Đề Xuất 4/2023 # Phản Ứng Este Hóa Là Gì? Chuyên Đề Hiệu Suất Phản Ứng Este Hóa # Top 10 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 4/2023 # Phản Ứng Este Hóa Là Gì? Chuyên Đề Hiệu Suất Phản Ứng Este Hóa # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phản Ứng Este Hóa Là Gì? Chuyên Đề Hiệu Suất Phản Ứng Este Hóa mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nếu axit cacboxylic và ancol tham gia phản ứng đều thuộc loại đơn chức (hay gặp) thì phản ứng có phương trình dạng:

Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol trong điều kiện nhiệt độ, có (H_{2}SO_{4}) đặc làm xúc tác. Trong điều kiện đó, đồng thời xảy ra phản ứng thủy phân este trong môi trường axit, tạo ra axit và ancol ban đầu. Phản ứng este hóa và phản ứng thủy phân este trong axit là phản ứng thuận nghịch, hiệu suất phản ứng H <100%.

(H_{2}SO_{4}) đặc trong phản ứng này ngoài vai trò là xúc tác của phản ứng còn làm nhiệm vụ hút nước.

(R(COOH)_{x} + R'(OH)_{t} rightleftharpoons Ry(COO)_{xy}R’_{x} + xyH_{2}O) (xúc tác (H_{2}SO_{4}, t^{circ}))

Đề bài cho số liệu của chất tham gia phản ứng, yêu cầu đi tìm các chất tạo thành (sản phẩm).

Công thức tính: H% = (frac{m_{tt}}{m_{lt}}.100)

hoặc H% = (frac{n_{pu}}{m_{bd}}.100)

Luôn luôn lấy số liệu của sản phẩm để tính cho bài toán

Nếu bài toán cho hiệu suất thì sau khi tính toán chỉ cần nhân với hiệu suất suy ra kết quả cần tìm.

Lưu ý:

Nếu bài toán đã cho hiệu suất thì sau khi tính toán xong chỉ cần chia kết quả cho hiệu suất suy ra kết quả cần tìm

Khi đề bài cho chất tham gia ban đầu có chứa bao nhiêu phần trăm tạp chất (Rightarrow) lượng chất tham gia thực tế = lượng chất cho trong đề.(100 – % tạp chất.

Đề bài cho sự hao hụt trong quá trình phản ứng/sản xuất thì lượng chất thực tế phản ứng = lượng chất trong đề bài.(100% – % hao hụt).

Hiệu suất tính theo chất dư ít hơn.

Khi đề bài cho quá trình gồm n giai đoạn, mỗi giai đoạn có hiệu suất (H_{1},H_{2},…,H_{n},…) thì hiệu suất của toàn quá trình là (H = H_{1}.H_{2}….H_{n})

Đề bài cho số liệu sản phẩm, yêu cầu tính khối lượng các chất tham gia phản ứng

Công thức tính: H% = = (frac{m_{tt}}{m_{lt}}.100)

Phản ứng xà phòng hóa là quá trình thủy phân este trong môi trường kiềm, tạo thành ancol và muối cacboxylat.

Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng 1 chiều, nhưng phản ứng có thể xảy ra hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Hiệu suất phản ứng (Hleq 1), H = 1: phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Phương trình tổng quát

(RCOOH + R’OH rightleftharpoons RCOOH + H_{2}O) (xúc tác (H_{2}SO_{4}, t^{circ}))

Hiệu suất phản ứng este hóa

Phản ứng xà phòng hóa este

(R_{y}(COO)_{xy}R’_{x} + xyNaOH rightarrow y(COONA)_{x} + R'(OH)_{y})

(m_{chat, ran , sau, phan , ung} = m_{muoi} + m_{kiem du})

Bài tập phản ứng este hóa và phương pháp giải

Phương pháp tính hằng số cân bằng

(K_{C} = frac{left [ RCOOR’ right ]left [ H_{2}O right ]}{left [ RCOOH right ]left [ R’OH right ]} = frac{frac{x}{V} . frac{x}{V}}{frac{a-x}{V}.frac{b-x}{V}} = frac{x^2}{(a-x)(b-x)})

Ví dụ 1: Cho biết hằng số cân bằng của phản ứng este hóa: (R-COOH + R’OH rightleftharpoons R-COOR’ + H_{2}O); có (K_{C} = 4). Nếu cho hỗn hợp cùng số mol axit và ancol tác dụng với nhau thì khi phản ứng este hóa đạt tới trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu phần trăm ancol và axit đã bị este hóa?

(left [ R_{1} COOR_{2} right ] = left [ H_{2}O right ] = x)

(left [ R_{1} COOH right ] = left [ R_{2}OH right ] = a – x)

(K_{C} = frac{left [ R_{1}COOR_{2} right ].left [ H_{2}O right ]}{left [ R_{1}COOH right ].left [ R_{2}OH right ]} = frac{x^2}{(a – x)^2} = 4)

(Rightarrow x = 2(a – x) Leftrightarrow 3x = 2a Rightarrow frac{x}{a} = frac{2}{3} = 0,667)

Vậy khi phản ứng este hóa đạt tới trạng thái cân bằng thì có 66,67% ancol và axit đã bị este hóa.

Nếu (ageq b Rightarrow H = frac{x}{b}.100 Rightarrow x = frac{H.b}{100};, b = frac{100.x}{H})

Nếu (a < b Rightarrow H = frac{x}{a}.100 Rightarrow x = frac{H.a}{100};, a = frac{100.x}{H})

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: (m_{ancol} + m_{axit} = m_{este} + m_{nuoc})

Hiệu suất phản ứng este hóa (H = frac{m_{este, TT}}{m_{este, LT}}.100)%

(n_{glixerol} = 0,1, mol)

(n_{axit, axetic} = 1, mol)

Thực tế: (m_{este} = 17,44g)

Hiệu suất: H% = (frac{17,44}{21,8}.100 = 80)%

Tác giả: Việt Phương

Phản Ứng Este Hóa Là Gì? Định Nghĩa, Khái Niệm

Phản ứng este hóa là gì?

Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol trong điều kiện nhiệt độ, có H2SO4 đặc làm xúc tác. Trong điều kiện đó, đồng thời xảy ra phản ứng thủy phân este trong môi trường axit, tạo ra axit và ancol ban đầu.

Nói cách khác, phản ứng este hóa là điều chế este bằng phản ứng giữa rượu đơn chức hoặc đa chức với axit hữu cơ đơn chức hoặc đa chức

Phản ứng este hóa và phản ứng thủy phân este trong axit là phản ứng thuận nghịch, hiệu suất phản ứng H Phương trình tổng quát phản ứng este hóa

Phản ứng este hóa và phản ứng thủy phân este trong axit là phản ứng thuận nghịch, hiệu suất phản ứng H

R(COOH)x+R′(OH)t⇌Ry(COO)xyR′x+xyH2O (xúc tác H2SO4,t∘)

Nếu axit cacboxylic và ancol tham gia phản ứng đều thuộc loại đơn chức (hay gặp) thì phản ứng có phương trình dạng:

RCOOH+R′OH⇌RCOOH+H2O (xúc tác H2SO4,t∘)

H2SO4 đặc trong phản ứng này ngoài vai trò là xúc tác của phản ứng còn làm nhiệm vụ hút nước.

Hiệu suất phản ứng este hóa

Bài toán hiệu suất thuận

Đề bài cho số liệu của chất tham gia phản ứng, yêu cầu đi tìm các chất tạo thành (sản phẩm).

