Top 15 # Xem Nhiều Nhất Các Dạng Cấu Trúc Viết Lại Câu Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Cấu Trúc This Is The First Time Và Dạng Bài Tập Viết Lại Câu

Cấu trúc:

This is the first time + S + have/has + V(p2)

Ví dụ:

This is the first time I have gone abroad. (Đây là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài)

This is the first time she has visited Ho Chi Minh city. (Đây là lần đầu tiên cô ấy đến thăm thành phố Hồ Chí Minh)

Ngoài ra, “This is” còn có thể được thay thế bằng “This was” hoặc “It is”, “It was” hoặc một danh từ khác chỉ thời gian để câu có thể mang ý nghĩa đầy đủ hơn. 

Cấu trúc this is the first time

Ví dụ:

Last Sunday was the first time I have gone to the zoo. (Chủ Nhật tuần trước là lần đầu tiên tôi đến thăm sở thú)

It was the first time I have played piano. (Đây là lần đầu tiên tôi chơi đàn piano)

Bên cạnh đó, để viết câu ý nói làm việc gì lần thứ bao nhiêu, chúng ta có thể thay thế “first” bằng các số đếm khác như “second”, “third”, “fourth”,…

Ví dụ:

This is the second time I have watched this movie. (Đây là lần thứ hai tôi xem bộ phim này.)

2. Các cách viết lại câu với cấu trúc This is the first time

Với câu sử dụng cấu trúc This is the first time, chúng ta có rất nhiều cách để viết lại câu mà vẫn đảm bảo giữ nguyên ý nghĩa. Cụ thể

2.1. Viết lại câu có dạng phủ định

Cấu trúc This is the first time (Đây là lần đầu tiên làm gì) có thể được viết lại thành câu có dạng phủ định như:

S+ have/has not + V(p2) + before

Ví dụ:

1. This is the first time I have seen him. (Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta)

Cấu trúc this is the first time

2.2. Viết lại câu sử dụng “never”

Cấu trúc This is the first time có thể được viết lại thành câu trong đó có sử dụng trạng từ chỉ tần suất “never” (chưa bao giờ)

Cấu trúc:

S+ have/has + never + V(p2) + before

Ví dụ:

1. This is the first time I have eaten this kind of food. (Đây là lần đầu tiên tôi ăn loại thức ăn này)

3. Bài tập với cấu trúc This is the first time

Bài tập 1: Viết lại câu sau

1. This is the first time she has eaten lobster.

2. This is the first time I have been abroad.

3. This is the first time I have ever met a handsome boy.

4. I have never read such a lovely story.

5. I haven’t seen that boy before.

6. I’ve never tasted yummy before.

7. He has never been on an airplane before.

8. My father hasn’t driven a car before.

9. I’ve never met such a famous actor before.

10. She has never learnt playing violin before.

11. This is the first time she has worked with customers.

12. The last time she phoned her younger brothers a month ago.

13. This is the first time I have joined such an amazing race.

14. This is the first time he went abroad.

15. This is the first time I had such a tasty meal.

Bài tập với cấu trúc this is the first time

Đáp án:

1. She hasn’t eaten lobster before.

2. I haven’t been abroad before.

3. I haven’t met a handsome boy before.

4. This is the first time I have read such a lovely storỵ

5. This is the first time I have seen that boy.

6. This is the first time I have tasted yummy

7. This is the first time he has been on an airplane.

8. This is the first time my father has driven a car.

9. This is the first time I have met such a famous actress.

10. This is the first time she has learnt playing violin.

11. She hasn’t worked with customers.

12. She hasn’t called her younger brothers for a month.

13. I haven’t joined an amazing race before.

14. He hasn’t gone aboard before

15. I haven’t had such a tasty meal.

Các Cấu Trúc Viết Lại Câu Thông Dụng Nhất

VD: It took her 3 hours to get to the city centre.

= She spent 3 hours getting to the city centre.

VD: Do you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

= She is interested in politics

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

VD: My father is too old to drive.

