Đề Xuất 4/2023 # Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh # Top 13 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 4/2023 # Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH

Viết lại câu trong tiếng Anh luôn là bài tập gây rất nhiều khó khăn cho người làm. Làm thế nào để viết lại câu cho đúng, làm thế nào để học tiếng Anh cho hiệu quả là những câu hỏi nhiều người vẫn đặt ra cho mình. Tải bài tập luyện viết lại câu tiếng Anh về máy và bạn đã có thể rèn luyện thêm cho mình ở dạng bài tập này.

Bài tập viết lại câu trong Tiếng Anh (tiếp) Bài tập viết lại câu Tiếng Anh nâng cao Bộ sưu tập những bài viết lại câu Tiếng Anh hay và khó

A. Mối quan hệ giữa “ago-since-for” và thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành.

1. We haven’t been to a concert for over a year. 2. Your birthday party was the last time I really enjoyed myself. 3. It’s nearly 20 years since my father saw his brother. 4. Tom went to Scotland last Friday and is still there. 5. When did you last ride a bike? 6. The last time I went swimming was when I was in France. 7. You haven’t tided up this room for weeks. 8. He was last in touch with me three weeks ago. 9. Mr John hasn’t visited France since 1990. 10. It last rained three weeks ago. 11. I haven’t eaten this kind of food before.

B. Mệnh đề “wish”.

12. What a pity you failed your driving test! 13. It’s a pity that you’re going away so soon. 14. I’m sorry I didn’t phone him yesterday.

C. Mệnh đề so sánh.

15. She knows a lot more about it than I do. 16. Jane is a better cook than Betty. 17. Tom is younger than he looks. 18. I didn’t spend as much money as my friend did. 19. He doesn’t know them as well as I do. 20. It’s still cold but it was colder yesterday.

D. Mệnh đề chỉ nguyên nhân và kết quả.

21. The children couldn’t go swimming because the sea was very rough. 22. We didn’t have enough money,so we didn’t go on holiday. 23. We got lost because we didn’t have a map. 24. The bridge was so low that the bus couldn’t go under it. 25. It was so late that nothing could be done. 26. He couldn’t afford to buy a car. 27. That restaurant is so dirty that noone wants to eat there. 28. The tast was too difficult for the pupils to do. 29. Phone now or you will be late.

E. Một số mẫu câu khác.

A. 1…I went to a concert was over a year ago.

2…haven’t really enjoyed myself since your birthday party.

3….hasn’t seen his brother for nearly 20 years.

4….been in Scotland since last Friday.

……gone to Scotland since last Friday.

5…….. since you rode a bike?

6………been swimming since I was in France./

………..gone swimming since I was in France.

7….weeks since you tided up this room.

8…. Been in touch with her for three weeks.

9….visited France in 1990.

10…three weeks since it rained.

11….time I have eaten this kind of food.

B. chúng tôi had passed/ hadn’t failed your driving test.

13….you weren’t going away so soon.

14…..I had phoned him yesterday.

C. chúng tôi much about it as she does.

16….cook as well as Jane.

17…..as old as he looks.

18….spent more money than I did.

19….them better than he does.

20….as cold today as it was yesterday.

D. 21…rough for the children to go swimming.

22….had had enough money, we could have gone on a holiday.

23……had had a map, we couldn’t have got lost.

24…such a low bridge that the bus couldn’t go under it.

25…. late for anything to be done./

…..late to do anything.

26….was too expensive for him./

……cost more than he could afford.

27….a dirty restaurant that noone wants to eat there.

28….was so difficult that the pupils couldn’t do it.

29….be late if you don’t phone now.

E. 30…..better put your money in a bank.

31….that you should have a meeting./

…….that you should meet to discuss the price./

…….meeting to discuss the price.