Công thức tính: H% = mttmlt.100

hoặc H% = npumbd.100

Luôn luôn lấy số liệu của sản phẩm để tính cho bài toán

Nếu bài toán cho hiệu suất thì sau khi tính toán chỉ cần nhân với hiệu suất suy ra kết quả cần tìm.

Bài toán hiệu suất nghịch

Đề bài cho số liệu sản phẩm, yêu cầu tính khối lượng các chất tham gia phản ứng

Công thức tính: H% = = mttmlt.100

hoặc H% = npumbd.100

Lưu ý:

Nếu bài toán đã cho hiệu suất thì sau khi tính toán xong chỉ cần chia kết quả cho hiệu suất suy ra kết quả cần tìm

Khi đề bài cho chất tham gia ban đầu có chứa bao nhiêu phần trăm tạp chất ⇒ lượng chất tham gia thực tế = lượng chất cho trong đề.(100 – % tạp chất.

Đề bài cho sự hao hụt trong quá trình phản ứng/sản xuất thì lượng chất thực tế phản ứng = lượng chất trong đề bài.(100% – % hao hụt).

Hiệu suất tính theo chất dư ít hơn.

Khi đề bài cho quá trình gồm n giai đoạn, mỗi giai đoạn có hiệu suất H1,H2,…,Hn,… thì hiệu suất của toàn quá trình là H=H1.H2….Hn

Phản ứng xà phòng hóa este 

Phản ứng xà phòng hóa là quá trình thủy phân este trong môi trường kiềm, tạo thành ancol và muối cacboxylat.

Phản ứng xà phòng hóa  là phản ứng 1 chiều, nhưng phản ứng có thể xảy ra hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Hiệu suất phản ứng H≤1, H = 1: phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Phương trình tổng quát

Ry(COO)xyR′x+xyNaOH→y(COONA)x+R′(OH)y

mchatransauphanung=mmuoi+mkiemdu

Với este đơn chức: nestephanung=nNaOHphanung=nmuoi=nancol

Bài tập phản ứng este hóa và phương pháp giải

Dạng 1: Tính hằng số cân bằng

Phương pháp tính hằng số cân bằng

KC=[RCOOR′][H2O][RCOOH][R′OH]=xV.xVa−xV.b−xV=x2(a−x)(b−x)

Ví dụ 1: Cho biết hằng số cân bằng của phản ứng este hóa: R−COOH+R′OH⇌R−COOR′+H2O; có KC=4. Nếu cho hỗn hợp cùng số mol axit và ancol tác dụng với nhau thì khi phản ứng este hóa đạt tới trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu phần trăm ancol và axit đã bị este hóa?

Giải:

Ta có:

[R1COOR2]=[H2O]=x

[R1COOH]=[R2OH]=a–x

KC=[R1COOR2].[H2O][R1COOH].[R2OH]=x2(a–x)2=4

⇒x=2(a–x)⇔3x=2a⇒xa=23=0,667

Vậy khi phản ứng este hóa đạt tới trạng thái cân bằng thì có 66,67% ancol và axit đã bị este hóa.

Dạng 2: Tính hiệu suất của phản ứng este hóa

Phương pháp tính hiệu suất phản ứng este hóa

Nếu a≥b⇒H=xb.100⇒x=H.b100;b=100.xH

Nếu a

Phương pháp giải nhanh:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mancol+maxit=meste+mnuoc

Hiệu suất phản ứng este hóa H=mesteTTmesteLT.100%

Ví dụ 2: Thực hiện phản ứng este hóa 9,2g glixerol với 60g axit axetic. Giả sử chỉ thu được glixerol triaxetat có khối lượng 17,44g. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa.

Giải:

nglixerol=0,1mol

naxitaxetic=1mol

Từ pt: meste=0,1.218=21,8g

Thực tế: meste=17,44g

Hiệu suất: H% = 17,4421,8.100=80%

Người đăng: hoy Time: 2020-09-21 15:59:12

Hiệu Ứng Phản Tác Dụng

Bạn có bao giờ đặt câu hỏi “Tại sao mọi người thường khó thay đổi quan điểm của họ không?” Vâng, câu hỏi này được các nhà tâm lý học nghiên cứu và đưa ra khái niệm được gọi là “Hiệu ứng phản tác dụng”.

Thông thường, chúng ta sẽ nghĩ rằng, nếu ai đó trình bày những thông tin mới cho thấy rõ ràng chúng ta đã sai về điều gì đó, chúng ta sẽ xem xét thông tin đó và điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, đối với một số người, nó lại gây ra phản ứng ngược. Một số người có xu hướng chống lại việc chấp nhận các bằng chứng xung đột với niềm tin của họ.

Đã bao giờ bạn nhận thấy xu hướng kỳ lạ của chính mình là thường xuyên bỏ qua những lời ngợi khen, nhưng lại cảm thấy khó chịu trước những lời phê bình? Một ngàn nhận xét tích cực có thể trôi qua mà bạn không để ý, nhưng chỉ một câu nói “mày là kẻ giả tạo” có thể đeo bám bạn mấy ngày liền.

Một trong những giả thiết được đưa ra để giải thích cho điều này là bạn bỏ thời gian để suy ngẫm những thông tin mà bạn bất đồng, nhiều hơn so với những điều mà bạn vốn đã chấp nhận.

Những thông tin phù hợp với niềm tin sẵn có sẽ trôi qua như làn hơi nước, nhưng khi bạn gặp phải một điều có khả năng đe dọa đến niềm tin của mình, trái ngược với định kiến của bạn về cách mà thế giới vận hành, bạn sẽ khựng lại và tập trung chú ý vào nó.

Khi bạn đọc một lời bình phẩm tiêu cực, khi một ai đó chà đạp lên những điều mà bạn thích, khi niềm tin của bạn đứng trước thách thức, bạn sẽ nghiền ngẫm những điều này, phân tích chúng tới từng chân tơ kẽ tóc để tìm ra những sơ hở và điểm yếu.

Sự bất hòa nhận thức sẽ khóa cứng các bánh xe trong tâm trí cho tới khi bạn xử lý xong. Trong quá trình này, bạn tạo nên một mối liên hệ trung tính hơn, xây dựng nên những dữ liệu mới và bỏ ra nhiều nỗ lực hơn, để cuối cùng là niềm tin ban đầu của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Quan niệm sai lầm: Bạn sẽ thay đổi quan điểm của mình và tiếp nhận những thông tin mới sau khi niềm tin của bạn bị thực tế phủ nhận!

Sự thật: Khi những niềm tin sâu sắc nhất của bạn bị thách thức bởi những bằng chứng đối nghịch, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều này xảy ra là do sự thiên vị nhận thức được biết đến với tên gọi hiệu ứng phản tác dụng, và bài viết sau đây sẽ cho bạn biết khi nào và tại sao nhận thức thiên vị ảnh hưởng đến chúng ta và sự hiểu biết về nó có thể mang lại lợi ích gì cho bạn.

Hiệu ứng phản tác dụng là gì?

Hiệu ứng phản tác dụng (tiếng Anh: The Backfire Effect) là một khía cạnh của tâm lý học. Khi một ý kiến ​​bị mâu thuẫn với các ý kiến khác, thay vì thay đổi quan điểm, nó sẽ được củng cố thêm.

Khi bạn bắt đầu bước vào thế giới này và sống cùng với 7.2 tỷ người, 8.7 triệu loài khác, 510.1 triệu cây số vuông diện tích, lịch sử của một triệu năm về trước, và nhiều hơn nữa, bạn đã làm điều hợp lý nhất bạn có thể nghĩ đến vào thời điểm đó…Khóc và hét lên Oa Oa Oa!

