Đề Xuất 12/2022 # Câu Lệnh If Else Trong Php / 2023 # Top 20 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Câu Lệnh If Else Trong Php / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Câu Lệnh If Else Trong Php / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Các vấn đề ta đề cập từ đầu bài cho đến nay chỉ cho phép chúng ta viết chương trình chạy theo một trình tự từ trên xuống và không bỏ qua một đoạn code nào ( trừ phần ghi chú ). Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào ta cũng muốn chương trình chạy hết các dòng lệnh đó. Vì thế câu lệnh if else trong php ra đời giúp ta giải quyết vấn đề này.

1. Câu lệnh điều kiện là gì ?

Câu lệnh điều kiện if else cho phép ta thay đổi luồng của chương trình dựa trên một điều kiện nào đó. Nếu điều kiện là đúng (true) thì chương trình sẽ được thực hiện, ngược lại nếu điều kiện đưa ra là sai (false) thì nội dung công việc đó sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: để kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ ta thực hiện các bước sau:

2. Câu lệnh điều kiện if

Câu lệnh if cho phép ta đưa ra các quyết định dựa trên việc kiểm tra điều kiện nào đó đúng (true) hay sai (false). Cú pháp như sau:

if ($bieuthuc) { }

Ví dụ: Chương trình kiểm tra một số chẵn hay lẻ

$so_can_kiem_tra = 12; $so_du = $so_can_kiem_tra % 2; if ($so_du == 0){ echo 'Số '.$so_can_kiem_tra.' Là Số Chẵn'; }

Dòng thứ 1: Gán cho biến $so_can_kiem_tra giá trị = 12

Dòng thứ 2: Chia biến $so_can_kiem_tra / 2 và lấy số dư của phép chia (toán tử % dùng để chia lấy số dư, nếu bạn chưa biết toán tử này vui lòng đọc lại bài toán tử và biểu thức trong php).

Dòng thứ 3: Kiểm tra số dư có bằng 0 hay không? Nếu bằng không thì nó sẽ chạy dòng lệnh bên trong thẻ mở { và thẻ đóng }. Nội dung câu lệnh bên trong sẽ xuất ra màn hình thống báo là số chẵn.

Biểu Thức chứa trong cặp dấu ngoặc () chính là các biêu thức quan hệ

Toán tử dấu chấm . dùng để nối hai chuỗi lại với nhau.

Trong một khối lệnh nếu bên trong chứa nhiều hơn 2 lệnh thì phải có cặp ngoặc nhọn {} dùng để mở khối lệnh và đóng khối lênh, như vậy trình biên dịch sẽ hiểu đây là một khối lệnh và nó sẽ thực thi hết khối lệnh này. Ở ví dụ trên trong câu if chỉ có một lệnh xuất ra màn hình nên cặp ngoặc nhọn này ta có thể có hoặc không có cũng không sao.

Ví dụ: Chương trình kiểm tra có phải năm nhuận hay không?

(Năm nhuận là năm chia hết cho 4 hoặc 400 nhưng không chia hết cho 100)

Bước 1: Nhập vào năm cần kiểm tra.Bước 2: kiểm tra xem năm đó có chia hết cho 4 hoặc là 400 hay khôngBước 3: Xuất ra màn hình nếu điều kiện ở bước 2 là đúng.

Bài giải:

$nam = 1990; if ($kiem_tra == true){ echo 'Năm ' . $nam . ' Là Năm Nhuận'; }

3. Câu lệnh If else trong php

Lệnh if dùng để kiểm tra một điều kiện có đúng hay không? Giả sử trường hợp ngược lại điều kiện không đúng thì sẽ thực hiện điều gì ? để giải đáp câu hỏi này ta sẽ nghiên cứu đến lệnh if else trong php

if ($bieuthuc){ } else{ }

Nếu $bieuthuc đúng thì Những Câu Lệnh 1 sẽ được thực hiện và Những Câu Lệnh 2 sẽ không được thực hiện.

Ngược lại thì nó sẽ không cần kiểm tra nữa và thực hiện Những Câu Lệnh 2.

Ví dụ: kiểm tra năm nay là năm chẵn hay năm lẽ, xuất ra màn hình kết quả chẵn hay lẽ.