= It is such a/ an N that: quá đến nỗi mà

VD: She is so beautiful that everybody loves her.

= It is such a beautiful girl that everybody loves her.

VD: This car is safe enough for him to drive

VD: The policeman ran quickly enough to catch the robber

VD: I’prefer you (not) to smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

VD: She prefers staying at home to going out

= She’d rather stay at home than go out

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

VD: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer do I live in the coutryside

= I no more live in the coutryside

VD: I don’t think she loves me

= At no time do I think she loves me

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely to come late.

= It look as if he will come late

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.

= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie.

VD: I prefer going shoping to playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

VD: My boss let him be on leave for wedding.

= My boss allow him to be on leave for wedding.

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

VD: She gets him to spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

VD: Police asked him to identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

VD: The teacher request students to learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

VD: I want her to lend me

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to get a good life in the future.

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

VD: I remember to have a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths test tomorrow.

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to wash clothes.

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to learn English.

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

Bài viết gợi ý:

Chuyên Đề 21. Viết Lại Câu. Một Số Cấu Trúc Viết Lại Câu

Các Trường Hợp Viết Lại Câu

Dùng 1 cấu trúc nào đó trong Tiếng Anh

Dùng dạng khác của từ

Chuyển từ chủ động sang bị động

Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp

Các trường hợp về đảo ngữ…

Chú ý khi viết lại câu

Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã

Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.

Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.

Phương pháp học dạng bài này

Phương pháp: sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng.

Một số dạng bài cơ bản 1.It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: It took her 3 hours to get to the city centre.

= She spent 3 hours getting to the city centre.

2.Understand = tobe aware of

VD: Do you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3.Like = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

VD: He can’t move because his leg was broken.

= He can’t move because of his broken leg.

Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite / In spite of her old age, she can compute very fast

Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

Cấu trúc: …. too + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì VD: She is so beautiful that everybody loves

= It is such a beautiful girl that everybody loves her.

Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì VD: This car is safe enough for him to drive.

The policeman ran quickly enough to catch the robber.

Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì VD: I’prefer you (not) to smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì

Would rather do sth than do sth

VD: She prefers staying at home to going out

= She’d rather stay at home than go out

Can = tobe able to = tobe possible

Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi… thì…

No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

Not………..any more : không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

VD: I don’t live in the countryside anymore

= No longer do I live in the countryside

= I no more live in the countryside

At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào VD: I don’t think she loves me

= At no time do I think she loves me

Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì

Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì VD: It’s not worth making him get up early

There is no point in making him getting early

It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late

= It appears that / it is likely he will come late

= He is likely to come late.

= It look as if he will come late

Although + clause = Despite + Nound/gerund

S + V + N = S + be + adj

S + be + adj = S + V + O

S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N

S + often + V = S + be used to +Ving /N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.

= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie.

S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth to sth/doing ..

VD: I prefer going shoping to playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth

S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

I + let + O + do sth = S + allow + S.O + to do Sth

VD: My boss let him be on leave for wedding.

= My boss allow him to be on leave for wedding.

S + once + past verb = S + would to + do

S + present verb (negative) any more = S + would to + do

S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

S + V + and + S + V = S + V + both … and

S + V + not only … + but also = S + V + both … and

S + V + both … and … = S + V + not only … but ..

VD: He translated fast and correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple

S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế.

S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

S + V + O = S + be + noun + when + adj

S + V + O = S + be + noun + where + adj

S + V + O = S + be + noun + whom + adj

S + V + O = S + be + noun + which + adj

S + V + O = S + be + noun + that + adj

S + V + if + S + V (phu dinh) = S + V + unless + S + V (khẳng dinh)

S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive (quan điểm của tôi)

Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: She gets him to spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: Police asked him to identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth

VD: The teacher request students to learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: I want her to lend me

= I have her lend me.

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to get a good life in the future.

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

VD: I remember to have a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths test tomorrow.

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to wash clothes.

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to learn English.

