Đề Xuất 8/2022 ❤️ At All Là Gì? Cấu Trúc Và Cách Dùng “At All” ❣️ Top Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 8/2022 ❤️ At All Là Gì? Cấu Trúc Và Cách Dùng “At All” ❣️ Top Like

Xem 13,365

Cập nhật nội dung chi tiết về At All Là Gì? Cấu Trúc Và Cách Dùng “At All” mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,365 lượt xem.

At All Là Gì, Những Điều Cần Biết Về At All Trong Tiếng Anh

Cấu Trúc No Longer Và Any More Khác Nhau Như Thế Nào?

Cách Dùng No, None Và Not A/any

Phủ Định Kép (Double Negatives) (1)

Đảo Ngữ Inversion Exercises Keys

Trong tiếng anh có rất nhiều thành ngữ hay cụm từ không có ý nghĩa nhiều nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc tạo sự tự nhiên cho câu nói hay tạo sự liền mạch khi người nói muốn diễn đạt ý của mình. Bài viết hôm nay chúng tôi giới thiệu một cụm từ cũng rất hay được sử dụng trong tiếng anh at all là gì? Cấu trúc và cách dùng “at all”.

Ý nghĩa của “at all”

Chúng ta dùng at all thường có tác dụng nhấn mạnh ý trong câu nói phủ định hoặc nghi vấn và mang ý nghĩa : hẳng, một chút, một tí, không có gì, chút nào…

Cấu trúc ” at all”

not…at all (không..một chút/ một tí/ gì cả.) (Dùng trong câu phủ định)

any … at all? (có …không?) (Dùng trong câu nghi vấn)

Ví dụ sử dụng ” at all”

– But new research shows this is not the case at all.

( Nhưng nghiên cứu mới này thể hiện không phải là tất cả)

– But none of that has deterred Shirley or the league’s parents, coaches, or players at all.

( Nhưng không ai trong số đó đã ngăn cản Shirley hoặc các bậc cha mẹ, huấn luyện viên hoặc cầu thủ của giải đấu)

– Is there an official rule about how royals should make their entrances at all?

( Đó có phải là nguyên tắt chính thức về cách thực hiện của các hoàn gia)

– But, not at all coincidentally, Amazon pulled out of releasing A Rainy Day in New York (which had already been complete) after the MeToo movement thrust Farrow’s claim back into the public eye.

(  Nhưng, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, Amazon rút khỏi việc phát hành Ngày mưa ở New York (đã hoàn tất) sau khi phong trào MeToo đẩy yêu sách của Farrow trở lại trong mắt công chúng.)

– No one would say that people are pprogrammed robots, entirely socialized and not at all self-determining.

( Không ai có thể nói rằng con người là những robot được lập trình sẵn, hoàn toàn xã hội hóa và hoàn toàn không tự quyết định.

– In fact, this thesis shows that the aims are not incompatible at all.

( Trên thực tế, luận điểm này cho thấy các mục tiêu hoàn toàn không tương thích.)

– In fact, most of them don’t use them at all.

( Trên thực tế, hầu hết trong số họ không sử dụng chúng.)

– Without the experience in both of these cases, we would not have been at all sure what to start measuring.

( Nếu không có kinh nghiệm trong cả hai trường hợp này, chúng tôi sẽ không chắc chắn nên bắt đầu đo lường cái gì.)

– In this sense, foundation theories are not revisions at all!

( Theo nghĩa này, các lý thuyết nền tảng hoàn toàn không phải là sửa đổi!)

– Prince (2003) has suggested a model which assumes at the outset that memories are not stored in the brain at all.

( Prince (2003) đã đề xuất một mô hình giả định ngay từ đầu rằng ký  hoàn toàn không được lưu trữ trong não.)

– It not only pcludes laws from providing exclusionar y reasons for action, it pcludes laws from providing any reason at all.

( – Nó không chỉ ngăn cản các luật cung cấp các lý do loại trừ y cho hành động, nó còn ngăn cấm các luật cung cấp bất kỳ lý do nào cả.)

– But if so, it is not clear in what sense they are reasons at all.

(  Nhưng nếu vậy, không rõ nghĩa của chúng là lý do gì cả.)

These are not cases of having a reason to do something for no reason at all.

Without an argument getting them on the scales, they are not relevant reasons atall.

