Đề Xuất 5/2022 # 50 Câu Trắc Nghiệm Nc Hóa Học 10 Chương 1 Cấu Tạo Nguyên Tử # Top Like

Xem 11,385

Cập nhật nội dung chi tiết về 50 Câu Trắc Nghiệm Nc Hóa Học 10 Chương 1 Cấu Tạo Nguyên Tử mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 11,385 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Hóa 10: Luyện Tập: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
 • Kiến Thức Vật Lý Cơ Bản Về Các Bức Xạ Ion Hoá
 • Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngày Xây Dựng
 • Nhà Thép Tiền Chế Là Gì? Cấu Tạo Và Ứng Dụng
 • Bê Tông Và Bê Tông Cốt Thép
 • TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 NGUYÊN TỬ

  Câu 1. Tổng số electron ở các phân lớp 3p và 3d của ion ({}_{26}F{e^{3 + }}) là

  A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.

  Câu 2. Nguyên tử Crom (Z = 24), cấu hình electron của nguyên tử Crom là

  Câu 3. Cho nguyên tố hóa học có kí hiệu . Trong nguyên tử X có

  A. 13 hạt proton, 14 hạt nơtron. B. 13 hạt nơtron, 14 hạt proton.

  C. 13 hạt proton, 27 hạt nơtron. D. 13 hạt nơtron, 27 hạt proton.

  Câu 4 Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5. Phần trăm về khối lượng của 35 Cl trong HClO là

  A. 50,00%. B. 48,67%. C. 51,23%. D. 55,20%

  Câu 5. Biết nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, khối lượng 1 mol nguyên tử cacbon là

  A. 12 u B. 12 g C. 18 u D. 18 g.

  Câu 6. Nguyên tử có số khối là bao nhiêu?

  A. 9 B. 10 C. 19 D. 28

  Câu 7. Hạt nhân nguyên tử X có 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu nguyên tử của X là

  Câu 8. Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử đó là

  A. 9. B. 18. C. 19. D. 28.

  Câu 9. Nhận định nào không đúng ? Hai nguyên tử và

  A. là đồng vị của nhau. B. có cùng số electron.

  C. có cùng số nơtron. D. có cùng số hiệu nguyên tử

  Câu 10. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các obitan sau là ?

  A. 2s, 4f. B. 1p, 2d. C. 2p, 3d. D. 1s, 2p.

  Câu 11 Số electron tối đa trong các lớp L, M lần lượt là

  A. 8 và 18. B. 8 và 10. C. 18 và 10. D. 18 và 8

  Câu 12. Số electron tối đa có thể phân bố trên lớp thứ 4 trong vỏ nguyên tử là

  A. 16. B. 18. C. 32. D. 50.

  Câu 13. Nhận định nào đúng?

  A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.

  B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.

  C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.

  D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại

  Câu 15. Cấu hình electron nào sau đây viết không đúng?

  Câu 16. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

  Các nguyên tố kim loại là

  A. X,Y,Z. B. X,Y,T. C. Z,T,Q. D. T,Q,R

  Câu 17. Nguyên tử X ở lớp thứ 3 (lớp ngoài cùng) có chứa 5 electron. X có điện tích hạt nhân là

  A. 14. B. 15. C. 10. D. 18.

  Câu 18. Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau

  Dãy các cấu hình electron của các nguyên tố kim loại là

  A. X, Y, Z. B. X, Y, T. C. Y, Z, T. D. X, Z, T.

  Câu 19. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử (trừ nguyên tử hiđro) là

  A. nơtron và electron. B. proton và nơtron.

  C. proton và electron. D. proton, electron và nơtron.

  Câu 20. Những nhận định nào không đúng?

  1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

  2. Tổng số proton và số electron trong nguyên tử bằng số khối.

  3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

  4. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân.

