Đề Xuất 8/2022 ❤️ So Sánh Hơn Kém, So Sánh Bằng, So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh Và Bài Tập ❣️ Top Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 8/2022 ❤️ So Sánh Hơn Kém, So Sánh Bằng, So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh Và Bài Tập ❣️ Top Like

Xem 12,573

Cập nhật nội dung chi tiết về So Sánh Hơn Kém, So Sánh Bằng, So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh Và Bài Tập mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,573 lượt xem.

Cấu Trúc Câu So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh

Các Cách Nói So Sánh Trong Tiếng Trung

Các Hình Thức So Sánh Trong Tiếng Nhật

Tổng Hợp Các Ngữ Pháp Tiếng Hàn Dạng So Sánh

Cấu Trúc Tiếng Hàn Thông Dụng Phần 3

Các loại câu so sánh trong tiếng Anh

Câu so sánh trong tiếng Anh dựa theo mục đích sử dụng mà chia thành:

– So sánh nhất: Sử dụng trong trường hợp so sánh một sự vật, sự việc, hiện tượng…có điểm nổi trội nhất so với những cái còn lại.

– So sánh hơn kém: So sánh một sự vật, hiện tượng, sự việc với đối tượng khác về điểm nào nổi bật hơn hoặc kém hơn.

Adj – tính từ

✪ Ví dụ:

Jane sings as well as her sister. (Jane hát hay như chị cô ấy.)

Is the film as interesting as you expected? (Phim có hay như bạn mong đợi không?)

Ex: This flat isn’t as/ so big as our old one.

(Căn hộ này không lớn bằng căn hộ cũ của chúng tôi.)

✪ So sánh bằng nhau hoặc như nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc the same as.

S + to be + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Ex: My house is as high as his. = My house is the same height as his. Or The height of my house is the same as his.

(Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy.)

✪ Tuy nhiên, bạn chú ý,

Dùng the same as nhưng không dùng the same like.

Ex: What would you like to drink? ~ I’ll have the same as you.

(Anh muốn uống gì? ~ Tôi uống giống như anh.) [NOT the same like]

✪ Công thức:

Less… than = not as/ so… as

– Nhưng khi sử dụng khi nói thân mật not as/ chúng tôi thường được dùng hơn less…than.

Today is less cold than yesterday. = Today isn’t as/ so cold as yesterday.

– Để so sánh về gấp bao nhiêu lần thì ta dùng cấu trúc là: twice as … as, three times as … as,..

Ex: Petrol is twice as expensive as it was a few years ago.

(Giá xăng bây giờ đắt gấp đôi giá xăng cách đây vài năm.)

Her book costs three times as much as mine.

Cuốn sách của cô ấy giá đắt hơn 3 lần của tôi

Bạn có thể sử dụng danh từ để so sánh trong trường hợp này nhưng khi so sánh thì phải xác định danh từ phải có tính từ tương đương.

✪ Công thức:

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

My house is as high as his.

My house l is the same height as his.

(high – height)

So sánh hơn được dùng để so sánh giữa 2 người, sự việc, sự vật, hiện tượng.

Chúng ta phân chia hai loại:

– So sánh với tính từ ngắn – có 1 vần

– So sánh với tính từ dài – có 2 vần trở lên

Theo công thức khác nhau.

✪ Công thức so sánh với tính từ ngắn

Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết. Chúng ta thêm er phía sau tính từ để thể hiện sự so sánh hơn.

– Quy tắc: Nếu tận cuối cùng âm y thì đổi thành I ngắn trước khi thêm er

– Nếu tính từ mà có bắt đầu bằng phụ âm – nguyên âm – phụ âm thì phụ âm cuối phải gấp đôi trước khi thêm er.

quiet (yên lặng) -” quieter (yên lặng hơn)

clever (thông minh) -” cleverer (thông minh hơn)

Ex: Tom is taller than Bin. (Hươu cao cổ cao hơn người.)

– Nếu muốn nhấn mạnh hơn thì bạn thêm much, far trước khi so sánh.

Ex: Harry’s computer is much far more expensive than mine.

(Máy tính của Harry dắt hơn nhiều so với đồng hồ của tôi.)

– Đối với tính từ dài, có 2 âm tiết trở lên thì ta thêm more vào trước tính từ (hoặc trạng từ) để thể hiện so sánh hơn kém.

– Tuy nhiên, không áp dụng với các từ hai âm tiết kết thúc bằng đuôi -er, -ow, -y, -le).

beautiful (đẹp) -” more beautiful (đẹp hơn)

interesting (thú vị) -” more interesting (thú vị hơn)

– Sau than là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ, không phải tân ngữ

– Khi so sánh một vật hay một người với tất cả vật, người còn lại thì ta thêm else

– Khi so sánh một vật hoặc một người với tất cả người hoặc vật còn lại thì ta phải thêm “else” sau anything/anybody.

Ex: He is smarter than anybody else in the class.

– Ở mệnh đề quan hệ, chủ ngữ sau “than”/”as” có thể bỏ được nếu 2 chủ ngữ trùng nhau.

– Các tân ngữ có thể bị loại bỏ sau các động từ ở mệnh đề sau “than” và “as”

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể thay cấu trúc not chúng tôi bằng not chúng tôi để nói rằng cái gì đó là không bằng cái kia (So sánh không bằng), nhưng KHÔNG thay chúng tôi bằng chúng tôi

So sánh nhất dùng để so sánh sự vật, hiện tượng với tất cả sự vật, hiện tượng khác, nhấn mạnh nét nổi trội nhất.

✪ Cấu trúc: – Tính từ ngắn:

S + V + the + adj+EST ….

Mai is the tallest in the class.

Tom learns the best in his class.