Năm tháng trôi qua, bạn nhận ra rằng, có những cách khác để đối phó với tình trạng quá tải thông tin. Bạn bắt đầu xây dựng thế giới trong đầu của bạn. Bạn quan sát mọi thứ xung quanh, bạn cố gắng hiểu chúng, và bạn đặt tất cả chúng trong đầu của bạn theo cách mà bạn cảm nhận.

Bây giờ, mọi thứ mới mà bạn tiếp nhận phải tuân theo mô hình đã được thiết lập trong tâm trí. Nếu không, não của bạn sẽ chuyển sang chế độ tự vệ để chống lại tình trạng choáng ngợp thông tin.

Hiệu ứng phản tác dụng là một cơ chế tìm ẩn trong tâm trí của chúng ta. Do hiệu ứng này, bất cứ khi nào bạn phải đối mặt với thông tin hay sự kiện mâu thuẫn với những gì bạn tin tưởng, thay vì thay đổi quan điểm hoặc tạo thành một nhận thức ​​mới, niềm tin ban đầu của bạn sẽ được tăng cường.

Bạn sẽ tin tưởng vào quan điểm ​​trước đây của mình thậm chí mạnh mẽ hơn, mặc dù bạn nhìn thấy rất nhiều bằng chứng đối nghịch.

Ví dụ, bạn có niềm tin người yêu của bạn là một người tốt, khi có ai nói người ấy chỉ đang diễn để lấy lòng tin của bạn, họ trưng ra rất nhiều bằng chứng về góc khuất tâm tối của người ấy.

Nhưng bạn không tin vào những bằng chứng đó, bạn tin vào những gì bạn cảm nhận, bạn “gắn nhãn tốt đẹp” lên người yêu của mình. Bạn bắt đầu đưa ra các bằng chứng phản biện như: Người ấy hay mua thuốc cảm cho tôi, chăm sóc tôi, yêu thương tôi…Tất cả mọi người đều giả dối muốn chia rẻ chúng tôi sao?…

Giả sử những gì bạn nghĩ về người yêu của mình là đúng, không “gắn nhãn” sai…Nhưng tại sao bạn lại làm điều đó? Tại sao bạn phải có hết sức để bảo vệ quan điểm của mình, ​​rằng không ai biết rõ người ấy ngoại trừ bạn? Trên thực tế, bạn đang bảo vệ lợi ích của chính bạn, vì “sự nhận thức thiên vị” đó mang lại cho bạn cảm giác an toàn, hài lòng.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn hình dung tất cả các niềm tin và nhận thức của bạn như là kế hoạch xây dựng tòa nhà. Đó là một tòa nhà mà bạn đã xây dựng qua rất nhiều nỗ lực, rất nhiều năm tháng.

Bất kỳ thông tin mới nào mâu thuẫn đều là mối đe dọa tiềm ẩn đối với tòa nhà của bạn, và đó là một mối đe dọa bạn không mong muốn, bởi vì bạn phải xây dựng lại những phần đó.

Khi mối đe dọa đầu tiên đến gỏ cửa tòa nhà, bạn không muốn nhìn tòa nhà của mình bị phá hủy, và bạn phải xây dựng lại một toà nhà khác.

Vì vậy, bạn xây dựng các hệ thống phòng thủ xung quanh nó. Những lớp bảo vệ này được tạo ra bởi “thiên kiến xác nhận”. Mỗi lần có một mối đe dọa mới, bạn phải xây dựng các cấu trúc phòng thủ phức tạp hơn. Những cấu trúc bảo vệ này không chỉ để tránh những mối đe doạ mà còn làm tăng niềm tin của bạn. Với mỗi lần như thế, sự nhận thức thiên vị của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tất cả các phát hiện khoa học đều bị tấn công tại một số điểm. Trên thực tế, đó là cách mà khoa học phát triển. Khi Einstein đưa ra thuyết tương đối, mâu thuẫn với tất cả các lý thuyết trước đó và định luật vật lý của Newton. Ông đã phải đối mặt với rất nhiều sự phản kháng, bao gồm cả lời chỉ trích của Tesla!

Khi được hỏi làm thế nào mà ông vẫn bình thản với những lời phản biện đó? Ông nói rằng, nếu ông thực sự sai, hàng trăm lời phản biện là không cần thiết, chỉ một lá thư là đủ.

Hiệu ứng phản ứng ngược trong tâm trí của nhiều nhà khoa học thông minh và có trình độ rất mạnh mẽ, những người say mê với những gì mà họ đã giành cả đời để theo đuổi khiến họ lao mình vào các thử nghiệm để chứng minh Einstein sai.

Einstein không thể thuyết phục được nhiều người trong số họ, sau khi niềm tin của họ đã được tăng cường như vậy. May mắn thay, nhiều năm sau, đào sâu vào lý thuyết của ông chứng minh rằng, luôn có chỗ cho những thay đổi trong suy nghĩ.

Một số ví dụ về hiệu ứng Backfire

Geoffrey Munro và Peter Ditto đã tạo nên một loạt những nghiên cứu giả mạo vào năm 1997. Một vài trong số này kết luận rằng, đồng tính luyến ái có thể là một chứng bệnh tâm thần. Số còn lại thì cho thấy, đồng tính luyến ái là bình thường và tự nhiên. Sau đó, họ chia các đối tượng tham gia thí nghiệm thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất bao gồm những người tin đồng tính là một vấn đề tâm thần, nhóm còn lại thì có quan điểm trái ngược. Mỗi nhóm này sau đó được cho đọc các bài nghiên cứu đầy những kết luận và số liệu giả để chứng minh rằng quan điểm của họ là sai.

Ở cả hai nhóm, sau khi đã đọc những bài nghiên cứu đi ngược lại định kiến của bản thân, hầu hết những người tham gia thí nghiệm đều không thể hiện sự giác ngộ, hay bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ nhận ra mình đã sai trong suốt nhiều năm qua.

Hiệu ứng phản tác dụng cũng được quan sát trong một số trường hợp khác:

Một nghiên cứu nhằm kiểm tra ý định tiêm chủng cho trẻ em của cha mẹ nhận thấy rằng: Khi các phụ huynh chống lại việc tiêm ngừa vì tin tưởng vào mối liên hệ giữa tiêm chủng và chứng tự kỷ, thì họ sẽ bác bỏ mọi thông tin lợi ích mà tổ chức y tế cung cấp, và bám vào một số ít trường hợp cá biệt để củng cố niềm tin của họ.

Một khảo sát về quan điểm chính trị, tôn giáo cho thấy, khi mọi người đọc một bài báo giới thiệu cả hai khía cạnh của một vấn đề, họ chỉ đơn giản chọn ra khía cạnh mà họ đồng ý và củng cố quan điểm của họ.

Hiệu ứng backfire là một phần cơ chế hoạt động của tâm trí chúng ta. Chúng ta không thể thoát khỏi nó, nhưng chúng ta có thể làm nó suy yếu bằng một nhận thức sáng suốt, chúng ta ý thức hơn về nó.

Nhận thức được rằng, bạn đang cố gắng biện minh chỉ để duy trì niềm tin của bạn sẽ giúp tâm trí của bạn cởi mở hơn, điều này cho phép bạn thay đổi và tiếp thu kiến thức mới.

Các lập luận có thể được tiếp cận theo những cách phù hợp hơn nếu bạn nhận thức được hiệu ứng phản tác dụng đang hoạt động trong tâm của mình. Ngoài việc nhận thức được điều đó, bạn có thể giữ cho đầu óc mình cởi mở bằng cách thả lỏng và hít thở nhẹ nhàng.

Bạn không nên đưa ra các bằng chứng đối nghịch ngay lập tức mà thay vào đó, bạn nên hỏi họ những câu hỏi mà khiến họ đặt nghi vấn về những gì họ đang tin.