32……..you delivered the package on Monday

Bài Tập Viết Lại Câu Môn Tiếng Anh Lớp 6

Rewrite the following sentences English 6

Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 6 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hữu dụng nhất. Các tài liệu trong Rewrite the following sentences English 6 sẽ giúp các em học sinh có thêm các bài tập về viết lại câu nhằm ôn lại các cấu trúc viết lại câu đã được học ở môn Tiếng Anh lớp 6. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Bài tập viết lại câu Tiếng Anh

Exercise 1: Rewrite the following sentences without changing its meaning

1. My sister walks to the supermarket.

My sister goes……………………………………………………………………

2. There are many flowers in our garden.

Our garden………………………………………………………………………

3. Does your father cycle to work?

Does your father get……………………………………………………………

4. The garden is behind Nam’s classroom.

Nam’s classroom…………………………………………………………………

5. Tom drives to work every morning.

Tom travels………………………………………………………………………

6. There are four people in her family.

Her family…………………………………………………………………………

7. My house is behind the hotel.

The hotel………………………………………………………………………….

8. Does your class have twenty – five students?

Are…………………………………………………………………………………

9. He goes to work at seven fifteen.

He goes to work at a………………………………………………………………

10. The drug store is to the right of the bakery.

The bakery………………………………………………………………………

11. My room is smaller than your room.

Your room…………………………………………………………………………

12. No house in the street is older than this house.

This house…………………………………………………………………………

13. Quang is 1.75 meters tall. Vinh is 1.65 meters tall.

Vinh is ……………………………………………………………………………

14. Hang is the fattest girl in my class.

No girl……………………………………………………………………………..

15. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.

The Nile River is much……………………………………………………………

16. How many classes are there in your school?

How many classes does………………………………………………………

17. That class room is small.

That is a……………………………………………………………………………

18. Peter is Mary’s brother.

Mary………………………………………………………………………………

19. My house has four floors.

There………………………………………………………………………………

20. Mr. and Mrs. Black have a son , John.

John is……………………………………………………………………………

21. Mr Ba rides his motorbike to work everyday.

Mr Ba gets…………………………………………………………………………

22. My school has six hundred students.

There……………………………………………………………………………

23. Julia is Jack’s sister.

Jack…………………………………………………………………………………

24. The supermarket is behind the bank

The bank……………………………………………………………………………

25. The children are walking to school now.

The children are going to…………………………………………………………

26. Nam is tall. Hung is taller.

Hung …………………………………………………………………………………..

27. Let’s go camping in Suoi Mo.

Why …………………………………………………………………………………….?

28. How much is a bottle of cooking oil?

How much does…………………………………………………………………….?

29. Nga usually walks to school.

Nga ……………………………………………………………………………………

30. Nobody in my class is fatter than Hoang.

Hoang is ………………………………………………………………………….

31. What time does she go to work?

When………………………………………………………………

32. She likes noodles.

Her favorite……………………………………………

33. What is the price of these apples?

How much………………………………………

34. The car is blue.

It is ……………………………….

35.It’s often hot in the summer.

It’s never………………………………………………………………

36. Does Phong’s school have forty classrooms?

Are …………………………………………

37. The Mekong river is longer than the red river.

The red river ……………………………….

38. What is the width of the Great wall?

How ……………………………..

39. Phuong has a brother, Nam.

Phuong is …………………

40. My father usually drives to work.

My father usually goes …………

41.There are forty students in my class.

My class has……………………………………………………………………………….

42. The flower garden is in front of the house.

The house………………………………………………………………………………….

43. We usually ride to school.

We usually go……………………………………………………………………………

44. The school is big.

It is ………………………………………………………………………………………

45.Apple juice is her favorite drink.

She ……………………………………………….

46.How many oranges do you want?

How many oranges would ……………………………?

47.How much is a bowl of noodles?

How much does …………………………………………………………………….?

48.There are many students in our class.

Our class ……………………………………………………………………………….

49.Why don’t we sing an English song?

What about …………………………………………………………?

50.My sister cycles to the supermarket.

My sister goes ………………………………………………………

51. The country is great.

It’s ……………………………………………………………….

52. The girls are beautiful.

They’re …………………………………………………..

53. The Amazon River is longer than the Mekong River.

The Mekong River………………………………………………….

54. Minh is shorter than Nam.

Nam is ……………………………………………………..

55. Miss White is younger than Mrs Green.

Mrs Green is …………………………………………………………

56. There is a lot of rain in Viet Nam.

Viet Nam ……………………………………………………………..

57. My room is smaller than your room.

Your room …………………………………………………………..

58. No house on the street is older than this house.

This house ……………………………………………………

59. Hang is the fattest girl in my class.

No girl …………………………………………………….

