Đề Xuất 6/2023 # Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 # Top 11 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 6/2023 # Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6 (CHƯƠNG TRÌNH MỚI)

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

1. NEW WORDS.

Word

Pronunciation

Type

Meaning

activity

/æk’tiv.i.ti/

n

Hoạt động

imagine

/i’mædʒin/

v

Tưởng tượng

draw

/drɔ:/

v

Vẽ

make

/meik/

v

Làm,

art

/a:t/

n

Nghệ thuật

Boarding school

/ ‘bɔ:.diɳ sku:l/

n

Trường nội trú

classmate

/ ‘kla:s.meit/

n

Bạn cùng lớp

compass

/ ‘kʌm.pəs/

n

Com-pa

creative

/kri’ei.tiv/

adj

Sáng tạo

look

/ luk/

v

Nhìn, xem

use

/ju:s/

v

Dùng, sử dụng

ask

/a:sk/

v

Hỏi

answer

/ ‘an:sə/

v

Trả lời, đáp lại

correct

/ kə’rekt/

v

Sửa, sửa chữa

equipment

/i’kwip.mənt/

n

Thiết bị

excited

/ik’sai.tid/

adj

Phấn chấn.

greenhouse

/ ‘gri:n.haʊs/

n

Nhà kính

help

/help/

n,v

Giúp đỡ, trợ giúp

international

/’,in.tə’næʃ.ən.əl/

adj

Quốc tế

check

/tʃek/

v

Kiểm tra

match

/ mætʃ/

v

Nối, làm cho phù hợp

practise

/ ‘præktis/

v

Rèn luyện

create

/’kri:’eit/

v

Tạo, tạo nên, tạo ra

repeat

/’ ri’pi:t/

v

Nhắc lại

Interview

/’ ‘in.tə.vju:/

n, v

Phỏng vấn

judo

/ ‘dʒu:.dəʊ/

n

Môn võ judo

knock

/nɒk/

v

Gõ (cửa)

Overseas

/,əʊ.və’si:z/

ở (nước ngoài)

Pocket money

/ ‘pɒk.it’mʌn.i/

n

Tiền túi, tiền riêng

poem

/ ‘pəʊ.im/

n

Bài thơ

Remember

/ri’mem.bə(r)

v

Nhớ, ghi nhớ

Share

/ʃeə(r)/

v

Chia sẻ

Smart

/sma:t/

adj

Bảnh bao, sáng sủa

Surround

/sə’raʊnd/

v

Bao quanh

read

/ ri:d/

v

Đọc

write

/ rait/

v

Viết

find

/ faind/

v

Tìm, phát hiện

complete

/kəm’pli:t/

v

Hoàn thành

work

/wɜːk/

v

Làm việc

listen

/’lisn/

v

Nghe

speak

/spi:k/

v

Nói

Swimming pool

/ ‘swimiɳ  pu:l/

n

Bể bơi

II. GRAMMAR:

A. The present simple ( Thì Hiện Tại Đơn)

1. Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một thì diễn tả một hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

2. Cách sử dụng thì hiện tại đơn

Cách dùng thì hiện tại đơn

Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại

Chân lý, sự thật hiển nhiên

Sự việc xảy ra trong tương lai. Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.

Sử dụng trong câu điều kiện loại 1.

Sử dụng trong một số cấu trúc khác

3. Công thức thì hiện tại đơn

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/are/is

S + V(e/es)

Phủ định

S + am/are/is + not +

Note : is not = isn’t ;

are not = aren’t

S + do/ does + not + V(ng.thể)

Note : do not = don’t

does not = doesn’t

Nghi vấn

Yes – No question

Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?

Yes, S+ am/ is/ are

No, S+ am/is/are +not.

Wh- questions  

Wh + am/ are/ is  (not) + S + …?

Yes – No question

Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Wh- questions

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Lưu ý

Cách thêm s/es: – Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want-wants; work-works;… – Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; wash-washes; fix-fixes;… – Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y: study-studies;… – Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has. Cách phát âm phụ âm cuối s/es: Chú ý các phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế chứ không dựa vào cách viết. – /s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/ – /iz/:Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge) – /z/:Khi từ có tận cùng là nguyên âm, các phụ âm còn lại

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn

+ Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)

+ Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

B. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)

1. Công thức :

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O

Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

2. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn:

Thì hiện tại tiếp diễn trong câu thường có những cụm từ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.…

3.Cách dùng:

+ Diễn tả  hành động đang diễn ra và kéo dài trong hiện tại. 

EX: She is going to school at the moment.

+ Dùng để đề nghị, cảnh báo, mệnh lệnh. 

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

+ Dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo kế hoạch đã định trước 

Ex: I am flying to Moscow tomorrow.

+ Diễn tả sự không hài lòng hoặc phàn nàn về việc gì đó khi trong câu có  “always”.

Ex: She is always coming late.

Note : Không dùng thì hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ tri giác, nhận thức  như : to be, see, hear,feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like , want , glance, think, smell, love, hate… 

Ex: He wants to go for a cinema at the moment.

UNIT 2: MY HOME

I. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

behind

[bi’haind]

pre

sau, ở đằng sau

between

[bi’twi:n]

pre

ở  giữa

Air conditioner

[eə(r)kən’di∫.ən.ər]

n

Điều hòa nhiệt độ

apartment

[ə’pɑ:t.mənt]

n

căn hộ

bathroom

[bɑ:θ.ru:m]

n

Phòng tắm

Department store

[di’pɑ:tmənt stɔ:]

n

Cửa hàng bách hóa

dishwasher

[‘di∫,wɔ.∫ə]

n

máy rửa bát đĩa

fridge

[fridʒ]

n

tủ lạnh

crazy

[‘krei.zi]

adj

Kì dị, lạ thường

cupboard

[‘kʌpbəd]

n

tủ ly

Furniture

[‘fə:nit∫ə]

n

đồ đạc (trong nhà), đồ gỗ

hall

[hɔ:l]

n

phòng lớn, đại sảnh

In front of

[in ‘frʌnt əv]

pre

ở phía trước, đằng trước

kitchen

[‘kit∫.ən]

n

phòng bếp, nhà bếp

Living room

[‘li.viη ru:m]

n

Phòng khách

messy

[‘mesi]

adj

lộn xộn, bừa bộn

microwave

[‘mai.krə.weiv]

n

Lò vi sóng

move

[mu:v]

v

di chuyển, chuyển nhà

Next to

[nekst tu:]

pre

ở cạnh

sofa

[‘sou.fə]

n

ghế xôfa, ghế tràng kỷ

Stilt house

[‘stilt haus]

n

Nhà sàn

Under

[‘ʌn.də(r)]

pre

 Phía dưới, ở bên dưới

wardrobe

[‘wɔ:.drəub]

n

Tủ đựng quần áo

II. GRAMMAR:

1. There is và There are 

I. Thể khẳng định

Với thể khẳng định, có 3 nguyên tắc sử dụng cấu trúc There + be +…

 a,Nguyên tắc 1: There is + singular noun (danh từ số ít)

Ví dụ: – There is a pen in my lovely pencil case.   – There is an apple in the picnic basket.

b,Nguyên tắc 2: There are + plural noun (danh từ số nhiều)

– There are pens in my lovely pencil case.

– There are three apples in the picnic basket.

– There are many trees in my grandparents’ garden.

c,Nguyên tắc 3:

There is + uncountable noun (danh từ không đếm được)

– There is hot water in the bottle.

– There is some rice left on the plate.

II. Thể phủ định

Ở thể phủ định, sau động từ to be sẽ có thêm từ not và thường có thêm từ any để nhấn mạnh sự không tồn tại của một thứ gì đó. Tương tự, cũng có 3 nguyên tắc:

a,Nguyên tắc 1: There is not + singular noun

– There is not any book on the shelf.

b.Nguyên tắc 2: There are not + plural noun

– There are not any students in the classroom right now.

c.Nguyên tắc 3: There is not + uncountable noun

– There is not any milk in the fridge.

III. Thể nghi vấn

a.Câu hỏi Yes/NoĐối với câu hỏi Yes/No, chúng ta đặt động từ to be ra trước từ there để tạo thành câu hỏi. Từ any được dùng với câu hỏi cho danh từ số nhiều và danh từ không đếm được.

Is there a ball in the present box? Yes, there is.

Is there an eraser in your school bag? No, there is not.

Are there any students taking part in the event? Yes, there are.

Are there any pets in your family? No, there are not.

 b.Câu hỏi How many…?

How many + plural noun (danh từ số nhiều) + are there +…?

How many brothers and sisters are there in your house?

How many oranges are there in your lunchbox?

How many fish are there in the fish tank?

IV. Thể rút gọn

There is = There’s

There are = There’re

There is not = There’s not = There isn’t

There are not = There’re not = There aren’t

Prepositions of place

Preposition of place

Explanation

Example

in

inside

I watch TV in the living-room

I live in New York

Look at the picture in the book

She looks at herself in the mirror.

She is in the car.

Look at the girl in the picture

This is the best team in the world

at

used to show an exact position or particular place

I met her at the entrance, at the bus stop

She sat at the table

at a concert, at the party

at the movies, at university, at work

on

+ next to or along the side of (river)

+ used to show that something is in a position above something else and touching it.

+ left, right

+ a floor in a house

+ used for showing some methods of traveling

+ television, radio

Look at the picture on the wall

Cambridge is on the River Cam.