Indeed, they jeopardized the realization of any measure of hard labor at all.

( Thật vậy, họ đã gây nguy hiểm cho việc thực hiện bất kỳ biện pháp lao động nặng nhọc nào.)

It is worth noting that he says nothing at all about the pservation of the reformed faith.

( Điều đáng chú ý là ông không nói gì về việc giữ gìn đức tin cải cách.)

It is not atall clear why this should follow.

( Không rõ tại sao điều này nên làm theo)

In some cases for example, tumours may enhance very strongly, whereas others may not enhance atall.

( Trong một số trường hợp, ví dụ, các khối u có thể tăng cường rất mạnh mẽ, trong khi những người khác có thể không tăng cường chút nào)

There was no statistically discernible effect at all for senior, rural members.

( Không có ảnh hưởng rõ rệt về mặt thống kê nào đối với các thành viên cao cấp, nông thôn.)

The answer to that basic question is not at all obvious.

( Câu trả lời cho câu hỏi cơ bản đó hoàn toàn không rõ ràng.)

Covering a wide range of topics, this book is aimed atall researchers in artificial intelligence.

The latter means that data values may not be allocated in the heap at all.

( Cái sau có nghĩa là các giá trị dữ liệu có thể không được phân bổ trong cộng đồng.)

This effect was reproducible atall 3 initial parasite to cell ratios.

( Hiệu ứng này có thể tái tạo ở cả 3 ký sinh ban đầu theo tỷ lệ tế bào.)

Suddenly it is all or nothing : constant deep intimacy or no relationship atall.

( Đột nhiên nó là tất cả hoặc không có gì: thân mật sâu sắc liên tục hoặc không có mối quan hệ nào cả.)

When fog rolls in, it is hard to see anything at all.

( Khi sương mù cuốn vào, thật khó để nhìn thấy gì cả.)

Some companies, in consequence, have developed technology to keep in touch with staff at all times.

( Một số công ty, do đó, đã phát triển công nghệ để giữ liên lạc với nhân viên mọi lúc.)

Indeed, intelligibility might not require any mind at all.

( Thật vậy, sự thông minh có thể không cần bất kỳ tâm trí nào cả.)

If there is secondary causation at all, apparently one object’s states sometimes cause those of another.

( Nếu có nguyên nhân thứ cấp, rõ ràng các trạng thái của một đối tượng đôi khi gây ra các trạng thái khác.)

I contend that they are not ironic at all, but rather humorous.

( Tôi cho rằng họ không mỉa mai chút nào, mà là hài hước.)

The distinction between miracidia of different species by microscopy is not possible at all.

( Sự khác biệt giữa miracidia của các loài khác nhau bằng kính hiển vi là không thể.)

A more insidious challenge is when the authentic multimer does not exist in the crystal at all.

( Một thách thức quỷ quyệt hơn là khi đa năng đích thực hoàn toàn không tồn tại trong tinh thể.)

Thus, domain turns out not to be a free parameter atall.

( Do đó, tên miền hóa ra không phải là một tham số miễn phí.)

Một số ví dụ khác của “at all”

-This generalisation can be violated only in the instances in which a consonant could not be syllabified at all.

-On the one hand, closure duration is not there to be evaluated at all.

-Second, the reactionary tone of the contributions is only thinly veiled (indeed at some points, not at all).

-Traps were sited at all of the active setts associated with each group and each site was trapped for 3 successive days.

-They were not associated at all with superficial encoding by rote rehearsal.

-In other words, the changing potential field has to satisfy the convergence condition (6) at all times.

-Contraction is not allowed at all, for geometrical reasons: one could not make sense of normalisation and/or separation would fail.

-It is not clear to me at all that this can indeed be done.

-The miracle is not effected by the pure fool at all.

-However, in view of there being a standpoint at all, then there can be some evaluation.

-To give the other actors no context at all would be very difficult.

-Again, the straight line on the hypothetical graph indicates that the contrast is scaleindependent because the contrast remains the same at all scales.

-In recent years, however, participation in neighborhood fiestas has declined considerably, and in some years the fiestas have not been held at all.

-In the second instance, there is no audience change at all.

-But at the time it wasn’t at all clear, not at all.

-That is, they find ways not to have to choose at all.

-We do not have to control at all; the system is spontaneously stable whatever a within its bounds.

