Top 13 # Xem Nhiều Nhất Cấu Tạo Eto / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Tài Liệu Lxt Đồ An Eto Thủy Lưc / 2023

Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 1 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp NhËn xÐt cña héi ®ång ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 2 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp ……………………………………………………………………………………… …………… Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ngµnh c”ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh c”ng nghiÖp nÆng nãi riªng, hiÖn ®ang ®îc ®Çu t vµ u tiªn ph¸t triÓn. Bëi tû träng ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ rÊt lín cña ngµnh c”ng nghiÖp nªn ngµnh nµy bao giê còng ®îc quan t©m ®Õn hµng ®Çu vµ ®îc coi lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ ®ång thêi còng lµ chØ sè ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. §Ó thùc hiÖn môc tiªu: ” C”ng nghiÖp ho¸ – HiÖn ®¹i hãa ®Êt níc”. Mµ §¶ng vµ nhµ níc ta ®Ò ra, chóng ta ph¶i thùc hiÖn ph¸t triÓn mét sè nghµnh nh: C”ng nghÖ th”ng tin, §iÖn tö, C”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y…. Trong ®ã nghµnh C”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vai trß then chèt vµ nã lµ tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn mét sè nghµnh khoa häc kü thuËt kh¸c, ®ãng gãp cña nghµnh c”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ rÊt lín. Bëi vËy viÖc ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ngµnh c”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vai trß hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa kinh tÕ lín, v× nã cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm c¬ khÝ cã chÊt lîng tèt, gi¸ thµnh h¹. Sau mét thêi gian häc tËp c¬ së lý thuyÕt c¸c m”n chuyªn ngµnh nãi chung vµ m”n chÕ t¹o m¸y nãi riªng cïng víi sù t×m hiÓu trong thùc tÕ. Chóng em ®· ®îc giao nhËn ®Ò tµi tèt Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 3 Khoa C¬ KhÝ Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp nghiÖp “thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o ª t” thñy lùc” ®©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh øng dông thùc tÕ cao trong s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi cßn rÊt nhiÒu thiÕu xãt còng nh viÖc tèi u tÝnh c”ng nghÖ cña s¶n phÈm do cßn thiÕu kinh nghiÖm trong thùc tÕ. Song díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn S¬n §Þnh vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c” gi¸o trong khoa C¬ KhÝ ®· gióp chóng em hoµn thµnh ®Ò tµi tèt nghiÖp cña m×nh. Do gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m hiÓu tµi liÖu vµ tÝnh c”ng nghÖ cña s¶n phÈm nªn kh”ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt vµ sù tèi u ho¸ cña ®Ò tµi. VËy em mong ®îc sù chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi tèt nghiÖp cña chóng em ®îc hoµn thiÖn h¬n vµ qua ®ã sÏ gióp chóng em nhiÒu h¬n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc thùc tÕ sau nµy. Qua ®©y chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c” gi¸o trong khoa c¬ khÝ ®Æc biÖt lµ thÇy NguyÔn S¬n §Þnh ®· trùc tiÕp híng dÉn chóng em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Nhãm sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn V¨n §Þnh §inh ViÕt §Þnh NguyÔn Tù §Þnh Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 4 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp Chương I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI ÊTÔ Êtô là một đồ gá để kẹp chặt và giữ chi tiết trong quá trình gia công hoặc lắp ráp. Êtô gồm một thân và hai hàm kẹp (một cố định và một di động) để giữ và kẹp chặt chi tiết gia công. Êtô thực hiện