60.The Red River is 1,200 kilometers chúng tôi Nile River is 6,437 kilometers long

The Nile River is much ……………………………………………….

61. The bookstore is to the left of his house.

His house …………………………………………………………….

62. The building is tall.

It’s ……………………………………………………………………

63. Tom drives to work every morning.

Tom travels …………………………………………………..

64. How much meat do you want?

How much meat would ……………………………….

65. This box has twenty packets of tea.

There …………………………………………………………..

66. What is the price of the two notebooks?

How ……………………………………………………………

67. Phong has a sister, Nhung.

Phong is ……………………………………………………..

68. He goes to work at seven fifteen.

He goes to work at …………………………………………………….

69. Does your school have over eight hundred students?

Are ……………………………………………………………………..

70. That motorbike belongs to Mr.Trung.

That is………………………………………………………..

71. There are four people in her family.

Her family………………………………………………………………..

72. My house is behind the hotel.

The hotel ………………………………………………………………….

73. Does your class have twenty – five students?

Are ……………………………………….?

74. He goes to work at seven fifteen.

He goes to work at a …………………………………………………….

75. My brother is driving to work now.

My brother goes ………………………………………………………..

76. Huyen walks to school everyday.

Huyen goes…………………………………………………..

77. Does your school have over 800 pupils?

Are ………………………………………………………………….?

78. You have 6 children.

There are………………………………………………………..

79. How much is a bowl of noodles?

How much does ……………………………………………………?

80. What is the price of a cake and an orange

How………………………………………………………………………..?

81.Shall we go camping in Con Vanh Beach this Sunday?

Let ………………………………………………………….

82.What is the price of a bottle of cooking oil?

How much ………………………………………………………………….

83.Is the police station is behind the post office?

Is the post office …………………………………………………………..

84.My father is driving his car to Ha Noi.

My father is traveling ………………………………………………………..

85.Nam’s father’ car is white.

Nam’s father has …………………………………………………………

86.How much beef do you want?

How much beef would ………………………………………………

87.There are three floors in my new house.

My new house ………………………………………………..

88.I cycle to school every day.

I go ……………………………………………………

89.What’s your brother’s job? ~ A doctor.

What ……………………………………………………………….

90. Phong has a sister. Her name is Nhung.

Nhung ………………………………………………………………

91. Does Phong’s school have forty classrooms?

Are ……………………………………………………………..?

92. I intend to visit Mui Ne this summer.

I’m………………………………………………………………….

93. We can’t go out now. It is very cold.

It’s too……………………………………………………………….

94. Mr Pike’s nationality is Australian.

Mr Pike comes……………………………………………………

95. Warm weather is good for my health.

I like………………………………………………………………..

96. My aunt’s baby will be born in September.

My aunt is………………………………………………………….

97. We intend to play volleyball this weekend.

We are………………………………………………………………

98. How wide is Ba Dinh square?

What………………………………………………………………..

99. What is the age of Peter?

How………………………………………………………………….

100. Miss White’s face is oval. It is small.

Miss White…………………………………………………………..

Exercise 2: Rewrite the following sentences without changing its meaning

1. Mr and Mrs Brown have a son, Peter. (parents)

……………………………………

2. Trung goes to bed at ten fifteen (quarter)

……………………………………

3. How many classrooms are there in Julia’s school? (have)

……………………………………

4. Our class has twenty – eight students. (are)

……………………………………

5. We finish classes at ten to twelve. (past)

……………………………………

6. The toystore is to the left of the restaurant. (right)

……………………………………

7. The hospital is behind the museum. (front)

……………………………………

8. There is a small garden in my school. (has)

……………………………………

9. David’s house isn’t far from the station. (near)

……………………………………

10. The bookstore is to the left of the toystore and to the right of the police station (between)

……………………………………

11. I cycle to school. (by)

……………………………………

12. My father goes to work by car. (drives)

……………………………………

13. Mr and Mrs Lam travel to Hanoi by plane. (fly)

……………………………………

14. We go to the supermarket on foot. (walk)

……………………………………

15. Nam’s brother rides his motorbike to work. (by)

……………………………………

16. How much does an ice – cream cost? (is)

……………………………………

17. I’d like five hundred grams of fish. (kilo)

……………………………………

18. What is the price of a sandwich? (cost)

……………………………………

19. Mrs Brown wants twelve eggs. (dozen)

……………………………………..

