Đề Xuất 3/2023 # Bài Tập Về So, Such, Enough, Too Trong Tiếng Anh Cực Hay Có Lời Giải. # Top 9 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Bài Tập Về So, Such, Enough, Too Trong Tiếng Anh Cực Hay Có Lời Giải. # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập Về So, Such, Enough, Too Trong Tiếng Anh Cực Hay Có Lời Giải. mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Cấu trúc so….that…. (quá … đến nỗi…)

*Dùng với tính từ: S + be+ so + adj + that + S + V

Ví dụ: It was so dark that I couldn’t see anything. (Trời quá tối đến nỗi tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.)

Ví dụ: The student had behaved so badly that he was dismissed from the class. (Cậu học sinh kia đã cư xử quá vô lễ đến nỗi cậu ta đã bị đuổi khỏi lớp.)

*Dùng với danh từ số nhiều đếm được:

S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

Ví dụ: The Smiths had so many children that they formed their own basketball team. (Gia đình nhà Smith đã có quá nhiều con đến nỗi họ đã thành lập một đội bóng rổ.)

*Dùng với danh từ không đếm được:

S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

Ví dụ: He had so much money that he didn’t know what to do with it. (Anh ta có quá nhiều tiền đến nỗi anh ấy không biết làm gì với nó.)

*Dùng với danh từ đếm được số ít:

S + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + V

Ví dụ: It was so disappointing a result that we didn’t accept. (Đó là một kết quả quá thất vọng đến nỗi chúng tôi không thể chấp nhận được.)

2. Cấu trúc such…that…. (quá … đến nỗi…)

Cấu trúc: S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Ví dụ: He is such a popular man that everyone knows him.

(Anh ta quá nổi tiếng đến nỗi mọi người đều biết anh ấy.)

3. Cấu trúc too…to… (quá … đến nỗi không thể…)

*Dùng với tính từ: S + be + too + adj + (for O) + to_V

Ví dụ: He is too short to play basketball. (Anh ta quá thấp đến nỗi không thể chơi bóng rổ.)

Ví dụ: They spoke too quickly for me to understand.

(Họ đã nói quá nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu được.)

4. Cấu trúc enough…to… (đủ….để làm gì…)

*Dùng với tính từ: S + be + adj + enough + (for O) + to_V

Ví dụ: He isn’t tall enough to play basketball. (Anh ta không đủ cao để chơi bóng rổ.)

Ví dụ: They spoke slowly enough for me to understand.

(Họ đã nói đủ chậm để tôi có thể hiểu được.)

*Dùng với danh từ: S + V + enough + noun + (for O) + to_V

Ví dụ: I have enough time to do this exercise. (Tôi có đủ thời gian để làm bài tập này.)

Phần II. Bài tập

Task 2. Rewrite the following sentences as directed

1. It was such an expensive house that nobody can buy it.

⇒ The house was so ……..

2. The food was so good that we ate all of it.

⇒ It was ……..

3. The patient was too weak to get up.

⇒ The patient was so ……..

4. This room is too dark for me to study.

⇒ This room is so ……..

5. This room is too small for us to take the meeting

⇒ This room isn’t ……..

6. The test was so difficult that we couldn’t do it.

⇒ The test was not ……..

7. The map is so old that I couldn’t read it.

⇒ The map is too ……..

8. He spoke so fast that we couldn’t hear him well

⇒ He didn’t ……..

Task 3. Combine these pairs of sentences using “so……..that”

1. That woman was very tall. She could almost touch the ceiling.

……..

2. This coat is very big. I can’t wear it.

……..

3. The coffee was so strong. She couldn’t go to sleep.

……..

4. That bag was very heavy. None of us could carry it.

……..

5. The stadium is very large. It can hold 60,000 people.

……..

6. Those lessons are very difficult. He can’t understand them.

……..

7. She was very busy. She couldn’t do the housework.

……..