Ví dụ: Tại sao bạn lại tin Phật A Di Đà là có thật? Vì trong kinh có nói. Bạn nghĩ những kinh điển nhắc đến Phật A Di Đà là của Phật Thích Ca? Ừ thì, không hẳn, nhưng đó là lời giảng của các vị Tổ đã giác ngộ. Tại sao bạn lại nghĩ là những vị đó đã giác ngộ?…Tại sao bạn không tin vào Thiên Chúa, Thánh Allah nhưng lại tin vào Phật A Di Đà?…Theo bạn thì tại sao kinh Tạng Pali lại không nói đến Phật A Di Đà?

Tại sao bạn không tin về sự tồn tại của Phật A Di Đà? Vì trong kinh Tạng không có nhắc đến. Bạn nghĩ những gì trong kinh Tạng Pali là toàn bộ những lời dạy của Phật Thích Ca? Ừ thì, không hẳn, nhưng đó là tổng hợp gần nhất. Bạn có nhớ mình đã thở bao nhiều lần trong khoảng 30 phút trước không?…Bạn nghĩ là chưa có ai giác ngộ kể từ khi Phật Thích Ca qua đời? Bạn có bao giờ nghĩ là người xưa cũng cảm nhận được sự tồn tại của vi khuẩn trong không khí nhưng họ chưa có khả năng chứng minh?…

Ở trên là những câu hỏi đơn giản và bạn dễ dàng phản biện để củng cố quan điểm của mình. Vũ trụ vô tận, bạn đang bảo vệ sự thật hay là bảo vệ bản ngã của mình?

Hiểu được vai trò của hiệu ứng phản tác dụng trong quá trình suy nghĩ của người khác có thể giúp bạn tương tác với họ tốt hơn.

Đối với bạn, điều này có nghĩa là khi bạn nói chuyện với ai đó trong nỗ lực thay đổi quan điểm của họ về điều gì đó, bạn cần phải nhớ rằng, nó không chỉ là chất lượng thông tin mà bạn cung cấp cho họ mà còn về cách bạn trình bày. Như vậy, bạn cần hiển thị thông tin mới một cách không mang tính đối đầu, cho phép mọi người tiếp nhận và chấp nhận các sự kiện mới, bằng cách đạt được kết luận mà bạn muốn họ đạt được.

Đó là, nếu bạn thực sự muốn hiểu rõ hơn về vấn đề của mình, bạn không nên tấn công người khác vì họ có “ý kiến sai”, điều này sẽ đặt họ vào một tư thế phòng thủ, nơi họ khó lòng chấp nhận những bằng chứng mới của bạn.

Hiểu được vai trò của hiệu ứng phản tác dụng trong quá trình suy nghĩ của bạn cũng có thể giúp bạn đưa ra các quyết định hợp lý hơn.

Bạn có thể sử dụng kỹ thuật tương tự mà bạn đã thấy ở trên để giảm tác động của backfire trong chính mình. Điều này có nghĩa là khi bạn gặp phải những thông tin mới mâu thuẫn với niềm tin của mình, bạn nên xem xét tính hợp lệ và ý nghĩa của nó thay vì cố gắng giải thích ngay tại sao nó sai. Bạn nên đặt mình vào vị trí của họ để hiểu rõ vì sao họ lại nghĩ như vậy.

Nếu bạn đang cố gắng giải thích cho ai đó về các vấn đề theo lập trường của mình, bạn có thể giảm nhẹ tác động của backfire bằng cách đưa ra thông tin mới, theo cách cho phép họ đi đến kết luận thông qua tự tiếp cận dựa trên bằng chứng mà họ gặp phải.

Kết luận

Khoa học viễn tưởng đã từng vẽ lên viễn cảnh tương lai mà giờ đây bạn đang sống. Sách vở, phim ảnh và truyện tranh từ thời kỳ trước đã tạo ra hình tượng những kẻ rành rõi công nghệ lướt trên những dòng dữ liệu và những thiết bị trao đổi cá nhân, tất cả tạo nên bản đồng ca của những tiếng bíp bíp và chuông báo khắp nơi xung quanh bạn.

Như bạn thấy đó, từ xa xưa, con người đã tưởng tượng tương lai của mình sẽ được vây quanh bởi những máy móc có thể mang tới cho họ gần như tất cả những sự thật mà loài người đang tìm hiểu, hướng dẫn bất kỳ công việc nào, những bước cần trải qua để học một kỹ năng bất kỳ, câu trả lời cho tất cả những gì mà con người thắc mắc.

Nếu tương lai mà chúng ta từng mong đợi giờ đã là hiện tại, vậy tại sao khoa học và lý trí vẫn chưa đạt được chiến thắng cuối cùng? Tại sao bạn không được sống trong một miền đất với nền xã hội và công nghệ hoàn hảo, một thiên đường của thực nghiệm, một Asgard với những bộ óc phân tích tuyệt diệu khi mà sự thật đã có sẵn ở khắp mọi nơi?

Chắn ngay giữa bạn và miền đất tuyệt diệu ấy là rất nhiều thiên kiến và ảo giác, trong đó có con quái vật khổng lồ của tâm trí: Hiệu ứng phản tác dụng. Nó vẫn luôn ở đó chọc ngoáy vào cách bạn và tổ tiên nhìn vào thế giới này. Mạng Internet đã phá đi sợi xích kiềm chế sức mạnh thực sự của nó, nâng cấp và biến nó thành một con quái thú mạnh mẽ hơn, và bạn chẳng khôn ra là mấy so với trước kia.

Cuộc cách mạng Internet đã cung cấp cho bạn khả năng tranh luận với mọi người trên toàn cầu, ngay cả khi bạn chưa bao giờ gặp họ. Những lập luận sôi nổi mà bạn có thể đã chứng kiến ​​(hoặc tham gia) trên Internet về một quan điểm chính trị, tôn giáo…những cuộc tranh luận không có hồi kết. Điều này là bởi vì mỗi bên thực sự chỉ củng cố ý kiến ​​ban đầu của mình.

Ngay cả khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, những hành vi bạn thường làm khi chạm tới những vấn đề về niềm tin, tôn giáo, chính trị và lý tưởng có vẻ sẽ không thay đổi.

Trong một thế giới bùng nổ những kiến thức mới, bạt ngàn những cái nhìn khoa học về tất cả mọi mặt trong cuộc sống, giống như những người khác, bạn vẫn sẽ chọn lọc những điều để chấp nhận, bất kể nó có được mang ra từ một phòng thí nghiệm hoặc dựa vào kết quả của hàng trăm năm nghiên cứu hay không.

Theo chúng tôi – chúng tôi – Fb Tâm Lý Học Tội Phạm Hình ảnh: chúng tôi

Cấu Tạo Của 1 Viên Pin Và Phản Ứng Hóa Học Bên Trong Pin

PIN AA, AAA, C, D – PIN THÔNG DỤNG 1.5V, 3V, 6V, 9V, 12VPin AA, Pin tiểu AA, Pin 2A, Pin E91,LR6,MN1500,R6,SUM3,AM3

Pin AAA, Pin đũa AAA, Pin LR03, E92, MN2400, R03, AM4, SUM4.. Pin trung C, Pin LR14, MN1400, E93, R14, UM2, SUM2, AM2,.. Pin đại D, Pin LR20, MN1300, E95, R20, SUM1, AM1, UM1,.. Pin 9V, Pin vuông 9V, Pin 6LR61,MN1604,522, 6F22, 1604S.. Pin AAAA,Pin 4A,Pin E96,LR8D425 Pin 6V, 4LR44, A544, PX28A, 4R25 Pin 12v _Pin A23 23AE MN23 DL23 Pin 12v _Pin A27 27AE MN27 DL27 Pin E90, R1, LR1, Pin N, SUM5,.. PIN CR123A, CR17345 lithium 3v PIN CR2, CR15H270 lithium 3v PIN 2CR5, CR-P2, CR-V3,.. Pin 4.5v -Pin J539, 3LR12, 4LR61,..