lực kẹp bằng tay quay, vít-đai ố c, bằng bánh lệch tâm, bằng khí nén, bằng thuỷ lực. Êtô được chia ra: Êtô tay, Êtô lắp trên bàn thợ nguội, Êtô lắp trên bàn máy Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 5 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 6  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 7  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 8  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Cấu tạo của eto HPT-4 Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 9  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 10  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 11  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp 1. Cấu tạo nguyên lý làm việc của eto nguội. a.Cấu tạo : 1. Trục vít me . 2. Đai ốc . 3. Tay quay. 4. Mỏ tĩnh . 5. Má kẹp. 6. Mỏ động. b. Nguyên lý làm việc : khi ta quay tay quay 3 theo chiều kim đồng hồ thì trục vít me1 tiến vào ăn khớp với đai ốc 2 làm cho má động 2 cũng tiến vào tiếp xúc với chi tiết tạo ra lực kẹp .Khi gia công xong chi tiết ta quay tay quay 3 theo chiều ngược lại làm cho mỏ động tiến ra va nới lỏng chi tiết. c. Ưu nhược điểm . – Ưu điểm. + Cấu tạo đơn giản,dễ sử dụng. +giá thành chế tạo rẻ,được sử dụng rộng rãi. – Nhược điểm. + Vì kẹp chặt bằng tay nên lực kẹp không ổn định ,rễ gây biến dạng chi tiết nếu lực kẹp quá lớn, nế u lực không đủ lớn thì chi tiết có thể bị xê dịch trong quá trình gia công. 2. Cấu tạo nguyên lý làm việc của êtô vạn năng. a. Cấu tạo. Về cơ bản giống eto nguội gồm có:đế ,má động má tĩnh,trục vít me,tay quay để nâng cao tính năng làm việc người ta chế tạo ra các loại đế gắn với thân giúp thân có thể xoay theo mặt phẳng nằm ngang so với đế mộtgóc từ 0 0-360 0 nhờ thớt xoay và xoay theo mặt phẳng đứng một góc tư 0-90 0. Hai má kẹp của êtô thường là tấm phẳng có thể tháo ra để thay thế các loại má kẹp khác có hình dạng phù hợp với bề mặt chi tiết gia công . b. Nguyên lý làm việc : khi ta quay tay quaytheo chiều kim đồng hồ thì trục vít me tiến vào ăn khớp với đai ốc làm cho má động cũng tiến vào tiếp xúc với chi tiết tạo ra lực kẹp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 12 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp .Khi gia công xong chi tiết ta quay tay quay theo chiều ngược lại làm cho mỏ động tiến ra va nới lỏng chi tiết. Thân eto có thể xoay theo mặt phẳng nằm ngang so với đế 1 góc từ 0-90 0 . c. Ưu nhược điểm . – Ưu điểm : + Cấu tạo đơn giản,dễ sử dụng. +giá thành chế tạo rẻ,được sử dụng rộng rãi. +Có thể gia công được những chi tiết có hình dạng phức tạp . -Nhược điểm . +vì kẹp chặt bằng tay nên lực kẹp không ổn định ,rễ gây biến dạng chi tiết nếu lực kẹp quá lớn ,néu lực không đủ lớn thì chi tiết có thể bị xê dịch trong quá trình gia công. +Hình dáng cồng kềnh chế tạo phức tạp hơn êtô nguội + Trong các loại eto vạn năng thì loại eto có thân xoay được các góc độ khác nhau sẽ có độ cứng vững thấp hơn so với các loại eto có thân được chế tạo liền với đế Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 13 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp Ch¬ng ii: tæng quan vÒ ª t” thñY LùC I.Chøc n¨ng vµ kh¶ n¨ng øng dông cña ª t” thñy lùc 1.Chøc n¨ng. Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 14 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp £ t” lµ mét ®å g¸ v¹n n¨ng. Dïng ®Ó g¸ ®Æt gia c”ng c¸c mÆt ph¼ng, c¸c r·nh nghiªng ®¶m b¶o mét gãc ®é nµo ®ã theo yªu cÇu kü thuËt vµ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng mµ kh”ng cÇn ®Õn c¸c ®å g¸ phøc t¹p cång kÒnh kh¸c. 2. Kh¶ n¨ng øng dông. £ t” thñy lùc ®îc sö dông rÊt thÝch hîp cho viÖc g¸ ®Æt chi tiÕt trªn m¸y phay vµ m¸y mµi ph¼ng. Dïng ®Ó gia c”ng c¸c chi tiÕt cã kÝch thíc võa vµ nhá. ViÖc g¸ ®Æt ®îc thùc hiÖn dÔ dµng do c¬ cÊu ®iÒu chØnh kh”ng qu¸ phøc t¹p. ViÖc ®iÒu chØnh ®îc thùc hiÖn b”ng tay th”ng qua c¸c vÝt h·m vµ bul”ng ®ai èc, ®¶m b¶o ®îc ®é chÝnh x¸c nhê v¹ch chia ®é vµ ®é cøng v÷ng khi lµm viÖc. 3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của êtô thuỷ lực. Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 15 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp a. Cấu tạo : 1. Mỏ tĩnh 2. Má êtô, có thể thay đổi dạng má trơn, má có rãnh V. Má có rãnh quả trám… 3. Mỏ động với cơ cấu thuỷ lực nằm trong . 4. Trục quay thuỷ lực 5. Tay quay 6. Mặt trượt trên thân êtô 7. Chốt hãm mỏ động eto,chốt có tác dũng dữ cho mỏ động đứng yên, khi quay tay quay thì mỏ động sẽ tiến lên để kẹp chặt chi tiết . 8. lỗ cữ êtô, lỗ có tác dụng để cắm chốt 7 qua. Mỗi khi kẹp vật có hình dạng khác nhau thì phải điều chỉnh mỏ động của êtô đến mức cữ phù hợp trước khi kẹp . 9. ống nối dài tay quay. Khi ta đưa mỏ động vào lỗ 8 trong cùng hoặc thư 2 thì ta không thể dùng tay quay nữa mà cần thêm ống nối dài này, nó có tác dụng kẹp chặt những vật nhỏ. 10. bulong đai ốc . 11. rãnh kẹp bulong đế xoay . 12. đế xoay. 13. vạch chia độ trên đế xoay. Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 16 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 17  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 18  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp b. Nguyên lý hoạt động. Quá trình gá đặt chi tiết gia công trên êtô thuỷ lực được chia ra làm hai giai đoạn:kẹp chặt sơ bộ bằng cơ và kẹp chặt bằng thuỷ lực. +Giai đoạn 1: Quá trình kẹp chặt bằng cơ có nguyên lý giống với nguyên lý của các loại eto vạn năng và eto nguội . + Giai đoạn 2: Quá trình kẹp chặt bằng thuỷ lực được thực hiện sau khi kẹp chặt sơ bộ bằng cơ,để tạo ra lực kẹp lớn hơn giúp cho kẹp chặt chi tiết tốt hơn. Việc kẹp chặt băng thuỷ lực được thực hiện bằng quá trình ép dầu trong bộ xilanh-pittong c.Ưu nhược điểm. – Ưu điểm: +Trong kỹ thuật đồ gá để cơ khí hoá việc định vị kẹp chặt tháo gỡ các chi tiết khi gia công trên các máy việc kẹp chặt bằng thuỷ lực được sử dụng rộng rãi . +Thuỷ lực cho phép kẹp chặt một cách chắc chắn nên có thể tăng chế độ cắt, giảm thời gian phụ, giảm nhẹ sức lao động của người công nhân .Việc dùng truyền động thuỷ lực tác động nhanh còn tạo khả năng nâng cao độ chính xác của chi tiết gia công do có thể điều chỉnh lực kẹp và biến dạng cũng như điều chỉnh vô cấp tốc độ dịch chuyển . Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 19 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp +Á p suất dầu ép có thể tăng cao (12 – 25 lần ) so với áp suất khí nén ,dầu bị nén ít hơn để có lực kẹp như nhau, đường kính của các xilanh làm việc nhỏ hơn nhiều vì vậy kích thước đổ gá cứng vững hơn ,ít ồn, lực kẹp êm hơn và có thể truyền trực tiếp từ xilanh thuỷ lực đến các chi tiết. +Đồ gá truyền động thuỷ lực có thể gia công nhiều chỗ và nhiều vị trí, do dùng dầu làm chất lỏng công tác nên các bề mặt làm việc trong hệ thống đồ gá thuỷ lực được bôi trơn tốt, giảm độ mòn của các chi tiết và bộ phận. *Nhược điểm: + giá thành chế tạo cao hơn êtô vạn năng và eto nguội. +Chế tạo phức tạp hơn, phải chú ý đến các đệm làm kín trong xilanh thuỷ lực vì nếu rỉ dầu mà không được bổ xung lực kẹp sẽ giảm. +Tính chất của dầu thay đổi theo nhiệt độ, làm thay đổi đặc tính làm việc của xilanh thuỷ lực, việc chăm sóc bảo dưỡng và chống rò rỉ yêu cầu cao *kết luận : -Chế tạo ra Êtô thuỷ lực là một bước tiến với nhiều ưu điểm nổi bật so với các loại Êtô khác như : êtô nguội, vạn năng . B¶n vÏ ph©n r· Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 20