8. The climate was very bad. All the plants couldn’t grow well.

……..

9. I’m very tired. I couldn’t keep my eyes open.

……..

10. That boy is very lazy. He never does his homework.

……..

Task 4. Combine these pairs of sentences using “too ….to”

1. The bag was very heavy. She couldn’t carry it.

……..

2. He is very old. He can’t run.

……..

3. She is very young. She can’t go to school.

……..

4. Tom is very short. He can’t play volleyball.

……..

5. It’s very late. We can’t go to the movies.

……..

6. The question was very hard. We couldn’t answer it.

……..

7. The TV program is very exciting. The children won’t miss it.

……..

8. You’re very young. You can’t drive that car.

……..

9. She was tired. She didn’t go anywhere.

……..

10. These shoes are very small. I can’t wear them.

……..

Task 5. Combine these pairs of sentences using “such….that”

1. Tom was a tall man. He could almost touch the ceiling.

……..

2. Mary is a good swimmer. She has won two gold medals.

……..

3. He drank strong coffee. He couldn’t go to sleep.

……..

4. It was a long walk. The children got tired.

……..

5. He told interesting stories. They all like him.

……..

6. The boy made rapid progress. It surprised everybody.

……..

7. He had a difficult exercise. He couldn’t do it.

……..

8. The speaker gave a long talk. Most of the audience felt sleepy.

……..

9. We watched an exciting competition. We didn’t want to go home.

……..

10. It was an excellent show. We all enjoyed it.

……..

Task 6. Rewrite the sentences using “enough” instead of “too….to”

1. He is too old to wear this colored shirt.

……..

2. She is too weak to carry this box.

……..

3. This pen is too expensive for me to buy.

……..

4. Bill was too stupid to understand what I had said.

……..

5. This bag is too heavy for her to carry.

……..

6. The test was too difficult for them to do.

……..

7. I’m too poor to help you with the money.

……..

8. This book is too dull to read.

……..

9. The room is too dark for us to study.

……..

10. The shelf is too high for her to reach.

……..

Task 7. Combine each of the following pairs of sentences into one sentence using too/enough with infinitive.

1. You are very young. You can’t have a front-door key.

2. It is very cold. We can’t bathe.

3. Would you be very kind and answer this letter by return?

4. I am rather old. I can’t wear that kind of hat.

5. The ladder wasn’t very long. It didn’t reach the window.

6. He hadn’t much money. He couldn’t live on it. (Omit it.)

7. He was furious. He couldn’t speak.

8. The fire isn’t very hot. It won’t boil a kettle.

9. Tom was very foolish. He told lies to the police.

10. You are quite thin. You could slip between the bars.

Task 8. Viết lại câu không thay đổi nghĩa

1. The room is so tidy that it took us one hour to clean it.⇒ It is ….

2. The man is so fool that no one took any notice of him.⇒ He is ….

3. The film is so long that they can’t broadcast it on one night.⇒ It is …..

4. The books are so interesting that we have read them many times.⇒ They are…..

5. The news was so bad that she burst into tears on hearing it.⇒ It was….

6. The food was so hot that it turned my tongue.⇒ It was…..

7. There is so much rain that we can’t go out.⇒ There is such….

8. The boy is so fat that every calls him Stuffy.⇒ He is ….

9. The milk is so excellent that all the children want some more.⇒ It is ….

10. The weather was so warm that they had a walk in the garden.⇒ It was….

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Bài Tập So Sánh Gấp Nhiều Lần Cực Hay Có Lời Giải.

Đó là dạng so sánh về số lần: một nửa(half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng so sánh bằng và phải xác định được danh từ là đếm được hay không đếm được.

Ví dụ: The bicycle costs three times as much as the other one.

Lưu ý: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy… chỉ được dùng trong văn nói, không được dùng trong văn viết.