Pin Nội địa Nhật, Pin Nội địa Mỹ PIN SẠC AA,AAA,C,D,9V NiMh-NiCdPin sạc AA, Pin sạc AA HR6 1,2v

Pin sạc AAA, Pin sạc HR03 1,2v Pin sạc C, Pin sạc trung 1,2v HR14 Pin sạc D, Pin sạc đại 1,2v HR20 Pin sạc 9V-NH22,6F22,6HR61 Pin sạc CR123A, CR2

Pin sạc Nội địa Nhật (Japan) BỘ SẠC PIN – CHƯA KÈM PINMáy sạc pin AA,AAA,C,D,9v

Máy sạc pin AA, AAA Máy sạc pin C, D, 9V Máy sạc 6-8 pin AA,AAA,C,D,9V Máy sạc Pin nhanh-tự ngắt điện Máy sạc có màn hình LCD Máy sạc ĐO DUNG LƯỢNG PIN Máy sạc Pin có cổng USB Sạc pin 3.7v, Máy sạc pin 18650 Máy SẠC Pin khối 3.6v đến 12v Máy sạc Pin Điện thoại Di động

Máy sạc-Đốc sạc pin trên Ôtô BỘ SẠC PIN KÈM SẲN 2,4,8 PINBộ sạc PIN kèm 2 pin sạc AAA (3A)

Bộ sạc PIN kèm 2 pin Sạc AA (2A) Bộ sạc PIN kèm 4 pin Sạc AA (2A) Bộ sạc PIN kèm 4 pin Sạc AAA (3A) Bộ sạc PIN kèm 1-2 pin Sạc 9V Bộ sạc PIN kèm 6,8 pin AA,AAA Bộ sạc PIN kèm 2,4,8 pin C,D Bộ sạc PIN nhanh 2,4,6,8 giờ Bộ sạc PIN có chức năng Xả Pin Bộ sạc PIN có màn hình LCD Bộ sạc Pin Máy ảnh và Camera

Bộ sạc Pin 18650 (Kèm 1,2,3,4,8 pin) PIN NUÔI NGUỒN PLC-CNC-SERVOPin tụ 0.47F,0.10F,0.22F,1.0F,0.33F

Pin đồng xu sạc NiMh-NiCd-Lithium Pin sạc NiMh-NiCd nuôi nguồn Pin nuôi nguồn PLC 3.0v Pin nuôi nguồn PLC 3.6v Pin nuôi nguồn CNC 6.0v Pin nuôi nguồn PLC 3.9v và 9.0v Pin nuôi nguồn 1/2AA 3.6v Pin nuôi nguồn AA 3.6v Pin ER14250,ER3,ER3V,TL-5902,SL-350,SB-AA02,LS14250 Pin CR14250SE, CR1/2AA Pin ER17330V, ER17/33, A6BAT, chúng tôi 2/3A 3.6v Pin CR17335SE-R, Q6-BAT, BR-2/3A,..size 2/3A 3.0v Pin ER14335, ER4V, TL-4955, TL-5955, SL-761, SL-361,..size 2/3AA Pin ER6V, ER6C, ER6VC119A, ER6VC119B, SB-AA11 Pin ER14505,LS14500,MR-J3BAT,SL-360, TL-5903,S7-400 Pin ER17500V, ER17505, CR17450,CR8.LHC, LS17500, ER17/50, BR-A Pin ER18505, CR1/3N, CR12600, ER10/28 Pin ER26500, BR-C, LSH14, SL-770, TL-5920, SB-C02, TL-4920,… Pin ER34615,LS33600,SL-780,LSH20,TL-5930,SL-2780 Pin nuôi nguồn SAFT Pin nuôi nguồn TADIRAN Pin nuôi nguồn PANASONIC Pin nuôi nguồn TOSHIBA Pin nuôi nguồn MAXELL Pin nuôi nguồn SANYO Pin nuôi nguồn VARTA Pin nuôi nguồn MITSUBISHI Pin nuôi nguồn TEKCELL Pin nuôi nguồn FANSO Pin nuôi nguồn RAMWAY Pin nuôi nguồn SONNECELL Pin nuôi nguồn FUJI Pin nuôi nguồn FDK Pin nuôi nguồn SUNMOON Pin nuôi nguồn FORTE và GX Pin nuôi nguồn XENO Pin nuôi nguồn EVE Pin nuôi nguồn LISUN Pin nuôi nguồn MYJ Pin nuôi nguồn EEMB Pin nuôi nguồn SIEMENS PLC Pin nuôi nguồn OMRON PLC Pin nuôi nguồn FANUC/GE Fanuc Pin nuôi nguồn ALLEN BRADLEY Pin nuôi nguồn ABB ROBOTS Pin nuôi nguồn YASKAWA Robots Pin nuôi nguồn TOYO DENKI Pin nuôi nguồn DENSO Pin nuôi nguồn KAWASAKI Pin nuôi nguồn MODICON Pin nuôi nguồn KOYO Pin nuôi nguồn REXROTH Pin nuôi nguồn YAMAHA Pin nuôi nguồn OKUMA Pin nuôi nguồn SHARP Pin nuôi nguồn YOKOGAWA Pin nuôi nguồn HITACHI Pin nuôi nguồn Bondwell & Epson Pin nuôi nguồn SCHNEIDER Pin nuôi nguồn BROTHER Pin nuôi nguồn Texas Instruments Pin nuôi nguồn SEIKO Pin Vòi Rửa-Máy Rửa và Lavabo Pin thiết bị hẹn giờ Pin nuôi nguồn tủ BMS Pin nuôi nguồn KEYENCE Pin máy đếm người Pin đầu dò máy phay

Pin hàng Hải, Pin JOTRON PIN 3V LITHIUM, PIN CMOSPin CR2032, Pin cmos CR2032

Pin CR2025, Pin cmos CR2025 Pin CR2016, Pin Cmos CR2016 Pin CR1616, Pin Cmos CR1616 Pin CR1220, Pin 3v CR1220 Pin CR2430; Pin 3v CR2430 Pin CR2450, Pin 3v CR2450N Pin CR1620, Pin 3v CR1620 Pin CR1632, Pin 3v CR1632 Pin BR2330, Pin 3v CR2330 Pin CR3032, CR1216, CR1025 Pin CR2477, Pin CR2354 Pin BR2450A, Pin BR2325, CR2325 Pin CR2320, Pin BR2320, CR2412 Pin CR1225, Pin BR1225, BR1225A Pin sạc ML2020, VL3032, VL1220 Pin sạc ML2032, ML2016, ML2025 Pin sạc ML2430,Pin VL2330,VL2320 Pin sạc ML920S, ML414, MS621 Pin CR2450HR Pin LIR2032, LIR1620, LIR1616, LIR1220 Pin CMOS CPU-Laptop có chân Pin CMOS CPU-Laptop có zắc Pin CMOS CPU-Laptop thông dụng Pin CMOS for Mobile

Đến Pin CMOS, Zắc Pin CMOS PIN CÚC ÁO 1.5V ALKALINEPin LR44,AG13,A76,SR44SW,357

Pin AG10,189,LR1130,LR54,189 Pin AG3,LR41,192,SR41SW,392 Pin AG8,LR1120,191,LR55,391 Pin AG12,186,LR43,SR43SW,386 Pin AG5,LR754,LR48,193,393

