hẳn ra 1 môn môn “Lý thuyết đồ thị” luôn! Nói đơn giản, một đồ thị là một tập hợp gồm nhiều điểm (vertical), các điểm này nối với nhau bằng các cạnh (edge).

  Ứng dụng

  Mình làm về mảng web, nên đi làm hơn 6 năm tới giờ mình chưa cần dùng tới đồ thị để giải quyết bất cứ chuyện gì. Đi phỏng vấn cũng chưa bị hỏi thuật toán về đồ thị, chắc ở tầm Amazon/Facebook/Google họ mới hỏi.

  Tuy vậy, ở những mảng khác, đồ thị được dùng để giải quyết rất rất nhiều vấn đề hay ho:

  • Tìm đường đi ngắn nhất từ điểm A tới B (ứng dụng bản đồ, truyền gói tin)
  • Tìm bạn bè chung, người quen trên mạng xã hội
  • Tìm quan hệ giữa các trang web để đánh giá độ tin cậy (Thuật toán PageRank của Google)

  Một số bài toán hay gặp

  • Tìm đường đi ngắn nhất/qua ít node nhất từ điểm A tới B
  • Duyệt qua toàn bộ các điểm của đồ thị (Dùng Deep First Search/Breath First Search)
  • https://leetcode.com/tag/graph

  Tree – Cây gì không lá không quả, nhưng vẫn hữu dụng

  Tree (Cây) cũng là một dạng đồ thị:

  • Một cây sẽ có 1 node gốc (root).
  • Mỗi node sẽ có 1 hoặc nhiều node con.
  • Những node nào không có node con được gọi là leaf note
  • Một cây sẽ bao gồm nhiều cây con (subtree). Mỗi cây con sẽ gồm 1 node gốc và các node con của nó.

   

  Tree có 2 biến thể phổ biến và được dùng nhiều nhất:

  • Binary Tree: Mỗi node sẽ có tối đa 2 con, lần lượt gọi tên là node trái và node phải
  • Binary Search Tree: Biến thể của Binary Tree. Các phần tử trong subtree bên trái phải nhỏ hơn node giữa, bên phải phải lớn hơn node giữa. Mỗi cây con của cây phải là Binary Search Tree

   

  Ngoài ra, Tree cũng còn có khá nhiều biến thể như Trie, Red-Black Tree,… mình cũng chỉ nghe nói chứ chưa dùng bao giờ.

  Ứng dụng

  Tree được ứng dụng rất rất nhiều trong ngành lập trình:

  • Parse source code của các ngôn ngữ ra thành syntax tree để xử lý
  • Cây DOM của HTML cũng là 1 tree, với 1 node cha và nhiều node con
  • Sử dụng binary search tree để lưu trữ dữ liệu, tìm kiếm với độ phức tạp O(logn)

  Một số bài toán hay gặp

  • Duyệt các phần tử của cây (Dùng DFS/BFS)
  • Kiểm tra 1 cây có phải là cây nhị phân, cây cân bằng hay không? Viết code cân bằng cây
  • Tạo 1 array từ cây. Biến 1 array đã sort thành binary search tree
  • https://leetcode.com/tag/tree

  Tạm kết

  Sau 3 phần của series này, các bạn đã ôn lại được kha khá kiến thức về các cấu trúc dữ liệu hay dùng rồi đấy! Có thể bạn sẽ không áp dụng 100% số đó trong công việc, nhưng chúng sẽ rất hữu ích khi bạn đi phỏng vấn, hoặc cần optimize một số đoạn code.