20. There are ten packets of tea in this box. (has)

…………………………………………….

-The end-

Đáp án bài tập viết lại câu lớp 6

Exercise 1: Rewrite the following sentences without changing its meaning

1. My sister goes to the market on foot

2. Our gardens has many flowers

3. Does your father get to work by bike?

4. Nam’s classroom is in front of the garden

5. Tom travels to work by car

6. Her family has four people

7. The hotel is in front of my house

8. Are there twenty – five students in your class?

9. He goes to school at a quarter past seven

10. The bakery is to the left of the drug store

11. Your room is bigger than my room

12. This house is the oldest in the street

13. Vinh is shorter than Quang (is)

14. No girl in my class is fatter than Hang

15. The Nile River is much longer than the Red River

16. How many classes does your school have?

17. That is a small classroom

18. Mary is Peter’s sister

19. There are four floors in my house

20. John is Mr and Mrs Black’s son

21. Mr. Ba gets to work by his motorbike everyday

22. There are six hundred students in my school

23. Jack is Julia’s brother

24. The bank is in front of the supermarket

25. The children are going to school on foot now

26. Hung is taller than Nam

27. Why don’t we go camping in Suoi Mo?

28. How much does a bottle of cooking oil cost?

29. Nga usually goes to school on foot

30. Hoang is the fattest in my class

31. When does she go to work?

32. Her favorite food is noodle

33. How much do these apples cost?

34. It is a blue car

35. It’s never cold in the summer

36. Are there forty classrooms in Phong’s school?

37. The Red River is shorter than the Mekong River

38. How wide is the Great Wall of China?

39. Phuong is Nam’s sister

40. My father usually goes to work by car

41. My class has forty students

42. We usually go to school by bike

43. We usually go to school by bike

44. It is a big school

45. She likes apple juice

46. How many oranges would you like?

47. How much does a bowl of noodles cost?

48. Our class has many student

49. What about singing an English song?

50. My sister goes to the supermarket by bicycle

51. It is a great country

52. They’re beautiful girls

53. The Mekong River is shorter than the Amazon River

54. Nam is taller than Minh

55. Mrs Green is older than Miss White

56. Vietnam has a lot of rain

57. Your room is bigger than my room

58. This house is the oldest on the street

59. No girl in my class is fatter than Hang

60. The Nile River is much longer than the Red River

61. His house is to the right of the bookstore

62. It’s the tall building

63. Tom travels to work by car every morning

64. How much meat would you like?

65. There are twenty packets of tea in this box

66. How much do the two notebooks cost?

67. Phong is Nhung’s brother

68. He goes to work at a quarter past seven

69. Are there eight hundred students in your school?

70. That is Mr. Trung’s motorbike

71. Her family has four people

72. The hotel is in front of my house

73. Are there twenty-five students in your class?

74. He goes to work at a quarter past seven

75. My brother goes to work by car

76. Huyen goes to school on foot everyday

77. Are there over 800 pupils in your school?

78. There are 6 children

79. How much does a bowl of noodles cost?

80. How much do a cake and an orange cost?

81. Let’s go camping in Con Vanh Beach this Sunday

82. How much does a bottle of cooking oil cost?

83. Is the post office is in front of the police station?

84. My father is traveling to Hanoi by his car

85. Nam’s father has a white car

86. How much beer would you like?

87. My new house has three floors

88. I go to school by bike every day

89. What does your brother do? – A doctor

90. Nhung is Phong’s sister

91. Are there forty classrooms in the Phong’s school?

92. I’m going to Mui Ne this summer

93. It’s too cold to go out now.

94. Mr. Pike comes from Australia

95. I like warm weather because it’s good for my health

96. My aunt is going to give her baby a birth in September

97. We are going to play volleyball this weekend

98. What is Ba Dinh’s square width?

99. How old is Peter?

100. Miss White has a small oval face

Exercise 2: Rewrite the following sentences without changing its meaning

1. Mr and Mrs Brown are Peter’s parents

2. Trung goes to bed at a quarter past ten

3. How many classrooms does Julia’s school have?

4. There are twenty – eight students in our class

5. Our classes finish at fifty past ten

6. The restaurant is to the right of the toy store

7. The museum is in front of the hospital