Pin EPX625, PX625A, LR9 PIN MÁY TRỢ THÍNH, PIN ĐIẾCPin trợ thính số 13, PR-48

Pin trợ thính số 10, PR-536 Pin trợ thính số A312, PR-41

Pin trợ thính số 675, PR-44 PIN ĐỒNG HỒ 1,55V Silver OxidePin CTL1025, Pin CTL1616F

Pin MT621,MS621,MT920,ML920S Pin đồng hồ 1,55v Energizer – USA Pin đồng hồ 1,55v Sony – Nhật Pin đồng hồ 1,55v Maxell – Nhật Pin đồng hồ 1,55v Renata – Thụy Sĩ Pin đồng hồ 1,55v Camelion – Đức Pin SR416SW – Pin đồng hồ 337 Pin SR512SW – Pin đồng hồ 335 Pin SR516SW – Pin đồng hồ 317 Pin SR527SW – Pin đồng hồ 319 Pin SR521SW – Pin đồng hồ 379 Pin SR616SW – Pin đồng hồ 321 Pin SR621SW – Pin đồng hồ 364 Pin SR626SW – Pin đồng hồ 377 Pin SR712SW – Pin đồng hồ 346 Pin SR716SW – Pin đồng hồ 315 Pin SR721SW – Pin đồng hồ 362 Pin SR726SW – Pin đồng hồ 397 Pin SR731SW – Pin đồng hồ 329 Pin SR916SW – Pin đồng hồ 373 Pin SR920SW – Pin đồng hồ 371 Pin SR927SW – Pin đồng hồ 395 Pin SR936SW – Pin đồng hồ 394 Pin SR1130SW,SR43SW,SR41SW Pin SR1116W/365, SR44SW/303

Dịch vụ Thay Pin Đồng hồ đeo tay PIN SẠC DỰ PHÒNG, PIN DI ĐỘNGPin điện thoại di động Nokia

Pin điện thoại di động Samsung Pin điện thoại di động Iphone Pin sạc dự phòng Koracell Pin sạc dự phòng Energizer USA Pin sạc dự phòng Hammer Pin sạc dự phòng di động, thiết bị,. Pin sạc dự phòng Ipad,Tablet,Laptop Pin sạc dự phòng đề nổ máy Ôtô

Pin Cells Box sạc dự phòng PIN SẠC LITHIUM LI-ION 18650Pin ICR18650;VTC5,NCR18650B

Pin sạc 18650 thân có cổng USB Pin ICR17500;IMR17500;LIR17500 Pin ICR18500;LIR18500;IMR18490 Pin ICR14500;US14500;14500;AA Pin LIR123A;CR123A;16340;CR2 Pin sạc 26650; Pin 3.7v IMR26650 Pin sạc 3.7v Nitecore 18650 Pin sạc 3.7v Samsung 18650 Pin sạc 3.7v Sanyo 18650 Pin sạc 3.7v Panasonic 18650 Pin sạc 3.7v Sony 18650 Pin sạc 3.7v LG 18650 Pin sạc 3.7v Lisen 18650 Pin sạc 3.7v Ultrafire 18650 Pin sạc 3.7v Wasing 18650 Pin sạc 3.7v 18650 SS (Cá Mập) Pin sạc 3.7v 18650 các hãng khác,.. Pin Cell Laptop; Pin18650-3.7v Pin sạc Lithium Li-ion 7.4v Pin sạc Lithium Li-ion 11.1v Pin sạc Lithium Li-ion 14.4v, 14.8v Pin sạc Lithium Li-ion 18v

Pin sạc LITHIUM LI-ION 22.2v, 24v, 48v PIN SẠC LITHIUM LI-POLYMERPin sạc 3.7v Li-Polymer

Pin sạc 7.4v Li-Polymer Pin sạc 11.1v Li-Polymer Pin sạc 14.4v, 14.8v Li-Polymer Pin sạc 18v-Li-Polymer Pin sạc 22.2v Li-Polymer Pin Máy tính Bảng Li-Polymer

Pin Bộ đàm Li-Polymer BỘ KIỂM TRA PIN, MÁY ĐO VOLTSBộ kiểm tra tình trạng pin

Bộ sạc đo dung lượng pin Bộ kiểm tra Accquy Ôtô

Máy đo điện thế/ volts của Pin PIN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAOPin Thiết bị VIỄN THÔNG

Pin thiết bị Giáo dục, thí nghiệm Pin CAMERA Hành Trình Pin máy QUAY PHIM TRƯỜNG Pin Máy Quay FlyCam; Pin FLYCAM

Pin ĐÈN LED; Pin chuỗi đèn LED PIN THIẾT BỊ Y TẾ – Y KHOAPin thiết bị Y Khoa – Y Tế khác,…

Pin MÁY THỞ y tế Pin Máy chạy THẬN Pin Máy đo Tim THAI (Doppler) Pin máy đo điện tim Y Khoa Pin máy đo huyết áp – tiểu đường Pin máy khoan Y Tế Pin máy cưa xương y khoa Pin máy X-quang Y Khoa Pin máy hút đàm Y tế Pin máy soi đáy mắt, máy soi tai Pin máy Truyền dịch Y Tế

Pin máy Xét nghiệp y khoa PIN THIẾT BỊ ĐO CÔNG NGHIỆPPin máy đo PHÓNG XẠ KẾ

Pin CAMERA GHI NHIỆT Pin thiết bị đo môi trường Pin sạc Đèn Hầm Mỏ Pin Thiết bị tàu biển-Hàng Hải Pin máy đo Fluke Pin thiết bị đo công nghiệp khác,.. Pin xe nâng tay gắn cân Pin máy bắn mục tiêu Pin máy đô Độ ẩm-Nhiệt độ,v… Pin máy Dò Tìm mối hàn

Pin Máy HÚT-THỔI công nghiệp PIN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ KHÁCPin IPOD, MP3,v.v…

Pin bút Surface Pro 3, Microsoft Pin tai nghe bluetooth, Pin bút Laser Pin Bút cảm ứng Ipad, Smartphone,.. Pin máy tính Casio,Texas,Vinacal,. Pin thuốc lá điện tử, Pin Vape Pin đồng hồ thông minh Smart Pin cân điện tử, Pin kính 3D Pin Ống nhòm, Pin chuột vi tính Pin BÀN – MÁY ĐÁNH RĂNG Pin Máy Cà thẻ, Pin máy ATM,v,.. Pin tông đơ cắt tóc, Pin máy cạo râu Pin thiết bị chăm sóc bảo vệ thú yêu Pin Thiết bị Huấn Luyện,.. Pin roi điện, Pin dụng cụ tự vệ Pin thang máy Pin Bếp Gas, Pin Nồi Cơm Điện Pin quạt điện, Pin quạt có USB Pin đồng hồ treo tường Pin dung cụ căng dây đàn Pin đầu quét Scan mã vạch

Pin máy GIỮ THĂNG BẰNG PIN THIẾT BỊ THẨM MỸ, LÀM ĐẸPPin máy làm Móng tay-chân

Pin máy Massage PIN ĐỒ CHƠI MÔ HÌNH-ÂM THANHPin xe điều khiển, Pin xe đồ chơi

Pin máy bay Mô hình – Trực thăng Pin đồ chơi Trẻ em các hãng,.. Pin Phao câu cá, Pin Cần câu cá Pin Loa, Pin Loa Bluetooth

Pin Micro Karaoke, Pin Micro biểu diễn, Pin thiết bị ghi giọng nói Phim trường Pin iROBOT; PIN MÁY HÚT BỤIPin iROBOT hút bụi lau nhà