   

  Rate this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 6 Sách Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Pseudocode, Java Và C/c++
 • Review Và Chia Sẻ Sách Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Cho Mọi Ngôn Ngữ Cực Hay Cho Ace
 • Ebook Giải Thuật Và Lập Trình
 • Phần 1. Giới Thiệu » Cafedev.vn
 • Danh Sách Liên Kết Đơn Trong C++
 • Cấu Trúc Pretend, Cấu Trúc Intend, Cấu Trúc Guess

  --- Bài mới hơn ---

 • Thể Hiện Sự Tức Giận Trong Tiếng Anh Cực Kỳ Đơn Giản
 • Cách Dùng Hear, See… Với Các Dạng Của Động Từ
 • Tin Học: Stgt Cấu Trúc Máy Tính I
 • Tài Liệu Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính_Thiết Bị I/o
 • Cấu Trúc Đề Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3
 • ∠ ĐỌC THÊM Cấu trúc regret, cấu trúc remember, cấu trúc forget

  ∠ ĐỌC THÊM Cấu trúc, cách dùng Đảo ngữ trong tiếng Anh

  Pretend trong tiếng Việt mang nghĩa là giả vờ, giải bộ.

  1.1 Pretend to do something

  Cấu trúc này được sử dụng để diễn tả việc chủ thể đã giả vờ, giả bộ hay ngụy tạo một hành động, một việc nào đó có mục đích và muốn người khác tin rằng điều đó là sự thật.

  1.2 Những cấu trúc ptend thường gặp

  Những cấu trúc ptend này được sử dụng để tuyên bố, đòi hỏi, giả vờ hay làm một việc gì đó.

  Khoá học TOEIC trực tuyến của ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

  Khoá học trực tuyến dành cho:

  ☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình ôn thi TOEIC phù hợp

  ☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn thi lấy chứng chỉ TOEIC với điểm cao

  ☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí ôn thi TOEIC nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

  Intend trong tiếng Việt mang nghĩa là dự định, có ý muốn, có ý định.

  2.1 Intend to do something

  Cấu trúc intend này được sử dụng khi chủ thể có dự định, ý định làm gì đó và những ý định này được lên sẵn kế hoạch hay hướng đến một mục đích nào đó.

  Chú ý: Intend doing something

  Cấu trúc intend này cũng được dùng để diễn tả việc có ý định, dự định làm gì đó.

  2.2 Một số cấu trúc Intend khác thường gặp.

  Cấu trúc intend này được sử dụng để diễn tả việc sự định, dự kiến của ai đó sẽ nhận hoặc chịu tác động của cái gì.

  Cấu trúc intend này được dùng khi chủ thể dự kiến về một cái gì đó sẽ ra sao hoặc như thế nào.

  Cấu trúc intend này được sử dụng khi chủ thể dự kiến cái gì sẽ có ý nghĩa nào đó.

  Guess trong tiếng Việt mang nghĩa là dự đoán, phỏng đoán, đoán.

  Cấu trúc guess được sử dụng khi chủ thể cố gắng đưa ra nhận định hay câu trả lời về một nhận định nào đó nhưng không chắc chắn.

  Cấu trúc guess được dùng khi chủ thể muốn tìm ra câu trả lời đúng cho một câu hỏi hay một sự thật nào đó mà chủ thể chưa biết chắc.

  Ví dụ: You would never guess (that) he had problems. He is always so cheerful.

  (bạn sẽ không bao giờ đoán được anh ấy có vấn đề. Anh ấy luôn vui vẻ.)

  1. Where do you… going for your holidays this year?
  2. I can … the results.
  3. What do you … to do now?
  4. He didn’t … to kill his idea.
  5. He … ptended an interest he did not feel.
  6. You will never … who I saw yesterday!

  Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

  Bộ sách này dành cho:

  ☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

  ☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

  ☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Câu Ví Dụ,định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của”guess”
 • Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Luyện Thi Toeic
 • Những Cấu Trúc Câu Phổ Biến Nhất Trong Tiếng Anh
 • 30 Tiếng Anh Bài 24: “i Find It Difficult …”
 • I Don’t Feel Like Dancing
 • Kiểu Dữ Liệu Set Trong Python

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Dữ Liệu Deque
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật: Ngăn Xếp (Stack) Trong Swift
 • – Giải Bài Tập Danh Sách Liên Kết: Quản Lí Sinh Viên
 • Bài 10. Dữ Liệu Có Cấu Trúc (Struct)
 • Các Ứng Dụng Của Cấu Trúc Dữ Liệu Tree » Cafedev.vn
 • Dẫn nhập

  Trong các bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn một số container của Python.