Bước 1: Nhập nămBước 2: Chia cho 2 và lấy số dưBước 3: Kiểm tra xem số dư có bằng 0 hay không? Nếu bằng không là năm chẵn, ngược lại là năm lẽ

$nam = 2014; $so_du = $nam % 2; if ($so_du == 0){ echo 'Năm ' . $nam . ' Là Năm Chẵn'; } else{ echo 'Năm ' . $nam . ' Là Năm Lẻ'; }

Giải thích

Bước 1: Nhập vào biến $nam giá trị 2014;Bước 2: Lấy số dư khi chia năm 2014 cho 2 và gán vào biến$so_du (lúc này số dư = 0)Bước 3: Kiểm tra xem $so_du == 0 hay không? vì số dư bằng 0 nên thõa mãn điều kiện nên nó chạy vào biểu thức trong khối if và xuất ra màn hình “Năm 2014 Là Năm Chẵn”. Nó sẽ không đoạn code ở trong câu lệnh else.

Giả sử ta nhập $nam =2013 ta thực hiện tương tự:

Bước 1: Nhập vào biến $nam giá trị 2013Bước 2: Lấy số dư khi chia năm 2014 cho 2 và gán vào biến $so_du (lúc này số dư = 1)Bước 3: Kiểm tra xem $so_du == 0 hay không? vì số dư bằng 1 khác 0 nên nó sẽ bỏ qua khối lệnh trong if và chạy vào khối lệnh trong else nên xuất ra màn hình “Năm 2013 Là Năm Lẻ”.

4. Kết hợp nhiều câu lệnh if else trong php

Trong thực tế không phải lúc nào cũng chỉ có 2 điều kiện mà sẽ có hàng chục điều kiện khác nhau, lúc này ta phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 lệnh if và else để xử lý.

Ví dụ: Nhập vào một màu và kiểm tra:

Nếu là màu xanh thì xuất ra màn hình dòng chữ “Đây Là Màu Xanh”.

Nếu là màu đỏ thì xuất ra dòng chữ “Đây là màu đỏ”.

Nếu là màu vàng thì xuất ra dòng chữ “Đây là màu vàng”.

Các màu còn lại thì xuất ra dòng chữ “Các màu khác”.

Hướng dẫn:

Nếu màu bằng ‘màu xanh’ thì xuất ra màn hình “Đây là màu xanh”,

Ngược lại nếu bằng ‘màu đỏ’ thì xuất ra màn hình “Đây là màu đỏ”,

Ngược lại nếu bằng ‘màu vàng’ thì xuất ra màn hình ‘Đây là màu vàng’,

Ngược lại không cần kiểm tra gì nữa vì là trương hợp cuối cùng, không phải là các trưởng hợp ở trên nên ta xuất ra màn hình “Các màu khác”.

Bài giải:

$mau = 'màu xanh'; if ($mau == 'màu xanh'){ echo 'Đây là màu xanh'; } else if ($mau == 'màu đỏ') { echo "Đây là màu đỏ"; } else if ($mau == 'màu vàng'){ echo 'Đây là màu vàng'; } else{ echo 'Các màu khác'; }

Giải thích:

Bước 2: Đến dòng lệnh kiểm tra phải màu xanh không, vì nó bằng ‘màu xanh’ nên bên trong khối lệnh if của màu xanh sẽ được chạy và xuất ra màn hình dòng chữ “Đây là màu xanh”, đồng thời nó không chạy các dòng lệnh bên dưới nữa.

Giả sử ta nhập biến $mau = 'màu vàng' thì các bước chạy sẽ như sau:

Bước 1: Nhập màu vàng vào biến $mauBước 2: Đến dòng lệnh kiểm tra có phải màu xanh không? Vì không đúng nên bỏ qua khối lệnh nàyBước 3: Đến dòng lệnh kiểm tra phải màu đỏ không? Vì không đúng nên cũng bỏ qua khối lệnh màu đỏ nàyBước 4: Đến dòng lệnh kiểm tra có phải màu vàng không, Vì đúng nên bên trong khối màu vàng sẽ được chạy và in ra màn hình chữ “Đây là màu vàng” và đồng thơi không chạy vào câu lệnh else ở bên dưới vì đã đúng điều kiện

Giả sử ta nhập biến $mau = 'màu nâu' thì như thế nào? Tương tự trình biên dịch sẽ kiểm tra lần lược các màu xanh, đỏ, vàng đều không đúng, ở cái else cuối cùng là trường hợp còn lại của các trường hợp trên nên nó không cần kiểm tra và chạy thẳng vào luôn nên màn hình sẽ in ra dòng chữ “Các màu khác”.