8. My school has a small garden

9. The station is near David’s house

10. The bookstore is between the toystore and the police station

11. I go to school by bicycle

12. My father drives to work

13. Mr and Mrs Lam fly to Hanoi

14. We walk to the supermarket

15. Nam’s brother goes to work by motorbike

16. What is the price of an ice-cream?

17. I’d half a kilo of fish

18. How much does a sandwich cost?

19. Mr. Brown wants dozen eggs

20. This box has twelve packets of tea.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 1, 2, 3 Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 365 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6

Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án

Rewrite the sentnces with the words given

Bài tập Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Đến với bộ sưu tập Bài tập viết lại câu trong tiếng Anh lớp 7, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập và mở rộng kiến thức về cấu trúc và cách viết lại câu trong tiếng Anh đã học ở lớp 7. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại cấu trúc và cách viết lại các kiểu câu đã được học.

REWRITE THE SENTENCES WITH THE WORDS GIVEN:

REWRITE THE SENTENCES WITH THE WORDS GIVEN:

Orders EXCERICES KEY

1 How old are you? (What …?)

What is your age?

2 How old is Lan? (What …?)

What is Lan’s age?

3 What do you do? (job/ occupation)

What is your job/ occupation?

4 Where do you live? (What …?)

What is your address?

5 Where does Tom live? (What …?)

What I Tom’ address?

6 How far is it from your house to school? (What …?)

What is the distance from your house to school?

7 Her new school is bigger than her old school. (Her old ….)

Her old school is smaller than her new school.

Her old school is not as big as her new school.

8 This is a lovely home. (What …!)

What a lovely home!

9 These houses are very modern. (What…!)

What modern houses!

10 That armchair is very comfortable. (What …!)

What a comfortable armchair!

11 Those are very convenient kitchens. (What ..!)

What a convenient kitchen!

12 The weather is awful. (What …!)

What awful weather!

13 This bathroom is very amazing. (What…!)

What an amazing bathroom!

14 That is a very comfortable house. (How…!)

How comfortable that house is!

15 He runs very fast. (How …!)

How fast he runs!

16 She is a very beautiful girl. (How ..!)

How beautiful she is!

17 These boys are very handsome. (How ..!)

How handsome these boys are!

18 This dress is very expensive. (What …!)

What an expensive dress!

19 How many rooms are there in his house? (have)

How many rooms does his house have?

20 She teaches history. (She is …)

She is a history teacher.

21 No room in the house is smaller than this chúng tôi room …

This room is the smallest in the house.

22 That apartment is more modern than any apartments. That …

That apartment is the most modern.

23 She is the best student in my class. She is ..

She is better than any students in my class.

24 He is the worst student in his class. No one …

No one in his class I worse than he.

25 She is the best student in her class. Nobody …

Nobody in her class is better than she.

26 This living room is the biggest room in my house. No rooms…

No rooms in my house are bigger than this living room.

27 That room is the newest in our school. No room …

No room in our school is newer than that room.

28 No apartment here is more expensive than that apartment. That apartment …

That apartment is the most expensive here.

29 What time is it ? (What …?)

What is the time?

30 It is four fifteen. (It …)

It is a quarter past four.

31 What subject do you like best? (What …?)

What is your favorite subject?

32 The subject I like best is English. (My …)

My favorite subject is English.

33 I like math. (I am …)

I am interested in math.

34 The break lasts fifteen minutes. (I have …)

I have a fifteen – minute break.

35 How long are its shelves? (What …?)

What is the length of the shelves?

36 How wide is this table? (What …?)

What is the width of this table?

37 How tall are you? (What …?)

What is your height?

38 How high are the walls? (What …?)

What is the height of the walls?

39 How deep is the well? (What …?)

What is the depth of the well?

40 How heavy is the bone? (What …?)

What is the weight of the bone?

41 His interest is English. (He is …)

He is interested in math.

42 They take part in outdoor activities. (participate)

They participate in outdoor activities.

43 He takes care of sick children. (look after)

He looks after his sick children.

44 They take part in playing marbles. (join in)

They join in playing marbles.