  Ở bài này Kteam sẽ giới thiệu tới bạn một container khác đó chính KIỂU DỮ LIỆU SET trong Python.

  Nội dung

  Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

  Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề

  • Giới thiệu về Set trong Python
  • Cách khởi tạo Set
  • Một số toán tử với Tuple trong Python
  • Indexing và cắt Set trong Python
  • Các phương thức của Set
  • Set không phải là một hash object

  Giới thiệu về Set trong Python

  Set là một container, tuy nhiên không được sử dụng nhiều bằng LIST hay TUPLE.

  Một Set gồm các yếu tố sau:

  • Được giới hạn bởi cặp ngoặc

   {}

   , tất cả những gì nằm trong đó là những phần tử của Set.

  • Các phần tử của Set được phân cách nhau ra bởi dấu phẩy (

   ,

   ).

  • Set không chứa nhiều hơn 1 phần tử trùng lặp

  Set chỉ có thể chứa các hashable object nhưng chính nó không phải là một hashable object. Do đó, bạn không thể chứa một set trong một set.

  Ví dụ: 

  >>> set_1 {96, 69} >>> type(set_1) # kiểu set thuộc lớp set >>> set_2 = {'How Kteam'} >>> set_2 {'How Kteam'} >>> set_3 = {(69, 'Free Education'), (1, 2, 3)} >>> set_3 {(69, 'Free Education'), (1, 2, 3)} >>> set_4 = {} Traceback (most recent call last): TypeError: unhashable type: 'list' >>> set_5 = {(1, 2, ) {8, 1, 3, 6} >>> empty_set = set() # cách bạn tạo được empty set >>> empty_set set()

  Một số toán tử với Set trong Python

  Nhằm giúp các bạn dễ hiểu hơn về các toán tử với Set trong Python, Kteam minh họa các set dưới dạng biểu đồ Venn, với S1, S2 tương ứng các Set1, Set2 chứa các phần tử.

  Toán tử in

  Cú pháp:

  Công dụng: Kết quả trả về là True nếu value xuất hiện trong Set. Ngược lại sẽ là False

  Ví dụ:

  True >>> 4 in {'a', 'How Kteam', 5} False

  Toán tử –

  Cú pháp:

  Công dụng: Kết quả trả về là một Set gồm các phần tử chỉ tồn tại trong Set1 mà không tồn tại trong Set2

  Ví dụ:

  {1} >>> {1, 2, 3} - {4} {1, 2, 3} >>> {1, 2, 3} - {1, 2, 3} set() >>> {1, 2, 3} - {1, 2, 3, 4} set()

  Toán tử &

  Cú pháp:

  Công dụng: Kết quả trả về là một Set chứa các phần tử vừa tồn tại trong Set1 vừa tồn tại trong Set2

  Ví dụ:

  set() >>> {1, 2, 3} & {1, 4, 5} {1} >>> {1, 2, 3} & {1, 2, 3} {1, 2, 3}

  Cú pháp:

  Công dụng:  Kết quả trả về là một Set chứa tất cả các phần tử tồn tại trong hai Set

  Ví dụ:

  {1, 2, 3} {1, 2, 3, 4, 5}

  Toán tử ^

  Cú pháp:

  Công dụng:  Kết quả trả về là một Set chứa tất cả các phần tử chỉ tồn tại ở một trong hai Set

  Ví dụ:

  {1, 2, 3, 4, 5} >>> {1, 2, 3} ^ {1, 2, 3} set() >>> {1, 2, 3} ^ {1, 4} {2, 3, 4}

  Indexing và cắt Set trong Python

  Ở trên Kteam đã đề cập về việc set không quan tâm đến vị trí của phần tử nằm trong set. Nên, việc indexing và cắt set trong Python không được hỗ trợ.

  Các phương thức của Set

  Set cũng có khá nhiều phương thức. Nhưng Kteam chỉ giới thiệu một số phương thức cơ bản.

