Đề Xuất 12/2022 # Bai Tap Tu Luan Ve Anken / 2023 # Top 12 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Bai Tap Tu Luan Ve Anken / 2023 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bai Tap Tu Luan Ve Anken / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BÀI TẬP TỰ LUẬN VỀ ANKENBài 1 : Anken (olefin) là gì? So sánh thành phần nguyên tố và đặc điểm cấu tạo của ankan và anken.Bài 2 : Viết công thức tất cả các đồng phân và gọi tên các anken có công thức phân tử sau : C4H8 và C5H10.Bài 3 : Trình bày nội dung qui tắc cộng Maccopnhicop? Cho ví dụ minh họa.Bài 4 : Hoàn thành phương trình phản ứng : 1. CH2(CH2 + HBr ( 2. CH2(CH2 + ? ( CH3(CH2(OH 3. CH3(CH(CH2 + HBr ( 4. CH2(CH2 + KMnO4 + H2O (Bài 5 : Phản ứng trùng hợp là gì? Giữa phản ứng trùng hợp và phản ứng cộng hợp có gì giống nhau và khác nhau? Cho ví dụ.1. Điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp? 2. Viết sơ đồ tóm tắc phản ứng trùng hợp của mỗi chất sau :CH2(CH2 CH2(C(CH3)2 CH2(CHCl CF2(CF2Bài 6 : Viết phản ứng điều chế các chất sau đây từ những anken thích hợp :CH3(CHBr(CHBr(CH3.CH3(CH2(CCl(CH3)2.CH3(CHBr(CH(CH3)2.Polivinyl Clorua (PVC).Bài 7 : Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau : a. C2H5COONa ( C2H6 ( C2H4 ( C2H4(OH)2

C2H5Cl b. C2H5OH ( C2H4 ( C2H5Cl ( C2H4Bài 8 : Dùng phương pháp hóa học để :Phân biệt metan và etilen.Làm sạch metan có lẫn etilen.Phân biệt 2 chất lỏng hexen-1 và xiclohexan.Bài 9 : Viết các phương trình phản ứng theo chuỗi biến hóa sau : C3H6(OH)2 a. C3H8 ( C3H6 ( C3H7Cl (C3H6)n b. Natri axetat ( metan ( cacbon ( metan ( clorofom.Bài 10 : Viết công thức cấu tạo và gọi tên các anken điều chế được khi tách nước từ các ancol sau :a. CH3(CH(CH3 c. CH3(CH2(CH2(CH2(OH OHb. CH3(CH2(CH2(OH d. (CH3)3C(OHBài 11 : Hai anken khí X, Y cho hợp nước chỉ cho 2 ancol.Tìm công thức cấu tạo của X, Y ,viết phương trình phản ứng.Viết phản ứng trùng hợp X, Y.Bài 12 : Bổ túc và hoàn thành các phản ứng :1. A B + C 4. B + E ( D2. B + H2 G 5. B + C ( 1 sp duy nhất3. G + Cl2 ( D + E 6. B PEBài 13 : Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất khí CH4, C2H4, H2, CO2. Viết các phản ứng xảy ra.Bài 14 : Cho hoá hơi 0,345g hỗn hợp 2 olefin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thì chiếm thể tích 168ml ở (đktc).Xác định công thức phân tử 2 olefin.Suy ra % thể tích của hỗn hợp.Tính % khối lượng. ĐS : C3H6 và C4H8, 71,42% và 28,5%Bài 15 : Cho 3,5g anken A phản ứng với 50g dung dịch brom 40% thì vừa đủ. Tìm công thức của anken A. Từ A viết phương trình phản ứng điều chế etylen glicol. ĐS : C2H4Bài 16 : Một hiđrocacbon A chứa 85,71% C.Tìm công thức nguyên của A.Cho A tác dụng với dung dịch Br2 được sản phẩm cộng B chứa 85,11% brom. Hãy suy ra công thức phân tử, công thức cấu tạo, gọi tên A, B. ĐS : (CH2)n; C2H4 và CH2Br-CH2BrBài 17 : A và B là hai đồng đẳng liên tiếp nhau. Cho 13,44 lít hỗn hợp hai anken A và B (đktc) qua bình đựng dung dịch brom thấy bình tăng thêm 28g.Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo hai anken.Cho hỗn hợp anken tác dụng với HCl thì thu được tối đa 3 sản phẩm. Xác định công thức cấu tạo hai anken và gọi tên chúng. ĐS : C3H6 và C4H8Bài 18 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) gồm 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16,8g.Tính tổng số mol 2 olefin.Xác định công thức phân tử 2 olefin, biết số nguyên tử cacbon

Hat Nhan Bai Tap Tu Luan Phan Vat Li Hat Nhan Doc / 2023

BÀI TẬP TỤ LUẬN PHẦN VẬT LÍ HẠT NHÂN

2 . Tính năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân và . Hạt nhân nào bền vững hơn ? Cho m Na = 22,983734u ; m Fe = 55,9207u m n = 1,008665u ; m p = 1,0072 76u.