Note: Ta có thể chuyển dòng code thành ngôn ngữ bình thường được, ví dụ như bài toán trên tôi sẽ chuyển sang tiếng việt như sau: Nếu màu xanh thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “đây là màu xanh”, ngược lại nếu màu đỏ thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “Đây là màu đỏ”, ngược lại nếu màu vàng thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “Đây là màu vàng”, không phải các trường hợp trên thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “Các màu khác”.

5. Câu lệnh if else lồng nhau

Đây là phần khó nhất trong tất cả các vấn đề của câu lệnh if else trong php, ở bên trên ta chỉ chạy câu lệnh if else một tầng, ở phần này ta sẽ nghiên cứu đến if else nhiều tầng lồng nhau, có nghĩa là câu if con nằm trong câu if cha.

if ($bieu_thuc_cha) { if ($bieu_thuc_con){ } }

Ví dụ: Kiểm tra sô nhập vào có phải là số chẵn hay không? Nếu là số chẵn thì kiểm tra tiếp số đó có lớn hơn100 hay không, nếu lớn hơn 100 thì xuất ra màn hình “Số chẵn và lớn hơn 100″, ngược lại xuất ra màn hình “Số chẵn và nhỏ hơn 100″.

Bước 1: Nhập vào một sốBước 2: Kiểm tra có phải số chẵn hay không, nếu là số chẵn thì qua bước 3Bước 3: Kiểm tra số đó lớn hơn 100 hay không, nếu lớn hơn thì xuất ra màn hình “Số chẵn và lớn hơn 100″, ngược lại xuất ra màn hình “Số chẵn và nhỏ hơn 100″.

Bài giải:

$so = 80; if ($so % 2 == 0) { echo 'Số chẵn và lớn hơn 100'; } else if ($so < 100){ echo 'Số chẵn và nhỏ hơn 100'; } }

Qua phần ghi chú tôi đã giải thích cho các bạn nó xử lý như thế nào rồi nên có lẽ tôi không giải thích gì thêm cho phần này vì nó cũng tương tự như những phần trên, chỉ khác nhiều câu lệnh if lồng nhau. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu thì qua phần bài tập có lời giải ở cuối bài các bạn đọc kỹ và gõ theo rồi xem kết quả là sẽ hình dung được.

6. Lời kết

Câu Lệnh Điều Kiện If Else Trong Php / 2023

-Trong lập trình đôi khi sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau với các cách xử lý khác nhau và để giải quyết vấn đề đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về câu lệnh điều kiện trong PHP.

1, Câu lệnh điều kiện là gì?

2, Câu lệnh if.

-Câu lệnh if chứa thông tin điều kiện đúng thì thực hiện nội dung bên trong theo cú pháp:

<?php if (true) { }

Trong đó: True là các toán tử,biểu thức logic,quan hệ hoặc là các giá trị kiểu boolean.

VD: Kiểm tra biến $a nếu lớn hơn 4 thì hiển thị nội dung thông báo.

<?php $a = 5; echo $a . 'lớn hơn 4'; }

3, Câu lệnh if else.

-Phần trên chúng ta mới chỉ dùng lệnh if để kiểm tra nếu đúng thì sao còn chưa bắt được sự kiện nếu sai thì làm gì. Do đó trong PHP hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào đó đều cung cấp cho chúng ta câu lệnh else để xử lý điều kiện sai, theo cú pháp:

<?php if (true) { } else { }

Để dễ hiểu chúng ta cùng đi vào Ví dụ sau đây:

<?php $tuoi = 19; if ($tuoi < 18) { echo "bạn chưa đủ 18 tuổi"; } else { echo "bạn đã đủ 18 tuổi rồi"; }

-Giải thích: Đoạn code trên kiểm tra nếu tuổi mà nhỏ hơn 18 tuổi thì hiện ra dòng chữ "bạn chưa đủ 18 tuổi" còn nếu lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi thì in ra dòng chữ "bạn đã đủ 18 tuổi rồi". Vì $tuoi= 19 lớn hớn 18 nên sẽ chạy đoạn code bên trong phần else.

4, Câu lệnh elseif.

-Đây là câu lệnh kết hợp với if để tạo ra nhiều nhánh có điều kiện xác định khác nhau.