  Phương thức clear

  Cú pháp:

  Công dụng: Loại bỏ hết tất cả các phần tử có trong Set

  Ví dụ:

  >>> set_1.clear() >>> set_1 set()

  Phương thức pop

  Cú pháp:

  Công dụng: Kết quả trả về một giá trị được lấy ra từ Set, đồng thời loại bỏ giá trị đã lấy ra khỏi Set ban đầu

  • Nếu là set rỗng, sẽ có lỗi

  Ví dụ:

  >>> set_1.pop() 1 >>> set_1 {2} >>> set_1.pop() 2 >>> set_1 set() >>> set_1.pop() Traceback (most recent call last): KeyError: 'pop from an empty set'

  Phương thức remove

  Cú pháp:

  Công dụng: Loại bỏ giá trị value ở trong Set. Nếu như value không ở trong Set, thông báo lên lỗi KeyError.

  Ví dụ:

  >>> a.remove(1) >>> a {2} >>> a.remove(3) Traceback (most recent call last): KeyError: 3

  Phương thức discard

  Cú pháp:

  Công dụng: Loại bỏ giá trị value ở trong Set. Nếu như value không ở trong Set, thì sẽ bỏ qua.

  Ví dụ:

  >>> a.discard(1) >>> a {2} >>> a.discard(4) >>> a {2}

  Phương thức copy

  Cú pháp:

  Công dụng: Trả về một bản sao của Set

  Ví dụ:

  >>> b = a.copy() >>> b {1, 2} >>> a {1, 2}

  Phương thức add

  Cú pháp:

  Công dụng: Thêm value vào trong set. Nếu như value đã có trong Set thì bỏ qua.

  Ví dụ:

  >>> a.add(3) >>> a {1, 2, 3} >>> a.add(2) >>> a {1, 2, 3}

  Set không phải là một hash object

  Đúng như vậy! Điều đó có thể chứng minh theo hai cách:

  Ở ví dụ dưới, bạn cũng thấy, ta đã thay đổi nội dung của set nhưng id của set vẫn là id ban đầu

  Ví dụ:

  >>> id(a) 52255360 >>> a.add(3) >>> id(a) 52255360

  Thêm nữa, set không thể chứa một set khác

  >>> b = {a} Traceback (most recent call last): TypeError: unhashable type: 'set'

  Củng cố bài học

  Câu hỏi củng cố

  Giải thích lí do tại sao lại có sự thay đổi ở set a? Cho giải pháp khắc phục?

  >>> b = a >>> b.clear() >>> a # tại sao lại trở thành set rỗng? set()

  Đáp án của phần này sẽ được trình bày ở bài tiếp theo. Tuy nhiên, Kteam khuyến khích bạn tự trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức cũng như thực hành một cách tốt nhất! 

  Kết luận

  Bài viết này đã giới thiệu cho các bạn KIỂU DỮ LIỆU SET TRONG PYTHON.

  Ở bài sau, Kteam sẽ nói về một kiểu dữ liệu khác của Python chính là KIỂU DỮ LIỆU DICT (DICTIONARY).

  Tải xuống

  Tài liệu

  Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Kiểu dữ liệu Set trong Python dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

  Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Về Cấu Trúc Dữ Liệu Stack
 • Chi Tiết Bài Học Hàng Đợi
 • Phần 1. Giới Thiệu Về Queue Và Cài Đặt Queue Bằng Mảng Một Chiều » Cafedev.vn
 • 8 Cấu Trúc Dữ Liệu Siêu Cơ Bản Mà Dev Nào Cũng Nên Biết – Phần 3: Hashtable Và Set, Graph Và Tree
 • Top 6 Sách Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Pseudocode, Java Và C/c++
 • Cấu Trúc Wish, Cấu Trúc If Only