The book is on the desk

A smile on his face

The shop is on the left

My apartment is on the first floor

I love traveling on trains /on the bus / on a plane

My favorite program on TV, on the radio

by, next to, beside, near

+ not far away in distance

The girl who is by / next to / besidethe house.

between

+ in or into the space which separates two places, people or objects

The town lies halfway between Rome and Florence.

behind

+ at the back (of)

I hung my coat behind the door.

in front of

+ further forward than someone or something else

She started talking to the man in front of her

under

+ lower than (or covered by) something else

the cat is under the chair.

below

+ lower than something else.

the plane is just below the the cloud

over

+ above or higher than something else, sometimes so that one thing covers the other.

+ across from one side to the other.

+ overcoming an obstacle

She held the umbrella over both of us.

Most of the carpets are over $100.

I walked over the bridge

She jumped over the gate

above

+ higher than something else, but not directly over it

a path above the lake

across

+ from one side to the other of something with clear limits / getting to the other side

She walked across the field/road.

He sailed across the Atlantic

through

+ from one end or side of something to the other

They walked slowly through the woods.

to

+ in the direction of

+ bed

We went to Prague last year.

I go to bed at ten.

into

+ towards the inside or middle of something and about to be contained, surrounded or enclosed by it

Shall we go into the garden?

towards

+ in the direction of, or closer to someone or something

She stood up and walked towardshim.

onto

+ used to show movement into or on a particular place

I slipped as I stepped onto the platform.

from

+ used to show the place where smb or sth starts

What time does the flight from Amsterdam arrive? 

UNIT 3: MY FRIENDS

I. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

active

[‘æk.tiv]

adj

tích cực, hăng hái.

appearance

[ə’piərəns]

n

ngoại hình

barbecue

[‘bɑ:bikju:]

n

Món thịt nướng barbecue

boring

[‘bɔ:riη]

adj

Buồn tẻ

Choir

[‘kwaiə]

n

Dàn đồng ca.

Clap

[klæp]

v

vỗ tay

competition

[,kɔm.pi’ti.∫n]

n

Cuộc đua, cuộc thi

confident

[‘kɔnfidənt]

adj

Tự tin, tin tưởng

curious

[‘kjuə.ri.əs]

adj

tò mò, thích tìm hiểu

Do the gardening

[də ðə: ‘gɑ:dniη]

Làm vườn

firefighter

[‘faiə,fai.tə]

n

lính chữa cháy, lính cứu hỏa

fireworks

[‘faiəwə:ks]

n

pháo hoa, pháo bông

funny

[‘fʌn.i]

adj

buồn cười, thú vị

generous

[´dʒenərəs ]

adj

rộng rãi, hào phóng

museum

[mju:’ziəm]

n

Viện bảo tang

Organize

[‘ɔ:.gən.aiz]

v

tổ chức

patient

[‘pei∫nt]

adj

Điềm tĩnh, kiên nhẫn.

personality

[,pə:sə’næl.ə.ti]

n

 tính cách, cá tính

prepare

[pri’peə]

v

chuẩn bị

racing

[‘rei.siη]

n

cuộc đua

reliable

[ri’laiəbl]

adj

đáng tin cậy

serious

[‘siə.ri.əs]

adj

nghiêm túc

shy

[∫ai]

adj

 bẽn lẽn, hay xấu hổ

sporty

[‘spɔ:ti]

adj

Dáng thể thao, khỏe mạnh

volunteer

[,vɔl.ən’tiə]

n

người tình nguyện.

zodiac

[‘zou.di.æk]

n

 Cung hoàng đạo

II. GRAMMAR: 

A. Verb “ be/ have” for description( Sử dụng to be và have để miêu tả)

1.  Sử dụng to be để miêu tả : Chúng ta thường sử dụng động từ to be để miêu tả ngoại hình hoặc tính cách.

Dạng khẳng định : S + to be + adj.

Eg: I am confident.  (I’m confident.)  (Tôi tự tin.)

They are clever.  (They’re clever.)  (Họ thông minh.)

She is beautiful.  (She’s beautiful.)  (Cô ấy xinh đẹp.)

2 . Sử dụng have để miêu tả: Chúng ta thường dùng have để miêu tả ngoại hình.

Dạng khẳng định : S + have/ has + (a/ an) + adj. + body part

Eg: I have long hair. (Tôi có mái tóc dài.)

The cat has green eyes. (Con mèo có đôi mắt màu xanh lá cây.)

B. THE PRESENT CONTINUOUS TO TALK ABOUT THE FUTURE ( thì hiện tại tiếp diễn để nói về các dự định trong tương lai)

The present continuous is used to talk about arrangements for events at a time later than now. There is a suggestion that more than one person is aware of the event, and that some preparation has already happened.

E.g.

I’m meeting Jim at the airport = Jim and I have discussed this.

I am leaving tomorrow. = I’ve already bought my train ticket.

We’re having a staff meeting next Monday = all members of staff have been told about it.

Eg:

Is she seeing him tomorrow?

He isn’t working next week.

They aren’t leaving until the end of next year.

We are staying with friends when we get to Boston.

Note: In the first example, “seeing” is used in a continuous form because it means “meeting”.

BE CAREFUL! The simple present is used when a future event is part of a program  or time-table.

Notice the difference between:

a. We’re having a staff meeting next Monday = just that once b. We have a staff meeting every Monday

UNIT 4. MY NEIGHBORHOOD

I. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

art gallery

[‘a:t’gæl.ər.i]

n

Phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

backyard

[,bæk’jɑ:d]

n

sân sau

cathedral

[kə’θi:drəl]

n

nhà thờ lớn, thánh đường

Convenient

Convenience

Conveniently

inconvenient

[kən’vi:.ni.ənt]

/kən’vi:niəns/

/kən’vi:niəntli/

/,iŋkən’vi:ni.ənt/

Adj

N

Adv

Adj

tiện lợi, thuận tiện

sự tiện lợi, sự thuận tiện

[một cách] tiện lợi

bất tiện, phiền phức

crowded

/kraʊdid/

Adj

đông đúc, đông người

V

exciting

/ik’sai.tiη/

Adj

Thú vị, lí thú, hứng thú

fantastic

/fæn’tæstik/

Adj

kỳ diệu; tuyệt vời

historic

/hi’stɒr.ik/

Adj

Cổ, cổ kính, có tính chất lịch sử

incredibly

/in’kred.i.bli/

Adv

Đáng kinh ngạc

memorial

/mə’mɔ:ri.əl/

n

đài tưởng niệm

modern

/’mɒd.ən/

Adj

hiện đại

pagoda

/pə’gəu.də/

n

Ngôi chùa

peaceful

/’pi:s.fəl/

Adj

yên tĩnh, bình lặng

polluted

/pə’lu:tid/

Adj

ô nhiễm

quiet

/’kwaiət/

Adj

yên lặng, yên tĩnh; êm ả

Railwaystation

/’reil.wei ‘stei.∫ən/

n

Ga tàu hỏa

square

/skweə[r]/

n

Quảng trường

statue

/’stæt∫u:/

n

bức tượng

suburb

/’sʌb.ɜ:d/

n

vùng ngoại ô

temple

/’tem.pl/

n

đền, điện, miếu

terrible

/’terəbl/

adj

Tồi tệ

workshop

/’wɜ:k∫ɒp/

n

Phân xưởng (sản xuất, sữa chữa)

II. GRAMMAR:   Comparative(So sánh hơn)

a. Tính từ ngắn:

Tính từ có 1 âm tiết, hoặc 2 âm tiết nhưng chữ cái cuối cùng của âm tiết thứ hai có kết thúc là –y, –le,–ow, –er, và –et được cho là tính từ ngắn

.

Eg: Short – /ʃɔːrt/: ngắn Sweet – /swiːt/: ngọt   Clever – /ˈklev.ɚ/: khéo léo, khôn khéo

b. Tính từ dài : Những tính từ có từ ba âm tiết trở lên được gọi là tính từ dài.

Ví dụ: Beautiful – /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp    Intelligent – /ɪnˈtel.ə.dʒənt/: thông minh Expensive – /ɪkˈspen.sɪv/: đắt đỏ

c. Công thức

Short Adj:S + V + adj + er + than + N/pronoun

Long Adj: S + V + more + adj + than + N/pronoun

Eg: She is taller than I/me

This bor is more intelligent than that one.

Dạng khác:S + V + less + adj + than + N/pronoun.(ít hơn)

Note :

+ Trong câu so sánh hơn kém, đối với tính từ ngắn ta chỉ cần thêm – er vào sau. Trong câu so sánh hơn nhất thêm – est.

Eg: Sharp – sharper – the sharpest: sắc – sắc hơn – sắc nhất Light – lighter – the lightest: nhẹ – nhẹ hơn – nhẹ nhất

+ Thêm –r nếu tính từ kết thúc tận cùng bằng nguyên âm – e trong câu so sánh hơn kém, hoặc thêm –st nếu trong câu so sánh cao nhất.

Eg : Nice – nicer – the nicest: đẹp – đẹp hơn – đẹp nhất Close – closer – the closest: gần – gần hơn – gần nhất

+ Nếu tính từ kết thúc bằng “y” thì trong câu so sánh ta bỏ “y” để thêm -ier trong câu so sánh hơn kém, và thêm -iest trong câu so sánh cao nhất.