Pin MÁY HÚT BỤI các hãng Pin iRobot-Máy hút bụi 4.8v Pin iRobot-Máy hút bụi 7.2v Pin iRobot-Máy hút bụi 8.4v Pin iRobot-Máy hút bụi 9.6v Pin iRobot-Máy hút bụi 10.8v Pin iRobot-Máy hút bụi 12v Pin iRobot-Máy hút bụi 14.4v Pin iRobot-Máy hút bụi 18v Pin iRobot-Máy hút bụi 19.2v Pin iRobot-Máy hút bụi 24v Pin CÂY LAU NHÀ

Pin CHỔI ĐA NĂNG PIN REMOTE XE HƠI-REMOTE CỬAPin Remote điều khiển Ôtô

Pin Remote cửa A23, A27, A32 Pin Remote & thiết bị định vị xe máy Pin điều khiển Tivi và Máy lạnh

Pin chuông cửa-Chuông báo động PIN MÁY ẢNH-PIN MÁY QUAY PHIMPin Camera Quay phim

Pin Máy ảnh KTS 1,2v và 1,5v Pin Máy ảnh KTS 3.0v và 6.0v Pin Máy ảnh KTS NiMh 3,6v đến 12v Pin đèn Flash máy chụp ảnh

Pin đo sáng máy ảnh chụp phim PIN ĐIỆN THOẠI BÀN KHÔNG DÂYPin sạc điện thoại bàn 1,2v

Pin sạc điện thoại bàn 2,4v Pin sạc điện thoại bàn 3,6v Pin điện thoại bàn PANASONIC Pin điện thoại bàn UNIDEN Pin điện thoại bàn VIETTEL Pin điện thoại bàn SONY Pin điện thoại bàn VTECH Pin điện thoại bàn SHARPS Pin điện thoại bàn SIEMENS Pin điện thoại bàn GPhone Huawei Pin điện thoại bàn CAMELION Pin điện thoại cao cấp GREPOW

Pin điện thoại HUAWEI PIN BỘ ĐÀM-THAY PIN BỘ ĐÀMĐóng pin Bộ Đàm 3.6v, 4.8v, 6.0v, 7.2v

Pin Bộ Đàm Motorola và Icom Pin Bộ Đàm Kenwood và Uniden Pin bộ đàm Entel và bộ đàm Midland Pin Bộ Đàm Yaesu và Vertex Pin máy Bộ Đàm NPP-Controls Pin Bộ Đàm các hãng khác,…

Pin máy bộ đàm nghành Hàng Hải PIN ĐÈN KHẨN CẤP, PIN ĐÈN THOÁT HIỂM, PIN ĐÈN EXITPin đèn khẩn cấp 1.2v, Pin đèn thoát hiểm 1.2v, Pin đèn Exit 1.2v

Pin đèn khẩn cấp 2.4v, Pin đèn thoát hiểm 2.4v, Pin đèn Exit 2.4v Pin đèn khẩn cấp 3.6v, Pin đèn thoát hiểm 3.6v, Pin đèn Exit 3.6v Pin đèn khẩn cấp 4.8v, Pin đèn thoát hiểm 4.8v, Pin đèn Exit 4.8v Pin đèn khẩn cấp 6v, Pin đèn thoát hiểm 6v, Pin đèn Exit 6v Pin đèn khẩn cấp 7.2v, Pin đèn thoát hiểm 7.2v, Pin đèn Exit 7.2v Pin đèn khẩn cấp 9.6v, Pin đèn thoát hiểm 9.6v, Pin đèn Exit 9.6v Pin đèn khẩn cấp 12v, Pin đèn thoát hiểm 12v, Pin đèn Exit 12v Pin đèn khẩn cấp 14.4v, Pin đèn thoát hiểm 14.4v, Pin đèn Exit 14.4v Pin đèn khẩn cấp 24v, Pin đèn thoát hiểm 24v, Pin đèn Exit 24v Pin đèn Exit-Cyclon Seal Lead Acid Pin đèn Exit PARAGON, Pin đèn Khẩn cấp thoát hiểm PARAGON Pin đèn Exit KENTOM, Pin Khẩn cấp thoát hiểm KENTOM Pin đèn Exit DUHAL, Pin Khẩn cấp thoát hiểm DUHAL

Pin đèn Khẩn cấp MẮT MÈO PIN SẠC CÔNG NGHIỆP- PIN KHỐIPin sạc khối 2.4v, Pin sạc 2.4v

Pin sạc khối 3.6v, Pin sạc 3.6v Pin sạc khối 4.8v, Pin sạc 4.8v Pin sạc khối 6.0v, Pin sạc 6.0v Pin sạc khối 7.2v, Pin sạc 7.2v Pin sạc khối 8.4v, Pin sạc 8.4v Pin sạc khối 9.6v, Pin sạc 9.6v Pin sạc khối 10.8v, Pin sạc 10.8v Pin sạc khối 12v, Pin sạc 12v Pin sạc khối 14.4v, Pin sạc 14.4v Pin sạc khối 15.6v; Pin sạc 15.6v Pin sạc khối 16.8v, Pin sạc 16.8v Pin sạc khối 18v; Pin sạc 18v Pin sạc khối 24v; Pin sạc 24v Pin sạc khối 22.8v; Pin sạc 22.8v Pin sạc khối 36v; Pin sạc 36v Pin sạc khối Sanyo Cadnica

Pin sạc khối Eneloop PIN SẠC CÔNG NGHIỆP-PIN CELLPin cell công nghiệp 1,2vNiMh-xanh

Pin cell công nghiệp 1,2vNiCd-trắng Pin cell công nghiệp 1,2vNiCd-vàng Pin cell công nghiệp 1,2v NiMh vỏ giấy chuyên dụng Pin cell công nghiệp NiMh-NiCd size AA, 2/3AA, 4/5AA, 1/3AA Pin Cell công nghiệp NiMh-NiCd size AAA, 2/3AAA, 1/3AAA,.. Pin cell công nghiệp NiMh-NiCd size SC, C, D, 4/5SC, 1/2D,.. Pin cell công nghiệp NiMh-NiCd size 1A, 4/5A, 2/3A, 1/3A,.. Pin cell công nghiệp NiMh-NiCd size 17670, 18670, 18650, 4/3AF, 7/5A,.. Pin sạc công nghiệp – Pin Sanyo Cadnica – Pin Panasonic Cadnica Pin cell công nghiệp Li-Ion 3,7V-AA,AAA,16340,18650,18500,17500

Pin công nghiệp Lithium PIN MÁY KHOAN-MÁY BẮT VÍTCELLS Pin Máy khoan-Bắt vít,..