  --- Bài mới hơn ---

 • If Only Là Gì? Cách Dùng If Only
 • Cấu Trúc If Only Cách Dùng Trong Tiếng Anh
 • Cấu Trúc It’s Time: Hướng Dẫn Cách Dùng & Bài Tập
 • Cách Dùng Cấu Trúc It’s Time Giúp Ghi Trọn Điểm Số
 • Cách Dùng Cấu Trúc It’s High Time Trong Tiếng Anh
 • Wish mang nghĩa là ước, vì thế mà cấu trúc wish cũng nhằm mục đích diễn tả sự đạt được ước muốn của người dùng. Sau wish là một mệnh đề chỉ sự ao ước hoặc một điều gì đó không có thật. Ngoài ra, mệnh đề sử dụng sau wish gọi là mệnh đề danh từ. Khác với tiếng Việt, ước chỉ diễn đạt thông qua một từ duy nhất, trong tiếng Anh người ta sử dụng 3 mệnh đề trong quá khứ, hiện tại, và tương lai để diễn tả những ước muốn.

  Cấu trúc wish theo các thì

  Như đã giới thiệu ở phần trên, wish có 3 cách dùng thông dụng nhất để diễn tả điều ước trong tiếng anh. Mỗi trường hợp đều có những điểm khác biệt nên sẽ được chia thành 3 phần nhỏ như sau.

  Wish ở hiện tại

  Công thức:

  → S1 + wish + S2 + V (Past subjunctive)

  Diễn tả mong ước về một điều không có thật hoặc không thể thực hiện được trong hiện tại. Nhưng nghĩa của câu là hiện tại, không phải quá khứ.

  Ex: I wish I knew his address = If only I knew his address.

  (Tôi ước gì tôi có địa chỉ của anh ta)

  Ex: My life isn’t interesting. I wish my life were more interesting.

  (Cuộc sống của tôi thật buồn tẻ. Ước gì cuộc sống của tôi thú vị hơn)

  [chỉ trạng thái ở tương lai]

  Một số dạng hình thức khác của Wish

  Wish somebody something: Chúc ai điều gì. Tuy nhiên, nếu muốn đưa ra một lời mong ước cho người khác bằng cách sử dụng động từ, ta phải dùng động từ "hope" thay vì "wish".

  Ex: I wish you good health. (Tớ chúc cậu sức khỏe tốt)

  = I hope you have good health.

  Ex: She wished me happy birthday. (Cô ấy đã chúc tôi sinh nhật vui vẻ).

  Ta sử dụng cấu trúc "Wish (somebody) to + V-inf" để thể hiện ý muốn một cách lịch sự, xã giao.

  Ex: I wish to speak to your supervisor please. (Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của anh)

  Ex: I wish to pass the entrance exam. (Tôi ước gì đỗ kỳ thi đầu vào).

  → Trong trường hợp này, chúng ta có thể thay thế “wish” bằng “would like”.

  Ex: I would like to speak to Ann = I wish to speak to Ann.

  (Tôi muốn nói chuyện với Ann).

  Các câu điều ước

  1. Câu điều ước loại 1

  Trong quá trình sử dụng ngôn ngữ, để diễn tả sự bực bội, khó chịu trước những gì đang xảy ra ở hiện tại chúng ta thường sử dụng câu điều ước loại 1. Và mong muốn nó có thể thay đổi.

  Cấu trúc câu điều ước loại 1: S + wish (that) + S + would/could + V_inf

  Ex: I wish he would stop smoking here. (Tôi ước anh ấy ngừng hút thuốc ở đây.)

  Ex: I wish it would stop raining hard. (Tôi ước trời có thể tạnh mưa.)

  2. Câu điều ước loại 2

  Câu điều ước loại 2 có ý nghĩa khá giống với câu điều kiện loại 2: diễn tả ước muốn trái với sự thật đang xảy ra ở hiện tại.

  Cấu trúc câu điều ước loại 2: S + wish (that)+ S + V2/ed

  Lưu ý:

  • Trong câu điều ước loại 2, động từ chính chia hiện tại phân từ.
  • Riêng động từ tobe, mặc định sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.

  Ex: I wish I knew your dream. (Tôi ước tôi biết ước mơ của bạn.)