Eg: Happy – happier – the happiest: hạnh phúc – hạnh phúc hơn – hạnh phúc nhất Easy – easier – the easiest: dễ dàng – dễ dàng hơn – dễ dàng nhất

+ Nếu trước phụ âm sau cùng là một nguyên âm thì cần gấp đôi phụ âm đó rồi mới thêm – er hoặc – iest.

Eg: Hot – hotter – the hottest: nóng – nóng hơn – nóng nhất Big – bigger – the biggest: to lớn – to hơn – to nhất

+ Trong câu so sánh hơn kém chỉ cần thêm more vào trước tính từ, trong câu so sánh hơn nhất thì thêm the most vào trước tính từ.

Eg : More beautiful – the most beautiful: đẹp hơn – đẹp nhất

+ Những tính từ ngắn kết thúc bằng –ed vẫn dùng more hoặc most trước tính từ trong câu so sánh.

Eg : Pleased – more pleased – the most pleased: hài lòng – hài lòng hơn – hài lòng nhất Tired – more tired – the most tired: mệt mỏi

+ Những tính từ kết thúc bằng –le,–ow, –er, và –et thì có thể vừa thêm -er, -iest vào sau hoặc thêm more, the most vào trước tính từ.

Eg : Quiet – quieter – quietest /more quiet – the most quiet: yên lặng – yên lặng hơn – yên lặng nhất Clever – cleverer/ – cleverest/ more clever – the most cleaver: khéo léo – khéo léo hơn – khéo léo nhất Narrow – narrower – narrowest /more narrow – the most narrow: hẹp – hẹp hơn – hẹp nhất Simple – simpler – simplest /more simple – the most simple: đơn giản – đơn giản hơn – đơn giản nhất

+ Một số tính từ bất quy tắc khi so sánh hơn kém và cao nhất, phải học thuộc chúng.

Eg : Good – better – best: tốt – tốt hơn – tốt nhất Well (healthy) – better: khỏe – khỏe hơn Bad – worse – worst: tệ – tệ hơn – tệ nhất Far – farther/further – the farthest/furthest: xa – xa hơn – xa nhất

UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD

NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

Antarctic

/ænt’ɑrtikə/

n

Châu Nam cực

backpack

/’bæk.pæk/

n

cái balô

boat

/bəʊt/

n

Con thuyền

boot

/bu:t/

n

ủng, bốt

cuisine

/kwi’zi:n/

n

Kĩ thuật nấu ăn

desert

/’dez.ət/

n

Sa mạc

diverse

/dai’vɜ:s/

adj

đa dạng

essential

/i’sen.∫əl/

adj

Rất cần thiết, thiết yếu.

forest

/’fɒr.ist/

n

rừng

island

/’ai.lənd/

n

Hòn đảo

lake

/leik/

n

Hồ

mountain

/’maʊn.tin/

n

Núi

plaster

/’plɑ:stə[r]/ 

n

băng dính, băng keo

rock

/rɒk/

n

Hòn đá, phiến đá

thrilling

/’θril.iɳ/ 

adj

Gây hồi hộp

torch

/tɔ:t∫/

n

đèn pin

travel agent

/’trævl ei.dʒənt/ 

n

Công ty du lịch

valley

/’væl.i/

n

thung lung

waterfall

/’wɔ:təfɔ:l/ 

n

thác nước

windsurfing

/’wind,sɜ:fiŋ/ 

n

Môn thể thao lướt ván buồm

wonder

/’wʌn.də[r]/

n

kỳ quan

II. GRAMMAR: 

1. Superlative (So sánh nhất)

Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun

Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun.

Ex:  She is the tallest girl in the village.                                    

He is the most gellant boy in class.

Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)

Các tính từ so sánh đặc biệt

good/better/the best                       bad/worse/the worst            many(much)/more/the most

little/less/the least                          far/farther(further)/the farthest(the furthest)

2. Modal verb : Must

2. Must (Phải, cần phải)

Thể khẳng định:

S + must + verb (inf. without to)

Thể phủ định:

S + must not/ mustn’t + Vinf. [viết tắt: must not = mustn’t]

Thể nghi vấn:

Must + S + verb…?

+ Must được dùng để đưa ra một lời khuyên, hoặc một đề nghị được nhấn mạnh. Eg:    He mustn’t see that film. It’s for adults only. 

You must take more exercise. Join a tennis club. 

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

I.NEW WORDS.

Word

Pronunciation

Type

Meaning

Apricot blossom

/’ei.pri.kɒt’blɒs.əm/

n

Hoa mai

calendar

/’kæl.in.dər/

n

lịch

celebrate

/’sel.i.breit/

v

kỷ niệm

cool down

/ku:l ‘daʊn/

v

Làm mát

decorate

/’dek.ə.reit/

v

trang hoàng

   

 Dutch

/dʌt∫/

n/adj

Người Hà Lan/tiếng Hà Lan

empty out

/’emp.ti aʊt/

v

Đổ(rác)

family gathering

/’fæm.əl.i ‘gæð.ər.iη/

n

Sum họp gia đình

feather

/’feð.ər/

n

Lông(gia cầm)

first-footer

/’fə:stfut.ə(r)/

n

người xông đất

get wet

/get wet/

v

Bị ướt

korean

/kə’ri:ən/ 

n/adj

người/ tiếng  Hàn Quốc/

luck-money

/’lʌk mʌni/ 

n

đồng tiền lì xì/ cầu may

Peach blossom

/pi:tʃ’blɔs.əm/ 

n

hoa đào

remove

/ri’mu:v/

v

Rũ bỏ, dời đi, di chuyển

rooster

/’ru:.stər/

n

gà trống

rubbish

/’rʌbi∫/

n

đồ bỏ đi, rác

Thai

/tai/

n

Người Thái/Tiếng Thái

Wish

/wi∫/

n/v

Lời ước, ước

II.GRAMMAR.

1. Modal verb : Should

Use

Example

Should (not)+ V

Diễn tả một lời khuyên, một việc tốt nên thực hiện.

You should study hard for the final exam.

Dùng để hỏi, xin ý kiến, nêu ý kiến về một vấn đề gì đó.

We think he should give up smoking.

Diễn tả một điều gì đó không đúng, hoặc không như mong đợi.

They gave up, but they should continue soluting the difficult.

Diễn tả một suy đoán, hoặc kết luận một điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai.

She prepared for the competition very well, so she should she should win.

Had better

Cách dùng tương tự như should và ought to, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết, và mong muốn hành động hơn

You are so green. You had better go to hospital.

2. Simple future tense (Thì tương lai đơn)

a. Định nghĩa thì tương lai đơn Thì tương lai đơn trong tiếng anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói. Thường sử dụng thì tương lai đơn với động từ to think trước nó.

b.Cách dùng thì tương lai đơn

Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Diễn đạt dự đoán không có căn cứ

c. Công thức thì tương lai đơn

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

        S + will +  V(nguyên thể)

S + will not + V(nguyên thể)

Will + S + V(nguyên thể)

Trả lời: Yes, S + will./ No, S + won’t.

d. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Trong câu có những động từ chỉ quan điểm như:

–  think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

UNIT 7. TELEVISION     

I. NEW WORDS.

Word

Pronunciation

Type

Meaning

/əd’ven.t∫ə/

n

Cuộc phiêu lưu

announce

/ə’naʊns/

v

thông báo

audience

/’ɔ:di.əns/

n

khán giả

cartoon

/kɑ:’tu:n/

n

Phim họat hình

channel

/’t∫æn.əl/ 

n

Kênh(truyền hình)

   

 character

/’kær.ik.tə[r]/

n

Nhân vật

clumsy

/klʌmzi/

adj

vụng về

comedy

/’kɒmədi/

n

phim hài

cool

/ku:l/

adj

Dễ thương

Cute

/kju:t/

adj

xinh xắn

documentary

/,dɒkjʊ’mentri/

n

phim tư liệu

educate

/’edjʊkeit/ 

v

giáo dục

educational

/,ed.jʊ’kei.∫ən.əl/

adj

Mang tính giáo dục

entertain

/en.tə’tain/

v

giải trí

event

/i’vent/

n

sự kiện

fact

/fækt/

n

thực tế, sự thật hiển nhiên

fair

/feər]

n

Hội chợ, chợ phiên

funny

/’fʌni/

adj

Hài hước

game show 

/geim∫əu/

n

Buổi truyền hình giải trí

human

/’hju:mən/ 

adj

Thuộc về con người

local

/’ləʊ.kəl/

adj

[thuộc] địa phương

main

/mein/

adj

Chính yếu, chủ đạo

manner

/’mæn.ər/

n

Tác phong, tính cách

MC

/,em ‘si/

n

Người dẫn chương trình

national

/’næ∫.ən.əl/

adj

[thuộc] quốc gia

newsreader

/ˈnjuːz’ˌriːdɚr/

n

Người đọc bản tin trên đài truyền hình

Pig racing

/pig ‘reisiŋ/

n

Đua lợn

program

/’prəʊ.græm/

n

chương trình

reason

/’ri:zən/ 

n

Nguyên nhân

remote control

/riməʊt kən’trəʊl/ 

n

điều khiển từ xa ( TV

reporter

/ri’pɔ:tər/

n

phóng viên; nhà báo

schedule

/’∫ed.ju:l/

n

chương trình, lịch trình

series

/’siə.ri:z/

n

Phim dài kì trên truyền hình

stupid 

/’stju:.pid/

adj

Đần độn, ngớ ngẩn, ngốc nghếch

universe

/’ju:.ni.vɜ:s/

n

vũ trụ

viewer

/’vju:ər/

n

Người xem TV

II. GRAMMAR.

1.   WH-QUESTIONS (Câu hỏi có từ hỏi)

Câu hỏi có từ hỏi bắt đầu bằng các từ when, why, what, who, which, how ….