– Tính từ dài:

S + V + the MOST + adj ….

She is the most beautiful girl in the class.

Thanh is the most handsome boy in the neighborhood.

– So sánh kém nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

– Đổi đuôi tính từ với các từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng y sẽ được xem là tính từ ngắn: happy, busy, lazy, easy ….

– Ở công thức so sánh hơn thì đổi y thành I ngắn rồi thêm er, còn với so sánh nhất thì thêm est.

He is busier than me.

– Tính từ ngắn kết thúc là 1 phụ âm mà trước đó có 1 nguyên âm duy nhất thì nhân đôi phụ âm rồi thêm est

– Nhấn mạnh bổ ngữ:

Tương tự so sánh trên, bạn có thể bổ nghĩa thêm cho câu so sánh nhất với có thể nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh.

Most khi dùng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh

He is the smartest by far.

Exercise 1. Pick the right words in the box below to complete the sentence

Fun popular delicious talented developed succesful

a. Was the party as ……….. as she expected?

b. Apple is chúng tôi Samsung

c. Pham Nhat Vuong’s career chúng tôi many billionaires’ career in the world

d. Saigon used to be chúng tôi several countries in Asia

e. My mom’s dishes are chúng tôi food served at restaurants

f. Many people believe that Quang Hai is not as…………… as many famous footbal players in the world

Exercise 2: Chia theo câu so sánh phù hợp

1. Many people would argue that robots are chúng tôi intellignt…… (intelligent) than human.

2. The price in the countryside is………cheaper…… (cheap) than that in big cities.

3. Canada is far ………larger… (large) than Vietnam.

4. My garden is a lot more colorful……. (colourful) than this park.

5. My friend is quieter… (quiet) than me.

6. Art-related subjects are chúng tôi interesting. (interesting) than science classes.

7. My current apartment is chúng tôi comfortable……. (comfortable) than the one I rented 2 years ago.

8. The weather this autumn is even ………nicer……… (nice) than last autumn.

9. These products in this grocery are chúng tôi natural…… (natural) than these in the near one.

10. A holiday by the mountains is more memorable….(memorable) than a holiday in the sea

Exercise 3. Choose the correct form of adjective

a) Who is the …tallest. (tall) person in your family?

b) My mum is the chúng tôi (good) cook in the world.

c) Saigon is the…….. biggest(big) month of the year in my country.

d) Cutting down trees could be considered to be one of chúng tôi most dangerous……. (dangerous) reason leading to pollution.

e) Goods is going to chúng tôi expensive… (expensive) during Tet holiday.

f) Where are the ……nicest…… (nice) beaches in your country?

g) I bought the TV with chúng tôi reasonable…….. (reasonable) price ever.

h) Who is the most famous…… (famous) singer in your country?

Exercise 5: Which of the following sentences is incorrect?

1) Mary is shortter than Jane.

2) Hanoi is farrer to Hochiminh City than Danang. second and third sentences are incorrect

3) I have the goodest score in the exam.

Exercise 6: Which one is correct?

a) That was the funniest/ most funny thing to do.

b) My sister is the most pttiest/pttiest in the family.

c) It’s one of the best/ most better center in the North West.

d) She is by far the most rich/ richest woman in the world.

e) School days are supposed to be the most happy/ happiest days of your life but I don’t agree.

f) What is the most popular/ popularest sport in your country?

g) That was a really good meal, probably one of the healthiest/ most healthy I have ever eaten.

h) I’m surprised I didn’t fall asleep. I think that he is one of the most boring/ boringest people in the world.

Exercise 7: Rewrite the sentence based on the given words

a) People/ their views/ who are ready to change/to adapt to new culture often find it easier.

b) Prefer travelling by train/ because/travelling by plane/ many people/ they think it is safer than.

c) The most complicated language/ I really don’t know/ I think this is/ I have ever tried to study/; if I’m making progress.

d) In the original version/the film much/ You’ll find/ funnier/ if you watch it.

e) Understanding their teachers/ many overseas students/ understanding other students/ a bigger problem than/ find.

f) The most/ students/ the ones with the best brains /are not always/successful.

Exercise 1.

c. successful

d. developed

e. delicious

Exercise 2.

1. more intelligent

5. more quiet

6. more interesting

7. more comfortable

9. more natural

10. more memorable

Exercise 3.

c. the biggest city

d. the most dangerous

e. more expensive

f. the nicest

g. the most reasonable

h. the most famous

a.the most important

c. the most vibrant

d. more encouraged

e. the most popular

b. pttiest

e. happyniest

f. most popular

g. healthiest

h. most boring

a. People who are ready to change their views often find it easier to adapt to new culture

b. Many students are attracted to this university because it has the reputation of being the one with the best teachers.

c. Many people pfer travelling by train because they think it is safer than travelling by plane

d. I think this is the most complicated language I have ever tried to study; I really don’t know if I’m making progress.

e. You’ll find the film much funnier if you watch it in the original version

f. Many overseas students find understanding other students a bigger problem than understanding their teachers

g. The most successful students are not always the ones with the best brains

Cấu Trúc Câu So Sánh Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8

Ngữ Pháp Toeic: Câu So Sánh Trong Tiếng Anh Cần Nắm Rõ

Ngữ Pháp Tiếng Hàn: Cấu Trúc So Sánh Hơn “보다”

Câu Mệnh Lệnh Và So Sánh Trong Tiếng Hàn

Học Ngữ Pháp Tiếng Trung

Bạn đang đọc nội dung bài viết So Sánh Hơn Kém, So Sánh Bằng, So Sánh Nhất Trong Tiếng Anh Và Bài Tập trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2020 / Xu hướng 2100 / Tổng 2180 thumb
🌟 Home
🌟 Top