  Ex: I wish I were rich. (Tôi ước mình giàu.)

  3. Câu điều ước loại 3

  Tương tự câu điều kiện loại 3, câu điều ước loại 3 cũng diễn tả những ước muốn trái với sự thật trong quá khứ.

  Công thức câu điều ước loại 3: S + Wish (that) + S + had + V3/ed

  Ex: I wish I hadn’t spent so much money. (Tôi ước tôi đã không sử dung quá nhiều tiền.)

  → Hối hận khi trong quá khứ bản thân đã sử dụng quá nhiều tiền.

  Ex: I wish I had seen the film last night. (Tôi ước tôi đã xem bộ phim vào tối qua.)

  → Trường hợp này sử dụng câu điều ước để bày tỏ sự hối hận cho sự bỏ lỡ một bộ phim vào thời gian là tối qua.

  Lưu ý: Trong cả 3 cấu trúc câu ước vừa trình bày, bạn có thể sử dụng cấu trúc If only để thay thế. Về mặt ngữ nghĩa chúng ta có thể tạm dịch If only là “giá như, phải chi”. Còn về tính logic, If only được sử dụng thay cho I wish nhằm mục đích nhấn mạnh sắc thái của câu văn và càng không thể thực hiện được.

  Ex: If only I had studied hard last night.

  (Tôi ước gì tối qua tôi đã học hành chăm chỉ)

  Ex: If only I had a car. (Ước gì tôi có một chiếc xe ô tô).

  Cách dùng mở rộng của wish

  1. Wish dùng chung với would

  Wish dùng chung với would tạo thành câu ước với 2 ý nghĩa chính.

  1. Dùng để phàn nàn về một thói quen xấu nào đó mà chủ từ cảm thấy khó chịu, bực bội.

  Ex: I wish he wouldn’t chew gum all the time.

  (Tôi ước anh ấy không nhai kẹo gum trong hầu hết thời gian)

  2. Dùng wish đi với would để diễn tả những điều mà chúng ta muốn chúng xảy ra.

  Ex: I wish the police would do something about these people.

  (Tôi ước cảnh sát sẽ làm gì đó cho những người kia.)

  2. Wish và If only

  Như đã trình bày ở trên, If only cũng mang nghĩa tương tự như wish và có ý nhấn mạnh hơn. Trong văn nói người ta thường sử dụng if only để làm trọng âm của câu văn.

  Ex: If only I had gone home last night. (Tôi ước tôi về nhà vào tối qua.)

  Bài tập về cấu trúc wish

  Các dạng bài tập về cấu trúc Wish sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

  Dạng 1: Chia động từ của mệnh đề wish

  Dạng 2: Trắc nghiệm về wish

  Dạng 3: Tìm lỗi và sửa lỗi

  Dạng 4: Viết lại câu có sử dụng cấu trúc wish

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nắm Vững Câu Điều Kiện Đơn Giản Nhất Trong Tiếng Anh
 • Một Số Cấu Trúc Giả Định Thường Gặp Khác
 • Ngữ Pháp Tiếng Anh: Sử Dụng Be Used To, Used To Và Get Used To
 • Cấu Trúc Used To / Be Used To / Get Used To & Bài Tập
 • Cách Sử Dụng Cấu Trúc Be Used To, Used To V Và Get Used To
 • Tìm Hiểu Map Và Set Trong Javascript

  --- Bài mới hơn ---

 • Disjoint Set Cấu Trúc Dữ Liệu Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Top 10 Cuốn Sách Hay Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật
 • Review Và Chia Sẻ Sách Về Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Cho Mọi Ngôn Ngữ Cực Hay Cho Ace ” Cafedev.vn
 • Bài Tập Lớn Môn Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu
 • Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Sql
  • @kcjpop đăng ngày 25/03/2018
  • 1255 từ – Đọc trong 4 phút

  Hà Nội — minh họa bởi Jing Zhang

  Được giới thiệu từ ES6, Map, Set, WeakMap, và WeakSet là những cấu trúc dữ liệu giúp thao tác trên tập hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu cách hoạt động cũng như các ứng dụng của chúng.