Ví dụ: We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của động từ trong ngoặc

1. Her daughter is chúng tôi (beautiful).

2. Summer is………………..season of the year (hot)

3. That dog isn’t chúng tôi looks (dangerous)

4. In the past, people were chúng tôi today (polite)

5. It is ………..today than it was yesterday (cold)

6. Our hotel was chúng tôi all the others in the town (cheap)

7. What’s ………………..river in the world (long)

8. It was an awful day. It was chúng tôi of my life (bad)

9. Everest is……………………mountain in the world. It is chúng tôi any other mountain (high)

10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Task 2. Chọn đáp án đúng

a. as many twice as

b. as much twice as

c. twice as much as

d. twice as many as

a. three time as many as

b. three times as much as

c. three time as much as

d. three times as many as

a. 60% as much salary as

b. 60% as many salary as

c. 60% salary as much as

d. 60% salary as many as

a. four times as fastly as

b. four time as fastly as

c. four time as fast as

d. four times as fast as

a. Twice time as many recorders as

b. Twice as many recorder as

c. Two times as many recorders as

d. Two time as many recorder as

Task 3. Chọn đáp án đúng

a. Half as many employees as

b. Half as many employees as

c. Half as many employee as

d. Half times as many employees as

a.70% as many fuel as

b. 70% as much fuel as

c. 70% as much fuels as

d.70% as many fuels as

a. 46% as many milk bottle as

b. 46% as much milk bottle as

c. 46% as many milk bottles as

d. 46% as much milk bottles as

a. More customers, more staff

b. The more customers, the more staff

c. Many customers, many staff

d. Many customers, a lot of staff

a. The depresseder, the higher possibility

b. The more depressed, the more high possibility

c. More depressed, higher

d. The more depressed, the higher possibility

Task 4. Chọn đáp án đúng

a. the easier, the more effective

b. easily, effectively

c. easier, more effective

d. the more easily, the more effectively

a. careful,little

b. more careful, less

c. the more careful, the less

d. the most careful, the least

a. earlier, better

b. the earlier, the better

c. the early, the well

d. the earliest, the best

a. good and good

b. the better and the better

c. better and better

d. the best

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Cách Dùng Cấu Trúc Enough, So That, Too To, Such That Trong Tiếng Anh

Enough trong tiếng Anh có nghĩa là “đủ để có thể làm gì”. Được dùng để chỉ mức độ, phạm vi về số lượng, tính chất của 1 sự vật, sự việc đạt đến mức độ để xảy ra sự vật, sự việc khác. Tuy nhiên đôi khi “enough” cũng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thì từ “đủ” cũng mang các nghĩa khác.

Ví dụ: I am not intellegent enough to understand what you want to.

Enough có thể đóng vai trò là tính từ (Adjective)

Enough food for everyone. (đã đủ cho tất cả mọi người)

The coffee is strong enough, sweet enough. (Cà phê này đậm vừa, ngọt vừa.)

That’s enough talk for now; let’s get started. (Nói đến đây là đủ rồi, hãy bắt đầu đi)

Enough đóng vai trò là trạng từ (Adverb)

He is qualified enough for the position. Anh ta đủ trình độ chuyên môn cho vị trí này.

She sang well enough. Cô ta hát khá tốt.

Enough là một pronoun

I had enough of their foolishness. (Tôi đã chán cái trò ngu xuẩn của bọn nó lắm rồi)

Trường hợp này, enough thường được sử dụng như câu cảm thán.

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với enough

Adequately (thỏa đáng),

Satisfactorily (một cách hài lòng),

Sufficiently (đủ, thích đáng),

Suitably (phù hợp, thích hợp).

Từ trái nghĩa với enough:

Inadequately (không thỏa đáng);

Insufficiently (không đủ. thiếu);

Unsatisfactorily (không đầy đủ, không vừa ý).