S + be + too + adj + (for s.o) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

80.Because + clause = Because of + noun/gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

Các Cấu Trúc Và Công Thức Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh

Các trường hợp viết lại câu trong tiếng anh bao gồm :

– Dùng 1 cấu trúc công thức nào đó trong Tiếng Anh

– Dùng dạng khác của từ ngữ trong câu

– Chuyển từ dạng chủ động sang dạng bị động

– Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

– Các trường hợp về đảo ngữ trong câu tiếng anh

Những lưu ý các bạn cần quan tâm khi viết lại câu :

– Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho trước đó

– Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về mặt ngữ pháp

– Cần chú ý về nghĩa của câu, sau khi viết lại phải không được đổi so với câu ban đầu

(Các trường hợp viết lại câu)

2. Một số cấu trúc và công thức viết lại câu trong tiếng anh

It takes sb (khoảng thời gian) to do sth = sb spend (khoảng thời gian) doing sth

Ex : It took her 2 hours to get to the city centre = She spent 2 hours getting to the city centre

Understand = tobe aware of

Ex : Do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

Like = keen on = tobe interested in = enjoy

Ex : He likes politics = He is interested in politics

Because + clause = because of + N

Ex: He can’t move because his leg was broken = He can’t move because of his broken leg

Although + clause = despite + N = in spite of + N

Ex: Although she is old, she can compute very fast = Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

Viết lại câu trong tiếng anh với công thức : Succeed in doing sth = manage to do sth

Ex : We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

Cấu trúc: chúng tôi + adj (for sb) to do sth (quá để làm gì) = It is such a/ an N that (quá đến nỗi mà)

Ex : She is so beautiful that everybody loves her = It is such a beautiful girl that everybody loves her

Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

Ex : The policeman ran quickly enough to catch the robber

This car is safe enough for him to drive

(Các cấu trúc viết lại câu)

Cấu trúc câu : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

Ex : I’prefer you (not) to smoke here = I’d rather you (not) smoked here

Prefer doing sth to doing sth (thích làm gì hơn làm gì) = Would rather do sth than do sth

Ex : She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at home than go out

Viết lại câu trong tiếng anh với nhiều cấu trúc khác nhau :

Harly + had +S + Vpp when S + Vpast (ngay sau khi… thì…) = No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

Ex : As soon as I left the house, he appeared = Harly had I left the house when he appeared = No sooner had I left the house than he appeared

No longer + dạng đảo ngữ = S no more V = chúng tôi more (không còn nữa)

Ex : I don’t live in the courtryside anymore = No longer do I live in the coutryside = I no more live in the coutryside

At no time + dạng đảo ngữ (không khi nào, chẳng khi nào)

Ex : I don’t think she loves me = At no time do I think she loves me

Tobe not worth = there is no point in doing sth : không đáng làm gì, không đáng, vô ích làm gì

Ex : It’s not worth making him get up early = There is no point in making him getting early

It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/as though: đề có nghĩa là dường như rằng

Ex : It seems that he will come late = It appears that/ it is likely he will come late = He is likely to come late = It look as if he will come late

S + be used to +Ving/ N = S + often + V

Ex: Nana often cried when she meets with difficulties= Nana is used to crying when she meets with difficulties

(Viết lại câu với các công thức đơn giản)

Viết lại câu trong tiếng anh công thức đơn giản này:

This is the first time + S + have + PII có thể viết lại theo công thức : S+be + not used to + Ving/ N

Ex: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie

S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth to sth/ doing sth…

Ex: I prefer going shoping to playing volleyball= I would rather go shoping than play volleyball

S + like sth = S + be + fond of + sth

Ex : I like do collecting stamps = I’m fond of collecting stamps.

S + allow + SO + to do Sth = I + let + O + do sth

Ex : My boss let him be on leave for wedding = My boss allow him to be on leave for wedding

S + V + to + infinitive = S + V + because + S + V

Ex : She studies hard because she wants to pass the final examination = She studies hard to pass the final examination

S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

Ex : He translated fast and correctly = He translated not only fast but also correctly

Tuyền Trần

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.