3 . Pôlôni là nguyên tố phóng xạ  , có chu kì bán rã 138 ngày, nó phóng ra 1 hạt  và biến đổi thành hạt nhân con X.

a) Viết phương trình phản ứng. Nêu cấu tạo, tên gọi hạt nhân X.

b) Một mẫu pôlôni nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01g. Tính khối lượng của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã.

4 . Hạt nhân là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia  – có chu kì bán rã là 5730 năm.

a) Viết phương trình của phản ứng phân rã.

b) Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.

5 . Phản ứng phân rã của urani có dạng:  + x  + y  – .

b) Chu kì bán rã của là 4,5.10 9 năm. Lúc đầu có 1g nguyên chất. Tính số hạt nhân ban đầu, số hạt nhân sau 9.10 9 năm và số nguyên tử bị phân rã sau 5.10 9 năm.

6 . Coban ( ) phóng xạ  – với chu kỳ bán rã 5,27 năm và biến đổi thành niken (Ni). Viết phương trình phân rã và nêu cấu tạo của hạt nhân con. Hỏi sau bao lâu thì 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ phân rã hết.

7 . Phốt pho ( ) phóng xạ  – với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày và biến đổi thành lưu huỳnh (S). Viết phương trình của sự phóng xạ đó và nêu cấu tạo của hạt nhân lưu huỳnh. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ còn lại là 2,5g. Tính khối lượng ban đầu của nó.

10 . Cho phản ứng hạt nhân Cl + X  n + Ar.

11 . Hạt nhân Ra có chu kì bán rã 1570 năm phân rã thành 1 hạt  và biến đổi thành hạt nhân X.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính số hạt nhân X được tạo thành trong năm thứ 786. Biết lúc đầu có 2,26g radi. Coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xĩ bằng số khối của chúng và N A = 6,02.10 23 mol -1 .

12 . Pôlôni Po là một chất phóng xạ có chu kì bán rã 140 ngày đêm. Hạt nhân pôlôni phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì (Pb) và kèm theo một hạt  . Ban đầu có 42mg chất phóng xạ pôlôni. Tính khối lượng chì sinh ra sau 280 ngày đêm.

13 . Cho phản ứng hạt nhân Be + H  X + Li

a) X là hạt nhân của nguyên tử nào và còn gọi là hạt gì?

b) Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết m Be = 9,01219u; m p = 1,00783u; m Li = 6,01513u; m X = 4,0026u; 1u = 931MeV/c 2 .

14 . Cho phản ứng hạt nhân Th  Ra + X + 4,91MeV.

a) Nêu cấu tạo của hạt nhân X.

b) Tính động năng của hạt nhân Ra. Biết hạt nhân Th đứng yên. Lấy khối lượng gần đúng của các hạt nhân tính bằng đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng.

15 . Bắn hạt  có động năng 4MeV vào hạt nhân N đứng yên thì thu được một hạt prôton và một hạt nhân X.

a) Viết phương trình phản ứng, nêu cấu tạo của hạt nhân X và tính xem phản ứng đó tỏa ra hay thu vào bao nhiêu năng lượng.

16 : Dïng mét m¸y ®Õm xung ®Ó t×m chu k× b¸n r· cña mét chÊt phãng x¹. Trong cïng kho¶ng thêi gian ®Õm , lóc b¾t ®Çu ng­êi ta thÊy cã 6400 ph©n r· th× 6 giê sau ( kể từ thòi điểm ban đầu) ®Õm l¹i sè ph©n r· chØ lµ 100 trong cïng kho¶ng thêi gian nµy. H·y t×m ck× b¸n r· cña chÊt phãng x¹ nµy.