45 Let’s go to the zoo. (How about …?)

How about going to the zoo?

46 Let’s go swimming. (What about…?)

What about going swimming?

47 Let’s play chess tonight. (Why…?)

Why don’t we play chess tonight?

48 Why don’t you listen to music? (Let’s …)

Let’s listen to music.

49 Would you like to go to the cinema with me tonight? (How about..?)

How about going to the cinema with me tonight?

50 How about going by car? (Let’s …)

Let’s go by car.

51 I prefer watching TV. (like better)

I like watching TV better.

52 I would rather stay at home. (prefer)

I prefer staying at home.

53 He collects stamps. (He is …)

He is a stamp collector.

54 My house is the oldest house on the street. (No houses …)

No houses on the street are older than my house.

55 Collecting comics is easy. (It’s …)

It’s easy to collect comics.

56 It’s difficult for me to learn English. (difficulty)

I have difficulty in learning English.

57 I find math difficult. (It’s ..)

It’s difficult for me to learn math.

58 I am going to buy a new school bag tomorrow. (I intend)

I intend to buy a new school bag tomorrow.

59 We have fewer vacations than American students.(American..)

American students have more vacations than we.

60 Mr. Tuan has less time than Mr. John. (Mr. John…)

Mr. John has more time than Mr. Tuan.

61 Hoa has more periods than Lan. (Lan ..)

Lan has fewer periods than Hoa.

62 Hoa has more time than Lan. (Lan …)

Lan has less time than Hoa.

63 Hoa works more hours than Lan. (Lan…)

Lan works fewer hours than Hoa.

64 The theater is farther than the museum. (The museum …)

The museum is nearer than the theater.

65 The zoo is not far from my house. (My house …)

My house is near the zoo. / My house is close to the zoo.

66 The hospital is opposite the police station. (The police …)

The police station is across from the hospital.

67 Could you tell me the way to the supermarket? (show)

Could you show me the way to the supermarket?

68 How much is an envelope? (price)

What is the price of an envelope?

69 How much are the books? (What …?)

What is the price of the books?

70 How much is this dress? (cost)

How much does this dress cost?

71 How much are these shoes? (How much …)

How much do the shoes cost?

72 It takes me about five minutes to go to school by bike.(spend)

I spend five minutes going to school by bike.

73 It often takes him two hours to do his homework. (He)

He often spends two hours doing his homework.

74 She spends one hour with her housework. (It ..)

It takes her one hour to do her housework.

75 Where will she mail her letter? (send)

Where will she send her letter?

76 They usually walk to school. (foot)

They usually go to school on foot.

77 He usually rides to school. (bike)

He usually goes to school by bike.

78 Mr. Hung sometimes travels to work by plane. (fly)

Mr. Hung sometimes flies to work.

79 They never go to school late. (They are …)

They are never late for school.

80 Do you have a better refrigerator than this? (Is this…?)

Is this the best refrigerator you have?

81 Listening to music at home is more interesting than going to the concert. (I prefer …)

I prefer listening to the music at home to going to the concert.

82 Nam I taller than Bac. Bac is taller than Trung. (Of the three, Nam …)

Of the three, Nam is the tallest.

83 We like listening to music more than playing chess. (prefer)

We prefer listening to music to playing chess.

Bài Tập Viết Lại Câu Môn Tiếng Anh Lớp 9 Có Đáp Án

Bài tập viết lại câu môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án

1. It isn’t necessary to finish the work to day.

2. Sally finally managed to get a job.

3. That’s the last time I go to that restaurant.

5. If you don’t rest yourself you really will be ill.

6. I should like someone to take me out to dinner.

7. Martin may not be very well but he still manages to enjoy life.

8. They’ll have to take the dog on holiday with them.

9. My aunt got heavily stressed because her marriage broke up.

10. I can’t believe that he passed the exam.

1. This is the fastest way to get to the city center.

2. If anyone succeeds in solving the problems, it will probably be him.

3. We arrived too late to see the first film.

4. “Would you mind not smoking in here?”

5. He wrote the letter in two hours.

6. “Why don’t we go out for a walk?”