a. Nguyên tắc đặt câu hỏi:

Nếu chưa có trợ động từ thì phải mượn trợ động từ: do / does / did

Nếu trợ động từ sẵn có (am / is / are / can / will / shall / could / would/ have/ has/ had…) thì đảo chúng ra trước chủ ngữ, không mượn do / does / did nữa.

b. Một số từ hỏi:

- When?               Khi nào (thời gian)

– Where?              Ở đâu (nơi chốn)

– Who?                 Ai (con người – chủ ngữ)

– Why?                 Tại sao (lý do)

– What?                Cái gì / gì (vật, ý kiến, hành động)

– Which?              Cái nào (sự chọn lựa)

– Whose?             Của ai (sự sở hữu)

– Whom?              Ai (người – tân ngữ)

– How?                 Như thế nào (cách thức)

– How far?             Bao xa (khoảng cách)

– How long?          Bao lâu (khoảng thời gian)

– How often?         Bao lâu một lần (sự thường xuyên)

– How many?        Bao nhiêu (số lượng – danh từ đếm được)

– How much?        Bao nhiêu (giá cả, số lượng – danh từ không đếm được)

– How old?            Bao nhiêu tuổi

EG: a/ I met my uncle yesterday.   → Whom did you meet yesterday?

b/ Peter gives me this gift.  → Who gives you this gift?

c/ Our train is arriving in the evening.→ When is your train arriving?

d/ I had a cup of coffee and a slice of bread for breakfast. → What did you have for breakfast?

e/ Peter didn’t come to the party because he was ill.  → Why didn’t Peter come to the party?

f/ It’s Jane’s car.  → Whose car is it?

2.CONJUNCTIONS:  and, or and but ( Liên từ nối )

T

he most important among the coordinating conjunctions are and, but and or.

chúng tôi : The conjunction and is used to suggest:

a) That one action follows another in the chronological order.

Eg : Jane sent in her applications and waited for a call from the HR office.

b) That one idea is the result of another

Eg : Rain began to fall and the creek rose rapidly.

Eg : James became addicted to drugs – and that was hardly surprising.

b. But: The conjunction but is used to suggest a contrast.

Eg : It was a sunny day, but the wind was cold. (Here the second clause suggests a contrast that is unexpected in the light of the first clause.)

The stick was thin but it was strong.    Ex: He was ill but he went to work.

She is poor but honest.

But can be used with the meaning of ‘with the exception of’.

Eg : Everybody but James turned up.

c. Or: The conjunction or is used to suggest that only one possibility can be realized.

Eg : You can have tea or coffee.                                   Ex:You can work hard or you can fail.

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

1. NEW WORDS.

Word

Pronunciation

Type

Meaning

athlete

/’æθ.li:t/

n

vận động viên

basketball

/’bɑ:.skit.bɔ:l/

n

Môn bóng rổ

boat

/bəʊt/

n

thuyền

career

/kə’riər/

n

nghề nghiệp, sự nghiệp

congratulation

/kən,græt.∫ʊ’lei.∫ən/

n

xin chúc mừng!/ sự chúc mừng

elect

/i’lekt/

v

Lựa chọn, bầu chọn

equipment

/i’kwip.mənt/

n

Thiết bị, dụng cụ

exhausted

/ig’zɔ:.stid/

adj

kiệt sức, mệt lử, mệt lử

fantastic

/fæn’tæs.tik/

adj

Tuyệt diệu, kỳ diệu; tuyệt vời

fit

/fit/

adj

mạnh khỏe

goggles

/’gɔg.lz/

n

Kính (để bơi) kính bảo vệ mắt

gym

/’dʒim/

n

Trung tâm thể dục

last

/lɑ:st/

v

Kéo dài

marathon

/’mær.ə.θən/

n

cuộc đua ma-ra-tông

racket

/’ræk.it/ 

n

Cái vợt (cầu lông)

regard

/ri’gɑ:d/

v

Coi là

ring

/riŋ/

n

Sàn đấu (boxing)

skateboard

/’skeit.bɔ:d/

n.v

ván trượt, trượt ván

ski

/ski:/

v,n

trượt tuyết, ván trượt tuyết

skiing

/’ski:iŋ/

n

môn trượt tuyết; sự trượt tuyết

Sports competition

/spɔ:ts  ,kəmpə’ti∫.ən/

n

Cuộc đua thể thao

sporty

/’spɔ:ti/

adj

Khỏe mạnh, dáng thể thao

volleyball

/’vɔl.i.bɔ:l/ 

n

Môn bóng chuyền

II. GRAMMAR.

1. PAST SIMPLE.

a. Định nghĩa thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Past simple) dùng để diễn tả hành động sự vật xác định trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

 

  b. Cách dùng thì quá khứ đơn

 

Diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ

Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ

Dùng trong câu điều kiện loại II

c. Công thức thì quá khứ đơn

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + was/ were

S + V-ed

Phủ định

S + was/were not

S + did not + V (nguyên thể)

Nghi vấn

Was/Were+ S?

Did + S + V(nguyên thể)?

d. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ:

– yesterday (hôm qua)

– last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

– ago: Cách đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày …)

– when: khi (trong câu kể).

2. IMPERATIVES: GIVING INSTRUCTIONS .

Eg:  Pass the salt.                              Eg: Move out of my way!

Eg: Shut the front door.                               Eg: Find my leather jacket

Giving instructions

You often see the imperative form in instruction manuals or when someone tells you how to do something. There are often “sequencing” words to show the steps in the process.

For example, “firstly”, “secondly” and “finally”.

          Eg :  Simple instructions to replace a light bulb

Firstly, turn off the electricity.

Secondly, remove the light bulb.

Then, screw in the new light bulb.

Finally, turn the electricity on and switch on the light.

You can also say “after that” instead of “then” and “first” / “second” instead of “firstly” and “secondly”.

3. Adverbs of frequency – Trạng từ tần suất

+ Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency): Ý nghĩa của trạng từ tần suất Các trạng từ tần suất được dùng để trả lời cho câu hỏi về tần suất:

How often + do/ does + chủ ngữ + động từ?

Các trạng từ chỉ tần suất phổ biến: Always (luôn luôn ), Usually (thường xuyên ), Often (thường), Sometimes (thỉnh thoảng), Seldom (hiếm khi), Never (không bao giờ)

Lưu ý: các trạng từ trên được sắp xếp theo thứ tự mức độ thường xuyên giảm dần.

Eg :  He always gets up early. (Bạn ấy luôn luôn dậy sớm.)

He often goes to the park. (Cậu ấy thường đi công viên.)

He sometimes eats out. (Cậu ấy thỉnh thoảng đi ăn bên ngoài.)

He seldom goes camping. (Cậu ấy hiếm khi đi cắm trại.)

He never plays tennis. (Cậu ấy không bao giờ chơi tennis.)

+ Vị trí các trạng từ tần suất

a/ Đứng sau động từ “to be”

Eg: I am never late for school.                                                Eg:- My cat is always hungry

b/ Đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ chính trong câu

Eg: He sometimes flies his kite.                                              Eg:- They usually go fishing.

c/ Đứng ở đầu câu. Vị trí này chỉ dành cho những trạng từ: usually, often và sometimes. Eg: – Usually he eats noodles. (Anh ấy thường xuyên ăn mỳ.) – Sometimes my father drinks coffee. (Ba tớ thi thoảng uống cà phê.)

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD

I. NEW WORDS.

Word

Pronunciation

Type

Meaning

Asia 

/ˈeɪ.ʒə/ (n):

n

châu Á

Africa  

/ˈæf.rɪ.kə/ 

n

châu Phi

Europe  

/ˈjʊr.əp/ 

n

châu Âu

Holland  

/ˈhɑː.lənd/

n

Hà Lan

design 

/dɪˈzɑɪn/ 

n,v

thiết kế

creature 

/ˈkri·tʃər/ 

n

sinh vật, tạo vật

continent  

/ˈkɑn·tən·ənt/ 

n

châu lục

common 

 /ˈkɒm ən/ 

adj

phổ biến, thông dụng

award 

/əˈwɔrd/ 

n,v

giải thưởng, trao giải thưởng

America 

/əˈmer.ɪ.kə/ 

n

châu Mỹ

Antarctica 

/ænˈtɑːrk.tɪ.kə/

n

châu Nam Cực

 Australia  

/ɑːˈstreɪl.jə/ 

n

Úc

 journey 

/ˈdʒɜr·ni/ 

n

chuyến đi

symbol 

/ˈsɪm·bəl/ 

n

biểu tượng

postcard   

/ˈpoʊstˌkɑrd

n

bưu thiếp

popular  

/ˈpɑp·jə·lər/

adj

nổi tiếng, phổ biến

palace  

ˈpæl·əs/

n

cung điện

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/ 

n

vở nhạc kịch

landmark 

/ˈlændˌmɑrk/ 

n

danh thắng (trong thành phố)

 lovely 

/ˈlʌv·li/ 

adj

đáng yếu

UNESCO World Heritage  

/juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/

n

di sản thế giới được UNESCO công nhận

well-known  

/ˈwelˈnoʊn/

adj

nổi tiếng

tower  

/ˈtɑʊ·ər/: 

n

tháp

II. GRAMMAR.

a. The present perfect.

1. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense) dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào.

Hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại

Hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm

Một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại (thường dùng trạng từ ever )

Về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói

3. Công thức thì hiện hoàn thành

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

S + have/ has + VpII

S + haven’t/ hasn’t  + VpII

Have/ Has + S + VpII ?

4. Dấu hiện nhận biết thì hiện tại hoàn thành

just, recently, lately: gần đây, vừa mới

already: rồi

before: trước đây

ever: đã từng

never: chưa từng, không bao giờ

for + N – quãng thời gian: trong khoảng (for a year, for a long time, …)

since + N – mốc/điểm thời gian: từ khi (since 1992, since June, …)

yet: chưa (dùng trong câu phủ định và câu hỏi)

so far = until now = up to now = up to the present: cho đến bây giờ

b. Superlative (So sánh nhất)

Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun

Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun.

Ex:She is the tallest girl in the village.                                       Ex: He is the most gellant boy in class.

Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)

Các tính từ so sánh đặc biệt

good/better/the best                       bad/worse/the worst            many(much)/more/the most

little/less/the least                          far/farther(further)/the farthest(the furthest)

UNIT 10:  OUR HOUSES IN THE FUTURE

1. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

apartment 

/əˈpɑrt·mənt/

n

căn hộ

flat

/flæt/

n

căn hộ

condominium 

/ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/

n

chung cư

penthouse 

/ˈpent·hɑʊs/

n

tầng trèn cùng của một tòa nhà cao tầng

basement apartment 

/ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/ 

n

căn hộ tầng hầm

 houseboat 

/ˈhɑʊsˌboʊt/ 

n

nhà thuyền

villa 

/ˈvɪl·ə/ 

n

biệt thự

cable television (TV cable) 

 /ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ 

n

truyền hình cáp

 appliance  

/əˈplɑɪ·əns/

n

thiết bị, dụng cụ

wireless TV

/ˈwɑɪər·ləsˌtiːˈviː/

n

 ti vi có kết nối mạng không dây

wireless   

/ˈwɑɪər·ləs/ 

adj,n

vô tuyến điện, không dây

wifi

/ˈwɑɪˈfɑɪ/

n

hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến

fridge 

/frɪdʒ/ 

n

 tủ lạnh

automatic 

/ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/

adj

tự động

look after 

/lʊk ˈæf tər/

V

trông nom, chăm sóc

iron 

/aɪrn/ 

v

bàn là, ủi (quần áo

hi-tech 

/ˈhɑɪˈtek/ 

adj

kỹ thuật cao

helicopter 

/ˈhel·ɪˌkɑp·tər/

n

máy bay trực thăng

dry 

/drɑɪ/ 

v

làm khô, sấy khô

comfortable 

/ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/ 

adj

đầy đủ, tiện nghi

castle 

/ˈkæs·əl/ (n):

n

lâu đài

skyscraper 

/ˈskɑɪˌskreɪ·pər/ 

n

nhà chọc trời

motorhome 

/ˈməʊtəˌhəʊm/ 

n

nhà lưu động (có ôtô kéo)

2. GRAMMAR

Simple future tense (Thì tương lai đơn)

1.   Định nghĩa thì tương lai đơn Thì tương lai đơn

trong tiếng anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói. Thường sử dụng thì tương lai đơn với động từ to think trước nó.

2. Cách dùng thì tương lai đơn

Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Diễn đạt dự đoán không có căn cứ

3. Công thức thì tương lai đơn

Câu khẳng định

Câu phủ định

Câu nghi vấn

        S + will +  V(nguyên thể)

S + will not + V(nguyên thể)

Will + S + V(nguyên thể)

Trả lời: Yes, S + will./ No, S + won’t.

4. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Trong câu có những động từ chỉ quan điểm như:

–  think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

Will and might for future.  Both “will” and “might” are modal auxiliary verbs. This means that they are followed by the infinitive of the verb without “to”:

Eg :  ”It will rain later/ “It might rain later.”

We use “will” when we are sure that something will happen. “It will be sunny later.” (100% probability)

We use “might” when something is less sure. “It might rain later. Take an umbrella with you.” (50% probability)

The negative forms are:

“It won’t…” “It won’t snow until December.”

“It might not…” “It might not be sunny at the beach.”

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

1. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

air pollution 

/eər pəˈlu·ʃən/ 

n

ô nhiễm không khí

be in need 

/bɪ ɪn nid/

v

cần

water pollution  

/ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/

n

 ô nhiễm nước

noise pollution 

/nɔɪz pəˈlu·ʃən/ 

n

ô nhiễm tiếng ồn

deforestation 

/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ 

n

nạn phá rừng, sự phá rừng

 soil pollution /

sɔɪl pəˈlu·ʃən/

n

ô nhiễm đất

charity 

/ˈtʃær·ɪ·t̬i/

n

 từ thiện

disappear 

 /ˌdɪs·əˈpɪər/ 

v

biến mất

electricity 

/ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ 

n

điện

effect 

/ɪˈfɛkt/ 

n

 ảnh hưởng

do a survey 

/du eɪ ˈsɜr·veɪ/

v

tiến hành cuộc điều tra

environment 

/ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ 

n

môi trường

energy 

/ˈen·ər·dʒi/ 

n

năng lượng

pollute 

/pəˈlut/ 

v

làm ô nhiễm

exchange 

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ 

v

trao đổi

natural 

/ˈnætʃ·ər·əl/

adj

tự nhièn

invite 

/ɪnˈvɑɪt/ 

v

mời

pollution 

/pəˈlu·ʃən/ 

n

sự ô nhiễm

president 

/ˈprez·ɪ·dənt/ 

n

chủ tịch

refillable 

/ˌriːˈfɪl.ə.bəl/

adj

có thể bơm, làm đầy lại

wrap 

/ræp/ 

v

gói, bọc

reuse 

/riˈjuz/ 

v

tái sử dụng

recycling bin 

/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ 

n

thùng đựng đồ tái chế

recycle  

/riˈsɑɪ·kəl/

v

tái chế

reduce 

/rɪˈdus/

v

giảm

sea level 

/ˈsi ˌlev·əl/ 

n

mực nước biển

II. GRAMMAR.

1.If – clause : Type 1 (Câu điều kiện loại 1)

Câu điều kiện loại 1 còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Diễn tả sự việc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

2. Cấu trúc – công thức

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Trong mệnh đề điều kiện, động từ (V) chia ở thì hiện tại. Trong mệnh đề chính, động từ (V) chia ở dạng nguyên thể.

Eg : If I tell her everything, she will know how much I love her.

If it rains, we will not go to the cinema.

3. Cách dùng câu điều kiện loại 1

a. Chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai:

Eg:  If I get up early in the morning, I will go to school on time.

b. Có thể sử dụng để đề nghị và gợi ý:

Eg:  If you need a ticket, I can get you one.

c. Dùng để cảnh báo hoặc đe dọa:

Eg:  If you come in, he will kill you.

4. Một số trường hợp đặc biệt

a. Đôi khi có thể sử dụng thì hiện tại đơn trong cả hai mệnh đề.  

Cách dùng này có nghĩa là sự việc này luôn tự động xảy ra theo sau sự việc khác.

Eg:  If David has any money, he spends it.

b. Có thể sử dụng “will” trong mệnh đề IF khi chúng ta đưa ra yêu cầu

Eg:  If you’ll wait a moment, I’ll find someone to help you. (= Please wait a moment)

c. Có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn (chẳng hạn như “are doing”) hoặc hiện tại hoàn thành ( chẳng hạn như “have done”) trong mệnh đề IF

Eg:  If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean.

UNIT 12: ROBOTS   

1. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

play football 

/pleɪ ˈfʊtˌbɔl/

v

chơi bóng đá

do the dishes 

/du ðə dɪʃ:ez/

v

rửa chén

cut the hedge 

/kʌt ðə hedʒ/: 

v

 cắt tỉa hàng rào

make the bed  

/meɪk ðə bed/:

v

dọn giường

laundry  

/ˈlɑːn.dri/ (n)

n

sự giặt ủi

home robot 

/hoʊm ˈroʊ.bɑːt/

n

người máy gia đình

doctor robot 

/ˈdɑk·tər/ 

n

người máy bác sĩ

worker robot 

 /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/

n

người máy công nhân

sing a song 

/sɪŋ eɪ /sɔŋ/

v

hát một bài hát

teaching robot 

/ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/

n

người máy dạy học

(good/bad) habits 

/ˈhæb.ɪt/

n

thói quen (tốt /xấu)

lift 

/ lɪft/

n

nâng lèn, nhấc lên, giơ lên

laundry 

ˈlɑːn.dri/

n

quần áo cần phải giặt

gardening 

/ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

n

công việc làm vườn

go out 

/ɡoʊ aʊt/: 

v

đi ra ngoài, đi chơi

go/come to town

/ˈnætʃ·ər·əl/

v

đi ra thành phố

there’s a lot to do

   

có nhiều việc cần phải làm

guard  (v)

/ɡɑːrd/ 

v

canh giữ, canh gác

go to the pictures/the movies

 

v

đi xem tranh/ đi xem phim

minor

/ˈmɑɪ·nər/ 

adj

nhỏ, không quan trọn

type 

/taɪp/ 

n

kiểu, loại

space station /speɪs

ˌsteɪ·ʃən/ (n):

n

trạm vũ trụ

water 

/ˈwɔ·t̬ər/ 

v

tưới, tưới nước

recognize 

/ˈrek·əɡˌnɑɪz/ 

v

(v): nhận ra

robot 

/ˈroʊ.bɑːt/ 

n

người máy

planet 

/ˈplæn·ɪt/ 

n

hành tinh

II. GRAMMAR.

1. MODAL VERBS: Can/Could : Động từ tình thái can (có thể) được dùng để nói lên khả năng có thể thực hiện được điều gì đó hoặc biểu thị sự cho phép. Sử dụng yêu cầu thường dùng could lịch sự hơn can.