Pin sạc máy khoan 4.8v Pin sạc Máy khoan 7.2v Pin sạc Máy khoan 9.6v Pin sạc Máy khoan 10.8v Pin sạc Máy khoan 12v Pin sạc Máy khoan 13.2v Pin sạc Máy khoan 14.4v Pin sạc Máy khoan 18v Pin sạc Máy khoan 24v Pin sạc Máy khoan 36v Pin máy khoan Bê Tông Pin Máy khoan Bosch Pin Máy khoan Ryobi Pin Máy khoan Dewalt Pin Máy khoan Craftsman Pin Máy khoan Milwaukee Pin Máy khoan bắt vít Makita Pin Máy khoan Black & Decker Pin Máy khoan Hitachi Pin Máy khoan-bắt vít Panasonic Pin Máy khoan National Pin Máy bắt vít Ozito Pin máy khoan bắt vít Melabo Pin máy khoan bắt vít Stanley Pin máy khoan MyJoy Pin máy khoan JOBMATE

Pin Máy khoan FESTOOLS PIN MÁY TRẮC ĐỊA-ĐỊNH VỊ GPSĐóng khối Pin Máy Trắc Địa, GPS

Pin máy trắc địa Topcon Pin máy trắc địa Leica Pin máy định vị Trimble Pin máy trắc địa South Pin máy trắc địa Nikon Pin máy trắc địa Sokkia

Pin máy trắc địa-định vị hãng khác,.. PIN SEALED LEAD ACIDPin EnerSys Cyclon Sealed Lead

Pin Ắc-qui Sealed Acid PIN XE ĐẠP ĐIỆNPin Xe Đạp Điện NIMH-NICD

Pin Xe Đạp Điện Li-Po chuyên dụng PIN ĐÈN PIN & ĐÈN CHIẾU SÁNGPin sạc 18650; Pin đèn pin 3.7v

Pin sạc 26650; Pin đèn pin 3.7v Pin sạc 18500;18490;18350;17500 Pin sạc 14500; Pin đèn pin 3.7v Pin sạc CR2;CR123A;16340 Pin đèn pin 1,5v AA,AAA,C,D Pin đèn pin 1,2v AA,AAA,C,D Pin đèn chiếu sáng 6.0v Lantern Pin đèn LED, Pin chuỗi đèn LED Pin đèn pin 7.4v Li-Ion sạc

Máy sạc pin cho đèn Pin siêu sáng ĐÈN PIN SIÊU SÁNG NHẬP KHẨUĐèn pin siêu sáng NITECORE

Đèn pin siêu sáng ENERGIZER Đèn pin siêu sáng LED LENSER Đèn pin siêu sáng WASING Đèn pin siêu sáng POLICE Đèn pin siêu sáng Smiling Shark SS Đèn pin siêu sáng ULTRAFIRE Đèn pin siêu sáng MICKEY Đèn pin siêu sáng ANSMANN Đèn pin bóng Led PANASONIC Đèn pin bóng Led PHILIPS Đèn pin bóng Led TOSHIBA Đèn pin siêu sáng HUOYI Đèn pin Móc khóa-Kẹp áo-Bút Laser Đèn pin Đội đầu-Đọc sách-Đeo Cổ Đèn pin tự vệ siêu sáng

Đèn pin Pha và Đèn pin sạc điện ZẮC CẮM PIN & PHỤ KIỆN PINZắc cắm Pin PLC-CNC đặc chủng

Zắc cắm Pin thông dụng Adaptor, Doc sạc Pin trên xe hơi Khay pin AA, AAA, 18650 Hộp chứa Pin, Mũ chụp pin 9v Màn co pin, Thép bấm pin khối

Dây nguồn sạc điện Pin Alkaline AA 1.5v Pin Alkaline AAA 1.5v Pin Alkaline AAAA 1.5v Pin Alkaline C 1.5v Pin Alkaline D 1.5v Pin Alkaline 9v Pin Alkaline 12v Pin ENERGIZER AA,AA,C,D,9V Pin PANASONIC AA,AAA,C,D,9V Pin FUJITSU AA,AAA,C,D,9V Pin DURACELL AA,AAA,C,D,9V Pin MAXELL AA,AAA,C,D,9V PIN MÁY HÚT BỤI, PIN IROBOT chúng tôi

Trực tuyến : 167 Truy cập trong ngày : 4897 Tổng số truy cập : 18679974

Cấu tạo của 1 viên Pin và Phản ứng hóa học bên trong Pin 5/18/2013 9:33:00 PM Hãy nhìn vào bất kỳ viên pin nào, và bạn sẽ nhận thấy rằng nó có hai cực (terminal). Một cực được đánh dấu (+) là cực dương, cực còn lại được đánh dấu (-) là cực âm. Trong những loại pin cho đèn pin thông thường, như pin AA, C hoặc D, các cực của pin đặt trên hai đầu của pin….

Pin kẽm – carbon: pin sử dụng điện cực kẽm, carbon khá phổ biến đối với các loại pin rẻ tiền AAA, AA, C và pin khô D. Anode là kẽm còn cathode là mangan dioxide, và chất điện phân là amoni clorua hoặc kẽm clorua.

Pin Alkaline (pin kiềm): pin hóa học này cũng phổ biến trong các loại pin AA, C và pin khô D. Cathode tạo thành từ hỗn hợp mangan dioxide, trong khi anode là một loại bột kẽm. Pin được đặt tên theo chất điện phân bên trong là kali hydroxit, là một chất kiềm (alkaline)

Lithium-ion pin (có thể sạc lại): pin thường được sử dụng trong các thiết bị hiệu suất cao, chẳng hạn như điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số và xe điện. Nhiều chất được sử dụng trong pin lithium, nhưng một sự kết hợp phổ biến là Lithium Cobalt oxide để làm cathode và cacbon làm anode

Pin chì – axit (có thể sạc): Đây là loại pin được sử dụng phổ biến trong các xe hơi hay còn gọi là ắc quy. Các điện cực thường được làm bằng chì dioxide và chì kim loại, trong khi chất điện phân là dung dịch axit sulfuric.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các phản ứng điện hoá xảy ra trong pin, bạn có thể hoàn toàn tự làm thí nghiệm với những vật liệu gia dụng đơn giản. Bạn nên mua một đồng hồ đo điện ở các cửa hàng điện tử, có thể đọc điện áp thấp (trong phạm vi 1 volt) và cường độ điện thấp (trong khoảng 5-10 milliamp) để đo lường thí nghiệm. Với thiết bị này trên tay, bạn sẽ có thể nhìn thấy chính xác pin của bạn hoạt động ra sao. Bạn có thể tạo ra pin Volta của bạn bằng cách sử dụng đồng xu bằng đồng, giấy kim loại gói thực phẩm, giấy thấm, giấm và muối. Cắt giấy gói thực phẩm và giấy thấm thành hình tròn, sau đó ngâm giấy thấm trong một hỗn hợp giấm và muối. Sử dụng băng keo giấy, gắn vào một trong những đĩa giấy thiếc vừa cắt một đoạn dây đồng. Bây giờ bạn xếp chồng các vật liệu theo thứ tự sau: giấy kim loại, giấy thấm, đồng xu, giấy kim loại, giấy thấm, đồng xu và xếp khoảng 10 lần như thế. Khi các đồng xu cuối cùng nằm ở phía trên thì bạn đính kèm vào nó một dây điện. Cuối cùng, nối hai dây điện đã gắn với một bóng đèn LED, đèn sẽ sáng. Trong thí nghiệm này, kim loại đồng trong đồng xu đóng vai trò như cực dương (cathode) còn giấy kim loại đóng vai trò như cực âm (anode), dung dịch dấm và muối chính là chất điện phân, và giấy thấm là các màng phân cách giữa các lớp. Một pin tự chế cũng có thể được làm từ dây đồng, kẹp giấy kim loại và một quả chanh. Đầu tiên, cắt một đoạn ngắn dây đồng và uốn thẳng chiếc kẹp giấy. Sử dụng giấy ráp đánh mịn cả hai thứ trên. Tiếp theo, nhẹ nhàng ép chanh bằng cách lăn trên bàn nhưng cẩn thận không để làm vỡ quả chanh. Cắm dây đồng và kẹp giấy vào chanh, đảm bảo khoảng cách giữa chúng càng gần càng tốt nhưng không được tiếp xúc nhau. Cuối cùng, nối dây đồng và kẹp giấy với đồng hồ đo điện, bạn sẽ thấy viên pin chanh này thực sự hoạt động.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phản Ứng Este Hóa Là Gì? Chuyên Đề Hiệu Suất Phản Ứng Este Hóa trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!