Ê Tô Thủy Lực Vh Cho Máy Phay Cnc, Eto Thuy Luc / 2023

Mô tả sản phẩm

CÔNG DỤNG Ê TÔ THỦY LỰC:

– Ê tô thủy lực là một đồ gá trên máy phay CNC, dùng kẹp chặt chi tiết khi gia công. Ê tô thủy lực có lực kẹp lớn và chính xác theo vạch chia.

THÔNG SỐ SẢN PHẨM Ê TÔ THỦY LỰC VH-4, VH-5, VH-6, VH-6L, VH-8, VH-8L, VH-12 CỦA VERTEX:

– Lực kẹp chi tiết của ê tô thủy lực VH lớn: 2500Kgf – 7500Kgf và được thiết lập chính xác bằng hành trình của pít tông thủy lực lắp bên trong trục vít me.

– Với 3 vạch chia ở đầu trục quay, người công nhân có thể thiết lập lực kẹp chính xác chi tiết. Khi vòng ngoài của tay quay đến vòng đầu tiên thì lực kẹp tương ứng là 1/3 lực kẹp lớn nhất của ê tô. Khi vòng ngoài của tay quay đến vòng thứ 2 thì lực kẹp tương ứng bằng 2/3 lực kẹp lớn nhất của ê tô. Và khi vòng ngoài của tay quay đến vòng thứ 3 thì lực kẹp đạt lực kẹp lớn nhất.

– Độ mở lớn nhất của ê tô thủy lực VH rất lớn: 175mm – 400mm.

– Khả năng gá kẹp nhanh, nhẹ nhàng, chắc chắn, chính xác.

– Thích hợp sử dụng cho nhiều vật liệu khác nhau như: đồng, nhôm, nhựa và thép.

– Thích hợp sử dụng cho máy phay, máy khoan, máy chép hình (máy xọc), máy mài và nhiều máy trong phân xưởng.

– Bề mặt làm việc ê tô thủy lực VH-4, VH-5, VH-6, VH-6L, VH-8, VH-8L, VH-12 có độ cứng cao và mài bóng.

– Với hệ thống trợ lực bằng cơ cấu thủy lực, cho lực kẹp phôi lớn nhất với lực tay vặn nhỏ nhất.

– Trục vít me ê tô thủy lực được che kín để tránh phoi và bụi bẩn.

– Quá trình kẹp và khóa nhanh, mở ra dễ dàng.

– Độ song song của ê tô thủy lực VH là: 0.01/100mm. Độ vuông góc là: 0.02/50mm.

– Giá thành ê tô thủy lực VH của VERTEX rất cạnh tranh.

– Sản phẩm ê tô thủy lực VH của VERTEX đã có đế xoay tròn chia 360°. Quý khách có thể không mua đế ê tô để tiết kiệm chi phí. Các model ê tô thủy lực VH không bao gồm đế tương ứng là: VH-4-1, VH-5-1, VH-6-1, VH-6L-1, VH-8-1, VH-8L-1, VH-12-1.

– Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôiđể có tư vấn tốt nhất về thông số kỹ thuật và giá cả về tất cả dòng ê tô thủy lực Vertex.

Cấu Tạo Của Sân Cỏ Nhân Tạo / 2023

Cấu tạo của sân cỏ nhân tạo

Hình ảnh sơ đồ cấu tạo của sân cỏ nhân tạo

Các bước thực hiện thi công sân cỏ nhân tạo như sau

– Đầu tiên, phải kiểm tra lại mặt nền hạ của sân cỏ nhân tạo nhằm đảm bảo bề mặt nền tuyệt đối bằng phẳng, độ dốc đạt yêu cầu(0.5%-0.6%).

– Tiến hành trải cỏ: dàn trải đều cuộn cỏ ra theo chiều dọc hoặc chiều ngang sân cỏ nhân tạo đảm bảo các cuộn phải sát mí nhau, đảm bảo thuận tiện dán keo mí nối sau này.

– Cắt, tạo đường biên và đường viền cỏ trắng cho bề mặt cỏ nhân tạo sân bóng đá

Đối với biên thẳng: dùng dao rạch, dùng thước đặt ngay ngắn và rọc dọc thành đường rộng 80mm

Đối với biên cong: dùng dao rạch, dây chì tạo compa quay theo bán kính, sau đó cắt tỉa tạo thành viền rộng 80mm để lắp cỏ nhân tạo trắng

– Dán keo: dùng cọ thấm keo dán quét đều lên bề mặt tấm lót hiflex rộng 300mm, dán 2 mí cỏ lại với nhau, làm tương tự để dán phần có cỏ trắng. Xong, dùng tấm lót và phủ đè cát để cố định và chờ keo khô.

Hình ảnh thực tế của sân cỏ nhân tạo sau khi hoàn thành

– Trải cát và đánh cát: Lớp cát rải vào trong cỏ nhân tạo sân bóng đá dày khoảng 2cm, được chia làm nhiều lớp, có thể rải bằng tay hoạc bàng máy rải cát (Chú ý là phải chuẩn bị cát khô và phải sàn sạch và nền cỏ cũng phải thật khô). Dùng bồ cào hoặc máy đánh cỏ đánh cho cát rớt xuống đều cho đến khi độ dày khoảng 2cm

– Trải hạt cao su cho sân cỏ nhân tạo Lớp cao su rải khoảng 0.8 cm đến 1 cm, trung bình khoảng từ 6kg -8 kg /1m2 nền cỏ, có thể rải bằng tay hoặc bằng máy. Sau đó, dùng bồ cào hoặc máy đánh cỏ nhân tạo đánh cho hạt cao su rớt xuống đều.

Thegioiconhantao.com.vn đơn vị cung cấp cỏ nhân tạo số 1 Việt Nam – Hotline: 0912.399.904

[caia-ss]

[caia-ss]

Cấu Tạo Đàn Piano Cơ Và Cấu Tạo Đàn Piano Điện Tử / 2023

Cấu tạo từng loại đàn piano

Như các bạn đã biết đàn piano được chia làm 2 loại và mỗi loại được cấu tạo phức tạp với hàng trăm chi tiết nhỏ được ghép lại. Cụ thể như sau:

Hộp đàn

Đàn piano cơ có 2 dạng chính là dạng nằm và dạng đứng, mỗi dạng sẽ có hình dáng khác nhau về độ lớn, kích thước để phù hợp vào từng không gian cũng như mục đích sử dụng.

Bộ máy đàn piano cơ

Bộ máy đàn là một bộ phận quan trọng nhất của đàn piano cơ, nó nằm ngay bên trong thùng đàn.

Mang nhiệm vụ tạo ra âm thanh khi có lực đánh vào phím đàn, từng bộ phận của bộ máy liên kết với phím đàn và tác động lên dây đàn. Bộ phận tác động trực tiếp lên dây đàn là búa đàn và tùy vào lực đánh mà âm thanh sẽ phát to, nhỏ, trầm, cao khác nhau.