-At all these phases, the book succeeds in making innovative conceptual, empirical and policy contributions.

-When we are not paid, or not paid at all.

-This has led to a situation in which some inpiduals possess as many as four fields while others have none at all.

-Indeed, the theory of abstract module specifications does not require an explicit satisfaction condition at all.

-The view taken here is that this is not development at all and forces us to consider whether this is, in fact, appropriate training.

-Among the group 3-18 years of age, there is no difference at all.

-It’s always, ah, it always has to be his way, you know, it, it, it’s his way or no way at all.

-Why “sexuality” is included in the subtitle at all is a mystery.

-He knows how to vary their colours and thicknesses subtly, where others find themselves entangled in an unrelieved greyness without any colour at all.

-However, agents operate as inpiduals at all times, although they effectively cooperate to carry out subtasks.

-Thus, the music is repsented only at one remove or more, if at all.

-When the system deviates, it can cause greater opacity than a system with no metaphor at all.

-People should ‘ agree to disagree ‘ and during elections, this doesn’t happen at all.

-Because we are using an approximation to the true function, the approximation will not satisfy (2)-(4) at all points of the state space.

-Gender of the household head has no explanatory power at all.

-I assume that labor is inpisible, so that all agents are either working time 1 or not working at all.

-Although the non parametric tests have some limitations, the alternative of not -testing at all obviously also has some shortcomings.

-Using change in unemployment rate yields no significant economic effects at all in either set of countries (not shown).

 -It ranges from 0 for ‘not close at all‘ to 4 for ‘very close’.

-The point, though, is that this is not our distinction at all.

-The museum’s selection is not repsentative at all.

-You don’t have to go and look at all of them.

-One was a set of four dependent variables, which was measured at all three points of testing.

-The address on the envelope was not legible at all.

-The address(es) on the envelope were not legible at all.

-The effects of the collapse are most obviously seen in the cessation of elite-sponsored activities but clearly were felt at all levels of society.

-The dead are not men at all, except homonymously.

 

-Elites controlled metal production, but finished metal objects were available to those at all levels of society.

-Alternatively, these whorls may not repsent a spinning industry at all, but rather areas where weavers consumed surplus thread.

-Where once people died at all ages, now the majority die in old age.

-He replied that he had not been thinking of marrying at all until he met her and was therefore ppared to wait.

-Many had low pensions and would not have paid any fee at all, indicating that poor information dissemination also influences the demand for public care.

-So sometimes we don’t have any work at all and sometimes we get something.

-Forty-three per cent of the residents in institutions had no personal care disability at all.

-The real question is whether such a perse group as ‘retired people ‘ needs to be repsented at all.

-These measures increased female enrollments at all levels.

-Sometimes, as is the case today, children were not baptised for many years, if at all.

-No distinction at all except officer explorers and wireless people have it in the dining room.

-Ratings ranged from 0 (not at all) to 8 (very severe).

-Much of the new music we hear today is not organized along hierarchical lines at all.

-The removal of the acoustics allows the sound designer to completely control the output; it need not sound at all like the inspiring instrument.

-In fact, the transmission of the chant is not unified at all.

-Before the concert they give a few perfunctory nods or make no expssion at all.

-It is questionable, however, if that had anything at all to do with historisation.

-In fact there was rarely a relationship at all.

-In the third month of the study, he did not communicate at all during the observation sessions.

-We expected that correct-noun choices would outnumber correct-adjective choices, at all levels of task performance except for the perfect one.

-No, <100 % of the own replacement animals were vaccinated every year or in some years there was no vaccination at all.

5.0

Cách Dùng Can, Could, May, Might, Will, Would, Must, Shall, Should, Ought To Trong Tiếng Anh – Modal Verb – Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ Sài Gòn

Sự Cần Thiết Must, Have Got To, Needn’t Và Mustn’t (Necessity: Must, Have (Got) To, Needn’t And Mustn’t)

Động Từ Hình Thái: Should — Tiếng Anh Lớp 8

Should Be Là Gì? Cách Sử Dụng Và Cấu Trúc Của Should Be

Phân Biệt Should, Ought, Và Must

Bạn đang đọc nội dung bài viết At All Là Gì? Cấu Trúc Và Cách Dùng “At All” trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 1896 / Xu hướng 1976 / Tổng 2056 thumb
🌟 Home
🌟 Top