  Map

  Map, mảng kết hợp (associate arrays) hay từ điển (dictionary/dict) là những thuật ngữ dùng để chỉ một cấu trúc dữ liệu, cho phép bạn ánh xạ từ một khóa (key) tương ứng với một giá trị (value). Trong JavaScript, chúng ta có thể sử dụng object để thể hiện cấu trúc này.

  const dict = { hello: 'Xin chào', bye: 'Tạm biệt', } console.log(dict, ví dụ như sau:

  const dict = new Map( ])

  Như đã nói ở trên, bạn có thể dùng bất cứ dạng dữ liệu gì để làm khóa cho Map, kể cả mảng, object, hàm, hay NaN.

  Bản thân Map sử dụng phương thức so sánh SameValueZero để tìm khóa và giá trị tương ứng. SameValueZero hoạt động tương tự như ===, nhưng xem các giá trị NaN bằng nhau, cũng như +0 bằng -0.

  Đố-hẻm-vui: Đố bạn kết quả của các biểu thức sau là gì?

  Do SameValueZero nên hai object khác nhau sẽ là hai khóa riêng biệt.

  const o1 = {} const o2 = {} dict.set(o1, 'Ô Một').set(o2, 'Ô Hai') dict.get(o2) // Ô Hai dict.get({}) // undefined

  Nếu trong map đã có sẵn khóa, dữ liệu mới sẽ bị ghi đè lên.

  const m = new Map() m.set('foo', 1) m.set('foo', 2) m.get('foo') // 2

  Để duyệt qua các khóa và giá trị trong Map, bạn có thể dùng:

  const dict = new Map( ]) dict.keys() // dict.entries() // ] dict.forEach(function(value, key, map) { console.log(`${key} has ${value}`) }, /* thisArgs bạn có thể truyền vào tham chiếu cho `this` ở đây */) // Sử dụng chúng tôi cùng với destructuring for (let , , chúng tôi ]) // , , . Ngược lại, size dành cho những cấu trúc không có thứ tự như MapSet.

  Set

  Set là tập hợp các giá trị không bị trùng lặp, nghĩa là trong một set không thể có hai giá trị bằng nhau.

  const s = new Set() set .add('red') .add('blue') .add('sweet') .add('you') chúng tôi // 4

  Bạn cũng có thể truyền một mảng vào hàm dựng của Set.

  const s = new Set( const b =

  Cũng tương tự như Map, Set sử dụng SameZeroValue để so sánh các phần tử với nhau.

  const obj = {} const s = new Set() // Vì Set không có khái niệm keys nên kết quả của `s.keys()` và `s.values()` là như nhau. s.keys() s.values() s.entries() s.forEach(function(value, key, setReference) { }, thisArg) for (let el of s) { console.log(el) }

  Một số thao tác khác trên Set.

  const s = new Set( Axel Rauschmayer. ECMAScript 6: maps and sets. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2022 từ http://2ality.com/2015/01/es6-maps-sets.html

  [3] Steve Brownlee. WeakMap for JavaScript Private Data. Truy cập ngày 25 tháng 03 năm 2022 từ https://www.stevebrownlee.com/weakmap-javascript-private-data/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Dữ Liệu Disjoint Sets
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật: Ngăn Xếp (Stack)
 • Cấu Trúc Dữ Liệu Ngăn Xếp (Stack)
 • Làm Việc Với Cấu Trúc Dữ Liệu Hàng Đợi (Queue)
 • Stack Và Queue Trong Cấu Trúc Dữ Liệu
 • Tìm Hiểu Về Cấu Trúc Enjoy, Cấu Trúc Like, Cấu Trúc Hate

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Enjoy: Cách Phân Biệt Enjoy Với Like Và Love
 • Hiểu Rõ Cấu Trúc Enjoy Và Phân Biệt Chi Tiết Enjoy, Like Và Love
 • Cấu Trúc Would You Like: Cách Dùng, Cách Trả Lời Người Khác
 • Cách Sử Dụng Could Have, Should Have, Would Have
 • Cách Sử Dụng Từ Would Trong Tiếng Anh
 • ∠ ĐỌC THÊM Cấu trúc Spend: Spend Time, Spend Money, Spend + to V hay + V-ing?

