Top 20 # Xem Nhiều Nhất Các Dạng Cấu Trúc Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Comforttinhdauthom.com

Các Cấu Trúc Viết Lại Câu Cơ Bản Trong Tiếng Anh / 2023

Do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

Bạn có hiểu cấu trúc ngữ pháp không

I like collecting stamps = I am interested in collecting stamps = I bcollecting stamps = I am keen on collecting stamps = I’m fond ofcollecting stamps.

Tôi yêu thích việc sưu tầm tem.

He can’t move because his leg was broken = He can’t move because of his broken leg

Anh ấy không thể di chuyển vì chân anh ấy bị gãy = Anh ấy không thể di chuyển vì cái chân gãy.

bshe is old, she can compute very fast = Despite/In spite of her old age, she can compute very fast.

Mặc dù đã nhiều tuổi, nhưng bà ấy có thể tính toán rất nhanh

We succeeded in digging the Panama canal = We managed to dig the Panama canal

Chúng tôi đã thành công trong việc đào kênh Panama

It’s not worth making him get up early = There is no point in makinghim getting early

Gọi anh ấy dậy sớm không có ích gì đâu

It seems that he will come late = It appears that / it is likely he will come late = He is likely to come late = It looks as if he will come late

Có vẻ như anh ấy sẽ đến muộn * Prefer doing sth to doing sth = Would rather do sth than do sth = S + like sth/doing sth better than sth/doing sth

She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at homethan go out = She like staying at home better than going out.

Cô ấy thích ở nhà hơn là ra ngoài đường.

Lan often cried when she meets with difficulties = Nana is used to crying when she meets with difficulties = Lan is accustomed to cryingwhen she meets with difficulties.

Lan thường khóc mỗi khi cô ấy gặp khó khăn

Cấu Trúc Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh: Các Dạng Thông Dụng &Amp; Bài Tập Áp Dụng / 2023

Cấu trúc 1: Dành bao nhiêu thời gian để làm gì

Ví dụ: I spend 1 hour cleaning my house. = I take 1 hour to clean my house.(Tôi dành 1 tiếng để dọn dẹp nhà).

Cấu trúc 2: Các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Ví dụ: Because it rains, I can’t go out tonight. = Because of raining, I can’t go out tonight.(Bởi vì trời mưa, nên tôi không thể ra ngoài tối nay).

Cấu trúc 3: Cấu trúc quá… để làm gì

Ví dụ: He is too young to drive motorbike. = He is so young that he can’t drive motorbike.(Anh ấy quá trẻ để lái xe máy).

Cấu trúc 4: Các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (tuy nhiên)

Ví dụ: Although she is tired, she goes to school. = In spite of being tired, she goes to school.(Mặc dù đang mệt, cô ấy vẫn đến trường).

Cấu trúc 5: Cấu trúc quá… đến nỗi mà

Ví dụ: The book is so good that I can’t take my eyes off. = It is such a good book that I can’t take my eyes off.(Quyển sách hay tới nỗi tôi không thể rời mắt).

Cấu trúc 6: Cấu trúc câu cảm thán

Ví dụ: The room is beautiful.= What a beautiful room!= How beautiful room is!(Thật là một căn phòng đẹp!)

Cấu trúc 7: Không đáng để làm gì

Ví dụ: There’s no point in arguing= It’s no good/no use arguing= It’s not worth arguing(Không đáng để tranh luận)

Cấu trúc 8: Chuyển đổi câu điều ước

Cấu trúc 9 : Cấu trúc the first time/ the last time (lần đầu tiên/ lần cuối cùng)

Cấu trúc 10: Cấu trúc mãi cho đến khi…

Cấu trúc 11: Began/ started

Cấu trúc 13: Các câu đề nghị tương đồng

Ví dụ: Shall we go out tonight?= What about going out tonight?= Why don’t we go out tonight?(Tại sao chúng ta không ra ngoài tối nay?)

Cấu trúc 14: Câu tường thuật dạng bị động

Ví dụ: People say that she drove car very fast.= It is said that she drove car very fast.= She is said to have driven car very fast.(Mọi người nói rằng cô ấy lái xe rất nhanh).

2. Despite his both broken legs, he managed to………………. .

Các Cấu Trúc Và Công Thức Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh / 2023

Các trường hợp viết lại câu trong tiếng anh bao gồm :

– Dùng 1 cấu trúc công thức nào đó trong Tiếng Anh

– Dùng dạng khác của từ ngữ trong câu

– Chuyển từ dạng chủ động sang dạng bị động

– Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

– Các trường hợp về đảo ngữ trong câu tiếng anh

Những lưu ý các bạn cần quan tâm khi viết lại câu :

– Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho trước đó

– Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về mặt ngữ pháp

– Cần chú ý về nghĩa của câu, sau khi viết lại phải không được đổi so với câu ban đầu

(Các trường hợp viết lại câu)

2. Một số cấu trúc và công thức viết lại câu trong tiếng anh

It takes sb (khoảng thời gian) to do sth = sb spend (khoảng thời gian) doing sth

Ex : It took her 2 hours to get to the city centre = She spent 2 hours getting to the city centre

Understand = tobe aware of

Ex : Do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

Like = keen on = tobe interested in = enjoy

Ex : He likes politics = He is interested in politics

Because + clause = because of + N

Ex: He can’t move because his leg was broken = He can’t move because of his broken leg

Although + clause = despite + N = in spite of + N

Ex: Although she is old, she can compute very fast = Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

Viết lại câu trong tiếng anh với công thức : Succeed in doing sth = manage to do sth

Ex : We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to dig the Panama cannel

Cấu trúc: chúng tôi + adj (for sb) to do sth (quá để làm gì) = It is such a/ an N that (quá đến nỗi mà)