Thể khẳng định:

S + can/could + verb (inf. without to)

Thể phủ định:

S + cannot/ could not+ Vinf.

[viết tắt: cannot = can’t / could not = couldn’t]

Thể nghi vấn:

Can/Could + S + verb…?

Ex: I can swim. (Tôi có thể bơi.)

He can speak English. (Anh ấy có thể nói Tiếng Anh.)

I can’t go ahead. (Tôi không thể đi về phía trước.)

Can I help you? (Tôi có thể giúp bà không?.)

Can you swim? (Bạn có thể bơi không?)

No, I can’t. (Không, Tôi không thể) – Yes, I can. (Có, tôi có thể)

I couldn’t see anything. (Tôi không thể nhìn thấy gì.)

It could rain tomorrow. (Ngày mai trời có thể mưa.)

2. Will be able to

a.Cách dùng của “will be able to”

Chúng ta sẽ sử dụng cụm động từ will be able to để nói về khả năng trong tương lai.

Eg : The baby will be able to speak next month.   You will be able to communicate in English after finishing the course.  

b.Cấu trúc câu với “will be able to”

Dạng khẳng định          S + will be able to + V

Dạng phủ định               S + will not be able to + V

Dạng nghi vấn               Will + S + not be able to + V ?

Cấu trúc này để nói về bản thân hoặc ai đó có / không có hoặc hỏi về khả năng làm việc gì đó trong tương lai. Eg:  He will be able to get to the top of the mountain.  

Tom will not  be able to finish his work tomorrow.   

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6

Đại từ nhân xưng: (Personal pronouns)

Sử dụng: trong trường hợp xưng hô với nhau khi giao tiếp.

Gồm 3 ngôi (ngôi I, ngôi II, ngôi III) và có 8 đại từ:

Ngôi thứ I: (người nói)

I (tôi/mình/ ta/ tớ/…)

we (chúng tôi/ chúng ta/…)

Ngôi thứ II: (người nghe)

you (bạn/ anh/ chị/ em/…)

you (các bạn/ anh/ chị/ em/…)

Ngôi thứ III: (người được nói đến)

he (anh/ ông/ chú ấy…) she (chị/ bà/ cô ấy/…) it (nó/ thứ đó/ vật đó/…)

they (họ/ chúng nó/ những vật đó)

Thì Hiện tại Đơn của động từ TO BE: (The Present Simple tense of TO BE)

a) Thể khẳng định: (+) Động từ to be (am, is, are) được chia theo các đại từ nhân xưng:

b) Thể phủ định: (-) Thêm NOT sau động từ to be

c) Thể nghi vấn: (?) Để đặt câu hỏi, bạn chỉ cần đưa to be lên phía trước đại từ nhân xưng:

Thì Hiện tại Đơn đối với động từ thường:

Dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại Đơn: trong câu thường có các giới từ: every day/night, in the morning/afternoon/evening…

a. Đổi đại từ:

Đại từ sở hữu (Possessive pronouns):

– đứng trước danh từ, dùng để chỉ rõ danh từ đó thuộc về ai

Personal pronouns Đại từ nhân xưng

Possessive pronouns (Possessive adjectives) Đại từ sở hữu hay còn gọi là Tính từ sở hữu

Câu hỏi Wh & Câu hỏi Yes/No: (Wh_ questions & Yes/No_questions)

Question words (Từ để hỏi):

Đây là những từ được dùng để hỏi thông tin về người/ sự vật/ sự việc

Từ này luôn đặt ở đầu câu để hỏi bao hàm theo ý muốn hỏi

+ WHO (ai): hỏi người + WHERE (ở đâu): hỏi địa điểm/ nơi chốn + WHEN (khi nào): hỏi thời điểm/ thời gian + WHOSE (của ai): hỏi về chủ sở hữu + WHY (tại sao): hỏi lý do + WHAT (gì/cái gì): hỏi sự vật/ sự việc + WHAT TIME (mấy giờ): hỏi giờ/ thời gian làm việc gì đó + WHICH School/ Grade/ Class/ Floor: hỏi về trường/ khối/ lớp/ tầng nào + HOW MANY + plural noun (số lượng bao nhiêu): hỏi số lượng đếm được + HOW (như thế nào/ bằng cách nào): hỏi về cách thức/ hoàn cảnh/ trạng thái * NOTE: đi bộ ta dùng on foot (NOT by foot)

TÍNH TỪ MÔ TẢ: dùng để diễn tả diện mạo/ tính cách của con người, tính chất của sự vật/ việc:

+ diện mạo, bề ngoài: beautiful, pretty, … + kích thước, hình dạng: small, medium, big… + tính cách: active, friendly, lazy, … + trạng thái cảm xúc:sad (buồn), happy (vui, hạnh phúc) … + tuổi: old, young, … + màu sắc: blue, red, …

a. Adj khi đứng sau be dùng để làm rõ nghĩa cho S:

Ex: My school is small. Ý nghĩa: Trường của tôi thì khá bé. b. Adj khi đứng trước danh từ dung để bổ nghĩa cho danh từ đó:

Ex: It is an new city. Ý nghĩa: Nó là một thành phố khá mới. c. Dạng câu hỏi:

Ex: Is your house very big? Ý nghĩa: Nhà của bạn có phải rất lớn không? – Yes, it is./ No, it isn’t. Ý nghĩa: Vâng, nó lớn./ Không, nó không lớn. NOTE: bạn cần lưu ý một số điều sau với dạng ngữ pháp này + Khi dùng động từ tobe, nó phải phù hợp với S. + Khi tính từ bổ nghĩa cho danh từ số ít, thường có thêm mạo từ a/ an hoặc the đứng phía trước

Các mẫu câu hỏi & trả lời:

a. Hỏi & trả lời với cấu trúc OR-Question: Là dạng câu hỏi để lựa chọn. Người trả lời có thể chọn 1 trong 2 ý mà người hỏi đã đưa ra, không trả lời Yes/ No.

Ex: Are you an IT or a teacher? – I’m a IT. b. Hỏi & trả lời về trường học:

S + be + in + grade + số (lớp).

S + be + in + class + số (lớp)/ tên (lớp).

Ex: Which class are they in? – They are in class 6A1. d. Hỏi & trả lời về tầng lầu:

S + be + on + the + số thứ tự + floor

Ex: Which floor is your classroom on? – It’s on the second floor. e. Hỏi & trả lời về số lượng:

How many + noun (số nhiều) + are there …?

How many + noun (số nhiều) + do/does + S + Vbare ?

Ex1: How many classrooms are there in your school? Ý nghĩa: Có bao nhiêu phòng học ở trường của bạn? – There are 60 classrooms in my school. Ý nghĩa: Ở trường của tôi có 60 phòng học. Ex2: How many pencils do you have? Ý nghĩa: Bạn có bao nhiêu cây bút chì? – I have one pencil. Ý nghĩa: Tôi có một cây bút chì. f. Hỏi & trả lời về hoạt động hằng ngày: ta dùng theo công thức bên dưới và các từ để hỏi

Các cụm từ thường được dùng để nói về hoạt động hằng ngày: + every day/ every night + every morning/ every afternoon/ every evening, … Ex1: What do you do every morning? Ý nghĩa: Bạn làm gì mỗi sáng? I go to school every morning. Ý nghĩa: Tôi đến trường mỗi sang. Ex2: What does she do at night? Ý nghĩa: Cô ấy làm gì vào buổi tối? She watches TV at night. Ý nghĩa: Buổi tối cô ấy xem TV. g.Hỏi & trả lời về giờ giấc:

1. Hỏi thăm giờ:

số giờ chẵn: It’s + số giờ + o’clock.

số giờ lẻ chia làm 2 cách:

Cách nói theo đồng hồ điện tử: (nói giờ trước phút sau)

Cách nói theo đồng hồ kim: (nói phút trước giờ sau)

It’s + số giờ + số phút.

It’s + số phút + past/ to + số giờ.

· từ phút thứ 1 g phút thứ 30 dùng PAST (qua/ hơn) · từ phút thứ 31 g phút thứ 59 dùng TO (kém/ thiếu) với số giờ + 1 · Dùng a quarter (1 phần tư) cho 15 phút · Dùng half (1 phần 2/phân nửa) cho 30 phút

Để phân biệt buổi sáng hay chiều: ta dùng AM (sáng) và PM (chiều)

2. Hỏi thời gian của các hoạt động:

Ex: What time do we have Math? Ý nghĩa: Chúng ta có bao nhiêu thời gian để làm vậy Math? We have it at half past twelve. Ý nghĩa: Chúng ta có 12 giờ 30 phút. 9. Thì Hiện tại Tiếp diễn: (Present Progressive Tense) Thì Hiện tại Tiếp sử dụng để kể về một hành động hoặc sự việc đang diễn ra ở hiện tại ngay tại thời điểm đang nói.