7. In spite of his age, Mr. Benson runs 8 miles before breakfast.

8. I was very interested in our conversation.

10. These bookshelves are my own work.

1. I don’t play tennis as well as you do.

2. I haven’t been to the dentist’s for two years.

3. Whenever she went to Paris she bought a new dress.

4. I spent seven years at secondary school and then I went to university.

5. It’s not worth living to make her change her mind.

6. He said he was not guilty of stealing the car.

7. Is this the only way to reach the city centre?

8. He never suspected that the money had been stolen.

9. It’s my opinion that you should take more exersise.

10. I was going to leave, but because of what he said, I didn’t.

1. He was very sorry that he didn’t see Andrey on her trip to London.

2. It’s thought that the accident was caused by human error.

3. “Will you be visiting the Taj Mahal when you go to India?” he asked Elizabeth.

4. “I think you should try the chicken Marengo,” said the waiter.

5. This is the most delicious cake I have ever tasted.

1. The questions are so easy that everyone can answer them.

2. The boy will receive some money to continue his study. His parents died in a traffic accident

3. They are producing motorbikes in Vietnam.

4. I wasn’t there yesterday, so I didn’t know who he was.

5. If you do not try hard, you can’t pass the examination.

6. They spent more money, they had to work harder.

7. People thought that the cover was made of iron.

8. He went to London. He had lived there when he was a boy.

9. Jane was absent from class because of her sickness.

10. The package was too heavy for Peter to carry.

1. You should take the train instead of the bus.

2. I’m sure that someone forgot to lock the door.

3. They bought this house ten years ago.

4. The course finished with a big party.

5. We invited a pop star onto the chat show, but he didn’t turn up.

6. Although she said that she would come, I don’t think she ever will.

7. The plane had hardly left the airport when the accident happened.

8. You feel tired now because you didn’t sleep very well last night.

9. When did you start the project?

10. Their wedding will be held in a lovely church.

1. My father used to play football when he was young.

2. Jane gave me a present on my last birthday.

4. “Would you like a cup of coffee?”