Ex : She is so beautiful that everybody loves her = It is such a beautiful girl that everybody loves her

Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

Ex : The policeman ran quickly enough to catch the robber

This car is safe enough for him to drive

(Các cấu trúc viết lại câu)

Cấu trúc câu : prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

Ex : I’prefer you (not) to smoke here = I’d rather you (not) smoked here

Prefer doing sth to doing sth (thích làm gì hơn làm gì) = Would rather do sth than do sth

Ex : She prefers staying at home to going out = She’d rather stay at home than go out

Viết lại câu trong tiếng anh với nhiều cấu trúc khác nhau :

Harly + had +S + Vpp when S + Vpast (ngay sau khi… thì…) = No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

Ex : As soon as I left the house, he appeared = Harly had I left the house when he appeared = No sooner had I left the house than he appeared

No longer + dạng đảo ngữ = S no more V = chúng tôi more (không còn nữa)

Ex : I don’t live in the courtryside anymore = No longer do I live in the coutryside = I no more live in the coutryside

At no time + dạng đảo ngữ (không khi nào, chẳng khi nào)

Ex : I don’t think she loves me = At no time do I think she loves me

Tobe not worth = there is no point in doing sth : không đáng làm gì, không đáng, vô ích làm gì

Ex : It’s not worth making him get up early = There is no point in making him getting early

It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/as though: đề có nghĩa là dường như rằng

Ex : It seems that he will come late = It appears that/ it is likely he will come late = He is likely to come late = It look as if he will come late

S + be used to +Ving/ N = S + often + V

Ex: Nana often cried when she meets with difficulties= Nana is used to crying when she meets with difficulties

(Viết lại câu với các công thức đơn giản)

Viết lại câu trong tiếng anh công thức đơn giản này:

This is the first time + S + have + PII có thể viết lại theo công thức : S+be + not used to + Ving/ N

Ex: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie

S + like sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth to sth/ doing sth…

Ex: I prefer going shoping to playing volleyball= I would rather go shoping than play volleyball

S + like sth = S + be + fond of + sth

Ex : I like do collecting stamps = I’m fond of collecting stamps.

S + allow + SO + to do Sth = I + let + O + do sth

Ex : My boss let him be on leave for wedding = My boss allow him to be on leave for wedding

S + V + to + infinitive = S + V + because + S + V

Ex : She studies hard because she wants to pass the final examination = She studies hard to pass the final examination

S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

Ex : He translated fast and correctly = He translated not only fast but also correctly

Tuyền Trần

Tài liệu trên website được xây dựng theo nền tảng từ cơ bản đến nâng cao giúp người học căn bản có thể có lộ trình học hiệu quả. Đây xứng đáng là phần mềm học tiếng anh tốt nhất hiện nay.

Một Số Cấu Trúc Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh / 2023

Chú ý về thì: câu được viết lại phải cùng thì với câu đã cho.

Chú ý về ngữ pháp: câu được viết lại phải đúng về ngữ pháp.

Chú ý về nghĩa của câu sau khi viết phải không đổi so với câu ban đầu.

Phương pháp học dạng bài này

Phương pháp: sưu tập và làm càng nhiều mẫu câu càng tốt, sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc lòng.

Một số dạng bài cơ bản

1. It takes sb khoảng thời gian to do sth= sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: It took her 3 hours to get to the city centre.

= She spent 3 hours getting to the city centre.

2. Understand = tobe aware of

VD: Do you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3. Like = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

7. Cấu trúc: chúng tôi + adj (for sb) to do sth: quá để làm gì

VD: My father is too old to drive.

= It is such a/ an N that: quá đến nỗi mà

VD: She is so beautiful that everybody loves her.

= It is such a beautiful girl that everybody loves her.

Adj/ Adv + enough (for sb) to do sth: đủ để làm gì

VD: This car is safe enough for him to drive

VD: The policeman ran quickly enough to catch the robber

8. Cấu trúc: prefer sb to do sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm gì

VD: I’prefer you (not) to smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth to doing sth: thích làm gì hơn làm gì Would rather do sth than do sth

VD: She prefers staying at home to going out

= She’d rather stay at home than go out

10. Can = tobe able to = tobe possible 11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi… thì… No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

12. chúng tôi more: không còn nữa No longer + dạng đảo ngữ S no more V

VD: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer do I live in the coutryside

= I no more live in the coutryside

13. At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me

= At no time do I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì 15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: dường như rằng VD: It seems that he will come late

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely to come late.

= It look as if he will come late

17. Although + clause = Despite + Nound/ gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used to +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the end of the movie.

= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth to sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping to playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth

28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + do sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + do sth = S + allow + S. O + to do Sth

VD: My boss let him be on leave for wedding.

= My boss allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to + do sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would to + do sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

38. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + to + V

39. S + V + and + S + V = S + V + both… and

40. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

41. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast and correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

44. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

45. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

46. Various facts given = Mệnh đề if thể hiện điều trái ngược thực tế.

47. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

48. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

50. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

51. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

52. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

56. S + V + if + S + V (phu dinh) = S + V + unless + S + V (khẳng dinh)

57. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

58. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

59. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive (quan điểm của tôi)

61. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

62. S + get + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: She gets him to spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

63. S + aks + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: Police asked him to identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

64. S + request + sb + to do sth= S + have + sb + do sth

VD: The teacher request students to learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

65. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + do sth

VD: I want her to lend me

= I have her lend me.

66. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

67. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to get a good life in the future.

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

69. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth

VD: I remember to have a Maths test tomorrow = I don’t forget to have a Maths test tomorrow.

70. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to wash clothes.

72. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj

73. S + V = S + be + ed-adj

74. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to learn English.

75. S + be + too + adj + (for s. o) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

77. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

78. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

80. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

st