17 : B¨n mét h¹t Hªli cã ®éng n¨ng W He = 5MeV vµo h¹t nh©n X ®ang ®øng yªn ta thu ®­îc mét h¹t pr”t”n vµ h¹t nh©n .

c) Ph¶n øng nµy thu hay to¶ n¨ng l­îng? N¨ng l­îng to¶ ra hay thu vµo lµ bao nhiªu?

d) BiÕt pr”t”n bay ra theo h­íng vu”ng gãc víi h¹t nh©n vµ cã ®éng n¨ng lµ 4MeV. T×m ®éng n¨ng vµ vËn tèc cña h¹t nh©n vµ gãc t¹o bëi cña h¹t nh©n so víi h¹t nh©n Hªli.

Bài Tập Về Cấu Trúc Wish Bai Tap Ve Cau Truc Wish Doc / 2023

BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC : ĐIỂU ƯỚC

Ex1 : I don’t have a computer.

Ex 2 : He is always late for school.

I can’t go out because it is raining. I wish……………………………………………….

It rains today. I wish ……………………………………………………………………..

I don’t know how to speak French. I wish………………………………………………..

They live in the city but they don’t like. They wish………………………………………

I have to do a lot of homework today. I wish……………………………………………..

Mai is short. She wishes…………………………………………………………………..

Thao isn’t here. I wish…………………………………………………………………….

I don’t remember Binh’s address. I wish………………………………………………….

Hoa doesn’t have a sister. Hoa……………………………………………………………

It is cold and windy. I wish……………………………………………………………….

I can’t go fishing with my friends. I wish…………………………………………………

What a pity. You don’t study hard. I wish………………………………………………. ..

Nam always go to school late. I wish ………………………………………………………………..

I will have a test tomorrow. I wish …………………………………………………………………..

Hong can’t swim. She ………………………………………………………………………………..

It’s a pity the weather isn’t better today. I wish………………………………………………………

I don’t like being so short. I wish ……………………………………………………………………

I can’t visit my grandparents often. I wish …………………………………………………………

She won’t visit me again. I wish ……………………………………………………………………

My brother can’t speak English. I wish …………………………………………………………….

There are a lot of lessons and homework. I wish …………………………………………………….

I’m sorry that I can’t help you with this. I wish……………………………………………………..

I’m sorry that he isn’t with us now. I wish ………………………………………………………….

I regretted not telling him what happened last night. I wish ………………………………………..

We live in a small flat. We wish ……………………………………………………………………..

I was late for work this morning. I wish ……………………………………………………………..

Minh will go to school tomorrow. He ………………………………………………………………..

Thanh isn’t tall enough to play volleyball. She ………………………………………………………

I’m sorry I’m not be able to go with you. I wish …………………………………………………….

Mai draws badly. She ………………………………………………………………………………..

II / I miss the cartoon on TV. _ I wish …………………………………………………………………… 2. Lan cannot meet her friend. _ She wishes ………………………………………………………… 3. They don’t know how to speak Chinese. They wish ……………………………………………… 4. Their teams don’t play very well. _ They wish ……………………………………………………… 5. She doesn’t get good marks. _ She wishes …………………………………………………………. 6. It’s cold. _ I wish …………………………………………………………………………………… 7. I live in a big city , and I don’t like it . _ I wish ……………………………………………………. 8. I have to work tomorrow. _ I wish …………………………………………………………………. 9. There are many people here. _ I wish ……………………………………………………………… 10. Mary isn’t here. I wish …………………………………………………………………………… 11. Peter always draws on the wall. I wish ……………………………………………… ………….. 12. My sister eats too little food. I wish ……………………………………………………………… 13. My best friend will leave for Bangkok tomorrow. I wish ………………………………………… 14. My little brother makes a lot of noise when he comes back from school. I wish …………………………………….. We can’t live together forever! I wish ……………………………………………………………