  A. 1,2,3. B. 1,2,4. C. 1,3,4. D. 2,3,4.

  Câu 21: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất:

  A. không mang điện B. mang điện tích âm

  C. mang điện tích dương D. có thể mang điện hoặc không mang điện

  Câu 22: Vỏ nguyên tử là một thành phần của nguyên tử:

  A. không mang điện B. mang điện tích âm

  C. mang điện tích dương D. có thể mang điện hoặc không

  Câu23. Hạt nhân của nguyên tử là một thành phần cấu tạo của nguyên tử:

  A. không mang điện B. mang điện tích âm

  C. mang điện tích dương D. có thể mang điện hoặc không

  Câu 24 Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị Cu (75%) và Cu (25%). 2 mol Cu có khối lượng

  A. 120g. B. 128g. C. 64g. D. 127g

  Câu 25 Đồng có 2 đồng vị bền là: 65Cu , 63Cu . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm của đồng vị 65 Cu là

  A. 30%. B. 27%. C. 28%. D. 27,5%.

  Câu26: Câu nào sau đây sai?

  A. Các đồng vị phải có số khối khác nhau. B. Các đồng vị phải có số nơtron khác nhau.

  C. Các đồng vị phải có cùng điện tích hạt nhân. D. Các đồng vị phải có số electron khác nhau

  Câu 28. Hạt nhân của nguyên tử có số nơtron là:

  A. 65 B. 29 C. 36 D. 94

  Câu 29: Một đồng vị của nguyên tử photpho là . Nguyên tử này có số electron là:

  A. 32 B. 17 C. 15 D. 47

  Câu 31. Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

  A. Lớp K. B. Lớp L. C. Lớp M. D. Lớp N.

  Câu 32. Một nguyên tử Y có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Y là nguyên tố hoá học nào trong số các nguyên tố sau?

  A. Lưu huỳnh (Z = 16). B. Clo (Z = 17).

  C. Flo (Z = 9). D. Kali (Z = 12).

  Câu 33. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử Br là

  A. 115. B. 80. C. 35. D. 60.

  Câu 34. Nguyên tử nguyên tố M có tổng số electron và proton là 22. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố M là

  Câu 35. Phân tử nào sau đây có tổng số electron lớn nhất?(cho Z Al = 13, Z O = 8, Z S = 16, Z Na = 11, Z Fe = 26)

  A. Al 2O 3 B. Na 2S C. SO 3 D. FeO

  Câu 36. Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X có 19 proton, của nguyên tử nguyên tố Y có 17 proton. Nguyên tử X và Y có cấu hình electron lần lượt là:

  Câu 37. Electron cuối cùng phân bố trong nguyên tử X là 3d 8. Số electron lớp ngoài cùng của X là

  A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.

  Câu 38. Cấu hình electron đúng của 26 Fe 3+

  Câu 39. Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion X 2+ là 3s 23p 63d 6. Cấu hình e của X là

  Câu 40. Nguyên tố Cu có Z = 29, cấu hình electron của ion Cu là

  A. 3d . C. 3d 4s

  Câu 41. Cấu hình electron của Cu (cho Z = 29) là

  Câu 43. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố photpho là 15. Nguyên tử photpho có số electron ở lớp ngoài cùng là

  A) 3. B) 6. C) 5 D) 7.

  Câu 44. Nguyên tử X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 3d và làm cho phân lớp d có tất cả là 7 electron. Tổng số electron của nguyên tử X là

  A. 25. B. 29. C. 27. D. 24.

  Câu 45. Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

  Câu 46. Nguyên tử X có tổng số hạt proton, notron, electron là 34. Biết số notron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của nguyên tử X là

  A. 11. B. 23. C. 35. D. 46.

  Câu 48 Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là

  A. O (Z=8) B. F (Z=9) C. Ar (Z=18) D. K (Z=19)

  Câu 49 Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố B là

  A. Na (Z=11) B. Mg (Z=12) C. Al (Z=13) D. Cl (Z=17)

  Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

  Chúc các em học tập tốt !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Hóa 10: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử
 • 15 Câu Trắc Nghiệm Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Cực Hay Có Đáp Án.
 • Cơ Học Lượng Tử & Vật Lý Nguyên Tử
 • Chuyên Đề: Cấu Tạo Nguyên Tử
 • Luyện Tập Cấu Tạo Nguyên Tử
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết 50 Câu Trắc Nghiệm Nc Hóa Học 10 Chương 1 Cấu Tạo Nguyên Tử trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100