(+)

S + be (am/is/are) + V_ing + …

Ex: We are playing soccer. Ý nghĩa: Chúng tôi đang chơi bóng đá.

(-)

S + be (am/is/are) + NOT + V_ing + …

Ex: We are not playing soccer. Ý nghĩa: Chúng tôi không có đang chơi bóng đá.

(?)

Be (Am/Is/Are) + S + V_ing + …? – Yes, S + be (am/is/are). – No, S + be (am/is/are) + NOT.

Ex: Are you playing soccer? Ý nghĩa: Bạn có đang chơi bóng đá không?- Yes, we are. Ý nghĩa: Vâng, chúng tôi có chơi.- No, we are not. Ý nghĩa: Không, chúng tôi không chơi.

Dấu hiệu nhận biết thì Hiện tại Tiếp Diễn: sẽ có các từ, giới từ chỉ thời gian hoặc câu mệnh lệnh.

now, right now, at present, at this time, at the moment

Câu mệnh lệnh! (Look!/ Listen!/ Quiet!/ …)

Câu hỏi: Where + be + S? Ex: Where are you? Ý nghĩa: Bạn đang ở đâu đó? I am playing in the club. Ý nghĩa: Mình đang ở trong club.

Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 Unit 3 At Home

I. WHAT ARE THESE? và WHAT ARE THOSE? Ở unit 2, mình đã gặp 2 cấu trúc: What is this? và What is that? Cấu trúc “What is this?” và cách trả lời “This is….” dùng để chỉ một vật hoặc một người ở khoảng cách gần. Cấu trúc “What is that?” và cách trả lời “That is…” dùng để chỉ một vật hoặc một người ở khoảng cách xa. Tương tự, để hỏi về

I. WHAT ARE THESE? và WHAT ARE THOSE?

Ở unit 2, mình đã gặp 2 cấu trúc: What is this? và What is that?

Cấu trúc “What is this?” và cách trả lời “This is….” dùng để chỉ một vật hoặc một người ở khoảng cách gần. Cấu trúc “What is that?” và cách trả lời “That is…” dùng để chỉ một vật hoặc một người ở khoảng cách xa.

Tương tự, để hỏi về hai vật trở lên ở khoảng cách gần ta dùng cấu trúc “What are these?” (Những cái này là gì?)và trả lời bằng cấu trúc “These are…”. Để hỏi về hai vật trở lên ở khoảng cách gần ta dùng cấu trúc “What are those?” (Những cái kia là gì?) và trả lời bằng cấu trúc “Those are…”

Ex: What are these? – These are rulers.

What are those? – Those are pencils.

II. HOW MANY

Để hỏi về số lượng của người hay vật, ta dùng cấu trúc sau đây

Ex: How many doors are there? (Có bao nhiêu cửa ra vào?)

Để trả lời câu hỏi này, ta dùng cấu trúc sau đây:

Ex: There is a lamp on the table. (Có một cái đèn trên bàn.)

Ex: There are 3 chairs in the room. (Có ba cái ghế trong phòng.)

III. THERE IS và THERE ARE

1. THERE IS dùng để chỉ sự tồn tại hay hiện diện của một người hay vật nào đó ở một nơi nào đó.

Cụm từ chỉ nơi chốn gồm một giới từ và một danh từ theo sau nó. Ví dụ: on the table, in the room, in the class…

Ex: There is a bookshelf in the room.

There is an apple on the table.

2. THERE ARE dùng để chỉ sự tồn tại hay hiện diện của người hay vật ở một nơi nào đó. Chú ý người hoặc vật trong câu này luôn từ 2 trở lên.

Từ hoặc cụm từ số lượng thường là các từ one, each, every, couple of, many, both, a few, several, a number of, a little, much a great deal of, some/any/no/most, a lot of/ lots of/ all…

Ex: There are three students in the classroom.

There are a lot of cars in the park.

IV. Dạng thức danh từ số nhiều (Plurals of nouns)

*Trong tiếng Việt, chúng ta nói một cây thước, hai cây thước thì danh từ không có gì thay đổi. Đối với tiếng Anh, ta phải thêm “s” hoặc “es” vào sau danh từ khi danh từ đó ở dạng số nhiều.

Ex: a ruler → two rulers

a door → five doors

*Đối với các danh từ tận cùng bằng O, S, SS, X, CH, SH, Z… ta thêm “es” vào sau danh từ khi chuyển sang số nhiều.

Ex: a box → two boxes

a glass → ten glasses

Trường hợp ngoại lệ:

a photo → two photos

a kilo → three kilos

a piano → four pianos

*Đối với danh từ tận cùng bằng Y và trước Y là một phụ âm, ta đổi Y thành I và thêm “es”

Ex: a family → two families

a city → three cities

*Đối với danh từ tận cùng bằng Y và trước Y là một nguyên âm, ta thêm “s” vào sau danh từ.

Ex: a key → two keys

*Đối với danh từ tận cùng bằng F hoặc FE, ta chuyển F hoặc FE thành VES

Ex: a bookshelf → two bookshelves

Trường hợp ngoại lệ:

a roof → two roofs

a safe → three safes

a handikerchief → four handikerchiefs

a chief → ten chiefs

Các phần còn lại của Unit 3:

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 3 At Home Tiếng anh phổ thông (SGK), Tiếng Anh lớp sáu

Đăng bởi Ngannguyen

Tags: cách thêm es vào danh từ, English Language, Grammar English 6, Học ngữ pháp, học tiếng Anh, Learning Grammar, ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh phổ thông

Trọn Bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh Từ Lớp 6 Đến Lớp 9 *Có Ví Dụ

Trọn Bộ ngữ pháp Tiếng Anh từ Lớp 6 đến lớp 9 Ôn Thi vào Lớp 10 Có ví dụ chi tiết dễ hiểu. Hệ thống ngữ pháp Anh Văn Lớp 6, 7, 8, 9 Cực hay và ngắn gọn nhất. Tự học Online xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Trọn Bộ ngữ pháp Tiếng Anh từ Lớp 6 đến lớp 9

Trọn Bộ ngữ pháp Tiếng Anh từ Lớp 6 đến lớp 9 *Có ví dụ

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THCSI. Ngữ pháp tiếng Anh: Either & Neither1, Câu trả lời ngắn với either và neither.good. (Tôi đã thử dùng điện thoại Asus và Oppois good for me.luôn phải đứng giữa neither và danh từknows that Mr. Blank passed away. (Không ai trong chúng tôi biết rằng thầy Blank đã quahow my brother looks like. (Không có đứa bạn nào của tôi biết mặt anh traime. (Không có cái váy nào vừa với tôi cả)(Bạn muốn ăn tối ở đâu, ở nhà hay ngoài tiệm? – Cái nào cũng được hết))loves volleyball.delicious. (Cả hai món ăn đều rất ngon miệng)juice. (Tôi muốn uống trà hoặc cà phê)Ngữ Pháp Tiếng Anh: CÂU ĐIỀU KIỆN(main clause): là mệnh đề kết quả, hay mệnh đề chínhCách sắp xếp mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu điều kiện:If – clause, main – clauseIf + chủ ngữ 1 + động từ (chia theo chủ ngữ 1) , chủ ngữ 2 + động từ (chia theo chủ ngữ 2)thì động từ giữ nguyên.thì động từ phải thêm -s/-es/-ies.Ví dụ:(Nếu bạn đun nước đó, nó sẽ tan chảy)(Nước sẽ đạt nhiệt độ 100 độ C nếu bạn đun sôi nó)If + chủ ngữ 1 + động từ (chia ở hiện tại đơn) , chủ ngữ 2 + will + Vcó thể đứng trước hoặc đứng sau đều được(Nếu bạn uống thuốc, thì bạn sẽ thấy đỡ hơn đó)(Nếu như trời ngừng mưa thì chúng ta có thể đi ra ngoài)* Câu điều kiện loại 2:If + chủ ngữ 1 + V-ed/-d( BQT) (to be: were), chủ ngữ 2 + would/could (not) + VVí dụ:If + chủ ngữ 1 + had + P2/-ed/d, chủ ngữ 2 + would/ could + have +P2/-edVí dụ:(Nếu cậu ta học hành chăm chỉ, thì câụ ta đã đậu(Nếu tôi biết cô ấy bị bệnh, thì tôi đã tới thăm cô ấythì mệnh đề chính (main clause) không đổi;thì mệnh đề chính (main clause) phải đổi sang nghĩa phủ định.:(Nếu bạn chịu giúp mình, thì chúng ta có thể làm xong hết- Should được dùng trong mệnh đề if để diễn tả sự tình cờ và will được dùng trong mệnh đề chính.(Nếu trời mưa, mang áo mưa đi cho chắc)(Nếu mà giám đốc có xuất hiện, thì mình làm sao đây?)Ngữ h ếng Anh h n – C – ng ng ếng Anh1. ADMIT DOING SOMETHING: Chấp nhận đã làm gì14. CAN’T STAND DOING SOMETHING : Không thể chịu được làm gì42. DREAD DOING SOMETHING: Sợ phải làm gìNgữ h ếng Anh h n: C Đ ngNHỮNG KTCB CẦN NHỚ:: Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật bị tác động bởi hành động của người, vật NĂM 2019 – 2020