5. We got lost in the jungle because we didn’t have a map.

6. I last saw Bob when I was in Ho Chi Minh City.

7. It is a three-hour drive from Hanoi to Nam Dinh.

8. It’s a pity you didn’t tell us about this.

9. They think the owner of the house is abroad.

10. The children couldn’t go swimming because the sea was very rough.

1. When did you first know him?

2. Their trip lasted three day.

3. It may rain hard this afternoon, so take the rain coat with you.

4. She had to do the washing up but she didn’t.

5. English id easy to learn.

6. Don’t leave the lights on all night, you will waste electricity.

7. The furniture was too old to keep.

8. Gary is the best guitarist in her class.

9. Since the invention of computer, people have saved a lot of time.

10. It’s necessary for everybody to clean up their neighborhood once a week.

1 It is necessary to finish the work today.

2. Sally finally managed to get the job.

3. This is the last time I go to this restaurant.

5. ” If you don’t rest yourself you really will be ill

6. The doctor told him that he work too hard.

7. Those pictures are beautiful.

8. It was an interesting film.

9. What is the weight of your suitcase?

10. How tall is Peter’s father?

1. He can’t afford to buy the car.

2. Shirley didn’t begin to read until she was eight.

3. Mrs. Taylor regretted buying the second -hand washing-machine.

4. Nobody can deny that she has a beautiful voice.

5. Jane is the tallest girl in her class .

6. They couldn’t find the manager anywhere .

7. Their teacher is making them study hard .

8. As I get older , I want to travel less.

9. I have never been to Liverpool in my life .

10. My father speaks very little French .

1. You don’t have to finish the work today.

2. Sally finally succeeded in getting a job.

3. I certainly won’t go to that restaurant any more.

4. You’d better take a holiday.

5. Unless you rest yourself you really will be ill.

6. What I should like is being/ to be taken out to dinner.

7. Martin’s poor health doesn’t / can’t prevent / stop him ( from ) enjoying life.

8. They can’t leave their dog behind when they go/are on holiday.

9. The break-up of the marriage made my aunt heavily stressed.

10. I find it hard to believe that he passed the exam.

1. There’s no faster way than this to get to the city center.

2. He is the most likely person to succeed in solving the problems.

3. We didn’t arrive early enough to see the first film.

4. I’d rather you didn’t smoke in here

5. It took him 2 hours to write the letter.

6. My father suggested we should go out for a while.

7. Though Mr.Benson is old, He runs 8 miles before breakfast.

8. It was interesting to talk to you.

9. Whatever did you do that for ?

10. I made these bookshelves myself.

1. You play tennis better than I do.

2. It’s two years since I went to the dentist’s.

3. She never went to Paris without buying a new dress.

4. After having spent seven years at secondary school I went to university.

5. There’s no need to make her change her mind.

6. He denied for stealing (having stolen) the car/ that he had stolen the car.

7. Isn’t there (another way/ some other way/ any other way)(to/ to reach/ reaching) the

8. At no time did he suspect (that) the money had been stolen/ someone had stolen the

9. If I were you, I’d take more exercise.

10. She persuaded me not to leave.

1. He greatly regretted not seeing Andrey on her trip to London.

3. The accident is thought to have been caused by human error.

3. He asked Elizabeth if she would be visiting the Taj Mahal when she went..

4. The waiter recommended us to try/ that we should try …..

5. I have never tasted such a dilicious cake

1. They’re such easy questions that everyone can answer them.

2. The boy whose parents died in a traffic accident will receive some money to continue his

3. Motorbikes are being produced in Vietnam

4. If I had been there yesterday, I would have known who he was

5. Unless you try hard, you can’t pass the examination.

6. The more they spent money the harder they had to work

7. The cover was thought to have been make of iron

8. He went to London where had lived when he was a boy

9. Because Jane was sick, Jane was absent from class

10. The package was so heavy that Peter couldn’t carry it

1. If I were you, I’d take the train instead of the bus.

2. Someone must have forgotten to lock the door.

3. They have had/ owned this house for ten years.

4. At the end of the course, there was a big party.

5. The pop star that/ who/ whom we invited onto the chat show didn’t turn up.

6. Despite her saying that she would come, I don’t think she ever will.

7. No sooner had the plane left the airport than the accident happened.

8. Had you slept well last night, you wouldn’t feel tired now.

9. How long is it since you started the project ?

10. The church where their wedding will be held is lovely.

1. My father doesn’t play football anymore

2. I was given a present on my last birthday

3. She suggests going swimming

4. He invited me a cup of tea

5. If we had had a map, I wouldn’t got lost in the jungle

6. I haven’t seen Bob since I was in Ho Chi Minh City

7. It takes three hours to drive from Hanoi to Nam Dinh.

8. I wish you had told us about it

9. The owner of the house is thought to be abroad

10. The sea was too rough for the children to go swimming

1. How long have you known him

2. They had a three-day trip

3. In case it rain hard this afternoon, take the rain coat with you

4. She forgot doing the washing up

5. It is easy to learn English

6. If you leave the lights on all night, you will waste electricity

7. It was such old furniture that we couldn’t keep it

8. No one else in Gary’s class plays the guitar as well as her

9. Since the computer was invented, people have saved a lot of time.

10. Everybody needs to clean up their neighborhood once a week

1. You need to finish the work today

2. Sally finally succeeded in getting the job

3. I certainly will never go to this restaurant

4. “You’d better take a holiday ” the doctor said to him

5. Unless you rest yourself you really will be ill

6. “You work too hard” the doctor sai to him

7. How beautiful those pictures are

8. What an interesting film (it was)!

9. How heavy is your suitcase?

10. What is Peter’s father’s height?

1. The car is too expensive for him to buy.

2. It wasn’t until Shirley was eight years that she began to read.

3. Mrs. Taylor wished she hadn’t bought the second – hand washing – machine.

4. It can’t be denied that she has the beautiful voice.

5. Nobody in Jane’s class is as tall as her.

6. The manager was no where to be found.

7. They are being made to study hard.

8. The older I get, the less I want to travel.

9. Never have I been to Liverpool in my life.

10. My father speaks hardly any French.

Hy vọng “Bài tập viết lại câu môn tiếng Anh lớp 9 có đáp án” ở trên sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức về viết lại câu tiếng Anh và học tiếng Anh tốt hơn. Bạn có thể rèn luyện thêm với các bài tập ở đề thi tiếng Anh của English4u. Hẹn gặp lại ở các bài tập tiếp theo!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!