Chú ý: Có thể dùng elseif hoặc else if

Cú pháp:

<?php if (true) { } elseif (true) { }

Trong đó nếu điều kiện elseif đúng thì chương trình mới chạy phần code bên trong elseif.

VD: Xếp loại điểm.

<?php $diem = 5; if ($diem < 4) { echo "Học Lại"; echo "Loại D"; echo "Loại C"; echo "Loại B"; echo "Loại A"; } else { echo "Điểm không hợp lệ"; }

5, Câu lệnh if-else lồng.

-Đương nhiên các bạn cũng có thể lồng nhiều lệnh if-else vào nhau được.

VD: cũng với bài toán Xếp loại điểm ở trên giờ mình sẽ xử lý dưới dạng if-else lồng nhau.

<?php $diem = 5; if ($diem <= 10) { if ($diem < 4) { echo "Học Lại"; echo "Loại D"; echo "Loại C"; echo "Loại B"; echo "Loại A"; } } else { echo "Điểm không hợp lệ"; }

6, Lời kết.

-Phần trên mình đã hướng dẫn mọi người cơ bản về một loại câu lệnh điều kiện trong PHP . Phần tếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về một dạng câu lệnh điều kiện khác trong PHP.

Câu Lệnh Rẽ Nhánh If/Else Trong Ecmascript / 2023

1- Câu lệnh if

Trong ECMAScript, Câu lệnh if(condition) đánh giá một điều kiện (condition) để quyết định xem có thực hiện khối lệnh của nó hay không.  

if (condition) { }

condition có thể là một giá trị bất kỳ, một kiểu bất kỳ, hoặc một biểu thức bất kỳ. ECMAScript sử dụng hàm Boolean(condition) để đánh giá, hàm này trả về true hoặc false.

Function: Boolean(condition)?

Hàm Boolean(condition) trả về false nếu condition có giá trị là false, 0, “”, null, undefined, NaN, Number.Infinite. Ngược lại hàm này trả về true.

ECMAScript Boolean

Ví dụ:

simple-if-example.js

if(true) { console.log("Test 1"); } if(false) { console.log("Test 2"); }

if-example.js

if(true) { console.log("if(true)"); } if(false) { console.log("if(false)"); } if('true') { console.log("if('true')"); } if('false') { console.log("if('false')"); } var obj = new Object(); if(obj) { console.log("if(obj)"); } if('') { console.log("if('')"); } if(undefined) { console.log("if(undefined)"); } if(0) { console.log("if(0)"); }

if-example2.js

var number0 = 0; if(number0) { console.log("number 0 (primitive)"); } if(false) { console.log("boolean false (primitive)"); } var myObj = {}; if(myObj) { console.log("A not null Object"); } var numberObject = new Number(0); if(numberObject) { console.log("A not null Object (Number)"); } var booleanObject = new Boolean(false); if(booleanObject) { console.log("A not null Object (Boolean)"); }

IfExample.java

package org.o7planning.tutorial.javabasic.controlflow; public class IfExample { public static void main(String[] args) { int age = 30; System.out.println("Your age: " + age); System.out.println("Okey!"); System.out.println("Age is greater than 20"); } System.out.println("Done!"); } }

if-example3.js

let age = 30; console.log("Your age: " + age); console.log("Okey!"); console.log("Age is greater than 20"); } console.log("Done!");

2- Câu lệnh if – else

Lệnh if-else cũng được sử dụng để kiểm tra một điều kiện. ECMAScript sử dụng hàm Boolean(condition) để đánh giá điều kiện. Nếu kết quả đánh giá là true khối lệnh if sẽ được thực thi. Ngược lại khối lệnh else sẽ được thực thi.

** if – else **

if( condition ) { } else { }

Ví dụ:

if-else-example.js

let age = 15; console.log("Your age: " + age); console.log("Okey!"); console.log("You are accepted!"); } else { console.log("Sorry!"); console.log("Age is less than 18"); } console.log("Done!");

3- Câu lệnh if – else if – else

Cấu trúc của một câu lệnh if – else if – else là:

if(condition 1) { } else if(condition 2) { } else if(condition 3) { } else { }

if-elseif-else-example.js

let score = 70; console.log("Your score =" + score); if (score < 50) { console.log("You are not pass"); } console.log("You are pass"); } else { console.log("You are pass, good student!"); }