“Either và neither” được dùng trong câu phủ định, để thể hiện sự đồng thuận mang ý phủ định giữa các người nói với nhau về một sự việc nào đó. *Cấu trúc: – Either: đứng ở cuối câu: S + trợ động từ + not + either – either và neither khi được dùng làm đại từ sẽ đứng một mình, động từ chính trong câu chia theo ngôi thứ ba số ít trước đây. Nhưng không có cái nào tốt cả) Do you want tea or coffee? – (Bạn uống trà hay cà phê? – Cái nào cũng được hết) 3, Một số cách dùng khác của either và neither: *NEITHER a. neither + Noun số ít – Động từ phải chia ở số ít – Chỉ có 3 đại danh từ được dùng với neither of là you, them, us đời)

Ví dụ:

Ở trường hợp này neither được xem như một “người xác định” cho danh từ số ít đứng sau nó. Ví dụ: tôi)

Ví dụ: I tried Asus and Oppo phones before, but d. Neither … nor: Đây là một cặp liên từ tương quan, được dùng để diễn tả sự phủ định kép, không cái này cũng không cái kia. Ví dụ:

VD: I didn’t either; I don’t either; She doesn’t either….. -Neither: đứng ở đầu câu: Neither + trợ động từ + S VD: Neither do I, Neither did he…… 2, Either và Neither được dùng làm đại từ: b. either + of + Đại danh từ – Cấu trúc either of đi với một tân ngữ đại từ (thường là Ví dụ: I know Clara and Jason. (Tôi biết Clara và Jason. Cả hai bọn họ đều thích bóng chuyền) – Either có khi được sử dụng độc lập trong câu, lúc này nó có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, cái nào cũng được, đôi khi nó còn đi với từ “one” Ví dụ: A & B: We will eat out tonight. Do you want to eat seafood or pizza?

C: – either có nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia , neither có nghĩa là không cái này mà cũng không cái kia neither was Either Neither of Neither of us Neither of you từ xác định Neither of my friends knows Neither of the dresses fixed Neither me nor determiner Either option is fine for me. us, you, them Either of them Either one Either of the dishes is Either of his cars was either tea or

Mệnh đề If (If clause): là mệnh đề điều kiện, hay mệnh đề phụ – Mệnh đề chính I/they/you/we – She/he/it Mệnh đề If đứng trước mệnh đề chính và cả hai được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy (hoặc chấm phẩy). Main – clause If – clause Nếu chủ ngữ là Mệnh đề If đứng sau mệnh đề chính thì không cần dùng dấu phẩy (hoặc chấm phẩy) *Các từ điều kiện: Mệnh đề điều kiện thường được bắt đầu với các từ như: if, unless (= if … not); provided (that) (= if Nếu chủ ngữ là only); so long as (as long as); on condition that (miễn là, với điều kiện là); suppose; supposing (giả sử như); in case (trong trường hợp); even if (ngay cả khi, dù cho) CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN

If you heat the ice, it smelts.

* Câu điều kiện loại 0:

Lưu ý *Chức năng:Câu điều kiện loại 0 diễn tả một chân lý, sự việc luôn luôn đúng. *Cấu trúc: If clause (Simple present), main clause (simple present). → The water reaches 100 degree if you heat it. Will có thể được thay bằng can/may/shall/must – Mệnh đề chính và mệnh đề if Ví dụ: If you take this medicine, you will feel better. If it stops raining, we can go out.

– Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. – Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là

– If I were you, I would help him.

If he had studied hard, he would have passed his exams. kỳ thi rồi)

rồi) – If you tried hard again, you would succeed. * Câu điều kiện loại 3: If đổi sang – Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. * Will/Would và Should trong mệnh đề – Câu điều kiện loại 3 được dùng để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước Ví dụ: tầm 6h) Ví dụ:

– If it should rain, take the raincoat in.

2. AVOID DOING SOMETHING: Tránh làm gì 3. DELAY DOING SOMETHING: Trì hoãn làm gì 15. CAN’T HELP DOING SOMETHING : Không thể tránh được làm gì 16. LOOK FORWARD DOING SOMETHING: Trông mong làm gì 43. ENDURE DOING SOMETHING: Chịu đựng phải làm gì

44. GIVE UP = QUIT DOING SOMETHING: Từ bỏ làm gì đó khác. Ví dụ: The car is washed by Linh’s mother. (Mẹ của Linh rửa cái xe) CÁC BƯỚC CHUYỂN CÂU BỊ ĐỘNG *Bước 1: Chuyển tân ngữ chủ động thành chủ ngữ bị động Ví dụ: My brother wrote a letter. → The letter was written by my brother *Bước 2: Chia động từ cho thể bị động

45. GO ON DOING SOMETHING: Tiếp tục làm gì đó 46. IMAGINE DOING SOMETHING: Tưởng tượng làm gì 47. INVOVLE DOING SOMETHING: Đòi hỏi phải làm gì đó 48. MISS DOING SOMETHING: Suýt đã làm gì 49. POSTPONE DOING SOMETHING: Trì hoãn làm gì 50. REMEMBER DOING SOMETHING: Nhớ đã làm gì 51. PRACTICE DOING SOMETHING : Thực tập, thực hành làm gì 52. RESENT DOING SOMETHING: Ghét làm gì đó 53. RISK DOING SOMETHING: Có nguy cơ bị làm gì đó 54. SPEND TIME DOING SOMETHING: Bỏ (thời gian) làm gì đó 55. BEGIN DOING SOMETHING: Bắt đầu làm gì đó

17. ACCUSE SOMEBODY OF DOING SOMETHING: Buộc tội ai làm gì 18. INSIST SOMEBODY ON DOING SOMETHING: Nài nỉ ai làm gì 19. REMIND SOMEBODY OF DOING SOMETHING: Gợi nhớ làm gì 20. BE AFRAID OF DOING SOMETHING: Sợ làm gì 21. BE AMAZED AT DOING SOMETHING: Ngạc nhiên làm gì 22. BE ANGRY ABOU/ OF DOING SOMETHING : Giận/ Bực mình làm gì 23. BE GOOD/ BAD AT DOING SOMETHING : Giỏi/ Kém làm gì 24. BE BORED WITH DOING SOMETHING: Buồn chán làm gì 25. BE DEPENENT ON DOING SOMETHING : Phụ thuộc 26. THINK OF DOING SOMETHING : Nhớ về cái gì đó 27. THANK OF DOING SOMETHING : Nhờ vào cái gì, vào ai gì đó 28. THANK TO DOING SOMETHING : Cảm ơn ai vì đã làm gì 29. APOLOZISE FOR DOING SOMETHING : Xin lỗi ai vì cái gì đó 30. COMFRESS TO DOING SOMETHING: Thú nhận làm gì 31. COMGRATULATE SOMEBODY ON DOING SOMETHING: Chúc mừng ai vì điều gì đó 32. BE FROND OF DOING SOMETHING: Thích làm gì 33. BE GRATEFUL TO SOMEBODY FOR DOING SOMETHING: Biết ơn ai vì đã làm gì 34. BE USED TO DOING SOMETHING : Đã quen làm gì 35. WARN SOMEBODY ABOUT DOING SOMETHING: Cảnh báo ai việc gì hoặc làm gì 36. WARN SOMEBODY AGAINST DOING SOMETHING: Cảnh báo ai không được làm gì 37. DREAM OF DOING SOMETHING: Giấc mơ về việc gì, về ai,về làm 38. PREVENT FROM DOING SOMETHING: Ngăn cản làm gì 39. ALLOW DOING SOMETHING: Cho phép làm gì 40. CONSIDER DOING SOMETHING: Xem xét đến khả năng làm gì 41. DISKILE DOING SOMETHING: Không thích làm gì 4. DENY DOING SOMETHING: Phủ nhận làm gì 5. ENJOY DOING SOMETHING: Thích làm gì 6. FINISH DOING SOMETHING: Hoàn thành làm gì 7. KEEP DOING SOMETHING: Tiếp tục, duy trì làm gì 8. MIND DOING SOMETHING: Bận tâm làm gì 9. SUGGEST DOING SOMETHING: Gợi ý làm gì 10. LIKE DOING SOMETHING: Thích làm gì 11. HATE DOING SOMETHING: Ghét làm gì 12. LOVE DOING SOMETHING: Thích làm gì 13. CAN’T BEAR DOING SOMETHING: Không thể chịu được làm gì

If you will/would help me, we can finish by six. muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ. Cấu trúc: If clause QKHT, main clause (could/would + have + P2/ed) → một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại. Cấu trúc: If clause S + V ( QKĐ), Main clause [S + would/ could (not) + V + …]. → If I had known she was sick, I would have visited her. Unless Unless If – If the director should come in, what will we do?

*Câu bị động

Đối với các động từ khiếm khuyết không có dạng quá khứ, ta chuyển đổi như sau:

– CHUYỂN ĐỔI TRẠNG TỪ TRONG CÂU TƯỜNG THUẬT

Bạn đang đọc nội dung bài viết Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!