– Búa đàn: Đây là bộ phận không thể thiếu của bộ máy đàn với đầu búa được làm bằng lông cừu nhiều lớp kết nối giữa phím đàn và dây đàn. Mang nhiệm vụ chính là truyền lực từ phím đàn và gõ vào dây đàn để tạo ra âm thanh.

– Dây đàn: Dây đàn được làm bằng thép với cường độ cao, dẻo dai, ít carbon và có đường kính khác nhau. Mỗi dây có thể chịu được lực kéo trung bình khoảng 70-80kg và tổng số dây là 220.

– Chốt pin: Các chốt này có nhiệm vụ giữ dây đàn không bị tuột, được quấn đầu mỗi sợi dây vào trục pin bằng loại thép đặc biệt và những trục này được đóng vào block để giữ cố định.

– Ngựa đàn: Bộ phận này là cầu nối giữa nguồn âm thanh từ dây đàn đến soundboard. Với 220 dây đàn tương ứng 440 chân ngựa đàn giúp kết nối chặt chẽ và truyền âm thanh tốt mang cộng hưởng cao.

Bảng cộng hưởng đàn piano cơ

Bảng cộng hưởng đàn piano cơ còn được gọi là Soundboard được làm từ gỗ vân sam mỏng và vô cùng cứng cáp, đặt ngay phía sau dây đàn có tác dụng tăng âm rung động cộng hưởng.

Pedal đàn piano cơ

Có 3 pedal thực hiện các chức năng khác nhau để thay đổi âm thanh tinh tế. Pedal bên phải là pedal âm vang, ở giữa là pedal giảm âm và pedal bên trái là pedal duy trì.

Hộp đàn piano điện

Hộp đàn piano điện là bộ phận định hình nên hình dáng bên ngoài của đàn, ngoài chức năng là giá đỡ ra thì nó còn quyết định đến tính thẩm mỹ của các nhà sản xuất.

Đàn piano điện đa dạng về kiểu dáng, màu sắc với cấu trúc gọn nhẹ và linh hoạt trong việc di chuyển ở bất cứ đâu.

Bộ máy đàn piano điện

Thay vì dựa vào sự rung dây đàn để tạo âm thanh như đàn piano cơ thì với đàn piano điện hoàn toàn khác nó được tạo ra từ các sóng âm thanh hay lấy mẫu từ các nhạc cụ khác.

Đàn piano điện sử dụng bộ dao động tạo ra sóng âm điện tử để thay đổi tần số âm thanh nhằm tạo ra nhiều âm thanh khác nhau và bắt chước được nhiều nhạc cụ khác.

Thu âm thanh từ những cây đàn cơ hay nhất vào hệ thống đàn piano điện và có thể nói bộ máy của đàn piano điện hoạt động theo những con chip điện tử và chúng phát âm thanh qua loa.

Bộ phận bàn phím đàn piano điện

Một một phím đàn piano điện chính là nút play để phát nốt nhạc tương ứng ra hệ thống loa đàn. Với tổng 88 phím được làm bằng nhựa cao cấp nhưng vẫn mô phỏng không khác gì phím đàn chất liệu gỗ mun và ngà voi.

Giao diện điều khiển đàn piano điện

Đàn piano điện được thiết kế thêm các nút chức năng được bố trí ngay trên các phím đàn và có jack xuất tín hiệu ra hệ thống loa hoặc headphone giúp người chơi thuận tiện hơn khi trong việc chơi đàn vào ban đêm.

Bên cạnh đó đàn piano điện còn kết hợp với các thiết bị điện tử khác thực hiện bè nhịp, đệm tự động cho giai điệu đang chơi và thu lại bản trình diễn đó.

Hy vọng, với tất cả những điều mà chúng tôi đề cập trên về cấu tạo đàn piano. Chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về đàn piano và có lựa chọn đúng đắn khi lựa chọn phù hợp.