Thay đổi giá trị của biến “score” trong ví dụ trên và chạy ví dụ một lần nữa.

let score = 20;

4- Các toán tử tham gia vào biểu thức điều kiện

< Nhỏ hơn

<= Nhỏ hơn hặc bằng

&& Và

== So sánh bằng

!= So sánh khác nhau

! Phủ định

Ví dụ:

if-elseif-else-example2.js

let age = 20; if (age <= 17) { console.log("You are 17 or younger"); } else if (age == 18) { console.log("You are 18 year old"); } console.log("You are between 19 and 39"); } else { if (age != 50) { console.log("You are not 50 year old"); } if (!(age == 50)) { console.log("You are not 50 year old"); } console.log("You are 60 or 70 year old"); } }

Bạn có thể thay đổi giá trị của biến ‘age’ và chạy ví dụ một lần nữa để xem kết quả.

Câu Lệnh Điều Kiện If Else / 2023

Câu lệnh điều kiện if else được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa theo các điều kiện khác nhau.

Các điều kiện được sử dụng thường là các toán tử so sánh.

Khi muốn kết hợp nhiều điều kiện khác nhau, chúng ta thường dùng kết hợp toán tử so sánh và toán tử logic

Các dạng câu lệnh điều kiện if else thường gặp:

Câu lệnh if

Thực thi dòng code trong câu lệnh, nếu điều kiện là đúng.

Cấu trúc

<?php

Ví dụ

<?php echo "5 lớn hơn 3"; }

Ví dụ

<?php if (5 < 3) { echo "5 lớn hơn 3"; }

Do điều kiện sai nên dòng code bên trong câu lệnh không được thực thi.

Câu lệnh if else

Thực thi dòng code trong câu lệnh if, nếu điều kiện là đúng. Thực thi dòng code trong câu lệnh else, nếu điều kiện là sai.

Cấu trúc

<?php

Ví dụ

<?php echo "Đúng rồi!"; } else { echo "Sai rồi!"; }

Ví dụ

<?php if (5 < 3) { echo "Đúng rồi!"; } else { echo "Sai rồi!"; }

Do điều kiện sai nên dòng code bên trong câu lệnh else được thực thi.

Câu lệnh if elseif else

Thực thi nhiều câu lệnh với nhiều điều kiện khác nhau.

Cấu trúc

<?php

Ví dụ

<?php $a = 5; echo "a lớn hơn 3"; } elseif ($a == 3) { echo "a bằng 3"; } else { echo "a nhỏ hơn 3"; }

Ví dụ

<?php $a = 3; echo "a lớn hơn 3"; } elseif ($a == 3) { echo "a bằng 3"; } else { echo "a nhỏ hơn 3"; }

Khi điều kiện $a == 3 là đúng nên dòng code bên trong câu lệnh elseif được thực thi.

Ví dụ

<?php $a = 1; echo "a lớn hơn 3"; } elseif ($a == 3) { echo "a bằng 3"; } else { echo "a nhỏ hơn 3"; }

Ta có thể sử dụng nhiều câu lệnh elseif tùy ý.

Ví dụ

<?php $a = "buổi sáng"; if ($a == "buổi sáng") { echo "Chào $a"; } elseif ($a == "buổi trưa") { echo "Chào $a"; } elseif ($a == "buổi chiều") { echo "Chào $a"; } else { echo "Chào buổi tối"; }

Câu lệnh if else lồng nhau

Bên trong dòng code thực thi có thể là biểu thức, giá trị, hàm,... hoặc có thể là câu lệnh if else khác.

Cấu trúc

<?php

Ví dụ

<?php $a = 5; if ($a != 0) { echo "a lớn hơn 3"; } else { echo "a nhỏ hơn 3"; } } else { echo "a bằng 0"; }

Câu lệnh if else với điều kiện kết hợp

Có thể đặt nhiều điều kiện bên trong câu lệnh if bằng cách sử dụng các toán tử logic.

Ví dụ

<?php $a = "Học web chuẩn"; echo "a đúng là số nguyên và lớn hơn 3"; } else { echo "a không phải là số nguyên"; }

Ví dụ

<?php $a = "Học web chuẩn"; echo "a là chuỗi hoặc là số nguyên"; } else { echo "a không phải là chuỗi hay số nguyên"; }

Bạn đang đọc nội dung bài viết Câu Lệnh If Else Trong Php / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!