Cau Truc Va Bai Tap Dao Ngu Trong Tieng Anh / 2023

Published on

4. EXERCISES: I. Rewrite each sentences so that it contains the word or words in capitals, and so that the meaning stay the same. a. Were Smith to resign, I might stand a chance of getting his job. IF …………………………………………………………………………… b. Such was the demand for the tickets that people queued day and night. GREAT ……………………………………………………………………………… c. The money is not to be paid under no circumstances. NO ……………………………………………………………………………… d. Three days passed before we arrived at the first oasis. NOT UNTIL ……………………………………………………………………………… e. Hardly had the ship left port, than a violent storm developed. SOON AFTER ……………………………………………………………………………….. f. They would have discovered land sooner had they carried a compass IF ……………………………………………………………………………….. g. Little did Brenda know what she was letting herself in for. IDEA ……………………………………………………………………………… h. It was only when I stopped that I realized something was wrong DID I ……………………………………………………………………………… i. The accused never expressed regret for what he had done. AT NO TIME ……………………………………………………………………………… j. So exhausted were the runners that none of them finished the race. TOO. ……………………………………………………………………………… II. Rewrite each sentences so that it contains the word or words in capitals, and so that the meaning stay the same 1. If Smith were to resign , I might stand a chance of getting his job. 2. The demand for tickets was so great that people queued night and day. 3. Under no circumstances is the money to be paid. 4. Not until three days had passed did we arrived at the first oasis/ It was not until three days later that we arrived at the first oasis. 5. Soon after the ship left port , a violent storm developed. 6. If they had carried a compass they would have discovered the land sooner. 7. Brenda had no idea what she was letting herself in for. 8. Only when I stopped did I realize that something was wrong. 9. At no time did the accused express regret for what he has done. 10. The runners were too exhausted to finish the race. EXERCISES I. Choose the most suitable words underlined. 1. Jim promised that he would never/ never would he tell anyone else. 2. Not until it was too late I remembered / did I remember I call Susan. 3. Hardly had we settle down in our seats than/when the lights went out. 4. Only after checking three times I was/was I certain of the answer. 5. At no time I was aware/was I aware of anything out of usual. 6. Only Mary sang Sally passed/ did they pass the final examination. 7. So the waves were high/ So high were the waves that swimming was dangerous. 8. Only when Peter has arrived / has Peter arrived can we begin the program. 9. No sooner had it stopped raining than/when the sun came out. 10. If should you leave early/ should you leave early could you leave me a lift? II. Rewrite these sentences, using NEVER. 1. She has never been so happy before. …………………………………………………………………………………… 2. I have never heard such nonsense! …………………………………………………………………………………… 3. I have never seen such a mess in my life. 4

5. …………………………………………………………………………………… 4. Our profits this year are higher than they have ever been. …………………………………………………………………………………… 5. She would never again trust her own judgment when buying antiques. …………………………………………………………………………………… 6. The firm has never before laid on such a sumptuous celebration. …………………………………………………………………………………… 7. I’ve never come across such a horrifying film. …………………………………………………………………………………… 8. I have never been so moved by a Shakespeare production. …………………………………………………………………………………… 9. I never for one moment thought the consequences would be so far- reaching. …………………………………………………………………………………… 10. I had never tasted such a wonderful combination of flavors before. …………………………………………………………………………………… III. Rewrite these sentences, using RARELY, SELDOM or LITTLE. 1. One rarely find good service these days. …………………………………………………………………………………… 2. She has rarely traveled more than fifty miles from her village. …………………………………………………………………………………… 3. It is very unusual for a military campaign to have been fought with so little loss of life. …………………………………………………………………………………… 4. It is unusual for the interior of the island to be visited by tourists. …………………………………………………………………………………… 5. Public borrowing has seldom been so high. …………………………………………………………………………………… 6. They had seldom participated in such a fascinating ceremony. …………………………………………………………………………………… 7. They little suspected that the musical was going to be a runaway success. …………………………………………………………………………………… 8. The embassy staff little realized that Ted was a secret agent. …………………………………………………………………………………… 9. She didn’t realized what would happen to her next. …………………………………………………………………………………… 10. I didn’t think that one day I’d be appearing in films rather then just watching them. …………………………………………………………………………………… IV. Rewrite these sentences, using IN, AT , UNDER, or ON. 1. Keith certainly can’t be held responsible for the accident. …………………………………………………………………………………… 2. The children themselves are not in any way to blame for the disaster. ………………………………………………………………………………… chúng tôi existence of extraterrestrial is not confirmed by the report. ……………………………………………………………………………………… 4. I was never shown how to operate the machinery. …………………………………………………………………………………… 5. He never suspected that she was a witch. …………………………………………………………………………………… 6. There has never been a time when the English language was not in a state of change. …………………………………………………………………………………… 7. Miss Weaver will not be offered the job under any circumstances. …………………………………………………………………………………… 8. You should not send money to us by post under any circumstances. …………………………………………………………………………………… 5

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bai Tap Tu Luan Ve Anken / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!