  1.2. Enjoy + doing + something

  Cấu trúc enjoy này được sử dụng để diễn tả hoặc nói về sự vui thích, thích thú khi bạn được làm một việc gì đó.

  Chú ý: Động từ enjoy được chia theo ngôi của chủ ngữ.

  Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

  Khoá học trực tuyến dành cho:

  ☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

  ☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

  ☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

  1.3. Enjoy + myself, yourself, himself, herself

  Cấu trúc enjoy này được dùng khi muốn diễn tả sự vui vẻ, thích thú, hạnh phúc hay sự hào hứng khi ở trong một trạng thái, trường hợp nào đó.

  Chú ý:Enjoy yourself có thể đứng độc lập thay lời chúc dành cho người nào đó. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng enjoy yourself để thể hiện sự hồi đáp những lời chúc được nhận từ người khác. Lúc đó câu sẽ mang nghĩa là lời cám ơn.

  Like cũng được hiểu khi nói về sự thích thú, niềm yêu thích một điều gì, cái gì đó.

  Cấu trúc like này được dùng để nói về sở thích, niềm đam mê cá nhân mang tính lâu dài và hưởng thụ. Việc đó mang lại cho bạn niềm vui, sự thư giãn dù không đem lại lợi ích gì.

  Cấu trúc like này được dùng trong 3 trường hợp sau:

   Diễn tả một sở thích xảy ra nhất thời, mang tính bộc phát và không duy trì lâu dài.

   Khi diễn tả một việc nào đó bạn nên làm bởi bạn cảm thấy đó là việc đúng đắn theo lẽ thường, tiêu chuẩn xã hội và mang lại lợi ích cho bạn.

  Ví dụ: She likes to read book. (Cô ấy thích đọc sách vì sách mang lại lợi ích cho cô ấy.)

   Dùng để nói về việc phải lựa chọn giữa hai hoặc nhiều việc khác nhau. Bạn thích việc này hơn việc kia.

  Ví dụ: Between apple and strawberry, I like to eat strawberry. (Giữa táo và dâu, tôi thích ăn dâu hơn.)

  3.1 Hate + doing + something

  Cấu trúc hate này được sử dụng khi diễn tả một việc gì đó mà bạn không hề thích nhưng đã diễn ra như một thói quen, mang tính lâu dài.

  Cấu trúc hate này được sử dụng để nói về việc gì đó mà bạn không hề thích và diễn ra trong một tình huống nhất thời, không mang tính lâu dài.

  I hate to think what would have happened if you hadn’t come . (Tôi ghét nghĩ rằng điều gì đó sẽ xảy ra nếu bạn không đến.)

  Chia động từ trong ngoặc.

  1. (enjoy) your dinner, the man said.
  2. They like ( play) games but hate ( do) homework.
  3. Have I ever told her how much I (enjoy)eating Burger?
  4. She hates (see) him suffering like this.
  5. He likes (think) carefully about things before (do) it.

  Đáp án: 1 – enjoy, 2 – playing – doing, 3 – enjoy, 4 – to see, 5 – to think – doing.

  ∠ ĐỌC THÊM ∠ ĐỌC THÊM Cấu trúc regret, cấu trúc remember, cấu trúc forget Tìm hiểu về cấu trúc need, cấu trúc demand, cấu trúc want trong tiếng Anh

  Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

  Bộ sách này dành cho:

  ☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

  ☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

  ☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sử Dụng Would Trong Tiếng Anh
 • Cách Sử Dụng Like Và As Trong Tiếng Anh
 • Cách Dùng Like To Và Like Ving Trong Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Like Và As Trong Tiếng Anh Cơ Bản Nhất
 • Cấu Trúc Would You Like Chuẩn Có Kèm Bài Tập Update 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100