Cách dùng cấu trúc enough trong tiếng Anh

Cấu trúc enough và danh từ

Khi “Enough” kết hợp với danh từ thì “enough” đứng trước danh từ

Cấu trúc enough với trạng từ

He plays football well enough to be in our time. (Anh ta chơi đá bóng đủ giỏi để chơi cho đội chúng ta)

She drives fast enough to give me a heart attack. (Cô ấy lái nhanh đủ để cho tôi một cơn đau tim)

The sun raises highly enough for me to wake up. (Mặt trời lên cao đủ để tôi thức dậy)

The computer calculated quickly enough for me to get my homework done. (Cái máy tính này tính toán đủ nhanh để tôi làm xong bài tập về nhà)

She plays piano well enough to win the prize. (Cô ấy chơi piano đủ hay để có thể dành giải)

Cấu trúc enough và tính từ (Adj)

Khẳng định: S + tobe + Adj + ENOUGH + (for sb) + infinitive

Phủ định: S + tobe not + adj + enough + (for SB) + infinitive

Cấu trúc Too to, So that, Such that

Ngoài cấu trúc chỉ mức độ là enough to, các cấu trúc chúng tôi (quá đến nỗi mà), So that (quá đến nỗi), Such that (quá…đến nỗi) còn được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau.

Cấu trúc Too to

Cấu trúc So That

Đối với các động từ chỉ tri giác như: seem, feel, taste, smell, sound, look….

Cấu trúc So that này cũng được dùng với danh từ, trong câu xuất hiện so many/ much/ little….

S + V + so + many/few + plural / countable noun + that + S + V

Ví dụ: He drank so much milk in the morning that he felt bad. (Buổi sáng anh ta uống nhiều sữa đến mức mà anh ấy cảm thấy khó chịu)

Cấu trúc chúng tôi

Bài Tập Câu Bị Động Thì Hiện Tại Đơn Cực Hay Có Lời Giải.

1. Phân biệt câu chủ động – bị động

Câu chủ động là câu được sử dụng khi bản thân chủ thể được nhắc đến tự thực hiện hành động.

Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động

2. Cấu trúc biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động thì hiện tại đơn

Chủ động: S + V(s/es) + O

Ví dụ: Mary studies English every day.

Bị động: S+ is/am/are + Vp II + (by + O)

Ví dụ: English is studied by Mary everyday.

Phần II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Write “A” for active sentences and “P” for passive sentences.

1. They grow coffee in more than 50 countries around the world.

2. The book was bought yesterday.

3. Tim was invited to Kate’s birthday party.

4. She feeds her dogs twice a day.

5. My keys were lost yesterday.

6. The photos were taken by my dad yesterday.

7. They don’t open the bank during the weekend.

8. The letter was sent two days ago.

Task 2. Đổi những câu sau đây từ bị động sang chủ động.

1. This book is bought by my mother.

2. The export division is managed by Mr. Sam.

3. English is spoken.

4. The bike is ridden by Nina every evening.

5. Information technology is studied everyday.

Task 3. Decide whether the following sentences are Correct or Incorrect in terms of grammar.

1. The result of the exam is always announce in June.

Correct Incorrect

2. Is English spoken in Canada?

Correct Incorrect

3. Yesterday, my wallet is taken by a thief.

Correct Incorrect

4. When was the tests marked by the teacher?

Correct Incorrect

5. Tim was offer some cookies by his classmate.

Correct Incorrect

Task 4. Điền am, is hoặc are.

1. This cake………….. eaten by Nina.

2. His exercises…………..corrected by teacher.

3. The chúng tôi by Tom everyday.

4. My room ……………..cleaned by my sister every morning.

5. A report………………written by Sam.

6. The class……………taught by Mr. Henry.

7. Books chúng tôi by my father every day.

8. This pencil case……………….bought.

9. Spiders ……………. eaten by Tommy.

10. Sandwiches………………eaten by Sam every morning.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập Về So, Such, Enough, Too Trong Tiếng Anh Cực Hay Có Lời Giải. trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!